YAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. Premie aan onze lezers. DE FMAIUE GRIJPZOUT. Dorde jaar. Zaterdag 1" December 1888. Nummer 48. BERICHT Scholenverwoesting. Eeü onderwijzer met God, maar zonder zeden. Eene treffende Vergelijking. Abonnementsprijs voorop betaalbaar: 3 fr. per jaar voor de stad. 3 fr. 50 voor den buiten. Per 6 maanden: 1 fr. 75. Annoncen: 15 cent. per drukregel. Rechter- rhorstellingen- 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor arlikels, enz. 8 fr. per 100. Alle b dchten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle höegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. De personen die een abonnement zullen nemen aan het Weekblad voor 1889. zullen, van af den dag hunner inschrijving tot den 1" Januari, het blad gratis ontvangen. Alwie ons 1 fr. in postzegels toe zendt, zal ontvangen het boek Rarekiek, van K.-H. De Q'ueker, een mooi gedrukt werk van 280 bladzij den, groot 8°, en op schoon geel papier. In dat boek komt het feuille ton, dat wij nu afkondigen DsFamilie Grijpzout, ganschelijk voor. REDACTIE. Het is vreeselijk als men de optelling maakt van de goede burgerlijke scholen, die reeds door het elericaal Gouvernement of met zijne medeplichtigheid afgeschaft zijn. Het is vooral vreeslijk als men denkt dat aldus honderden en honderden kinderen aan het zedelooze onderwijs der broerkens of aan de onwetendheid zijn prijs gegeven; als men denkt dat aldus ook honderden brave onder wijzers en onderwijzeressen op straat zijn geworpen, meestal met do armoede in liet vooruitzicht voor hen en hunne familie. Ziehier dat overzicht dat met het einde der vacantiën vooral te pas komt, als een onderzoek van geweten ten laste der cleri- cal en Sedert 1884 hebben de klerikalen afge schaft 1500 gemeentescholen, 1080 scholen voor volwassenen, 828 bewaar scholen, 325 leergangen voor handwerken en 113 leergangen voor landbouw-onder- richt. (Twee-en-twinhgste vervolg.) VIII. De jonggetrouwden waren reeds sedert veertien dagen weggereisd en lielen niets van zich weten. Eene echte verstomming liad zich van het aristocratieke publiek meester gemaakt, toen de aankondiging van liet huwelijk van M. Pamphile met Juf. Leonida werd vernomen. Het was alsof de wereld moest vergaan. Nie mand uit het adele kwartier wilde er eerst geloof aan hechten; men nam de aankondi ging voor eene grap ten koste van M. Grijp zout gepleegd. Doch toen liet oud-hoofd der firma, fier over zijn familieverband, zelf overal de mare liep uitbellen, toen ging de verbazing over in een schaterlach. Weihoe, die hooghartige jonkher de Zeerloopere,die beweerde dat zijn geslacht ten minste van uit den tijd der H. Graaf-Ridders dagteekende, die trotsche edelman, die op eiken jongeren adel met misprijzen nederzag, was dan eindelijk gedwongen geworden, ze ker om zijn blazoen terug te vergulden, zijn toevlucht te nemen tot de dochter van den In zijn laatste verslag over den toestand van het lager onderwijs, vraagt M. Melot de verdwijning van nog 96 gemeentescholen. Dat geeft een totaal van 3342 afschaffin gen. (Offlcieele cijfers). 't Is slechts eenige dagen geleden dat de jongensnormaalsoliool te Brugge, die voor meisjes te Gent, en de middelbare scholen van Oudenaarde en Zelzaete verdwenen. Ondertusschen zijn 1450 scholen met God tot stand gekomen, waarin eene bende van ruim 3000 broerkens, nonnen, kosters en stoeltjezetlers het woord Gods aan de jeugd verkondigen, op kosten van den Staat. De clericalen zeggenindien wij scholen afschaffen, 't is dat ze ledig staan, dat ze geen of te weinig leerlingen hebben. Ziehier eenige staaltjes van de waarheid dezer bewering Werden afgeschaft de scholen van .- Geeraardsbergen met 175 leerlingen. Tamines 197 Wachtebeke 135 Calinphout 128 Etichovo 144 Muno 184 Wervik 150 Contich 140 Veurne 120 Lierneux 114 totaal 10 scholen 1487 Wat de jongensnormaalschool van Brugge betreft, men weet dat zij naar Gent is over gebracht met in de 60 leerlingen en 15 nieu we, terwijl de Waalscbe school van Couvin maar 6 nieuwe intredenden had en in 't geheel een 20tal leerlingen. Als het liberale land niet wakker wordt dan zal er weldra geen deugdelijk wereld lijk onderwijs meer bestaan, en zal bet kwaad door een later liberaal gouvernement in geen vijftig jaar te vergoeden zijn. 't Wordt tijd, hoog tijd daarop eens diep en rijp na te denken. uitvinder der Colla Grjpzouliana! Al wat in 't Leopolds Kwartier op een duimgroot schild of blazoen mocht pochen viel aan het schateren, dat er geen einde aan kwam. In clubs en kringen, maakten de lieeren goede en slechte woord- en zinspe lingen op Pamphile en zijn colla.op het ach- leruitloopen van des lieeren Zeerloopers we reldkundig horlogio, en des al flauwiteiten meer. De dames belegden expres five o'clock tea's om le kunnen achterklappen op de re kening van het nieuwe koppel, en Trientje was in bare speciale wereld op verre na de dame niet, welke liet meest christelijke naas tenliefde aan den dag legde.Wel integendeel, zij had zeker praatje vleugelen aangehecht, waarbij gefluisterd werd, dat de genegen heid tusschen Frans en Leonida veel grjoter was dan de jonkher ooit vermeld bad, en dat, zoo M. Pamphile een maagdelijk hartje in huwelijk bal ontvangen, er veel, zeer veel gevaar bestond, dat hij 't geen paar maanden behouden zou. De familie de Zeerloopere was in ds hoog ste verslagenheid. Twee oomen van M. Pam phile en eene oude, trotsche, alleenlevende, middeneeuwsche nicht waren diep gekrenkt in hunne archigeblazoeneerde waardigheid. Weihoe! niet alleen huwde hun hoog edelgeboren neef - de meid van een barre^ voetslooper, maar hij dreef zijn plichtverge- Wij lezen in de Gazette de Charleroi Het parket van Charleroi heeft een onder zoek geopend nopens eene zedenkwestie, waarin de katholieke onderwijzer van eene gemeente uit onze omstreken betrokken is. Het is ter plaats geweest en getuigen zijn reeds door den beer onderzoeksrechter ten gerechlshove gehoord geweest. De feiten, ten laste gelegd van den onder wijzer weskwestie, dagteekenen van 1887. Ziehier tengevolge van welke omstandighe den zij aan de ooren van het gerecht gekomen zijn. Over eenige dagen had de onderwijzer, een zestigjarige ouderling, aan een jong meisje der gemeente doen zeggen dat zij hare les ten zijnen huize mocht gaan nemen. Dat meisje is een veertiental jaren oud. Het kind ant woordde dat het niet gaan wilde, als de ouderwijzer er alleen was. De moeder, door dat antwoord verrast, ondervroeg hare dochter en eindigde met van haar volledige bekentenissen te bekomen. Het meisje verhaalde dat, binst het jaar 1887, eens dat zij, als gewoonlijk, de melk naar den onderwijzer gaan dragen was, zij hem alleen te huis gevonden had en dat hij van haar misbruik bad gemaakt. Hetzelfde feit zou herhaalde malen plaats gegrepen hebben. De moeder, terecht verontwaardigd, wilde den pastoor gaan waarschuwen, maar men deed niet min terecht opmerken dat het, in dergelijke gevallen, beter was den politie- kommissaris dan den pastoor te verwittigen. Dat werd ook seffens gedaan. De onderwijzer, waarvan sprake, heeft aan de moeder van het meisje geschreven om haar aan te raden hare klacht in te trekken, die, volgens hem, te lichtzinniglijk gedaan werd; hij spreekt niet alleen van de oneer ten zooverre, dat hij hen enkel verwittigde nu deze aanstootgevende verbintenis reeds een voltrokkeu feit was. De trotsche nicht kreeg er eene beroerte van; de jongste der oomen moest men in het gekkenhuis van Ukkel opsluiten... Arme, arme Zeerloopers Doch M. Grijpzout schiep vermaak in de kluchtige verontwaardiging van die voor historische menschen, en stofte er nog^eel lui der op,dat. M. Pamphile zijn schoonzoon was. Da gelukkige vader wist niet op welke wijze zijne wonne lucht geven. Ilij bevond zich zoo verlaten, sinds Leoni da in Italië was, en, daar die verlatenheid hem drukte,besloot hij opnieuw al zijne beste vrienden en vriendinnen op een groot en puik diner uit te noodigen. De genoodigden waren nog eens de perso nen met welke wij eenige bladzijden vroeger hebben kennis gemaakt. Do HH. Fr. van Haeren en Pamphile de Zeerloopere ontbraken echter ditmaal, doch M. Grijpzout en Cie was zoo grootmoedig geweest ze te vervangen door M. en Mevr. Schimmel. De heer Grijpzout en zijne genoodigden waren dus zeer lustig aangezeten, en de heer Oscar Chantage zwoer, dat hij nooii of nooit zujke fijne wijnen als dia van bet oud-hoofd der firma ahd gedronken, toen gezegd hoofd hem en zijne famielje aangedaan, maar ook van de scholen en den Werkerskring, die zouden kunnen te niete gaan door de slech te dagbladen welke lang schreeuwen gaan!! Wij lezen in het Weekblad van Oosten de Reeds meermalen was het ons gegeven de handelwijze der klerikalen te vergelijken met die der liberalen. Eens te meer willen wij het doen, opdat alle kiezers weten welke partij eerlijkheid en recht in haar vaandel voert. Wij zullen hier niet spreken over het legioen klerikale bankroetisten en volks bedriegers, als zijn: Lagrand-Dumonceaux, 't Kint, notaris Casteleyn van Meenen, notaris Buyssens van Guilegem, Capolle van Walou, enz. enz. die met de medehulp van de geestelijkheid het geld van burger, boer en werkman afpersten en inzwolgen. Neen, wij doelen hooger Onze lezers hebben zeker reeds gehoord dat er ontvreemdingen gedaan worden ten nadeele van de gemeentekas van Gent en van het bureel van weldaad van Antwerpen. Beide besturen zijn liberaal. En wat hebben wij gezien? Zoodra de liberale overheden dier steden kennis hadden van de onregelmatigheden,, aarzelden zij geen oogenblik alles te onder zoeken, licht over alles te verspreiden en de plichtigen aan liet gerecht over te leveren. Gebeurt zulks ook bij de klerikalen? Verre van daar, en wij zullen voorbeelden ten bewijze aanhalen. Over eenige jaren werd een aanzienlijk te kort ontdekt in de gemeentekas \an Zevecote, bij Ghistcl. Hewel, de klerikale bestendige deputatie onzer provincie, die gelast is met het nazien en de goedkeuring van bet jaarlijksch budjet in zijne gastronomische wonne werd ge stoord door een bezoek. Ilel kaartje dat men hem bracht droeg namelijk: De oogen van den heer Grijpzout werden zoo groot als vijffrankstukken, 't Scheen hem dat hij droomde, en in zijnen door den wijn benevelden geest drong geen lichtstraal om het raadsel op te lossen. Hij stond op en wilde dién onverwachten gast te gemoet vliegen. Doch plotseling verzinnend sprak hij tot Chantage Maar lees toch, lees toch, lees toch Te drommel! riep de journalist uit. O, dat zal eene grap zijn van den Chevalier. En hij loog uit voile keel. Dat was de lichtstraaleene grap van den jonkher! De lieer Grijpzout en de overige dischgenooten begonnen insgelijks luidkeels te lachen. liet oud-hoofd der firma schelde: Laat den lieer Ridder binnen komen, riep hij. Hij wilde zijn schoonzoon zonder plechtplegingen ontvangen, zooals bet een père noble betaamt. (Slot volgt.) HET WEEKBLAD EENE BOM DOOR IIET DAK. IHS Le Ciisvalier Pamphile de ZeerloopèR3 Chevalier de Cape et d'Epée de S. S. LÉON XIII. Avenue de Iladj-Ati-üaba, 1409, JERUSALEM.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1888 | | pagina 1