VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. PolitiekNieuws-, Handels- en Annoncenblad. Derde jaar. Zaterdag 22" December 1888. Nummer 51. Op welk dagblad moet gij inschrijven? De Taalstrijd. Het Vlaamsch voor de Rechtbanken. Abonnementsprijs voorop betaalbaar» 3 fr, per jaar voor de stad. 3 fr. 50 voor den buiten. Per 6 maanden: 1 fr. 75. Annoncen» 15 cent. per drukregel. Rechter lijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 8 fr. per 10Ö. Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Zeer lieve Broeders Zoo het waar is dat Lucifer zonder ophou den rond ons sluipt, queerens quem devoret, is het ook zeker dat zijne listen en zijne pomperijen verdubbelen gedurende de laatste maand van het jaar. Het is inderdaad op dit tijdstip dat het blad zal gekozen worden, dat gedurende het volgende jaar door het buis gezin wordt gelezen. Schrikkelijke keus, waaruit het eeuwige geluk of de eeuwige verdoemenis kan voortspruiten. Ik bid er u om, zeer lieve Broeders, wa pent u tegen de listen van den koning der duisternissen. Met veel lof zal hij spreken van die duivelsche gazetten, geschreven door franc-maQons, hemelhoog zal hij de vuile voortbrengselen verheffen, die voor naam hebben: de Brugsche Beiaard, de Slad Gent, de Zweep, het Laatste Nieuws, de Toekomst, het Weekblad, enz., enz. Maar begiet maar met wijwater dien kwaden geest, die, de zwakheid van uw vleesch kennende, spiritus prompeus est, euro infirmau zou willen medeslepen in den afgrond waar er eeuwig getraan en tan dengeknars zal wezen. Vluchtohvlucht als de pest de gevaarlijke lezingen! Hij, die aan eene liberale gazet raakt, heeft al een voet in de hel. En ten andere, ge weet het. Broeders, die gazetten zijn vol logens en bedrog. Hebt gij nog ooit van uw leven een priester zien vluchten met zijne biechtelinge na haar in gezegenden staat gebracht te hebben? Hebt gij ooit een minister van God, die den cate chismus leerde aan de meisjes, eene daad hooren mededeelen die juist niet die is der eerste communie? Hebt gij ooit een broertje zekeren weg zien nemen om bet zaad der wetenschap in de ziel uwer kinderen te doen dringen? Zijn al de priesters niet voorbeelden van zuiverheid, van zachtmoedigheid, van nederigheid en van liefde? Zou ik u niet kunnen menige van die goede, vette geeste lijken noemen, waarvan het gedrag immer zuiver en eerlijk is geweest, zelfs voor dat ze de kruin geschoren werden? "VVaar vindt gij ook, tenzij bij de katholie ken, eerlijke bankiers, getrouwe kashou ders, deugdzame echtgenooten? Ehwel leest de uitbrakingen van de liberalen, en ge zult •r niets vinden dan priesters, geestelijken en katholieken van het zuiverste ras, die leven te midden van echtbreuk, meineed, ontucht, diefte en plundering. Het is dus niet in de dagbladen, geschre ven door vrijmetselaars, dat gij het licht zult vindennon erat üte lux. Het ware licht, het licht, dat eiken mensch zou moe ten verlichten wanneer hij geboren wordt Lux vera quee illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum, zult ge vin den in den Vlaming, het Land, den Gen tenaar, den Meenenaar, de Vlaamsche Slem, het Nieuws van den Dag, het Nieuwsblad, enz. Daar ten minste vindt men niet geheele kolommen vol met logens en zedenbederf. Naar het voorbeeld van Kristus, prediken die gezalfde blaadjes maar de vereeniging, de liefde, de loon van het kwade met bet goede, de verachting der rijkdommen en het geluk der zielen. Zoo u nu nog tijd overblijft voor het lezen van heilige werken, na het lezen der ge zalfde bladen die ik kom op te noemen, neemt dan de Voortplanting van 't Geloof. Daar zult ge moeders in vinden die hunne zwijnen vetten met kinders, daar zult ge de mirakels in vinden van den E. V. Toqué, die in een woest verlaten eiland^twintig duizend wilden bekeert, zonder de wrouwen en de kinders meê te tellen!! Maar het merkweerdigste boek, het boek der boeken is de Bijbel. Dat is een dat ik u aanraad dagelijks te lezen. Daar zult ge, terzelfder tijde dat ge u vermaakt, ook uwe ziel verlossen. En inderdaad, ziet maar eens: De goede harten zullen medelijden hebben met die ongelukkige Hebreeuwen, op de boorden van den Euphrate vervoerd; de ge voelige zielen der dichters zullen in den zevenden hemel zijn wanneer ze den Lofzang der lofzangen zullen lezen; Booz, Noëmi en Ruth zullen de buitenwereld verblijden; de jonge meisjes, die ontroerende romans willen hebben, zullen ganscli nieuwe omstandighe den vinden in de geschiedenissen van Isaac, Jezabel en Joas de liefhebbers van den drank zullen afgunstig wezen van de drink- partijtjes van den ouden vader Noë; de tafel schuimers zullen den reuk in den neus krij gen van de spijzen van Ezechiel en der feesten van Balthazar; de liefhebbers van monumentale gebouwen zullen als van den bliksem geslagen zijn als ze de beschrijvingen zullen lezen van den tempel van Salomon; de wijzen zullen bunnen tijd gebruiken met het bestudeeren der schepping van Mozes; de dansliefhebbers zullen meêdansen wanneer ze berdenken hoe David danste voor de ark soldaten zullen op elk blad van den bijbel wonderbare lessen van list vinden en ge schiedenissen van onmenschelijke slachte rijen. En eindelijk, en ik zeg het luide, degenen die houden aan lichtzinnige histo riën, zullen zich de handjes wrijven wanneer ze de beschrijvingen der slemppartijen zullen doorloopen, waarmede liet heilig boek vol is: de bloedschende van Loth met zijne doch ters, van Juda met zijne schoondochter, de liefde van Judith met Holophernes, van den heiligen koning David met het wijf van Urie. Ik zal maar eindigen om aan de historie zelf de bevalligheid van het onbekende te laten. Zoo dus, zeer lieve Broeders, leest dus niets anders dan den heiligen Bijbel en onze gezalfde dagbladen. Maar dat uwe oogen toch nooit bevuild zijn door bet zicht van eene liberale gazet. Dat ware genoeg om u eeuwig te doen branden in de vlammen der hel. Amen. De bespreking van bet ontwerp De Vigne- Coremans in de Kamer der Cijnsvertegen woordigers heeft heviger, snerpender dan ooit de brandende zaak van het taalgebruik vóór den Rechtbank des Volks gedaagd. Nooit ontwaarden wij meer leven in het anders zoo koele Vlaamsche volk, nooit za gen wij meer geestdrift In de voornaamste Vlaamsche steden en zelfs, op onbeduidende uitzonderingen na, geheel ons Vlaanderen door; in Antwerpen, het brandpunt der Vlaamsche Beweging; in Brussel, het anders zoo verparijsde Brussel, werden door beide staatspartijen meetingen gehouden, waar zoowel liberalen als katho lieken, doch allen Vlaamschgezinden, in af zonderlijke lokalen, met hevige vastberaden heid, met hernieuwde krachten, ja met luide en onbewimpelde bedreigingen ook, hunnen vasten wil te kennen gaven dat het ontwerp Coremans, onverminkt en in zijne geheele rechtvaardigheid door onze kamerheeren moet gestemd worden. De lezers van 't Weekblad hebben reeds kunnen oordeelen hoe de katholieke Gazette van Roeselare de katholieke vertegenwoor digers behandelt die aan hunnen Vlaamschen, dat is aan hunnen vaderlandschen plicht, te kort bleven De liberale Vlaamschgezinden juichen van hunnen kant met beide banden het ontwerp van den zeer katholieken Coremans toe In den Nederduitschen Bond te Antwer pen, waar niets dan conservatieyen veree- nigd waren, werden de namen van Reinhardt, Kops en meer andere liberale Vlamingen luidruchtig toegejuicht, wijl de katholieke verraders, minister Beernaert allereerst, niet min luidruchtig werden uitgejouwd I Is zulks niet albeduidend? Als in den hevigsten strijd tusschen beide staatspartijen, die ons tijdperk kenmerkt, zoovele ongedwongenheid, zoo wonderbare eenheid plots opdaagt, is het niet geoorlofd verstomd te staan en zich af te vragen of het geen godlijk recht is dat zulke verbittering stillen kan Mag men niet hopen dat die buitengewone wilskracht de vertegenwoordigers dwingen zal aan de eischen van drie millioenen Vla mingen recht te laten wedervaren? "VVat ons betreft, ja, wij hopen het, innig, geestdriftig. Wij zijn immer Vrijzinnig, doch heden uiten wij ook, buiten alle politieke opvatting, luidkeels den kreet Leve CoremansIckqux. De buitengewone algemeene vergadering der fransche voordracht van dea Genischen advokatenstand om het wetsvoorstel Core mans te bespreken bijeengeroepen, beeft Donderdag 3n December jl. plaats gehad. Twee voorstellen waren te bespreken dat van Mter Verbessem, gewijzigd door Mter De Ryckere en volgenderwijs uitgedrukt De voordracht van den Jongen Advoka tenstand van Gènt, vol eerbied voor de rechten der vlaamsche taal, en vertrou wen hebbende in de verklaringen door den heer Minist r van Rechtswezen ter Kamer gedaan, drukt den wensch uit door de wetgeving het grondbeginsel der vrijheid van de verdediging in het kiezen der voor de boetstraffelijke rechtbanken te gebruiken taal te waarborgen, grondbeginsel dat in de huidige omstandigheden alleen van aard is de waardigheid der onafhankelijkheid van den advokatenstand te verzekeren. Dé voor dracht gelast den bestuurraad dezen wensch naar de Kamer te sturen. De vergadering heeft, tengevolge der op merkingen van verscheidene leden, begonnen met het zindeel weg te laten, dat eene stem ming van vertrouwen aan den heer Lejeune daarstelde. Het tweede voorstel was dat van eenen stagiaris van M,ei'Van Cleemputte; het be stond hierin bij den wensch de volgende woorden te voegen: Met aan de wijsheid der wetgeving het opleggen van eene moge lijke verplichting voor het openbaar minis terie over te laten om in Vlaanderen in 't vlaamsch te eisciien, als de betichte enkel vlaamsch verstaat, mits zijn verdediger die taal versta. De algemeene bespreking loopt over de twee voorstellen. Verscheidene wijzigingen, onderwijzigin gen en veranderingen zijn nog voorgesteld. Gedurende de bespreking stelt de heer J. Dauge de voorafgaande kwestie om te weten of het noodig was aan de wet van 1873 wijzigingen te brengen. Hij herinnert het wetsgrondbeginsel dat wil dat gansch de rechtspleging van af de eerste verschijning des betichten, voor den rechter tot en inbe grepen het vonnis in het vlaamsch gedaan worde, Het is enkel bij uitzondering dat de wet aan den advokaat toelaat in liet franscb te pleiten en dat met de uitdrukkelijke toe stemming des betichten. In dat geval, maar in dat geval alleen machtigt zij het openbaar ministerie zich van dezelfde taal te bedienen. De wet veronder stelt dus dat betichten, getuigen, advokaten zich enkel van 't vlaamsch bedienen zullen, zij legt bet vlaamsch op binst den ganschen duur van het geding en het is maar bij uit zondering dat zij het gebruik van 't franscb veroorlooft. Zijn die schikkingen niet voldoende? De spreker denkt van ja, en hij legt diens volgens de volgende dagorde neèr De fransche voordracht, vol eerbied voor de rechten der fransche bevolking, die volkomen door de schikkingen der wet van 1873 gewaarborgd zijn, wenscht den statu quo te zien behouden. Dat voorstel is door de heeren Fredericq en Heynderyekx hevig bestreden. De heer Fredericq beknibbelt vooral het vermogen aan de flskale bedienden toege staan om processen verbaal in 't fransch op te maken. De twee redenaars houden staan dat men aan het openbaar ministerie de verplichting opleggen moet in het vlaamsch te eischen, in alle gevallen betzij de advokaat in 't fransch of in 't vlaamsch pleite. De sprekers vragen die verplichting, ten einde te beletten dat men door toegevendheid er niet toe gerake de wet over 't hoofd te zien. Mter Dauge antwoordt dat hij ook van gevoelen is dat alle processen-verbaal zelfs op fiskaal gebied in 't vlaamsch moeten opgemaakt zijn, als de overtreder maar die taal verslaat en zelfs als hij die taal het best kent; maar daaruit volgt niet dat men de wet van 1873 moete wijzigen. Het is vol doende ze volledig en streng toe te passen zoowel in haren geest als in bare letter. Men moet ook opmerken dat, zoo onmid dellijk na de stemming der wet van 1873, zekere barer schikkingen de gewoonten dei- leden van liet parket hebben kunnen veron aangenamen, het op heden zoo niet meer is. Sedert 15 jaren dat die wet toegepast wordt kennen al de magistraten, die in Vlaanderen genoemd berden, vla imsch en drukken zich in 't vlaamsch uit. Er is nu niemand moer, die zoekt om de wet over 't hoofd te zien. Mter Dauge stelt daarbij voor bij zijn dag orde de woorden - door de slipte en recht schapene naleving der schikkingen van de wet van 1873 te voegen. Dat voorstel, zoo volledigd, is in stem ge legd en met 29 stemmen tegen 10 aangeno men. HET WEEKBLAD ■■•r~ --""r r-r""ïïïtt

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1888 | | pagina 1