SPARREN EN LARIXEN B O O M E N 173 Boom en Bij 't ontwaken eens verliefden Burgerstand van Poperinghe. VKK KOOI'ING 105 KOQPEN een meter dikte 15 meters lengte, op Maandag 11 Februaai 1889, TEZILLEBEKE, VERKOOP IN G eiken, iepen, popelieren, esschen en abeelen Reninghe en Oostvleteren op Maandag 18 Februari 1889, VERKOOR IN G extra schoone en zware 1! II Registratie en Domeinen. op Dinsdag 19 Februari 1889, Openbare Verhooping iepen, beuken en olmen en bij voorkeur van bruine hennen: deze zijn de vruchtbaarste. 5 Welke hennen leggen net naarstigsl. Deze waarvan de eieren door een haan goed bevrucht zijn. 6. Hoe houdt men vrede onder de hanen? Men moet de hanen behouden, welke het minst twistziek zijn. 7. Welke kiekens worden het spoedigst vet Ziehier hunne kenteekens.- dikke kuif, grove kam, zwarte, blauwe of ™oskle""£e pooten, licht geraamte, fijne en blanke huid. 8. Welke eiérs moet men nemen voor het broeien Neemt eiers van hennen tusschen een en twee jaar, niet langer gelegd dan voor-20 dagenzij moeten in 't zonlicht door.chj- nend zijn, en mogen in 't water niet boven drijven. 9. Hoe worden de nesten voor broeihen- nen gemaakt Bii middel eener oude mand, wel vooizien van hooi of klodden, in welke men eenen diepen kegelvormigen put maakt ter breedte van de hen. 10. Waar moet die mande hangen? In een donkeren, drogen, warmen hoek van het kiekenkot. 11. Wat doet men, als de broeihen te dikwijls haar nest verlaat? Men legt een deksel of een zak over de mand, doch men mag niet vergaten de hen eens daags uit te laten om spijs en drank te nemen. 11. Welke hennen broeien het stana- vastigst De oude hennen. Men moet dus ook deze nemen welke dik zijn, veei pluimen hebben en tamelijk tam blijven. 13. Kan men de hennen hel broeien be letten Ja; men sluite ze op in een koel, vochtig en donker hok, ver van alle gerucht en late haar wat honger lijden. 14. Beslaat er een middel om de hennen te doen broeien Er zijn er verscheidene: 1° eenige eiers in de nesten laten2a veel kempzaad te eten geven; 3e ze met brood, in wijn of likeur gedoopt, dronken maken; 4a ze den buik pluimen en met netelen geeselen. Na deze twee laatste handelwijzen moet men de vogels onmiddelijk op koele eiers plaatsen in het duistere. 15. Kan men oude hanen of kapoenen doen broeien? Zeer gemakkelijk, met behulp der laatste doenwijze. Deze vogels broeien dan en ver zorgen zeer wel de kiekentjes. 16. Hoe doet men de kalkoenen broeien? Men plaatst ze in een bak, juist zoo breed als het lichaam en langs boven toe. Op den rug van den vogel hecht men een lang plankje vast, waardoor hij stil blijft zitten. Na een paar of drij dagen, broeit de kalkoen zeer regelmatig en het plankje mag worden losgemaakt. 17. Is het voordeeliger kalkoenen te zetten broeien dan hennen? Ja; zij dekken meer eiërs en bezorgen beter de kiekens. 18. Kan men zien of een ei een haantje ofwel een hennetje kan voort brengen? Neen, onmogelijk. Dezen, die beweren dat te kennen, zijn bedriegers. 19. Wat beduidt de holte binnen den top van het ei? Die holte vindt men bij oude eiërs. Zij vormt zich daar door verdamping van het water in het eiwit. Wanneer men een der gelijk ei doet vlak ronddraaien op eene tafel, draait het onregelmatig, omdat er geen even wicht bestaat. Een versch en vol ei, daaren tegen, draait lang en regelmatig. 20. Welke zorgen vereischt de klokkend Zij moet ten minste eens daags uitgelaten worden, mitsgaders veel graan en drank be komen. Deze, die niet standvastig broeit krijgt wat gerooste haver. 21. Wanneer moet men ze meer dan eens daags uitlaten Wanneer de hen veel eiers te dekken heeft moet ze minstens tweemaal uit, en moeten de eieren, dié koudachtlg zijn, zeer voor zichtig in 't midden gelegd worden, zonder dat de vogel zulks bemerke. 22. Hoe lang broeit de hend Een-en-twintig tot twee-en-twintig dagen volgens de luchtgesteldheid. 23. Is het waar, dat de hen alsdan hare eieren openpikt Het is eene dwaling. De kiekentjes doen zelf de schaal barsten, door hunnen wasdom, en bij middel van het schubbetje van hun snavel. 24. Kan de hen hare kiekentjes uit de schaal helpen Neen, die vogel is daar te dom voor. Zij keert enkel hare eiers. Wanneer men be merkt dat een kieken langer dan de andere in 't ei blijft, mag men het helpen verlossen. 25. Hoe moet men dat doen 1 Men moet zeer voorzichtig te werk gaan, bij middel eener speld. Men maakt eerst een klein gaatje waar het ei - gepikt is. Een uur later vergroot men dat en men klopt rondom eene berst in de schaal bij raiddel van een mesje of schaar. Na die kleine hulp geraakt het diertje gewoonlijk zelf uit zijne schaal. 26. Wat moet men wel vermijden"1. Van het kiekentje te kwetsen of uit de schaal te trekken, vooraleer heel den dooier van het ei in zijn lichaam is gezogen, langs den navelstrengdie daarna verdroogt en de opening stopt, die het diertje aan den buik heeft, wanneer het in 't ei zit. 27. Mag men te vroeg daarmee begin nend Neenmen wachte liever een uur langer dan een uur te vroeg te beginnen. 28. Wat is er te vreezen Het kiekentje, dat te vroeg uit zijne schaal wordt verlost, sterft gewoonlijk onmidde lijk. 29. Wat qeefl men kleine kiekentjes te etend De eerste dagen geeft men broodkruimels en klaar water. Dan mag men beginnen met graan, zooals vogelzaad, koren enz. 30. Wat doet men als een der diertjes treurt Er valt niet veel te doen. Men legt het in de zon of bij het vuur en geeft het één of twee druppeltjes wijn of likeur in. 31. Waar zet men de klokkend Gedurende de eerste drij, vier dagen, zet men ze in een open kiekenpander. De kie kentjes loopen uit en in, maar de hen moet blijven zitten en kan niet ronddwalen, daar waar de kiekentjes baar niet zouden kunnen volgen. Na dien tijd laat men haar vrij op het voorhof rondloopen. 32. Waar moet de moederhen slapend In een hokje, met strooi voorzien, een voet hoog boven den grond, om haar tegen de vochtigheid te vrijwaren. Men lette wel dat al de kleintjes des avonds onder de klokhen schuilen. 33. Voor hoeveel kiekens kan een hen zorgen Zij kan er wel twee broeinesten bewaken en bedekken. Doch men moet zorgen dat men ze van den vijfden of zesden dag allemaal bij de zelfde hen doet, anders wordt de helft verbeten. De andere hen wordt opgesloten, en kan na eenigen tijd wederom beginnen te leggen, Einde der derde les. BERICHT. Wij roepen de bijzondere aandacht onzer lezers op de lessen van hoenderteelt, welke achtereenvolgens in ons blad verschijnen. Niemand is er op den buiten en zelfs in de stad. die zich niet min of meer daarmede bezig houdt. Wie aandachtig onze lessen volgt, zal tot de overtuiging geraken, dat er met die nijverheid veel meer te verdienen is, dan men tot hiertoe had gedacht. Wij geloo- ven het eenigste blad te zijn in de Vlaande ren, die deze lessen over voorhofbouw als nieuwigheid invoert. Wij vestigen de aan dacht onzer wakkere Comités agricoles op onze poging, en zullen, wanneer wij aange moedigd worden, onze lessen voortzetten over den kweek van allerlei gevogelte, ko nijnen, verkens, enz. Onze artikels zullen voorzeker voordeeliger zijn dan de sermoe nen van M. Pastoor, zij zullen noch twist noch tweedracht zaaien en niemendalle aan de kas der geloovigen kosten. De nieuwe abonnenten ontvangen al de verschenen lessen. [Schets). De slaap heeft even hem verlaten, De zonne lacht door 't vensterkijn, Zijn slaaprig' hand schuift ommedwalend Langzaam het sneeuwit bedgordijn. Nu dringt het licht tot in zijn' sponde, Verkwikkend gaat't zijne oogen baan; Een glimlach zweeft hem op de lippen, Wat heil is in zijn Geest ontstaan? Zijn lachje wordt steeds hel en heller; Hij droomt van 't luk bemind te zijn!... Hij denkt aan Haar bij 't morgenddagen En toovert Haar bij 't beddekijn. Reeds is Zij in zijn brein herschapen, Zij staat bij hem, verrukkelijk schoon Zijn oog kaatst in beur oog zijn stralen. Hij legt een zoen op hare koon. Hij houdt beur hand in zijne handen, En drukt ze teer, brengt op zijn hart, Zijn hoofd belommerd met beur lokken Bezwijkt hij niet aan liefde smart? Godlaat hem weer den slaap genieten En zend hem nog uw droomen neer Want 't is goddelijk zóo te leven Hij ziet ze gaarnhij mint zoo tèer Lauwmaand 89. Ickqux. De arbeid alleen is de waarborg eener goede gezondheid. Courcelles, 10en September 1888. Ik verklaar dat ik, sinds ik de Zwitsersche Pillen Hertzog van Parijs gebruikt heb, zeer wel te pas en zonder zeer terug aan den ar beid ben. (Handteeken gewettigd). Louis Huciion. M. Pelerin, apotheker, 12 Schildknaap straat, Brussel, is algemeen depositaris voor België, en elke doos draagt zijn handteeken op den waarborgband die de doos omringt. Niza. De feesten van den Carnaval van Niza zullen dit jaar zeer schitterend zijn en I'Excursion komt ons de gelegenheid aan te bieden dezelve bij te wonen. Een vertrek uit Brussel heeft plaats op dinsdag 26 februari en behelst het bezoek der volgende steden: Marseille, Cannes, het ei land Ste-Margaretha. Monaco, Monte-Carlo en Niza, waar men al de feesten zal bijwo nen. Deze reis, in le klasse, met al de ver blijfkosten inbegrepen, kost 350 fr. Dezelfde reis kan voortgezet worden naar Italië, om opvolgentlijk te bezoeken Genua, Piza, Rome, Napels, het eiland Capri, de Vesuvius (in uitbarsting), Florencia, Bologne, Padua, Venetie en Milanen, met terugkeer langs de schoone St-Gothard lijn. Deze reis zal persoonlijk begeleid worden door M. Ch Parmenlier, bestuurder der Ex cursion, welke met alle bereidwilligheid het programma en voorwaarden zijner afzonder lijke reizen zal sturen aan al de personen die er de aanvraag van zullen doen, Boulevard Anspach, 109, Brussel. van den 16 Januari tot den 7 Februari 1889. Geboorten. Mannelijk geslacht 20. Vrouwelijk id. 13. Huwelijken. Lobeau Renatus Cornelius, 28 j. landbouwer en Lazoore Sidonia Sophia, 253 j. land bouwster. Vitse Livinus Constantinus, 45 j. werkman te Reninghelst en Botté Philomena Bar bara Cornelia, 36 j. kantwerkster. Duthoit Edmondus Joannes, 50 j. landbou wer en herbergier, weduwaar van Bruneel Ludovica Cornelia, en Milleville Elisa Cor nelia, 43 j. herbergierster, weduwe van Gadt Julius Cornelius. Debruyne Theophilus Cornelius, 29 j. dienst bode, enOrbie Lucia Cornelia, 22j. dienst meid. O verlïj dens. Dehaese Sophia Barbara Cornelia, 73 jaar, kleermaakster, ongehuwd. Crousel Josephina Anna Theresia, 69 j. win kelierster, ongehuwd. Decaesteker Carolus Franciscus, 82 j. zonder beroep, echtgenoot van Blanckaert Maria Theresia. Valcke Raymondus Vitalis, 36 j. onderpas toor, ongehuwd. Dekyndt Aloysius Cornelius, 65 j. zonder beroep, weduwaar uit eerste huwelijk van Annoot Victoria Cornelia, en uit tweede en laatste huwelijk van Annoot Henriette Stephania Cornelia. Wallyn Amandus Henricus Cornelius, 62 j. schoenmaker, echtgenoot van Swertvaeger Anna Theresia Sophia. Vanspranghe Engelbertus Franciscus, 86 j. zonder beroep, weduwaar uit eerste hu welijk van Artois Martha Josepha en uit tweede en laatste huwelijk van Houwen Amelia Constantia. Bekaert Isabelle, 57 j. dienstmeid, ongeh. Gheldof Camillus Cornelius, 10 jaar. Wyllemyns Renatus Bartholomeus, 34 j. kommissionnaris, ongehuwd. Cauwet Antonia Apollonia Cornelia, 69 jaar, kantwerkster, ongehuwd. Kinderen beneden do 7 jaren. Mannelijk geslacht 2. Vrouwelijk id. 4. Ph Pk H W Ph 19,50 14,50 15,50 19,00 19,50 9,00 270.00 13,200 3,400 1,900 1,300 2,200 1,500 9,733 19,62 14,25 15,00 19,00 19,50 8,50 270,00 2,10 S s 9,300 3,600 900 1,100 2,100 3,000 11,566 Tarwe Rogge Haver Erwten Boontjes Aardappels Boter Eiers de 25 Burgeriijke Godshuizen van ijperen. VAN extra schoone en zware dienstig voor TIMMERWERK, KEPERS, tabakpersen, hoppestaken ■EOPPEPERSEN onder welke veel ten 12 ure 's middags, bij de herberg Het Papotje. Door het ambt van den Notaris TTiSee», te IJperen. Burgerlike Godshuizen derstad JJperen. TE ten 1 ui e namiddag, door bet ambt van den notaris te Oostvleteren. Burgerlijke Godshuizen öersiad Lperen. BEUKEN, ABEELEN FABRIEK VAN KUNSTBOTER door het ambt van den notaris TTIteca, te Yperen. 1° Op Woensdag 20 Februari 1889, ten luie namiddag, te Zandvoorde, in den Pestenare of Goreelbosch, 51 koopen. 2° Op Donderdag 21 Februari 18S9, ook ten 1 ure namiddag, te Zillebeke, in den grooten Netelaarbosch, recht over de herberg «het Groot Hooghe» 58 keepen. 3° Op Maandag 25 Februari 1889, ook ten 1 ure namiddag, te Voorme- zeele, in den grooten en kleinen H. Geestbosch aan den westkant van het Kemmelstraatje bij de Kriek straat, 42 koopen. KANTOOR IJPER. De Ontvanger der Registratie te IJper zal om 2 uren juist namiddag overgaan tot de VAN bestaande in groeiende langs den sieenweg van Upei* nsisai* Meenea tusschen de palen 4 en 6. Koopsomme betaalbaar binnen de 6 maanden, mits goede borg te stel len, de onkosten bij 10 °/0 en een frank per boom, zijn betaalbaar bin nen de 8 dagen. H N i-s M C5 00 00 a s Ph C5 00 00 CS O f-i middenprijs per 100 kilo Yerkochtte kwantiteit middenprijs per 100 kil. O -rt P- N H W <i (3 O EN VAN EN VAN VAN EN hui NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ BE1IEERDER II. BECU te ENSIVAL (België)

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1889 | | pagina 3