Verbastering. Willems-Fonds. Kieskronijk. Speelkaarten. STADSNIEUWS. Slavenhandel. Werkerslier. Zwemschool. Yal. Malle-Poste. MAATSCHAPPIJ BURGERWACHTEN Burgerstand De Poperingsche Philharmonie te Kales. Komen. 't werk gesteld om de landbouw- en algemee- ne krisis oogenblikkelijk te doen ophouden. Aan eene reeks kerken hebben zij, onder voorwendsel van herstellings- en herbou- wingswerken, nieuwe orgels en ruiten, enz., enz., een hulpgeld uit de beurzen der lasten- betaalders geklopt, dat tot de bagatel van 172,457 fr. 50 beloopt. Zegge, arme en diepbeproefde boeren, honderd twee-en-zeventig- duizend vier honderd zeven-en-vijftig franks en vijftig centiemen, die gij ten voor- deele van schatrijke kerken zult mogen hel pen betalen Wat is die arme godsdienst toch vervolgd! En de landbouw en de andere nijverheden wat zullen ze nu bloeien en in welstand leven Voor wanneer de hulpgelden voor de brandkasten door de heeren pastoors ge vraagd Wanneer ze al onze centen binnenpalmen, moeten ze deze toch in verzekerde bewaring kunnen leggen. Leve ons klerikaal landsbestuur! niet waar, boertjes? De klerikale partij is wel degelijk de par tij der verbastering. Daarvan vinden wij een nieuw en treffend bewijs in de redevoeringen, uitgesproken op de meeting der maatschappij Niemand gedwongen soldaatte Brussel gehouden. Die redevoeringen zijn belangrijk en wel sprekend. Niets toont beter de verbastering aan, die meer en meer in de klerikale partij overheerscht en die het gevolg is van Woes- te's politiek. De noodlottige man heeft een doel, dat in 'toog springt: de verdrukking van de bur gerlijke samenleving door de kerk. Alles, in zijnen geest, moet tot de bereiking van dat doel strekken en er aan opgeofferd worden. Vaderland, onafhankelijkheid, vrijheid, ijde- le woorden, dat alles. Volgens de heer Woeste is er maar eene wezentlijkheid, de macht der kerk, opperste goed. De heer Woeste komt geenszins opentlijk met zijne politiek voor den dag, maar hij voert ze uit met eene duidelijkheid, die ze aan allen en vooral aan zijne vrienden klaar doet zien en begrijpen. Ook de getrou wen aan zijn vaandel begrijpen ze en leven ze na op eene wijze, die onze zwartjes zoo vroolijk maken ais visschen in 't water. Zij ook geven weinig uitleg, maar waarom zou den zij met hunne beginselen opentlijker voor den dag komen, dan de grrroote hoofd man, wiens ingevingen zij stipt navolgen. Op de klerikale meeting van Brussel is die afkeer voor eiken plicht, waarvan de nale ving aan de kerk eenigzins schadelijk zijn kan,met eer.e zeldzame schaamteloosheid uit geschenen. Een redenaar heeft er geroepen en die redenaar was een volks? vertegenwoordiger, de heer Van den Bemden Weg met de aanslagen op de persoon- lijke vrijheid. Zal soldaat zijn hij die wil en niemand gedwongen soldaat! Die verklaring werd toegejuicht, zooals zij het zijn moest in het midden, waar zij gedaan werd. Aanslagen op de persoonlijke vrijheid in het belang van 't vaderland? Maar waarvan spreekt men aan die katholieken De klerikalen hebben niet een plicht jegens het vaderland te vervullen en het vaderland heeft het recht niet hun iets te vragen. Dat het zich uit den slag trekke, zooals het kan. Zij zijn met lijf en ziel aan de kerk verkleefd. Dat deze er belang bij hebbe hun den sol datendienst op te dringen en zij zullen met gretigheid het soldatenpak aantrekken. Maar het vaderland heeft hun niets op te leggen, vooral wanneer de belangen der kerk eischen dat zij weigeren het land te verdedigen. Het land verdedigen is dat wel eene plicht? De bisschoppen, de pastoors spreken er geen woordje van, en zij houden zich nochtans met mindere verplichtingen bezig, zelfs met deze van visch te eten binst den vasten. Dus de katholiek hoeft zich in 't geheel niet om 's landsverdediging te bekreunnen. Dat gaat hem niet aan. Hij zal 't land verdedigen als dat hem bevalt. Bevalt hem dat niet, hij zal het niet verdedigen. Geen den minsten aan slag op de persoonlijke vrijheid Niet waar, dat is overmaat van verbaste ring die openbare uitstalling van zulke on eerlijke leerstelsels? De klerikaal, doorweekt van kerkelijk ■wijwater, ziet het niet en mag het niet zien. Hij bekommert zich om het vaderland en dezes onafhankelijkheid als een krokodil om eenen trekplaaster. Hoe zullen de klerikale kandidaten het meest stemmen krijgen in de kiezingen? Ziedaar de groote zaak. Alle an dere kwesties moeten, volgens hem, voor die hoofdkwestie onderdoen. Hij is overtuigd dat, ten einde de heer Beernaert minister zij en de heer Woeste hem doe dansen naar zijn geschuifel, België tegenover zijne machtige geburen moet ont wapend zijn. En van dan af is alles eene afge- danezaak; de toehoorders van den hr Vanden Bemden juichen dien dweeper toe, omdat zijne redevoering met de zuivere kerkleer volkomen overeenkomt. Vernomen hebbende dat de Minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onder wijs de noodige kredieten te zijner beschik king heeft om eenen leergang van Neder landsche rechtstaal tot stand te brengen, ten minste bij ééne hoogeschool van den Staat, heeft het Algemeen Bestuur van het Willems- Fonds dien Minister verzocht onverwijld te willen overgaan tot de inrichting van eenen dergelijken leergang bij de hoogeschool van Gent. Wij laten hier den brief van het Algemeen Bestuur volgen Door het afsterven van den heer Dumont, klerikale senator van Doornik, moet er in 't korte aldaar eene kiezing plaats hebhen om in zijne vervanging te voorzien. De libe rale kandidaat is de heer Van Lerberghe. De klerikalen, die maar al te wel gewaar zijn hoezeer het land van hunne overheersching afkeerig wordt, hadden eerst besloten den strijd niet aan te gaan en zich te onthouden. Doch dit was geen troef in de kaart onzer bisschoppen. Ook besloten deze dat de kleri kalen te Doornik strijden zouden en zij stuur den hun besluit naar den Doornikschen KK., die jaknikte en op zoek ging naar eenen kandidaat. Het is de klerikaal Stiénon, die bet martelaarschap aanvaard heeft en die zich met eene lange buis ter meerder eere en glorie Gods zal laten koitfeeren. In Frankrijk heeft men de speelkaarten -veranderd. De Heeren worden afgeschaft en vervangen: klaveren heer, door Courbet pieken heer, door Ckanzy; koeken heer, door Denfert-Rochereau, en herten heer, door Bou'anger. De vrouwen zijn veranderd in den Elzas, Lorreinen, de Republiek en Jeanne d'Arc-, de boeren door een soldaat, een zeeman, een boer, een werkman. De azen worden een anker, eene bie, een eerekruis en een anjelier, de bloem van Boulanger. De uitvinder ging zijne kaarten neerleggen in het bestuur der onrechtstreeksche belas tingen (eene gewone formaliteit), doch toen men de anjelier en het hert zag, kreeg de Republiek schier eene beroerte. Alles was op sprieten en de ministerraad werd bijeengeroepen, die met lange gezich ten (behalve de heer Gonstans) beraadslaagde, en besloot de platen terug te houden als... oproermakende werktuigen. Als de Republiek nu niet gered is, dan kennen wij er niet meer van dan een karpel van 't opstellen der vastenbulle. Verleden zondag hield het IJpersch komi- teit op ons stadhuis eene voordracht over het bestrijden van den slavenhandel in Afrika. Daar was nog al vele volk, de kle rikale wereld vooral was er talrijk vertegen woordigd. Hier en daar ook eenige wel gekende liberalen, die daar gekomen waren omdat zij aan iets ernstigs en onpartijdigs dachten daar de naam van onzen geachten Voorzitter van den Rechtbank van len aanleg op de uitnoodigingsbriefjes als Voor zitter des komiteits voorkwam. Dat de heer Iweins het wel meent en de zaak als ernstig opneemt betwijfelen wij nietdoch zoolang dat bestrijden van den slavenhandel zich enkel bij het trommelen op de geldbeurs van burger boer en werkman bepalen zal, en op geene ernstige daadzaken wijzen kan, zullen wij het met een schouderophalen moeten bejegenen. En inderdaad wat er tot nu toe tegen dien slavenhandel verricht, buiten wat puike sermoenen en voordrachten die alle op het inzamelen van duimkruid uitliepen? Volstrekt niets. En dat men ons niet kome zeggen dat men eerst de beurs goed voorzien moet hebben, vooraleer tot daadzaken te kunnen overgaan. Het is reeds lang dat er geen enkel hoekje van Mgr. Lavigerie's portemonnaie meer te huren is, want de omhalingen en inschrijvingen in België alleen hebben reeds meer dan 300 duizend franks opgebracht ten voordeele van het werk, door Mgr. Lavigerie op touw gezet, om den slavenhandel in Afrika te bestrijden. Zal de menschelijke domheid dan ten eeuwigen dage blijven bestaan en zullen rijken en armen steeds gereed staan om hun ne gouden schijven of koperen centen in de geldbeugel zonder bodem van de priesters te laten te rechtkomen? Zijn ze nog niet genoeg bij den aap ge logeerd geweest en zullen zij dan nooit willen verstaan dat zij, met de kerk te ver rijken, de burgerlijke samenleving verar men? Zullen zij nooit begrijpen dat zij voorde priesters het mes slijpen waarmede deze hen den hals zullen afsnijden? Wanneer het burgerlijk gezag eens overal en totaal onder den hiel der kerk zal ver pletterd liggen, dan zullen hunne oogen wel open gaan, en ze zullen een gezicht trokken gelijk de dood in eenen pispot, ma: r het zal dan te laat zijn. Dat men het zich voor gezegd houd 1 Morgen, Zondag, viert onze koorzang- maatschappij De Werkerslier fees!. Om 10 1/2 ure 's morgens zal zij haar vaandel plechtiglijk inhuldigen. De feestelijkheden zullen gesloten worden door een luisterlijk dansfeest dat den leden en hun huisgezin 's avonds om 9 ure in haar lokaal Zwarten Leeuw aangeboden wordt. Allotoe, brave Werkers, vermaakt u maar dat het een lust om zien is. De Schepenenraad maakt iedereen bekend dat de opening der zwemschool dit jaar op Dinsdag 14 Mei aanstaande plaats hebben zal. Vrijdag namiddag had er in de Tempel straat een ongeval plaats, dat erge gevolgen had kunnen hebben. De nieuwe beenhouwer, die pas het rozig huwelijksbootje ingestapt is, was bezig zijnen winkel op te zetten, toen hij eensklaps zonder ladder naar bene den kwam en met eenen arm door de ruiten sloeg. De glasstukken hadden verscheidene adertjes doorboord en het bloed vloeide dat het deerlijk om zien was. De krijgsgeneesheer oogenblikkelijk geroepen, kwam m allerijl toegesneld en diende den lijder de noodige zorgen toe. Alle gevaar was aldra geweken en de wonden zijn in tamelijk geeden toe stand. Eene zure pil voor een der eerste huwe lijksdagen, voorwaar De heer Anibal Bracqué, huurhouder in 't Zilveren Hoofd, Rijselstraat te IJveren, 'heeft de eer het publiek kenbaar te maken dat sedert den 1 April, de Malie-Post, rijden de van IJperen op Meesen en Ploegsteert vice-versa vroeger in 't Bronzen Hoofd in zijne herberg standplaats heeft genomen- Vertrekuren uit IJperen; 's Middags om 11.30 ure, 's namiddags om 5 ure, den zater dag om 12.30 ure 's middags, 's namiddags om 5 ure. Er zal ook te beginnen van heden Gesloten Rijtuig met 2 paarden vertrekt65 van Meesen naar Ploegsteert i avonds om 6 1/2 ure, om terug te ko'm den Zaterdag morgend, om 6 1/2 ure v"' Ploegsteert naar IJperen. Alle gemak vo^ de reizigers die zich willen naar de njar? van IJperen begeven. Maatregelen zul] genomen worden voor het opladen van pak5 ken, korven, enz. van IJperen. Schieting van Maandag 29 Anrii 1889. Ligy Albert, 2 6 8 10 8 Boedt Léon, 6 8 4 8 9 Bogaert Alph., 4 6 2 8 7 Beke Emile, 5 9 5 2 6 Vermeulen Henri, 4 4 2 8 8 Vantholl Henri, 5 7 6 4 4 Lesaffre Auguste, 0 6 1 5 8 Masscheleyn AI. 1 9 5 1 2 Butaye Arthur, 1 9 1 1 3 van dan 26 April tot den 3 Mei 1889. Geboorten. Mannelijk geslacht 6. Vrouwelijk id. 6. Huwelijken. Polydoor Halket, meubelmaker en Paulina Buseyne, kleermaakster. Alsoysius Feys, dienstknecht en Rosalia Victoor, dienstmeid. Karei Janssens, daglooner en Eulalia Sae- lens, dagloonster. Overlijden». Maria Vuylsteke, kantwerkster, 44 jaar, ongehuwd, Kaaistraat. Rosa Gouwy, kantwerkster, 91 jaar, wedu we van Franciscus Dehollander, Elverdin- ghestraat. Helena Michiel, zonder beroep, 14 jaar, Meenenstraat. Clarisse Turck, huishoudster, 41 jaar, echt genoot© van Jan De Laet, Godelievestraat. Sophia Lyscouwier, zonder beroep, 73 jaar, weduwe van Engel Pannecoucke, Meenen straat. Rosalia Kinoo, zonder beroep, 43 jaar, we duwe van Pieter Plets, Meenstraat. CamielDeleu, landbouwerswerkman, 24jaar ongehuwd, Meenenstraat. Kinderen beneden de T jaren. Mannelijk geslacht 1. Vrouwelijk id. 1, De uitgelezene Philharmonie van Poperin- ghe zal zich naar de feesten te Kales, op 3 Juni eerstkomende, ter eere van het bezoek des heeren Voorzitters van de Republiek gegeven, begeven. Het stedelijk bestuur van Kales aan den heer Van Merns, de achtbare Voorzitter dier muziekmaatschappij, ge vraagd hebbende op welke som hij de scha deloosstelling voor reiskosten bepaalde, heeft deze geantwoord, met de onbaatzuchtigheid, die bij hem eene gewoonte geworden is, dat hij niets vroeg, dat hij alle onkosten op hem nam, omdat hij te gelukkig was over het gulle onthaal en de toejuichingen, welke de Philharmonie ten deel vallen, tel kenmale dat zij de eer heeft voor het fran- sche volk te spelen. - Twee Belgische smokkelaars waren de fransche grens overgetrokken om zich naar Rijsel te begeven met eene kar, waaraan een paard gespannen was, en waarop 400 kilos tabak geladen waren. Te Quesnoy o/D. liepen onze smokkelaars op de fransche tolbeambten, en, zich in de val voelende, maakten oogenblikkelijk rechts omkeer en vluchtten zoo rap als een hond met een eind buis aan den steert naar Bel- gie terug. Doch zij waren daarom niet vrij gevochten en waren weldra opnieuw met de handen in 't haar. Toen zij in volle vaart de Belgische grens te Waasten overreden liepen zij in 't net der gendarmen van Waas ten en Komen vereenigdzij werden wel haast bij de kraag gevat, omdat zij tabak in Belgie brachten zonder de inkomrechten betaald te hebben De kar, het paard en de 400 kilos tabak werden in beslag genomen en de twee smok kelaars de doos ingedonderd om ter beschik king van 't parket te blijven. In eene leemen hut op de wijk Ten-Brielen bij Komen, woont een zeventigjarige bede laarster, de weduwe Degryse, gansch alleen; zij heeft den naam er nog al warm in te zitten. Zondag nacht zijn twee kwaaddoeners langs een venster in hare woonst gebroken. Het oudje sliep. Waar is uw geld, vroeg haar een d«r kerels rrTT»HKN3 «HST Mijnheer de Minister, Den 12n Mei 1S88 hadden wij de eer U mededee- ling te geren van den wensch door de Buitengewo ne Algemeene Vergadering van het Willems-Fonds, te Antwerpen den 15 April 1888, eenparig uitge drukt dat er bij de verschillende rechtsfaculteiten - ran het land een practische leergang van Neder- landsche rechtstaal en bepleiting ingericht wor- -> de; en wij wezen er op hoe die inrichting een plicht is voor het Staatsbestuur, dat voor de uitroe- ring der wet van 17 Augustus 1873 zorgen moet, hoe zij ook gewenscht wordt door de Vlaamsche studenten in de rechten. Tevens werd door ons dezelfde mededeeling ge daan aan de Kamer der Volksvertegenwoordigers, met verzoek om de noodige credieten te willen toestaan tot het dekken der kosten van dergelijke leergangen bij de twee hoogescholen van den Staat. Met spijt vernamen wij dat de Commissie der Kamer, gelast met het verslag over ons verzoek schrift, voorstelt om alle beslissing te verschuiven tot aan de bespreking van het wetsontwerp over het verleenen der academische graden. Het ware hoogst te betreuren, indien de aanne ming van dit voorstel door de Kamer voor gevolg bad, dat de zaak op de lange baan werd verschoven. Immer dringender wordt liet dat onze Vlaamsche studenten bekwaam worden gemaakt om over rechtszaken het woord even gemakkelijk in beide landstalen te voerenen de uitbreiding, aan bet gebruik onzer taal voor het strafgerecht gegeven door de bepalingen, welke beide wetgevende Ka mers in dien zittijd aannamen, en die weldra, hopen wij, door de koninklijke bekrachtiging Wet zullen worden, maakt voor de toekomstige advocaten en magistraten in het Vlaamsche land de kennis en de beoefening der Nederlandsche rechtstaal meer dan ooit noodzakelijk. Daar ons verzekerd wordt dat uw Departement nu reeds «ver de noodige credieton beschikt om, althans in eene der twee hoogescholen van den Staat, bedoelden leergang tot stand te brengen, nemen wij, Mijnheer de Minister, de vrijheid nog maals eerbiedig aan te dringen, en U te verzoeken om, gebruik makende van gemelde credieten en van de bevoegdheid door onze wetten op dat punt aan het Staatsbestuur toegekend, maatregelen te willen nemen opdat, in elk geval, een leergang van Nederlandsche rechtstaal en bepleiting, ten minste bij de hoogeschool van Gent zonder verder tijdver lies ingericht worde. Aanvaard, Mijnheer de Minister, de uitdrukking onzer eerbiedige gevoelens. Namens het Algemeen Bestuur van het Willems-Fonds, J. VUYLSTEKE, Voorzitter, AUG. GONDRY, Secretaris-Schatmeester. q-o»

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1889 | | pagina 2