HOFSTEDEKEN De Vlaamsche Illustratie BANQUE OE COURTRAI De BANK VAN KORTRIJK Brand te Wervik. Wreede moord te Elverdinghe. Locre. Merckem. Kemmel. YERSCHILLIGE TIJDINGEN. Ghislain Alexis. LES BUREAUX sont actuellement établis Bue au Beurre, N° 52. heeft tegenwoordiglijk ZIJNE BUREELEN N' 52, Boterstraat. VERKOOPING Huizen en Landen te lAAJVOEmiAJRCK Maar gij weet wel dat ik er geen heb, riep de arme vrouw. Op dat antwoord sloegen de booswichten op het oudje als de duivel op Geeraard, doorsnuiterden hare kleederen en eindigden met in de beurs van haar kleed eene doos te ontdekken, die 40 franks inhield. Daarmee maakten zij zich uit de voeten, hun slacht offer met bloed overdekt latende, dat over vloedig uit de wonden vloeide, die haar toegebracht waren. 's Anderdaags 's morgens is de arme vrouw gansch gekneusd bij de gendarmerij eene klacht komen indienen Op de schouders droeg zij het vensterraam langs waar de rekels bij haar binnen gebroken waren. Gelukkiglijk had zij een der booswich ten herkendhet is een werkman uit eene chicoreifabriek. Die vlegel werd seffens ge knipt en vloog onmiddelijk de gariool in. Hij loochent alles wat men hem ten laste legt, doch men heeft zijne holleblokken in de printen gelegd, die rond het huis der weduwe Degryse overgebleven waren en zij pasten er volkomen goed in. Het parket van IJ peren is ter plaats geweest en na een eerste onderzoek heeft de aanhouding van den betichte bekrachtigd. De tweede plich lige speelt nog schoon weer met de opbrengst der diefte. Woensdag om 3 1/2 ure namiddag werd gansch Wervik in opschudding gebracht door eene treurige nieuwsmare. De vlasfa briek van den heer Jules Franchomme, waar een groot getal werkmenschen werk, en dus brood hadden, stond in laaie vlam. Door de vele lichtvlamvattende stoffen viel er ongelukkiglijk aan geen blusschen te den ken. De pompiers hebben moedig en onver saagd het vuur bestreden, doch te vergeefs. Enkel de naburige gebouwen hebben zij kunnen bevrijden. De schade, zeer aanzien lijk, is door eene verzekeringsmaatschappij gedekt, maar al die ongelukkige werkmen schen zullen een tijd lang van hunne brood winning beroofd blijven. Wat de oorzaak van die ramp betreft, zij is niet gekend. Waarschijnelijk. is het de onvoorzichtigheid, die den brand doen ont staan heeft. De landbouwer Hendrik Claire had sinds lang schuldige betrekkingen met eene jonge vrouw aangeknoopt. Deze woonde over eeni- gen tijd nog bij hem in. Doch, daar zijne wettige huisplaag het rozenpotje ontdekt had, was hij verplicht geweest zijne harts vriendin uit de voeten te maken. Ilij verborg ze op den hooizolder en miek zijne vrouw dietsch dat zij de hoeve verlaten had. Alles liep als op wieltjes tot Zaterdag. De verbor gen meid, in gezegenden staat verkeerende, was een scherpen doorn in den voet van Claire. Deze, die van geen klein bier bang is, wist allichte raad voor dat verdriet. Met eene vork gewapend trok hij den hooizolder op in den avond. Den duivel in 't lijf krij gende, viel hij op de weerlooze vrouw,-door boorde haar het lijf met vorksteken en stampte, tot overmaat van wreedheid, haar het hoofd te morzel met den hiel zijner schoenen. Toen hij wel zeker was dat de ongelukkige het aardsche met het eeuwige verwisseld had, liet de booswicht haar daar liggen tot den Zondag avond. Dan stak hij het afzichtelijke lijk in eenen hommelzak en dwong zijn lSjarig zoontje met hem naar Reninghe te gaan, waar hij het lijk op den mesthoop eener hoeve uitijdelde en vertrok na de bewoners gewekt te hebben, zeggende dat er daar eene vrouw lag, die eene bloed spuwing gekregen had en moest afgewas- schen zijn, zoo zij niet reeds dood was. Toen de gewekte landbouwers de ijselijke misdaad ontdekten, verwittigden 'zij in allerijl de politie, die seffens het parket van IJperen ontbood en den misdadiger op 't spoor kwam. Deze werd den maandagavond reeds door vier harenmutsen aangehouden en in ons celgevang opgesloten. Hij heeft alles bekend, zegt men. Het is dezelfde, die verleden jaar de kooi ingedraaid werd omdat hij een jong paard gevingerd had. Zijne vrouw behoort tot eene der rijkste en deftigste landbouwersfamieljen onzer streek. Onvoorzichtigheid Een zoontje van Lauwers, gepensionneer- den tolbeambte, heeft eene speld ingezwol- gen. Het wordt door den zeer bekwamen geneesheer Reypens van Kemmel verzorgd. Mocht deze het arme kind redden I In den nacht tusschen vrijdag en zaterdag 11. zijn er dieven binnengebroken in de buree- len van den heer notaris Verté, te Merckem. Doch, daar de waarden en het geld zorgvul dig weggesloten waren, zijn zij, om zoo te zeggen, met ijdele handen mogen huiswaarts keeren. Nochtans zijn eenige voorwerpen, van geringe waarde wel is waar, met de schelmen op de lappen. De dieven, die ver geten hebben hunne adreskaart neêr te leg gen, loopen nog. Waar blijft de briefmaker? Voor de tweede maal of beter voor de derde maal vonden wij j.l. zaterdag in het Nieuwsblad geen woord uit Kemmel. Is het waar dat Gallens' beste en getrouwste vriendin, waarover wij in een vorig nummer gewaagden 's briefma- kers inktpot omgestooten heeft? Zou 't waar zijn dat hij de pen neergelegd, en zonder taai of teeken, het strijdperk waarin hij ons bracht, ontvlucht heeft? Dat kunnen wij niet geloovenwij kennen hem meer eerge voel toe! Neen, wij kunnen niet aanvaarden dat hij zich als verslagen zal houden. De briefmaker zal voortgaan met epistels in 't Nieuwsblad te laten verschijnen, ja nog lang nadat wij uitgepraat zullen wezen, en dat om alles van naald tot draad te weerleggen wat wij ooit bekenden. Nog meer zijn wij daarvan overtuigd, wanneer wij een overzicht maken van zijne tot heden verschenen brieven. Daar vinden wij o. a. in! Er zitten in mijnen inktpot nog al vele rare dingen die op tijd en stond er zullen uitkomen. Is het zake dat onze geuzekens voort doen met schrijven Die vele rare dingen laten zich wat lang wachten. Daar onze geuzekens voort doen met schrijven, hopen wij nochtans dat de briefmaker woord zal houdenBelofte is schuld, en die ze niet vervult, krijgt eene bult! Maar zoolang als het Vuilbladje naar Kemmel zal komen om de menschen te be driegen en te bederven, zullen wij voorts doen, en zijt er zeker van, het zal van langs om meer tegen uwen gevel waaien. Alhoewel het Weekblad regelmatig alle zondagen te Kemmel verkocht wordt, tel kenmale een artikel voor de Kemmelnaars in 't bijzonder bestemd, wijst onze barometer nog steeds beau fixe Echter wat wind tegen onzen gevel kan geen kwaad; wy denken dat deze op vasten grond staat 1 Wij strijden voor waarheid en recht en ondanks alle tegenkantingen, moeten waarheid en recht, vroeg of laat, zegepralen. Wij kunnen gemakkelijk nog andere pillen bedienen die bitter zullen smaken. Wij hebben naar die pillen reeds gevraagd en tot heden nog geene ontvangen. Waarom niet? Wilt gij voortsdoen, het staat u vrij en het is wel voor ons. Maar weet wel dat wij niet meer zullen zwijgente lang hebben wij geduld gehad, van nu voort is onze leus Oog voor oog, tand voor tand. Wij doen steeds voort en echter zwijgt de briefmaker. Waarom blijft hij zijne leus niet getrouw? «Uw geëerd blad heeft veel bijval gevon den, al de menschen die het gelezen hebben zeiden dat het smaakte naar den trog om nog. Waarom die menschen niet voort het genoegen laten smaken dat zij onder jhet lezen van zijne epistels gevoelen? Wij zullen onze zaag gebruiken en zagen tot dat gij in stukken valt... Nog altijd zijn wij ongehinderd. Waarom gebruikt de briefmaker zijne zaag niet? Waarom doet hij ons niet in stukken vallen? Aan bedreigingen ontbreekt het niet, maar.... Allons, briefmaker, schep moed, wij vragen geen genadehaal al de rare dingen die in uwen inktpot schuilen uitlaat het maar druk tegen onzen gevel waaiendien de pillen welke gij voor ons in gereedheid hebt, op, de bitterste eersttoon dat de leus welke gij aangenomen hebt geen ijdele woor den is breng uwe lezers nog vele epistels onder de oogen opdat zij nog en meer ge noegen smaken; vijl uwe zaag en gebruik ze maar vrijverpletter ons door eene bui klare, treffende bewijzen en dan zal de vrede met ons zijn: Pax nobis. Maar ga in uw volgend schrijven niet meer te werk als vroeger, wij zeggen, als een speenverksken dat gekeeld wordt. Kom voor de pinnen, als 't belieft, met gezonde argumenten, want met uw gewoon geschreeuw van leugenaars, lasteraars en meer andere lieve dingetjes, weten uwe lezers nog niets: Speel kaart op tafel. Morlanwelz, 26 Juli 1888. Sedert 7 jaren was ik van ontsteking der darmen aangedaanik had ook pijn in de rechter zijde. Ik had reeds alle middelen aangewend, zonder gevolg, toen ik gebruik maakte van twee doozen Zwitsersche Pillen Hertzog van Parijs, aan 1 fr. 50 de doos; om de maand was ik volop aan het genezen. (Handteeken gewettigd). Aan M. Pelerin, apotheker, 12, Schild- knaapitraat, Brussel. Visschen. Het visschen met den lijn is sedert maandag 15 april tot 15 juni ver boden. Noordwatering. MM. D. De Haene, burgemeester te Veurne, en A. Merghelynck burgemeester te Wulveringhem, zijn bij koninklijk besluit van 3 april, bestuurleden benoemd der Noordwatering van Veurne, in vervanging van M. De Jaegher-Steylaers, wiens mandaat eindigt, en M. H. De Prey, overleden. Kiezing. Het kieskollegie des kantons van het vredegerecht IJperen is buitenge woon bijeengeroepen op zondag 26 mei, om over te gaan tot de kiezing van een provin ciaal raadslid, in vervanging van M. burg graaf de Patin van Langemarck, overleden. Ook denzelfden dag kiezing ie Avelghem, Meulebeke en Ruyselede. Paardenkoeren. Dit zullen er te Oostende veel groote paardenkoersen plaats hebben, op 4, 11, 18 en 24augusti. Kursaal te Oostende. Men zegt, dat de twee aanbesteders der speelzalen van den Kursaal te Oostende, ten gevolge der afschaffing van de spelen, hun contract zul len doen vernietigen. De stad zou dus een verlies van rond de 150,000 frank lijden. De kiezing, van zeven raadsheeren, in vervanging van de ontslaggevende leden des gemeenteraads van Laeken, is op 16 juni vastgesteld. Lentereizen. Binnen kort opent de Wereldtentoonstelling van Parijs en YEx cursion biedt zeer voordeelige voorwaarden zijne klenten aan die ze zullen bezoeken. Eene reis van 8 volle dagen, in 1" klas in hotels van eersten rang, behelzende 4 dagen wandeling in Parijs met gids, in rijtuig, 2 dagen in de Tentoonstelling, eenen dag te Versailles en eenen dag gansch vrij voor den reiziger, kost, alles inbegrepen300 fr. Bijzondere reizen zullen ingericht worden, aan verminderden prijs, voor de Maatschap pijen en personen die zulks verlangen. Met de Pinksterfeesten hebben er, met vertrek uit Parijs, schoone reizen plaats naar de Pyreneën, Touraine, Normandië en Bretanje. Op hetzelfde tijdstip vertrekt uit Brussel de reis naar de bedevaart van Echternach, naar Luxemburg en Trier, die alle jaren zulken grooten bijval bekomt. Vier dagen 95 fr. Eindelijk, den 31 Mei, heeft de reis plaats naar Londen, ter gelegenheid van de be roemde wedrennen van den Derby van Epsom. De reizigers bezoeken in acht dagen, de stad Londen en omstreken, het Konink lijk goed van Hampton-Court, den Kruid- tuinhof van Kew, Richmond-Park en het Kristalen Paleis, om te eindigen met den grooten dag van den Derby van Epsom. De prijs dezer reis, vervoer in eerste klas en alle kosten van verblijf, is gesteld op 250 fr. Het getal deelnemende personen is be paald op 30. Breedvoerige prospectussen dezer reizen worden kosteloos gestuurd aan al de perso nen die er de aanvraag willen van doen aan Mijnheer Ch. Parmentier, bestuurder der ExcursionBoulevard Anspach, 109, Brussel. De Eiffeltoren. De prijs voor de bestijging van den EifMtoren is thans be paald vastgesteld2 fr. voor de eerste ver dieping, 3 fr. voor de tweede en 5 fr. tot aan den top. 's Zondags zullen die prijzen verminderd worden op 1 fr. voor de eerste verdieping, 1 fr. 50 voor de tweede en 2 fr. tot aan den top. Dit tarief zal toegepast worden van 11 ure 's morgens tot 6 ure 's avonds. Eenige cijfers die niet van belang ontbloot zijn. De eerste verdieping zal 6000 personen kunnen bevatten, de tweede 1500 en de derde 500. Voegt men nu daarbij 2000 per sonen die de trappen op en af gaan en de bedienden, zoo komt men tot een cijfer van 10,000 man, die zich tegelijkertijd op den toren kunnen bewegen. 10,000 man op dat ijzeren gevaarte. Wat een gezicht zal dat zijn. Een gepast antwoord. Onlangs had er een gevecht plaats gehad, en nu zaten die arme drommels die er met stampen, slagen, blauwe oogen, gebroken armen en beenen waren van af gekomen op den tribunaal om hunne belooning te krijgen. Welnu, vroeg de vrederechter aan Pier, een getuige, wat hebt ge daar zooal gezien, vertel dat eens. Menheer de djuge de Pé, begon Pier, toen ik nabij het gevecht was, hoord ik dat... Ik vraag u niet wat ge gehoord hebt, onderbrak de vrederechter, maar wel wat ge gezien hebt. Welnu, ik hoorde... Hooren en rieken telt hier niet, wat hebt ge gezien. Welnu, ik hoorde... Als ge niet antwoorden wilt, zegde de vrederechter gram, ga en zet u ginder, domme boer. Pier moest op de aangewezen plaats gaan, en och God juist tusschen twee gendarmen. Eenige oogenblikkea stilte. Al met eens staat Pier recht en laat ver scheidene klinkende geruchten hooren, het geen men eene groote ongemanierdheid noemt. Dit verwekte een groot gelach onder de menigte, maar voor de koolbak kwam dit ten onpas, want hij stond recht, draaien ee nige malen zijnen knevel en bulderde met donderende stem Zijt ge niet beschaamd domme boer, zulke ongemanierdheden te begaan, het is eene schande. Hebt ge dat gezien, vroeg onze Pier geenszins ontstelt. Neen, maar ik heb het gehoord, en daarbij het is gemakkelijk te rieken. Hola,jongen, lachte Pier, hooren en rieken tellen hier niet, maar zien wel. Groot gelach en donderende toejuichingen onder de aanwezigen en... groote beschamd- heid onder onze koolbak. Eerbiedige stilte. N® 32 3e jaar. zaterdag 4 Mei. INTHIOTTD i Platen: Wijlen Pater Callens. Zan zibar Dienstmeid, Twee gezichten, Paleis des Sultans, Mahomedanen. John Bright, in zijne werkkamer. Een Parijzer zak drager. Tekst: Onze platen. Na een lente vlaagje. 'sKonings doopkind. (Vervolg). Waarom? De Franschen te Tongerloo. (Slot). De blinde en de lamme. De moord van Duinkasteel. (Vervolg). Men abonneert zich ten bureele van dit blad. DE LA verdeeld in 8 koopen. Met het houden van twee zitdagen, wanof den eersten voor den INSTEL bepaald is op WOENSDAG 15 1VIEI 1889 en den tweeden voor den OVER SLAG op WOENSDAG 29" derzelve maand, telkens om drie uren namid dag, ter herberg De Casino, bewoond door Karei Maddeleyn, te Lange marck op de plaats. Door 't ambt van Meester ï^lorftoert-A.O- gusOm Titeca, Notaris te IJperen. 1/2 p. Instelpenning te winnen. Do tijtelen van eigendom en de verkoopswaarden berusten ten kan- toore van voornoemden Notaris Tite ca, te IJperen, Elverdingestraat. 19,00 14,50 15,75 18,50 19,00 8,00 260.00 1,50 2,200 2,100 100 900 1,900 6,500 17,230 19,75 15,50 15,50 20,00 19,00 8,00 280,00 1,60 8,500 700 300 600 1,800 6,000 15,824 Tarwe Rogge Haver Erwten Boontjes Aardappels Boter Eiers de 25 mi lil li iHS-g; VAN EEN raiddenprijs per 100 kilo Verkochtte kwantiteit raiddenprijs per 100 kil. Verkochtte Kwantiteit N w w O

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1889 | | pagina 3