Melrose Henri Vandermarliere, fcti P d W 3 '"Uil1! B Ea 1 MAISON DB CAMPAGNE une Presse Typographique, De Vlaamsche Illustratie, Henri Ohristiaen, PETILLIOEN-OLEMENT, Eraile Van Aarde, I P H Karel Deweerdt, DEEG EN INKT YOOR CHR010GRAPHE, sl&1si '1 18-1 N ajtrjssil 8Sia9s!4 sf'-sB HAAR HERSTELLER, A VENDUE AUGUST IGODT, g-sls3 ;lo 8 Jj g-gsiS-S g *8®ISlï! ■sg-s 11„2 1 0 s 11 8-sS FR. 2,50 MEEST GEZOCHTE DE FLESCH BIJ FR. 2.50 Wei'ïïieelem-Joos, 22, Boterstraat, en MaysïiOïidt ömmeslagii, 55, Groote Markt, te IJperen. iiate lielle contenancs d3 la propriété BO ares. Le batiment est un vrai bijou ut la campagne est en plein rapport. Serre, remises, écuries, située a Vilvoorde, a trois minutes de la Gare le long de la voie ferrée. Les personnes qui désirent voir la photographie de la propriété, doivent s'adresser au bureau du Journal, ainsi que pour tout autre renseigne- ment. P. S. Les communications par chemin de fer entre Vilvorde et Bru- xelles sont continuelles et le trajet se fait en un quart d'heure. heeft de eer het publiek kenbaar te maken dat hij komt een kon Hakt te fluiten met een der belangrijkste huizen van Amsterdam, dat hem een depot van ALLERKESTE (Pate et Enere pour Chromographe), toevertrouwd heeft aan zeer voordee- lige, prijzen. De personen die zouden begeeren het gestel (bak, enz.) niet zelf te ver vaardigen, mogen er den depositaris mede gelasten zonder verhooging van prijs. A vendre d'occasion AVEC CONTRE -POIDS, en parfait état de conservation. S'adresser au bureau du Journal. het goedkoopste prentenblad der Nederlanden, verschijnende wekelijks in 8 bladz. met 4 of 5 schoone platen. De verzameling der nummers van een jaar vormt een allerprachtigst boekdeel van meer dan 400 bladzijden versierd met meer dan 200 platen, aan de geringe prijs van 6 fr. per aar, 1-50 per 3 maanden. Men schrijft in bij den drukker dezer. Imprimerie de CHARLES DEWEERDT, rue de Lille, 50, Ypres. Sous presse Manuel pratique DE L'OFFICIER, DU SOUS-OFFICIER EI DU C&PORRL des Gardes Giviques. IPrlx: ïff. S-25Ö. A vendre d'occasion a 3 registres EN TRES BON ÉTAT. S'adresser au bureau du Journal. Handboek voor den kandidaat be- kwaamheidskiezer, bevattende de officiëele vragen, met al de antwoor den en oplossingen, alsook drie gekleurde aardrijkskundige kaarten, in betrek met de vragen en antwoor den der aardrijkskunde. Te bekomen bij Ch. Deweerdt, drukker, Rijselstraat, 59, IJperen. Prijs 2 frank. SCHILDER, CA83EL8TRAAT Hr 5 TE IJPEREN, heeft de eer het publiek kenbaar te maken, dat er bij hem alle soorten van verwen te bekomen zijn, alsook vernissen, secatief, terpentijn, bor stels, sponsen, zeemvellen, enz. Certificaat van Bekwaamheid. Hoefsmid en Rijtuigmaker, RIJSELSTRAAT, 168, IJPEREN, heeft de eer ter uwer te brengen dat hij zich in deze stad komt te vestigen in de hoedanig- van Hoefsmid en Rijtuigmaker. Het diploma dat hij in de Veeartsschool van den Staat bekomen heeft en de eermeta- en die hem in verschillende tentoonstellin gen geschonken werden zijn een bewijs zijner bekwaamheid en van aard het ver trouwen in te boezemen der personen die hem met hunne bevelen gelieven te vereeren. Zijne gematigde prijzen en de spoed waar mede hij de bevelen zal uitvoeren, doen hem verhopen, dat gij hem de voorkeur zult willen geven. GLASWERKER en KOOPMAN, i| II* ÜE HOMDSTRAAT, TE IJPEREN, heeft de eer het publiek kenbaar te maken dat men bij hem zeer schoone vischpersen, mandjes, lijnen, visch- haken, en al wat het gereedschap eens visschers betreft, aan zeer gena dige prijzen kan bekomen. xllle Zon-en Donderdagen kan men Koeken en Wafels bekomen bij August Igodt, Hondstraat, Magazijn van Schoenen LANGE THOUROUTSTRAAT, 33. te IJperen, Eerste keus van alle slach van schoenen, aan juiste prijzen en buiten alle concurrentie op comptant. Prachtbottinen voor vrouwen, van 10 fr. Bottinen - 6 fr.SQ mannen 10 fr. Werkschoenen 8 fr. Allerhande schoenen voor mannen vrouwen in kinderen aan gering prijzen. Men gelast zich met het nemen der maat en met de verma kingen. gediplomeerde Chirurgijn-Tandmeester, Tandmeester van het Koninklijk Gesticht van Meessen, Lombaardstraat, 19, IJPEREN, Te raadplegen alle dagen van 9 tot 5 uren, behalve den Zondag. Inzetten van tanden en kunstige gebijten. Uittrekking, Goudstopping en Herntelling van ongeregelde tanden volgens de beste stelsels. M1TJ r» I Q I £5 S -o fp ba 0,5 a ■3 §3 8 S I .a o S a 3 s a S 3 S i-tvlii- M -§ S L fe W 8 .S 3-c sf 95 ■3 .SP ÏP bc.SP s a -p g-g o fe BB "2 S -2 •S 8^SS.SS .2 5 5? 9 p s? 1 g S s "a 13 5 ïi P '3 .g *- 9 S 3 io-l13® S S "o te S a g 9 S s-3 25 ss a "p - 'o Jd P. "S 'I3 ö-s-a g? '2 '3 O "a 3-a S s 8.2 a a-S c "2 ES H I o S3 o 8 e 8 8 8 it? Ivrukk. E. I)ew»erdt, Rijsalrtr. 59, IJp«ren. 8 8 8 8 8 ,8 Let wel op het adm: BRUGÖB. 8. SINT-JOORISSTRAAT, BRUGGE. Emanuel HUI©»!AIV-AI[JGU®rF 8 8 8 «>S S S.s5te 0 fl J 2 2 i25 S S 3 jsS iJiaueiiia aODüaa '2 'LYYEJLBSIlOOf-Lmg 'IODÜ1M -'"UP* do l«A herstelt grijs, wit of verkleurd haar bepaaldelijk tot zijne oorspron kelijke kleur; houdt het uitvallen tegen, reinigt de kruin, verwijdert het schin en deelt er leven, groeikracht, glans en schoonheid aan mede. Verkocht in heele en halve flesschen, door Coiffeurs en Par fumeurs. Hoofd Depót—92 Bd. Sébastopol, Parijs, London en New York. BIJ Spoedige en grondige genezing in wone gevallen. Zekere voldoening "g,, onmiddelijke verzachting in de ergste ge. vallen. Onmiddelijke stilstand engen». zing der verzakkingen en verplaatsing d,r baarmoeder.Speciale vervaardiging vga toestellen om de misvormingen van het lichaam te voorkomen of te genezen, al», ook van kunstmatige ledemeten, volgen» de beste voorschriften, het inzetten van kunstoogen, ruime keuze. Behalve de 30 Medailles en Diploma's benevens de talrijke eervolle meldingen verkreeg de Uitvinder nog de gouden me- daille op de Internationale Tentoonstelling te Londen in 1884 Er is voortdurend eene dame aan de in. richting aanwezig. Spreekuren van 9 to 4 uren. W aernegera, Breukmeester, 35 Placé Verte, ANTWERPEN RECHT OVER DE STERRESTRAAT. o o fe (50 O "O -ö 3) «"53 a te te a a fl a m g -M 60' te "d g S «3 te 2 a c e o -O CS O e> W w O V/ G El o -2 - .ÏS,-3 -9 S «5 -a A3 - ,2 '5 £3 g^te-b g c a A-3 u O O tr ts u O JX te^-S 0 sa 9 fe P a-3? a r -f» o a te g S a fe O ■a 3 a o n g o sö 0 S «3 «J -Ö s g ÖOJ® g te- u V- e Ol, o o G "C3 "S "O m "a a 2 "a SS 'S w te p-3 - - f- -w» N Si 60-2 i="§ a-a S "Sb to a^Z'S5>--3 a® te P S3 a t, - 4ï -3 us at •g M c B si te <D 1 en S bC <3 a 8 0 I. T! gSx; G C 0 t- O 0; c a G u O O o o cc tó 0 s c Jh IC :c? M i -o w C 5 te «o "O s «3 M 9. Oc3«iJï<]}Ca"C TA G 55 S5 G Q O *3 bi te-> 0 fe -Jf O te»* -V» -t-» tQ G 0 P c ct! P L tT c G - 55 G P G 2 7? P t-, 2 00 a U* Cj 00 c a o t. S •A' W 53.2 8 ia G cc w G ïC -P xa a ÜPc O 12 te 2 - .S a £2 "3# -2 G «5 C .J P- W. Eh 73 o Ai •»-' CL teC? M t* K '"5 G L CO H CC c s Jr*, ct Q c$ fis 00 :5?-^ A rS «5 «S.ti a S 8 §1^5 r-«S "SfJ fco a -*55 te te

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1889 | | pagina 4