Groote Paardenloopstrij den Kiezing van Brussel. STADSNIEUWS. Kiezing te Yperen. Doodgereden. Ongeval. op Zondag 2 Juni 1889, Morgen Maandag, 3 Juni, zal er te Brussel eene kamerkiezing plaats hebben, in ver vanging van d'heer Stroobandt. Volgens Brusselsche gewoonte zijn er twee liberale kandidaten op rang, Janson en Graux en een klerikaal De Becker. Wanneer zal dan toch de eendracht tus schen de Brusselsche liberalen eens komen, 't is hoogst tijd want het ministerie der mouchards wordt van dag tot dag stouter en gebruikt alle middelen, iioe oneerlijk ook, om tot het beoogde doel, de alleenheerschap pij der papen, te geraken. De heer de Gheus is dus door een goed duizendtal kiezers tot provintieraadsheer uit geroepen. Hij heeft dus, niettegenstaande dat al wat klerikale kiesdraver heeten mag de beenen van 't lijf geloonen, heeft om wat kiezers naar de stembus te krijgen, nog geen derde van de ingeschrevene kiezers voor hem kunnen doen kiezenIn de stad, waar de kie zersbij de hand waren, heeft hij op 1585 kie zers wel 504 stemmen gekregenj! En daarmee moeten de klerikalen in 1890 het liberalis- mus verpletteren 't Is om zich dood te lachen. Ook trokken de klerikale leiders bij dien erbarmelijken uitslag een gezicht gelijk honden met mostaard aan de tanden. En Surmont, die zich reeds meermaals burg meester waande, durfde de overwinning in 1890 niet meer als |zeker voorzeggen hij hoopte enkel 't Zijn buizen, die hij hoopt ongetwijfeld. En Henritje hij, die iedereen, tot zelfs liberalen, de laarzen uithing om eene stem te bekomen, werd door Surmont veel lof toegezwaaid om zijne onverpoosde werkzaamheid en hij verdiende sinds lang een beter lot in de kiezingen, voegde spreker er bij. Wij gelooven 't wel, jandorie Voor alle loon kreeg hij tt nu toe niets dan eene weergalooze kollectie buizen, die in 1890 nog met eene zal verrijkt worden, dat is zoo zeker als dat de zon licht geeft. En zeggen dat zij talooze platbroekerijen tegenover de kiezers moeten begaan en zoo veel hunner dierbare schrijven er moeten bij in schieten om tot zulken uitslag te geraken. En ze mogen ook fier zijn over hunne kie zers. Wij hebben er ons zondag een gedacht kunnen van vormen en wij stonden er stom bij, Jhoewel wij geen groot gedacht hadden van de klerikale deftigheid. Wij zagen hier tafereeltjes die de klerikale partij weinig ter eere strekken braspartijen, slemperijen van allen aard, dat was troef in der kiezers kaart en die bezopen klerikinkels wisten de verbodene vruchtjes goed wonen en zij heb ben er meer dan een geplukt. 't Ging waarlijk te verre boven zijn hout en de Gheus mag fier zijn over hen, die hem kwamen kiezen. Als hij daarmeê zijnen pap kan koelen dan wenschen wij hem proficiat. 't Is iets proper Maandag avond om 9 1/2 ure bevond er zich een vreemdeling in de herberg La belle Alliance en vroeg den naasten weg na»r Komen. Hij moet langs den ijzerweg Konten, waarts getrokken zijn, want toen de laatste trein onze statie binnengestoomd was vond men, nabij Zillebeke op de rails zijn lijk af zich tel ijk verminkt liggen. Hij was letterlijk in tweeën gereden en de armen en beenen waren gansch te morzel. Een der armen en verscheidene stukken zijner kleederen 'zijn zelfs niet meer teruggevonden, 's Dinsdev s morgens is het parket ter plaats geweest om een onderzoek te doen en het lijk naar Zillebeke te doen overbrengen, waar het be graven werd. Het schijnt dat de ongelukkige een man van Lomme, voorstad van Rijsel, is, die met teekenen zijn dagelijksch broodje trachtte te verdienen en die langs hier gekomen ziin moet om wat werk te zoeken. Op hem vond men enkel 2 fr. 75 en wat teekenpapier Waarschijnlijk zal de ongelukkige langs de spoorbaan naar Komen getrokken zijn en door den trein verrast, zal hij op die ijselijké manier omgekomen zijn Vrijdag avond om 7 1/2 ure had er achter ons openbaar Slachthuis een ongeval plaats dat heel erge gevolgen hebben kon. Twee kinderen van den genaamden Vanuxem speelden aan den boord der vestinggrachten toen een der kinderen bij toeval zijnen broeder Eugeen, oud 9 jaren, in het water tuimelen deed, waar het den dood niet ont komen kon. Henri Timmerman, het gevaar ziende, sprong den kleine achterna en zou hem gered hebben ware hij niet door den stroom, die daar alles naar 't IJpertje mede- drijft, medegerukt. Hij ook ging verdrinken toen de heer A. Criem, likeur koopman, op zijne beurt juist in tijds aankwam en er in gelukte beide drenkelingen van een gewissen dood te redden. Zulke moedige daden van zelfopoffering verdienen iets meer dan lof. Onze beste gelukwenschen aan beide moe dige mannen TE IJPEREN, om 2 1/2 ure 's namiddags Lengte der renbaan 827 meters. Handicapeurs, trot, MM. Vandenboogaerde et Le Fevre. o PROGRAMMA: 1° Prijs van den Landbouw, inge- gespannen drafloop, 190 fr. waarvan 100 fr. aan den eersten, 65 fr. aan den tweeden en 25 fr. aan den derden. 2° prijs van de stad. (Platte Vluchtloop met eisching) 600 franks. Voor alle paar den van 3 jaar en daarboven te eischen voor 2000 fr.Inleg: 30 fr.; verbeurgeld: 15 fr. Gewicht: 3 jaren, 65 kilogr.; 4 jaren, en daarboven, 72 kilogr. 3° prijs der Yperlée. Internationale bereden drafloop. Handicap par distance), 800 franks, waarvan 500 fr. aan den eer sten, 200 fr. aan den tweeden en 100 aan den derden voor alle paarden. 4° Prys der Beschermende Leden, Weiter Handicap) 600 franks. Voor alle paarden die sedert den ln Januari 1889 nog geene som van 1000 fr. gewonnen heb ben in een of verschillige prijzen. 5° prijs van het plein. Internationale ingespannen drafloop. Handicap par dis tance). 800 franks, waarvan 500 fr. Zij heeft het princiep van Uilenspiegel toegepast: Veel beloven en weinig (/even, Doet de gekken in wede leven Maar de buitenkiezers leven niet in vrede, wel integendeel, hetgeen wel degelijk lie wijst dat zij wel zoo gek niet zijn als de Regeering het veron derstelt. Beloften en rotte appelen kwetsen niemand maar zij openen soms de oogen van degenen die klaar willen zien. Wat heeft men gedaan? De Regeering heeft eene belasting doen stemmen op den invoer van het vee. Wie heeft daar profijt uitgetrokken? Niemand, ten zij de Schatkist, en dat ware nogal iets, indien de miljoenen, door deze belasting opgebracht ten voordeele van den landbouw en het verkeer op den buiten wapen besteed geworden. Doch neen, zij zijn alwéér gegaan in de kas van dezen die reeds genoeg hebben; ik moet u niet zeggen wie en waar. De Regeering had die miljoenen beloofd voor de buurtspoorwegen enden landbouw in't algemeen. Doch zij heeft voor spreuk hebben is hebben, en krijgen is de kunst! Zij heeft de miljoenen en laat ze niet los. Zij bekreunt zich in den grond om den landbouw als om eene doode musch. Wilt gij voorbeelden? M. Scoumanne vroeg den 3 Mei laatstleden, van al die miljoenen enkel een klein stukje200,000 franks, ten einde premiën te zien uitdeelen aan de landbouwers die de beste hengsten, merriën en veulens zouden voortbrengen. Hij vroeg namelijk voor de provintie Antwerpen 4000 fr. Brabant 24000 fr. West-Vlaanderen 28000 fr. Oost-Vlaanderen 32000 fr. Henegouwen 28000 fr. Luik 16000 fr. Limburg 20000 fr. Luxemburg 24000 fr. Namen 24000 fr. Samen. 200000 fr. Dit alles te verdeelen in 100 aanmoedigingen aan de landbouwers van 1000 fr. elke. Weet gij wat de Regeering daarop antwoordde? Zij wikkelde zich uit den slag met allerlei parle mentaire prietpraat. De advocaten van het ministe rie parieerden en taterden zooveel, dat zij meenden te bewijzen dat de landbouw alles had wat hij noo- dig heeft. De zoogezegde minister van landbouw, nog een advocaat, bekende dat hij geen geld had I Geen geld! mijnheeren. Maar wat hebben zij dan met onze oorden, met onze zuurgewonnen miljoenen gedaan? Geen geld! En de heer minister Beernaert durfde laatst nog verklaren dat hij 16 miljoen boni had, een boni, gelijk alle katholieke bonis op het pa pier. Geen geld Zij hebben de belastingen van het ministerie Graux, tegen wien zij in den tijd zoo geweldig pootspeelden, behoudenzij zijn immers behoudsgezindervooral wanneer 't onze centen geldt. Die belastingen brengen 12 miljoen per jaar op. De conversie der Staatsrente bracht 7 miljoen winst op. In 1887 en 18S8 ontvingen de ijzeren wegen tel kens 5 miljoen meer. De inkomende rechten op 't vleesch brengen 3 miljoen per jaar op. De verhooging op de jenever brengt ruim 2 mil joen 1/2 meer op elk jaar. Dat maakt dus Vroeger belastingen 12 miljoen Conversie der Staatsrente 7 IJzeren wegen 5 Rechten op vleesch 3 op jenever 2 1/2 Samen 29 1/2 Zegge bijna dertig miljoen'. En zij zijn zonder geld Nog eens vragen wij hun: Caïn der Rereering, wat hebt gij met de gouden en zilveren Abel's van onze schatkist gedaan? Maar Caïn zwijgt, en hij verduikt zich voor de oogen van het almachtige kieskorps! 't Is ook het beste wat hij doen kan; wanneer men zijner schuld bewust is, dan is zwijgen onverbeterlijk. Zij gingen de lasten, door de liberalen gestemd voor openbare werken, afschaffen. Hebben zij iets afgeschaft Ja, de wet op het onderwijs, maar zij hebben integendeel de lasten nog vermeerderd. Nu betalen de gemeenten 2 miljoen meer voor hun aangenomen scholen als onder de schoolwet van 1879. 't Is waar, nu zeggen de mannen der Regeering, dat Onze Lieve Heer in de school is teruggekomen, maar Onze Lieve Heer moet mis prijzend nederzien over menschen die hem zulk een vlassen baard aandoen. Hopen wij, dat Hij in 't dal van Josaphat hun eens rekening zal vragen voor de politieke appelen die zij voor citroenen hebben verkocht De Regeering heeft geen geld, neen, en politieke overtuiging, dat schijnt zij evenmin te bezitten als geld. Die mooie Regeering is samengesteld uit 7 menschen, van welke er ten minste 6 nooit noch naar kerk noch naar kluis gaan. En dan zien wij de gazetten der Regeering pootspelen tegen de liberalen en ze uitmaken voor mannen die God en zijn gebod met de voeten treden. Slimme jongens, inderdaad, maar belachelijke comediantenl Wilt gij de ministeriëele overtuiging kennen? M. De Bruyn, toen hij enkel representant was, liet zich voorzitter der Maatschappij van Buurtspoor wegen benoemen, en dan werkte de man zich in 't zweet om Ninove met een buurtspoorweg te begiftigen. Kortelings werd hij minister en nu keeren de kaarten. Wat vroeger wit was, is nu zwart en hij bekent heel eenvoudig, dat hij den buurtspoorweg van Ninove nu niet kan ondersteu nen omdat hij.... Minister is. Is dat niet goddelijk van schaamteloosheid? En voor wat vee moeten die heeren de kiezers houden, wanneer zij denken dat dergelijke platsakkingen, zooals het volk zegt, ons onverschillig laten Toen de katholieken minderheid waren, spraken zij gedurig over eene belasting op hot inkomen. Nu hebben zij dat vergolen. Gij weet, mijnheeren, dat toen de grondslag werd gelegd van ons belasting stelsel, de rijkdom vooral bestond in landerijen eigendommen. Maar nu is dat alles veranderd. Vele rijke heeren hebben hunne landerijen voordeelig verkocht, en heel hun fortuin gezet in papieren, acties, titels, effectenen obligatiès. Nu hoeven zij immers niet meer om te zien naar slechte jaren, overstroomingen, brand en trage betalers. Zij gaan jaarlijks met hunne papiertjes naar de bank, men knipt de koepons af, betaalt hun intrest en de. zaak is klaar. Welnu, het meerendeel van die miljonnairen betalen nog niet zooveel contributiën als een een voudig ossenboertjeIs dat rechtvaardig» Is het juist dat de landbouwer.de slaaf des akkers alles wint in het zweet des arbeids, alles betaalt in de schatkist, terwijl zooveel rijke lieden tusschen de artikels van de contributiewet zoeken weg te slui pen als palingen tusschen de mazen van een visch- net. De geldeigendom moet dus meer, en de landeigen dom veel TOmbelast worden. Er zijn wel eenvoudige lieden die zeggen: wat geeft het ons, indien mijn eigenaar zooveel franks meer grondlasten betaalt? Maar die brave eenvou dige menschen weten misschien niet, dat M. de eigenaar, zoohaast hij middel ziet, die nieuwe grondlasten op den pachtbrief bij de rest zal plaatsen en dat de huur item zooveel zal opslaan.... Het komt toch altijd alles op den landbouwer wéér en den kleinen burger, 't Is altijd het oude voosken van Laat de boertjes maar dorschen-, De boer zal 't al betalen. Ziethier een klaar voorbeeld van de echte stroope- rij onzer contributiewetten Iemand kocht vóór 20 jaar 4 hectaren land aan 6000 fr. de hectare, dus 24000 fr. Gedurende die 20 jaar heeft men 3 maal rechten moeten betalenten eerste rechten van aankoopten tweede, bij den dood des vaders: mutatierechtenen ten derde, bij de dood der moeder, successie- of erfenisrechten. De eigenaar van 't land, en gevolgentlijk de huurder, betaalt rechten op eene som van 24000 fr. en die zijnnu maar 14000 fr. meer waard!... Het is dus klaar: de rechten van het geld in actiën moet vermeerderd worden, en de lasten op den grond verminderd, en als een gevolg daarvan moeten ook de pachtsommen verminderen. Dit zal het eerste werk zijn der liberale partij aan het bewind, want men weet dat zij ten minste durft uitvoeren wat zij beloofd heeft voor de kiezingen. Mijnheeren, wij zijn ertegen den godsdienst in de politiek te mengen. Dat is de specialiteit der katho lieken. Zij zien overal godsdienstige kwestiën, en zouden ter gelegenheid van aardappelen en beet wortelen durven spreken van de zaligheid onzer zielen. Er zijn in de liberale partij menschen genoeg, die zich om hunne godsdienstige overtui ging met hart en ziel bekreunen, terwijl wij onder onze tegenstrevers lieden kennen, en bij duizenden, die enkel naar de kerk gaan om parade te maken, en zich om het Evangelie evenveel bekreunen als een pekelharing. Doch genoeg daarover; elk na geltje moet zijn last dragen, elk kookt zijn pot zooals hij eten wil. De liberale partij is eene staats huishoudkundige partij en geen antichristelijke. Is zij soms verplicht wetten te stemmen, die onaan genaam zijn aan kerken en kloosters, dan is dit in 't belang van het volk en niet om de religie te vervolgen. Iedereen zal, bij voorbeeld, met ons bekennen, dat de kloosters rijk genoeg zijn. Het kan ons al heel weinig schelen of de religieuzen van beide geslachten veel geld hebben, als zij er goede wer ken mede doen, en wij zien gaarne dat eene kerk fabriek rijk is, wanneer zij er gebruik van maakt om het godsdienstig gebouw prachtig te onderhou den, en dén arbeid en de kunsten te ondersteunen. Maar wat de liberale partij niet kan dulden, het is dat de kloosters de landerijen en eigendommen inpalmen of inkoopen, want die menschen hebben noch vrouw noch kind en op duizenden hectaren grond, die zij bebouwen, zouden zooveel arme land bouwers rijk en gelukkig kunnen leven. Volgens de laatste optellingen is het bewezen dat er 1 hectare op 100 aan de kloosters toebehoort in ons land. Welnu, dat is te veel, en het moge ook onaangenaam zijn aan onze Broeders en Zusters in Christus, zulke inpalmingen mogen wij niet toe laten. Men hoeft hier niet te spreken van godsdienst- vervolgerij. Dat is nevens de zaak. Die goede Broe ders en Zusters maken immers alleen den gods dienst niet uit: zij zijn immers maar dienaren en dienaressen des Heeren zooals velen van ons, en in de oogen Gods niet meer waard dan Pier, Jan of Klaas, die zijne godsdienstige plichten vervult. Zouden zij dus mogen al de landerijen en eigen dommen inpalmen en ons aldus nadeel toebrengen, ons die vrouw en kroost hebben, en die, getrouw aan Gods woord, Gaat en vermenigvuldigt, in eer en deugd trachten door de wereld te komen? Neen, duizendmaal neen Wat de liberalen ook nog willen, dat is het volk onderwijzen. De landbouw mag niet in den ouden kring blijven draaien, evenals een arme hond in een kerenwiel. Onze kinderen moeten leeren hoe zij het best aan boord zullen leggen oru veel en goede voortbrengselen te bekomen, en om de con currentie tegen vreemde landen te onderstaan. Er moeten hun goede les»en gegeven worden van veeteelt, van paardenfokkerij, want in de laatste jaren is het bewezen dat hetgeen het meest voor veel landen kan opbrengen het kweeken is van jonge en goede trekpaarden, die in den vreemde zooveel gevraagd worden. De huidige Regeering bewijst eiken dag dat zij niet veel belang stelt in het onderwijs, vooral in het landbouwonderwijs, tenzij om aan zekere katholie ke landbouwingenieurs tractementen te geven voor meestal armzalige voordrachten over allerlei hooge chemische theoriën, waarvan veel landbouwers zooveel begrijpen als de kraaien van den zondag, en welke zij trouwens ook zooveel noodig hebben als het water in hun schoenen. Wat de onderwijswet aangaat, zoo zullen de liberalen, wanneer zij aan't bewind komen, aan de gemeenten die kloosterscholen willen, ook zulke scholen laten, maar de Regeering zal geen miljoe nen meer schenken aan scholen, waar zij niet eens mag binnengaan, om te weten wat er gebeurt. Dit ware wat al te dwaas Eindelijk, mijnheeren, zal de liberale partij, wanneer zij aan 't bewind komt, de hoogere gou- vernementeele kringen reinvagen van de ellendige parasieten, van het walgelijk geboefte, van het ge meen gespuis, van de bende gewetenlooze schobbe jakken, welke nu door de katholieke Regeering geld en goud ontvangen om de mijnwerklieden op te stoken en tot geweld, moord en brand aan te zetten. Verre van ons een der kerels te willen versehoo- uen die nu voor 't Assisenhof van Henegouwen te recht staan. De eene zijn al even vuil en misdadig als de andere. Enkel zeggen wij luid en kunnen niet genoeg herhalen, dat het eene ongehoorde schandvlek is voor ons Vaderland, te zien dat er ministers zijn van Z. M. onzen Koning, die plicht- vergeten genoeg zijn, om met dat walgelijk ge boefte te onderhandelen, ja om ze te betalen en te ondersteunen met het geld hetwelk de arme land man in het zweet zijns aanschijns op zijnen akker heeft moeten verdienen. Weg met zulk eene hatelijke Regeering, weg met de mannen die ons land tot spot en schande van Europa maken 1 Daarom, mijnheeren, toont dat gij er genoeg van hebt, dat gij door geen Uilenspiegels, die veel belo ven en weinig geven, wilt langer geregeerd worden en schenkt uw vertrouwen van over jaren terug aan de liberale partij en aan haren kandidaat 1 1. MM. A. Verstraeten, (Lanterne) St Julien. 2. (Boulanger) id. t 3. Jean Fol, (Fox) IJperen. 4. L. Van Doorne, (Vitesse, id. 5. Desmedt, (Boulanger Jules) Oost-Nieuwkerke. 6. Decoeke Jules, (Laure) id. 7. Soenen, (Peyriotte) Hooghlede 8. Léon Versafel, (Ralph) id. u r^nlflTVior 1MM. Bon Van Loo, Lowna 1,500 fr. 2. de Lichtervelde, Lully, 1,000 3. de Lophem, Idylle, 2,000 4. Liénart, Perqant, 2,000 5. Sir Frank, N. de Truth, 2,000 6. Little Miss Werlock. 2,000 1. MM. Dillies, Varvar. 2. Verkinderen, Syra. 3. Herbau et Boucquey Engineer. 4. id. Montjoie. 5. id. Fil d'acier. 6. Cnudde, Almaviva. 7. D. de Meydts Hasty. 8. Mestdagh, La Mecque. 9. Van Ackere, Uriël. 10. Leclercq, Monarque. 11. Coddens, Malinois. 12. Callaert, Navette. 13. Vanderhaege, Estella. 14. Lauwers, Destinée. 15. Callaert, Ouhliette. 16. C. Bethune, Glaneur. 17. Lambert, Priesta III. 1. MM. B,n Van Loo, Tabatière. 2. de Dichtervelde, Lully. 3. de Lophem, Idylle. 4. Liénart, Perqant. 5. Sir Frank, N. de Truth. 6. Little Miss Werlock

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1889 | | pagina 2