De Vlaamsche Illustratie HERBERG TE PACHTEN KINDERVOITUURKEN a Burgerstand Boekenaankondiging. Kemmel. West-Nieuwkerke. Zandvoorde. Festival. Leopold Declaive. gekalante HERBERG, en al het Herberg gerief. OCCASIE Uit ter hand te koopen aan den eersten, 200 fr. aan den tweeden en 100 fr. aan den derden voor alle paarden. De Kommissarissen A. Brunfaut J. Onraet-Parret en T. Male- veys. van den 24 tot den 31 Mei 1889. tfieiboorleii. Mannelijk geslacht 5. Vrouwelijk id. 3. Huwelijken. Ludovicus Vanvleteren, daglooner en Cecilia Boudry, dienstmeid. Ovt'i'lij diens. Virginia Meesdom, dagloonster, 69 jaar, echtgenoote van Karei Degryse, Meenen- strest Louisa Dubois, naaister, 48 jaar, echtgenoote van Ivo Ramhout, St Nicolaas buiten. Virginia Rits, kantwerkster, 84 jaar, onge huwd, Boterstraat. Eugenie D'hyser, kantwerkster, 51 jaar, ongehuwd, Doorgangstraat. Arthur Lievraux, scholier, 11 jaar, St Pie- ters buiten. Desiderius Duhameeuw, rondleurder, 48 jaar, echtgenoot van Virginia Werbrouck, Paddepoelstraat. Sabina Paret, beenhouwster, 43 jaar, echt genoote van Pranciscus Bryon, Hond- gtraat Kinderen benedien de T jaren. Mannelijk geslacht 1. - Vrouwelijk id. 0. fei H IS w H W a c5 Komt te verschijnen bij A. DEMARTEAU, Uitgever te Tongeren, T^WlSE 8AMTEIV In een folkloristischen tabbaard, door M. Verkest, Eene volkskundige studie over St-NIKLAAS en St-MAARTEN. Dit werkje, netjes op geel getint papier gedrukt, telt ongeveer 50 bladz. en werd gunstig beoordeeld en aanbevolen door een groot aantal vlaamsche dag- en weekbladen. Het boekje bevat eene menigte bijzonder heden over St-Niklaas en St-Maarten, name lijk hun leven en de meest gekende sagen hunne vereering; de feestviering en gebrui ken welke plaats hebben in verschillige stre ken en landen de rijmpjes, spreekwoorden, liedjes en gebedekens aan den naam dier hei ligen verbonden en door de jeugd gekend. Deze bijdrage wordt allen liefhebbers van volkskunde aanbevolen, alsook aan de ouders die hunnen kinderen eens veel over deze Tivee Santen - willen vertellen. Prijs50 centiemen. Verledene week beloofden wij een woordje te reppen over het brievenschrijven naar Sint Jozef. Wat wij verhalen zullen is geen verdicht sel, het is wezenlijk voorgevallen in de ka tholieke school te Kemmel. 't Is eene blad zijde uit de geschiedenis der scholen onder de gevloekte wet van 1884 't is een wel sprekend bewijs van de verpaapschende strekking der kwezelscholen; 't is een staal tje van de waarde des onderrichts dat ma seurhens en kosters geven. Wij allen, wier eerste opvoeding niet vrij was van eenige verkwezeling immers we gingen ter school onder de wet van 1842 weten dat de maand Maart aan Sint Jozef patron des cocus zegt men te Komen, en wij zeggen, den bedrogen echtgenoot, is ge wijd. Naar 't schijnt bezit die Jozef eene won derbare macht als voorspreker bij dengene, die hem over 1889 jaar de gekende poets, als ge 't zoo noemen wilt speelde. Nu, de dankbaarheid is eene schoone zaak En de macht van Sint Jozef most ons dus niet verwonderen. Ook hebben de brave maseurkens van Kemmel er profijt uit getrokken en er een middel in gevonden om de kindertjes, aan hunue zorgen toevertrouwd, als kwezeltjes van 't helderste rozerood af te richten. Doch ter zake Wij zijn in de katholieke school van Kemmel. Hoor, 't is zuster Colomba die tot de kin- ders het volgende zegt Gij zult elk een briefje schrijven naar Sint Jozef, den voedstervader van het kinde ken Jesus. Gedurende deze schoone maand van Maart verkrijgt hij van God alles wat hij wenscht. Gij zult hem alles vragen wat gij begeert voor u, voor uwe ouders, voor uwe weldoeners. Onderaan maakt een be hoorlijk adres voor uw briefje. Bidt nu den H. Geest dat hij uw verstand verlichte en zet u dan aan 't werk. De kleinen kijken allen als uit de lucht gevallen, en vragen malkander af wat zij zullen schijven. Ja, wat zullen zij vragen?.. Doch het duurt niet lang voor zij het weten. Hoor de griffels over de leien schreeuwen.... alles is reeds klaar. De briefjes zijn geschre ven. Het ziin zeker meesterstukjes? Luister.. Een knaap, die 's winters school gaat en 's zomers de koeien wacht, stottert heilige sinte jozep ik vrage dat vader en moeder lang leven en in den hemel gaan en dat mol vele melk zou geven van den zomer voor sinte jozep in den hemel. Maseurke lacht, de overige jongens lachen, de opsteller lacht.... en nadat maseurke ge vraagd heeft wie mol is, waarop de knaap antwoordt dat mol de koe is welke hij 's zo mers wacht, wordt overgegaan tot eenen tweeden brief. Een tweede knaap klapt menheer sint josep. ik vrage da vader en moeder en masse lange zoen leven en dakke vele veugelnesten zoen vinden uw vriend aan menheer sinte josep op de platse in den hemel. Nieuw gelach en evenveel verbetering als voor het voorgaande. Hetzelfde wordt her haald voor de overige opstellen die allen op dezelfde leest geschoeid waren. Ook wie kan voor de ontwikkeling van dusdanig onderwerp anders dan domheden uiteenzetten Ziedaar een staaltje van het verkwezeld onderricht, dat in de katholieke school wordt gegeven ziedaar hoe de geest van het jonge geslacht verstompt wordt I En zeggen dat voor dat verstompingswerk nog duizenden franken betaald worden Gevloekte wet van 1884 Zekere geldzuchtige katholieke paradema- kertjes van ons land, welke zich overal als ware beschermers van landbouw en nijver heid willen doen doorgaan, beweren dat de zekerste middel om den landbouw uit den slechten toestand van zaken, waarin hij ver keert, te trekken, is van de vreemde granen (tarwe, koren, haver, enz.) met inkomende rechten te slaan. Ten dien einde sturen zij naar alle Gemeentebesturen van België ge drukte verzoekschrilten of petitiën, waarin zij de Kamerkeeren smeeken eene wet in dien zin te stemmen en sporen Burgemeesters en Schepenen aan deze verzoekschriften door het grootste getal landbouwers mogelijk te doen teekenen. Over weinige dagen overliep ik in ons stadhuis, waar de petitie ten toon is gesteld, de namen van de personen voor wie de rech ten op de vreemde granen zouden welkom zijn, en hoe verwonderd stond ik niet, toen ik zag dat de naam van Jean Ollivier of Olie-vier, alhier beter gekend onder den naam van Jan Verpletter of den gemislen burgmeester, aan 't hoofd der petitionnairen pr kte. Dat een landbouwer, gelijk wie het zij, 'tzij katholiek of liberaal, alle middels in 't werk stelt om de thans heerschende crisis te be vechten, dat hij voorstaander is van inko mende rechten op vreemde gewassen en vee, dit is allernatuurlijkst, iedereen zoekt zijn verste, zegt het spreekwoord; maar dat een boer, die zich bij alle gemeentekiezingen aan het hoofd der klerikale lijst zet en naar Jan, Pier en Klaai op de vuigste manier en met de vleiendste beloften eene stem gaat afbede len, met het inzicht weldra Monsieur le Bourgmestre de Vadministrrrraaation communale de Neuve-Eglise te geraken die, ten gevolge van dit streven, ten minste zooveel het welzijn van burger, neringdoener en werkman zou moeten in acht nemen als zijne eigene belangen, dat zulk een boer, zeg ik, de eerste is om van het land wetten te eischen die de minst bemiddelde klassen van het volk moeten uithongeren, dat gaat alle palen te buiten. Het woord uithongeren schijnt mis schien voor sommigen wat overdreven. Mis grijpen wij ons niet. Ik spreek van de minst i bemiddelde klassen van menschen, van deze, welke dikwijls maar een stukje droog brood hebben om hunnen honger te stillen. Ieder een weet genoeg dat, hoezeer eene huismoe der den geringen wekelijkschen loon van haren man ook weet te bedeelen, zij bij den bakker meest altijd meer ten achteren staat dan zij op tijd en stond kan betalen. Welnu, indien eene wet, die het uitlandsch koren met rechten slaat, te voorschijn kwam, het spreekt van zelfs dat de bakker onmiddelijk zijne ware moet opslaan en in dit geval wat moet er van den armen schartelaar gewor den, hij die zich reeds tegenwoordig met zooveel moeite het noodige kan verschaffen En zulke mannen a la Jan Verpletter zijn de eerste om beestigheden van dien aard met hun handteeken goed te keuren. 'k Veronderstel dat Victoire ('t wijf van Jan) bij den eenen of anderen stieldoener eene koopwaar vraagt, welke eenige centie men hooger in prijs is dan de vorige week, zonder aarzelen zal zij eenen hoop kompli- mentjes en observaties maken en de week nadien zal zij zonder twijfel hare noodig- heden van Armentiers-markt medenemen. Wat dunkt u ervan? Landbouwers! OpgeletLaat u door zoogezegde bescher mers en voorstaanders van landbouw niet bedriegen. Degene die u spreken van inko mende rechten op het graan en het vee, die beweren uwen slechten toestand ter herte te trekken, zijn meestal groote katten, grond eigenaars die, ziende dat hunne jaarlijksche inkomsten verminderen ten gevolge van het afslaan der pachten, op niets anders specu- leeren dan uwe voortbrengsels wat in prijs te doen verhoogen om, evenals vroeger, hun ne landen op 70 en 80 franken het gemet te kunnen zetten. Burgers, neringdoeners, werklieden!!! Als Jan Verpletter, bij een jaar of later, nog als klerikale kandidaat uwe stem met fleemende woorden en vleiende beloften komt afbedelen, nu dat gij weet wat die gast in heeft, zendt hem maar gauw schuifelen naar de Polloeche, bij zijne kalvertjes, koeitjes, zwijntjes en bij zijne Victoire; daar is zijne plaats. Victoire zal misschien groot hertzeer hebben van nooit bij eenen burgmeester te kunnen slapen; dat zij zich nochtans ver trooste: als korrespondent van het IJpersch Weekblad ben ik altijd tot haren dienst ge schikt, en wie weet of' een goede gazetschrij ver misschien niet meer wa ard is dan een slechte burgmeester. A ttr ape-Champagne. Iedereen kent hier een hoogvlieger van een kerkpilaar, die hier alles wil het best weten, alles op zijn duimpje wil doen draaien en daarbij altijd gereed is om suiker op een andermans rug te kloppen, het moge waar of geen waar zijn. Is er ergens een vrijzinnig man, die een strooifje misiegt, iets dat ieder een gebeuren kan, want het beste paard struikelt wel eens, dan is onze pilaarbijter er boven op om den zedeprediker uit te han gen en het is hem voldoende eenen duim breed te weten om er een el lang rond te brieven En nochtans vooraleer een ander over den hekel te halen, had hij beter gedaan eerst zijn eigen geweten wat te onderzoeken, want hij zag den splinter in zijn buurmans oog en niet den balk in 't zijne. Ook is het hij, die sinds een paar weken op onze gemeente aan 't klokkezeel hangt. Met zijne eer is het dat het volk nu schoon weer speelt. Hij had eene frissche mollige deerne als meid, die wat al te vet werd in korten tijd en die om haar vet wat te slijten, op zekeren morgen voor het zonnerijzen op reis gegaan was, zegde onze kerkrat zelve. Doch de kwa de tongen zegden wat anders en de kurieuze neuzen, die ook overal hun snuittuig in ste ken willen, gingen eens eventjes het gordijn tje opheffen. Zij zegden dat die wandeling der meid oorzaak was dat onze moeder de heilige kerk een lid te meer telt. En sinds die maagd op ons dorp bij haren godvreezenden meester terug is, wordt er hierover dat voorval niet weinig gezwansd. Maar wie lachten als apen met eene peul cayennepeper in de keel, dat is onze voor malige zedenprediker en zijne poeslige meid. Nu, iedereen bakt zijne koeken, gelijk hij ze eten wil en brandt hij zich de kneukels aan de pan, 't is zijne zaakmaar als men op zulk een been zoo erg mank gaat, dan zwijgt men maar best over een ander. Hebt-je 't beet, kerkrat De stad Antwerpen richt, voor al de Zondagen tusschen 7 Juli en 15 September 1889, haar 5e bestendig Festival in, aangeboden aan al de maatschappijen voor zang, fanfaren, harmonie en symfonie van het land en den vreemde. Elke maatschappij mag, voor hare deelne ming, den dag kiezen die haar het best be valt. Het cijfer der premiën bedraagt 4000 frank, De eerste premie is ÏOOO frank. De maatschappijen, die het prospectus niet zouden ontvangen hebben, gelieven het zelve per postkaart te vragen aan den Bur gemeester der stad Antwerpen. Aan te merken. Nooit werd ééne verklaring der Zwitsersche Pillen tweemaal afgekondigd: iedere verklaring is eene nieu we verklaring. Frasnes, 23 juni 1888. Sedert lang leed ik aan maagzeer en lievige hoofdpijn ik heb de Zwitsersche Pillen van Hertzog te Parijs, aan 1 fr. 50 de doos gebruikt, en dank zij dit voortreffelijk middel ben ik ten volle genezen. (Handteeken gewettigd). Aan M. Pelerin, apotheker, Schildknaap- straat, Brussel. Lentereizen. Binnen kort opent de Wereldtentoonstelling van Parijs en YEx cursion biedt zeer voordeelige voorwaarden zijne klenten aan die ze zullen bezoeken. Eene reis van 8 volle dagen, in le klas in hotels van eersten rang, behelzende 4 dagen wandeling in Parijs met gids, in rijtuig, 2 dagen in de Tentoonstelling, eenen dag te Versailles en eenen dag gansch vrij voor den reiziger, kost, alles inbegrepen 300 fr. Bijzondere reizen zullen ingericht worden, aan verminderden prijs, voor de Maatschap pijen en personen die zulks verlangen. Met de Pinksterfeesten hebben er, met vertrek uit Parijs, schoone reizen plaats naar de Pyreneën, Touraine, Normandië en Bretanje. Op hetzelfde tijdstip vertrekt uit Brussel de reis naar de bedevaart van Echternach, naar Luxemburg en Trier, die alle jaren zulken grooten bijval bekomt. Vier dagen 95 fr. Eindelijk, den 31 Mei, heeft de reis plaats naar Londen, ter gelegenheid van de be roemde wedrennen van den Derby van Epsom. De reizigers bezoeken in acht dagen, de stad Londen en omstreken, het Konink lijk goed van Hampton-Court, den Kruid- tuinhof van Kew, Richmond-Park en, het Kristalen Paleis, om te eindigen met den grooten dag van den Derby van Epsom. De prijs dezer reis, vervoer in eerste klas en alle kosten van verblijf, is gesteld op 250 fr. Het getal deelnemende personen is be paald op 30. Breedvoerige prospectussen dezer reizen worden kosteloos gestuurd aan al de perso nen die er de aanvraag willen van doen aan Mijnheer Ch. Parmentier, bestuurder der Excursion, Boulevard Anspach, 109, Brussel. Mijnheer Meier, tandmeester van Kortrijk, heeft de eer het achtbaar publiek en zijne talrijke kalanten kenbaar te maken, dat zijn kabinet voor kunsttanden verplaatst is ten huize van Mev. We Van Kemmel Groote Markt, 5, te IJperen, waar hij, als naar gewoonte, alle Zaterdagen zal kunnen geraadpleegd worden van 9 ure 's morgens tot 2 ure 's namiddags. N° 36 33 jaar. zaterdag Juni. HSTHOTTD i Platen: De trotsche burcht Cassiarr De onderbroken ltlavierles, naar Erdman. De huwelijksaanvraag, naar Erdman. Zou het regenen? Tekst: Uit den heldentijd. De on derbroken- klavierles en de huwelijksaan vraag. Zou het regenen Eene bruid zonder tournure Levensbeeld. 's Konings doopkind. (Vervolg). Poets wederom Poets! Vervlogen dagen. Genezing voor teringlijders. De moord van Duinkasteel (Vervolg.) Men abonneert zich ten bureele van dit blad. om onmiddelijk in gebruik te komen; EENE GOEDE genaamd DEN CU RAS IER, Tegelstraat, MET Voor alle inlichtingen wende men zich ten bureele van dit blad. EEN ZOO GOED ALS NIEUW. Voor alle inlichtingen gelieve men zich te wenden ten bureele van dit blad. 1. MM. pas de Chance II. f Verstraete,B°UC('Uey' Lanterne, h. b. 5 a. 5 Poelman, a Van Ackere, Uriel. 7. Leclercq, Menarqne. fallaert Navette. I Dassonville, de Mahéru. 10 Van Canneyt, Diva. O OO 00 es a O 00 GO o N W fc H S5 *4 O lOlCiOlOinOOiO go rr oo oo U- O O O O O O O O O O O O O O CO h co O co i> <o "H Is* rH CQ OOOOOOOO lQ O O O co CO O O CO h OH rH r—i— 00 O O O O O O O O O O O O O RO CO oo IC w r-i O r— C/2 PI «Cl.® lï suy-g O - -- - O O O, <33 O O 03 O CQ fi r "1 in m i

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1889 | | pagina 3