VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. PolitiekNieuws-, Handels- en Annoncenblad. Vierde jaar. Zaterdag 17" Angusti 1889. Nummer 33. De klerikalen aan 't werk. Kiezingen te Doornik en te Arlon-Yirton. Ouderwijs in huishoudkunde en handwerken. Een van de bende, die eene dubbele belooning verdient. Opening der jacht. Ab nnementsprijs voorop betaalbaar: 3 fr. per jaar yoor de stad. 3 fr. 50 voor den buiten. Per 6 maanden: 1 fr. 75. Annoncen: 15 cent. per drukregel. Rechter- 'lierstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 8 fr. per 100.Alle Hen van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede beiic i e buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamd^ artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en 1,1 derteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. De gedurige kloppingen die de klerikalen overal in het verontwaardigde land, voor Kamer en Senaat ontvangen, doen het mou- chards-ministerie klaar zien dat zijnen val nabij istoch klampen zij zich aan het bestuur «n nemen tot alle middels hunne toevlucht hoe oneerlijk ze ook zijn! Eene der grootste partij wetten die ooit in Belgie voorgedragen werden is wel zeker deze door Minister Devolder, onder den dwang der geestelijken, neergelegd, en die voor eeuwig al de provincieraden onder de •nacht der buitenkiezers, der slaven van pastoor en onderpastoor zal brengen. De rechtstreeksche belasting van gemeen tekiezer zal volgens dit wetsontwerp van 10 op 8 franks gebracht wordenvoor de pro vincie van 20 op 12 franks. Een overgroot getal der huidige bekwaam heidskiezers zullen afvliegen, deze die nog blijven zullen aan eene der volgende verei- schten moeten beantwoorden: De dragers van het diploma van kandidaat, zonder onderscheid van proef of van doctor in de wijsbegeerte en letteren, in de weten schappen, in de rechtsgeleerdheid, in de genees- en de heelkundevan legatiesecreta ris, van kandidaat-notaris, van kandidaat in de artsenijkunde en van apotheker; van kandidaat in de veeartsenijkunde en van veeaarts. 2° De ingenieurs en onderingenieurs der bruggen en wegen, der mijnen, in de am bacht en handwerkkunde in den burgerlij ken kunstbouw, in de werktuigkunde en in de landbouwkunde, de oud-leerlingen, die met vrucht hun ingangsexamen in de krijgs school hebban afgelegd; de conducteurs en toegevoegde conducteurs der bruggen en wegende gebreveteerde officiers van den koninklijken zeedienst of van de koopvaar- dijvaar komende uit de zeevaartscholen van Antwerpen of van Oostendede landmeters, die het getuigschrift van bekwaamheid ver kregen hebben, ingesteld bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 31 Juli 1825, overeenkomstig het programma gehecht aan het koninklijk besluit van 14 December 1848; 3° De dragers van het diploma van toe- gevoegden leeraar van het middelbaar on derwijs der beide graden en van lageren on derwijzer verkregen in Staats- of eene aan- genomene normaalschool, of afgeleverd 't zij als toepassing van het koninklijk besluit van 29 October 1846, of volgens 't artikel 8 der wet van 20 September 1884. 4° De leeraars van hoogescholen en van openbare of private gestichten van hooger onderwijs. 5° Iedereen, die sedert 1 Januari van het jaar voor de herziening, een huis bewoont, waarvan hij alleen eigenaar is. Het hoofd der familie maakt gebruik van het deel der eigendommen bshoorende aan zijne vrouw of aan zijne kinders. De kiezerslijsten duiden aan tegenover den naam dergenen welke kiezers zijn krach tens het tegenwoordig artikel, de hoedanig heid ter zake waarvan hun het kiezersrecht wordt erkend. Zoodus volgens deze klerikale wet zal de eenvoudigste, de armste dorpsbewoner kie zer zijn, want op den buiten heeft iedereen zijn huis al is het ook eene hut gebouwd met sparren gekocht of gestolen in een bosch en aaneengevoegd met strooi en klei, hut ten die zoo menigvuldig zijn in de arron dissementen Dixmude en IJperen vooral te Clercken, Langemark, Woumen, Merckem enz. Volgens de verklaringen van Senator baron de Coninck, deze hutten zijn bewoond door menscben die geen den minsten huis raad, en voor bed eenige drooge bladeren en gras hebben, altijd volgens baron de Coninck die deze streken uiterst wel moet kennen daar hij er steeds verblijft, en die volgens Minister Beernaert-Pourbaix, niettegenstaan de de nabijheid van den edelen senator, wild en onbeschaafd gebleven is. En zulke menschen zullen kiezer zijn, zulke lieden zullen over het lot van provin cie en gemeente moeten beslissen, terwijl de geleerdste des lands, die met kennis van zaken over de belangen der gemeente kun nen oordeelen, zullen als kiezer afgeschaft worden. Maar de geleerdheid kan met de papen dwingelandij niet samen gaan, daarom vra gen onze meesters niets beter dan al de ezels kiezer te maken wel wetende dat daar waar de geleerdheid ontbreekt, de paap heer en meester speelt. In een volgende nummer zullen we de cathegorieën der burgers geven die door bo venaangehaalde wet hun kiesrecht verliezen waaraan hunne bekwaamheid hun recht gaf. Verleden Dinsdag was er stemming voor twee plaatsen van senateurs. Eene te Aarlen Virton en eene te Doornijk. In beide plaat sen werden de liberale kandidaten gekozen Te Doornijk hebben de kaloten zelfs niet durven strijden. De buize, die ze daar over eenige maanden gekregen hadden, lag nog op hunne maag Te Aarlen- Virtop stelde de kalote Otlet zich voren onder het verdoken kleed van eenen independent. De kaloten streden dus daar met hun vaandel in den zak; zij durf den hun aangezicht niet laten zien en ze dachten met dien valschen trek de overwin ning te behalen. Niets heeft geholpen en de liberale kandidaat werd met 37 stemmen meerderheid gekozen. Het arrondissement Doornijk zegde dus aan Beernaert, met den liberaal mijnheer Macau te kiezen Gij zijt een ministerie van mouchards en van lieden die geen eergevoel hebbenWij keuren uwe politieke handel wijze afTrek er maar van door Het arrondissement Aarlen-Virton, met den liberalen kandidaat M. Einet te stem men, zegt: Van al de beloften die gij gedaan hebt, niet ééne hebt gij gehouden. In plaats van de belastingen te verminderen, gij hebt ze vermeerderd. Gij hebt den soldatendienst verzwaard voor het volk, in plaats van hem voor allen gelijk te maken. Gij riept: geen kanon, geen paard meer! en gij hebt de for ten langs de Maas gebouwd, die 100 millioen zullen kosten, en ge vraagt alweer 40 mil lioen om de forten van Antwerpen te ver beteren! Gij bedriegt geheel het land. Wij ook laken uwe politiek; gij maakt dat ons land, eens zoo geacht en gevierd, stillekens aan den staart van Europa's Staten komt staan. Trek er maar zoohaast mogelijk van door Denkt gij brave lezers, dat minister Beer naert dien dubbelen kaakslag zal gevoelen? -- Zeker ja! doch hij zal zich gedragen alsof hij van niets wist. Hij houdt aan zijne porte feuille als de versmoorde aan de plank die hem boven water houdt; want aan 't scho telken zitten brengt winste bij.Zijne consciën tie zegt wel dat hij sedert eenige maanden van hier op zijne plaats niet meer is, maar het geld en de glorie nijpen de keel toe van zijne consciëntie. Het Departement van binnenlandsche za ken en openbaar onderwijs richt nu voor de tweede maal een tijdelijken normalen leergang van huishoudkunde en huishou- dings werken voor onderwijzeressen en tijdelijke normale leergangen van teekenen alsook van snijden en maken van gewone kleederen, voor onderwijzeressen en hulp onderwijzeressen in. Yoor de tweede maal ook vraagt het Algemeen bestuur van het Willems-Fonds dat die leergangen, welke van 26 Augustus tot 21 September aanstaande zullen plaats hebben, aan de onderwijzeressen en hulpon- derwijzeressen der Vlaamsche gewesten in 't Nederlandsch gegeven worden; want het is ook in die taal dat die onderwijzeressen bedoelde vakken aan hunne leerlingen zullen moeten onderwijzen. Het ware te wenschen dat de Minister gehoor gave aan het verzoekschrift van het Algemeen bestuur, dat wij hier laten volgen: Gent, 12 Augustus 1889. Mijnheer de Minister, Het Staadsblad meldt dat, krachtens be sluit van Uw Departement, van 26 Augustus tot 21 September aanstaande 1° aan de on derwijzeressen een tijdelijke normaalleer gang van huishoudkunde en .van huishou- dingswerken en 2° aan de onderwijzeressen en de hulponderwijzeressen der gemeente scholen en der aangenomen scholen tijdelijke normale leergangen van teekenen en van snijden en maken der gewone kleederen zullen gegeven worden. Toen verleden jaar dergelijke leergangen werden ingericht, hadden wij de eer U te verzoeken de lessen aan de onderwijzeres sen en ondermeesteressen der Vlaamsuhe gewesten in het Nederlandsch te doen geven. Het springt immers in liet oog dat, wil men al de vruchten bekomen, welke van den ge nomen maatregel te verwachten zijn, hij moet medegedeeld worden in de taal die degenen, welke de lessen volgen, zeiven bij hun onderwijs gebruiken. Wij achten het daarom onzen plicht Mijnheer de Minister, bij deze gelegenheid onzen wenscli te hernieuwen, en nemen de vrijheid de hoop uit te drukken dat gij er een gunstig onthaal zult aan verleenen. Aanvaard, Mijnheer de Minister, de be tuiging onzer eerbiedige hoogachting. Namens het Algemeen Bestuur van het Willems-Fonds, J. Vuylsteke, Voorzitter. Aug. Gondry, Secretaris-Schatmeester. In Herenthals gooiden eenige kinderen naar een zwaluwnest. De bestuurder van het hospitaal (alweer een paap), in plaats van de kinderen als kinderen te behandelen, ver koos het dierlijke boven het menschelijke te stellen. Hij nam eender kinderen en sloot het jongsken op, na eene duchtige bestraf fing, in 't doodenkot van het gesticht, 't Kind werd er uitgehaald in eenen toestand, dat de dokters voor 't ergste vreesden. Zoo'n vent behoort eene belooning te ont vangen voor het beschermen der dieren en tevens eene belooning voor de mishandeling van zijnen evenmensch. Iemand, 't zij klein of groot, mishandelen en onwettig opsluiten of gevangen houden, daarin zien de dienaars van Christus, wiens leering niets dan liefde behelsde, geen be zwaar Wat zijn er toch ouders, die zoo verblind kunnen zijn en blijven, ook in het onderwijs, om aan zulk schurftig ras hun kroost toe te vertrouwen. De inkwisiteurs hadden vroeger nog hunne rakkers of beulsknechten, maar 't janhagel van Rome doet tegenwoordig, waar het kan, zelf dat werlv. Wij beleven schoone tijden onder de in- kwisitieregeering.Waarlijk, 't wordt schoon! Vreedzame burgers doen neerschieten, samenspannen met het schuim der samenle ving om komplotten te kunnen onderdruk ken en den grooten Jan te kunnen uithangen, mollebroers en vetlappen vet mesten, kloosters en forten bouwen, militaire lasten verzwaren en de belastingen vermeerderen Moordenaars hunner kliek laten loopen, kinderen rerprossen en vermoorden, mag dat allemaal gebeuren bij een vrij volk? Kom, zoo'n vrijheid trekt in werkelijkheid als de hel op den hemel. Christus riep de kinderkens tot zich om ze te zegenenZijne navolgers roepen ze om hen te verbeesten en dood te martelen. Zulks doet men aan de kinderen, wat doet men dan niet aan de grooten In Mechelen bestaat nog het voorbeeld van zoo een arm jongsken, dat, door opsluiting in de school, zoodanigen schrik pakte, dat het kind als suf rondloopt. Arme ouders, wier religie hunne kinders tot martelaars der gewetenlooze woestelin gen maakt In de beide talen kondigt de Moniteur het ministerieel besluit af betrekkelijk de opening en sluiting der jacht in 1889-1890. Ziehier dit besluit Art. 1. De opening der jacht is vastge steld, in 1889, op de hierna aangeduide tijd stippen, te weten Op den 24 augustus, in de provinciën Ant werpen, Brabant, West- en Oost-Viaande- ren. Limburg, alsook in de gedeelten der provinciën Henegouw, Luik en Namen, ge legen langs den linker oever van de Samber en de Maas, er inbegrepen het grondgebied der steden Charleroi, Luik, Hoei en Namen. Op den 29 augustus, in de provincie Lux emburg en de andere deelen der provinciën Henegouw, Luik en Namen, gelegen tusschea HET WEEKBLAD aa~ *7 f

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1889 | | pagina 1