Een kijkje in het kalotenleven. Yervalscliing van etelijke waren. STADSNIEUWS. Een kadoddersbaas. Pompiers. Decoratie. Gauwdief. Gevecht. Onverschil. is dat de belastingen hoog staan, dat de gelden verkwist worden en wat weet ik al meer. Maar als een priester drie, vier winstge vende geldposten bekleedt, dan... zwijgen zij dat ze zweten en doen den geestelijken voor eenen armen doorgaan. De deken van IJ peren heeft hier eeno plaats, die hem als deken en pastoor van St Maarlens 29 duizend en 500 franks opbrengt. Hij betaalt geen cent contributie of patent; daarbij heeft hij een huis als een kasteel, dat hij gratis be wonen mag. En diezelfde geestelijken kunnen niet ver dragen dat een burger, met slaven en werken, één cent verdient Wordt ergens in eene stad of dorp een gebouw gezet op de kosten der burgers, dan steekt M. Pastoor den neus opl 't Is te schoon, te groot, te hoog ot te laag, kortom het kost te veel en de kalote gazetten gaan hunnen gang! en de H. sch rij velaars klagen putten in den grond en storten crocodille- tranen om de lastenbetalers op te maken. Doch als er eene kerk moet gebouwd wor den of als men goede kerkvensters st.uk slaat om er nieuwe te kunnen insteken, als men eene pastorij bouwt of er veranderingen aan toebrengt; als men kloosters als palei zen bouwt, dan, goede menschen, kost het nooit te veel geld, eo het kan niet schoon en rijk genoeg zijn! M. Pastoor kent dan de lastenbetalers niet meer, of beter heeft hij er geen medelijden mede. Als M. pastoor een ambtenaar van zijne be diening doet afnemen (zooals het met vele onderwijzers gebeurde) en dat de Staat een wachtgeld betaalt dat hem in alle rec'nt en reden toekomt, o, dan schreeuwen en kwek ken al de zwarte kraaien om het meest. Het zijn luiaards alhier en nietdeugers aldaar, zij eten de lastenbetalers op, men moet hun het wachtgeld afnemen, en dergelijke praatjes meer. Maar als een priester, die geheel zijn leven vet betaald werd, een nog vetter pensioen krijgt, dan... zwijgen de klerikale bladen. Gaspar, pastoor van Aarlen, krijgt 2047 fr. pensioen (Staatsblad van 15 Augus tus laatstleden) dat maakt 5 fr. 60 c. daags en met eene lezende mis S bollekens en daarover spreken de zwartjes niet. Acht franken daags is niet te vele voor eenen man die noch vrouw noch kinders te kwee ken heeft? en die heilige vaten zullen niet protesteeren in name der lastenbeiaiers Besluit. Als er geld uitgegeven wordt voor de geestelijken, dan is liet nooit genoeg oiÏQveel\ Voor de andere wereldlijke bur gers is een cent te veel Als gij eene kalote gazette in handen neemt dan leest gij er dat de kaloten alle mogelijke ja zelfs onmogelijke deugden be zitten. Doet eene zwarte kazakke zijnen heiligen mond open dan is het om de deugden der zwartjes te roemen en zijn eigen lof toe te zwaaien. Doch als men ziet wat er zoo al in de we reld gebeurt, dan besluiten wij dat de kalo ten niet al de deugden bezitten en dat de geestelijken ook met ondeugden en soms zeer groote besmet zijn! Zoo roemen de geestelijken en hunne dag bladen, in alle omstandigheden, hunne lief dadigheidsgestichten en zeggen dat de men schen nergens beter bezorgd worden dan in hunne gestichten. Iloevele liberalen geven daaraan nog geloove! De waarheid is dat de liberalen ook liefdadigheidsgestichten bezit ten waar de menschen zoo goed. of nog beter bezorgd worden dan in de geestelijke ge stichten. Hetgeen te Lovendegem bij Gent gebeurd is, bewijst dat de kaloten zoo luide niet moe ten roepen. In dat klooster was er een zekere Lambrecht, die dikwijls in vallende ziekten viel en eeriigen tijd voor hij viel was hij als uitzinnig. Dat wisten de nonnen. Hij is in den nacht opgestaan en gewapend met een scheermis heeft hij op zijne dortoir geproefd al de zieken de keel af te snijden. Hij liep van bed tot bed, schreeuwendenu is het uwen loer y en hij kerfde maar i-echts en links met zijn scheermes. Meer dan twintig zieken kregen min of meer gevaarlijke sneden aan het hoofd. Het parket heelt een onderzoek ingespan nen. Men moet zich inderdaad met verwon dering afvragen hoe het komt dat Lambrecht een scheermes in bezet had, hij die men wist tijdelijk en geregeld zijn verstand te verlie zen? Is het ook al niet te verwonderen dat men Lambrecht den tijd gelaten heeft om 20 zieken te treffen? Was de bewaking daar wel ernstig ingericht Het gerecht zal op die vragen ongetwijfeld antwoorden en intus- schentijd besluiten wij dat de kloosters-zie kenhuizen ook van misbruiken niet vrij te pleiten zijn. Als men de papen hoort kouten, dan zijn het de geestelijken en zij alleen die de kin ders kunnen leeren. Doch daar is maar éénen maar en 't is nog al eenen grooten. Immers er gaan geene weken voorbij zonder dat de tribunalen zwarte kazakken straf fenZoo werd, verleden week, broeder Fid- ler, overste van S' Medard bij Soissons, voor 20 jaren dioangarbeid veroordeeld voor broederhens zonde Een ander, broeder Lamy, kreeg 10 jaar voor dezelfde misdaad. Beide voor noemde heilige mannen zijn op vlucht en wie weet of zij in Belgie hun vuil stieltjen niet voortzetten? Wie zal vertellen wat er tusschen kinders en geestelijken in de zwarte koten, die men kloosters noemt, omgaat? Daar moeten dingen gebeuren die het hart van elk welop gevoed mensch moet doen walgen. Men leert aan de kinders hunne ouders ongehoorzaam te zijn als het er op aankomt God te gehoor zamen. En merkt wel op dat God de intres ten van liet klooster is. Hun God is in den grond liet geld! Zoo gebeurde het over eenige weken dat een jong en rijk meisje van bij de 18 jaar, op de grenzen van Luxemburg in het klooster der Onbevlekte Ontvangenisse, in pensionnaat was. Als de moeder hare dochter kwam bezoeken toonde de dochter zeer weinig liefdehare brieven werden van iangs om kouder en zeldzamer en toen al de andere pensionnaressen reeds te huis waren bleef zij in het klooster. De moeder ging ze gaan halen en het meisje verklaart dat zij non wilde worden en er blijven. De ver stomde moeder gebied aan haar kind haar te volgen en eischt van de overste hare klee- deren en hare dochter. Deze spant met het kind en 't is door de policie geholpen dat eindelijk de moeder in het bezit van haar kind en haar goed gesteld werd. Wat zegt gij daarvan? Niet waar dat die heilige dochters de geboden van God goed en praktiek aanleere? Ja, zonder twij fel zijn de kaloie scholen de Nee plus ultra onder al de scholen. Dat zeggen ten minsten de zwarten, jam mer dat de daden hun gezegde logenstraf fen. En zoo is het met honderd valsche gedach ten die de menschen zich over godsdienst en zijne dienaars maken. Hun godsdienst is zoo goddelijk niet als zij het wel willen doen ge- looven. De grootste drijfveer van hunne han deling is 1° het geld en 2° de dominatie en hun God komt dan misschien nog op de derde plaats. Want dat volkje houdt ook vele van het gelukkig niets doen Zij prijzen het wer ken aan het werk is eene deugd en werken is zalig, zeggen zij. Doch zij loopen liever hunne Hevc en poezelige biechtekinders bezoeken en een glas wijn of bier drinken en den avond doorbrengen b j Madame zulk ééne of zulk eene. Dat is ook al werk En wie weet niet dat zij van een lekker mondje houden. Hunne buiken en aangezich ten getuigen hetAls er eene venditie bij eenen pastor is, dan is de kelder altijd goed voorzien. En dat bestaat reeds lange; want een oud spreekwoord zegt. drinkt van het patersvatje. Omdat de paters en geestelij ken in 't algemeen gekend zijn om drank van eerste kwaliteit te bezitten! Niet te min prijzen de zwarte ten hoogste de zinnigheid aan en verheffen de heiligen in den zevenden hemel, die met brood en water leefden Zijintegendeel, vretten liever kie kens en zuipen wijn en laten brood en water voor deonnoozelaars Men komt in Frankr.jk eene voortreffe lijke en belangrijke wet uit te vaardigen, waarvan de beste uitwerksels te verwachten zijn. Die wet verplicht al degenen die wijn verkoopen, aan de voortbrengsels die zij te koop bieden den echten naam te geven. Te dien gevolge, wijn alleen, dien men verkregen heeft door de gisting van versche druiven, zal mogen onder den naam van wijn verkocht worden. De wijnen, gezegd van de tweede persing, 't is te zeggen de drank dien men bekomt door de gisting van suikersirop, gegotenjj op de malt voortkomende van de persing van versche druiven, zullen moeten genoemd worden suiker-wijnen. Eindelijk, de wijn gemaakt met drooge druiven zal moeten verkocht worden onderden naam van wijn van gedroogde druiven. Wat meer is, de mengeling van suiker-ioijn ofvan wijn van gedroogde druiven met toijn van versche druiven, zal onder den naam niet mogen verkocht worden van wijn, gelijk wat hoeveelheid wijn van versche druiven er in gemengd is. 't Gene de wetgever gewild heeft, is dat de drank die verkocht wordt voor wijn, natuurlijke wijn weze, bevrijd van welk- danig vreemdsoortig voortbrengsel. Indien de wijnhandelaar de wijn van versche druiven met kunstmatige dranken mocht vermengen, dergelijke mengeling, daarvan voortkomende, moet den naam dragen van het voortbrengsel waarmede de wijn ver sneden is. Die wet, zooals men ziet, is eene wet ten voordeele der gezondheid en der com- merciëele eerlijkheid. Men kan zich maar gelukkig achten deze wet in voege te zien stellen; niemand zal er zich over te beklagen hebben tenzij de oneerlijke wijnhandelaars, die mengelen met voortbrengsels die meer of min ongezond zijnne alzoo groot kwaad veroorzaken aan de gezondheid der ver bruikers. I)e strafbepalingen zijn streng: boet van 25 tot 500 fr. of gevang van tien dagen tot drie maanden in geval van hervalling. Zulkdanige wet ware allerbest gekomen in Belgie, niet alleenlijk toepasselijk op den wijn, maar voor allerhande etelijke waren buiten den drank. Doch men schijnt veel dringender zaken af te spinnen te hebben bij ons. En vooreerst men moet de dokters, de leeraars der athe neums, de ingenieurs, de advokaten, al mannen die onbetwistelijk de bekwaamheid hebben, buiten het kiezerskorps verjagen om ze te vervangen door kiezers van acht franken Eenige jaren geleden kwam uit eene na burige klerikale stad een drukkertje met blonde haren, een melkbleek wezen, grijs blauwe oogen, die links kijken als't ventje rechts groeten moet en vice-versa in onze stad aangeland en stelde zich aan 't hoofd der drukkerij, waar al de dibben, pilaarbij ters, paternosterknabbelaars, flambeeuw lekkers en wijwatervaten de voorwerpen koopen gaan. die dienen moeten om hunne dweeperij nog aan te vuren, om hunne zalig heid te helpen bewerken, om in de gratie van de drietippen het diepst door te dringen en om hun allerlei geestdoodeni geprevel aan te schaffen. Sinds dat heerschap al die heilige dingen te besturen heeft, hebben de dienstboden daar meer dan eene bittere pil te slikken gekre gen. Zij, vooral, die een huisgezin te onder houden hebben, die er het dagelijksch brood voor henzelven en voor de hunnen moeten verdienen, weet hij derwijze de keel uit te hangen, dat zij er eindelijk het zuur van krijgen. Telkenmale dat dit kernemelkge- zicht den voet in het werkhuis zet, wanneer zijne muts verkeerd staat of dat hij ergens op eenen doorn getrapt heeft, dan zijn het de werklieden, die alles bezuren moeten. De scheldwoorden, die hij ze dan naar het hoofd slingert, zouden het gemeenste visch- wijf tot achter de ooren doen blozen. Doch de kruik gaat enkel te water tot dat zij breekt en als de maat te vol is dan loopt zij over. Eenige dagen geleien kwam hij we derom in zijn werkhuis met een gezicht als de dood in een pispot en in een oogwenk was hij aan 'i suikerkloppen op iedereens rug. Een jongeling, die precies van geen twee oude wijven gemaakt is, gewaagde het hem het hoofd te bieden en hem eens op eene meesterlijke wijze den bol te wasschen. De jongeling trok er daarna van door en eenige dagen later volgden de twee andere werklie- Pak den dat voorbeeld. De baas, die zelve van stiel zooveel kent als een karpel van 't stellen der vastenbulle stond nu alleen m' een paar leerjongens en wist niet wat te ginnen. Dat hij dan zijn eigenzelven dekeli afbijten wilde, is zoo tastbaar als een slagen. Doch hij bleef niet lang in de mat. n- ontbood een onzer werklieden en tracht dezen met allerlei beloften te overhalenn' bij hem te gaan werken. Jamaar dezen Heef* ook van geenen ezel geëten en hij zegt b" zich zeiven als de bruid is in de schuit da- zijn de mooie praatjes uit, en hij voegt er bij. neen, neen, heer kadodder, mij krijgt gej( uwe netten niet, want ik weet dat al beloften aan de wezentlijkheid zouden geiij. ken als uwen onderrug aan eene peperbusse Wij vragen ons nu af of dat godgewijd pa gaddertje geen zonde maakt van zoo in', duikertje een werkman aan eenen stiel»e noot te onttrekken en dezen dus te ond°er kruipen. Wij weten wel dat een klerikaa.' geweten nog al rekbaar is, maar dat het zo& verre gaat durfden wij zelfs niet veronder, stellen. En dan, hoe kan een werkman uit eene geuzendrukkerij, die daar nooit anders dan duivelswerk verricht heeft, met zijne onge. wijde handen toegelaten zijn om maar vlakaf en zonder de minste voorbereiding al bet heilig werk dier godzalvende drukkerij te gaan verrichten. Is dat de duivel niet in het tabernakel brengen? En zou dat geene bei- ligschennis zijn Allotoe Nieuwsblad, gij, die dat alles van naald tot draad kennen moet, geef ons daar eens een woordje toelichting over en, zoo mogelijk, zonder ons te bekijken 'lijk een hond, die eene spaansche peperbol inge slikt heeft. Wij wachten. Verleden Zondag zijn onze dappere Pom piers naar Kortrijk gegaan om de feesten, welke het stadsbestuur ter eere van Palfijn en van den Bevelhebber der Pompiers, den heerRaikem, ter gelegenheid van den 25e verjaardag zijns bevelhebberschaps gaf, bij te wonen en te heipen opluisteren. Gelijk altijd hebben onze Pompiers ieders bewonde ring gewekt om hunne prachtige kleedij en hunne deftige houding; al de oefeningen en bewegingen zijn met de meeste gezamentlijk- beid en orde uitgevoerd geweest. Wanneer ons uitgelezen korps voor de Kortrijksehe overlieden voorbij trok, werd het luidruchtig toegejuicht. IJperen mag terecht fier zijn over hare wakkere en goed afgerichte brand-1 weer. Bij koninklijk besluit is de bijzondere de coratie van 2e klas toegestaan aan den heer I I. Ducorney, schatmeester der erkendej maatschappij van Onderlingen Bijstand "dei Oud-leerlingen der Stadsscholen te IJpe ren. De heer Durutte, krijgsauditeur van; West-Vlaanderen, is substitut van den alge- meenen auditeur bij het krijgshof benoemd, i in vervanging van den heer Massart, ont- slaggever. Wie zijne geldbeurs in eene openstaande I beurs steekt en zich in gedrang begeeft, loopt I gevaar die geldbeurs daar niet meer terug te vinden. Dat ondervond jl. Zaterdag ook eene I vrouw, die in de kleine botermarkt boter) kocht. Toen zij betalen ging, ontwaarde zij j tot haren schrik dat een behendige gauff-1 dief haren portemonnaie, waarin 18 franks,1 gevingerd had. De politie werd seffens ver-j wittigd, zij deed opsporingen, maar te ver geefs. De kwant speelt nog schoon weer me' de 18 fr. Verleden Zondag kregen eenige mannen op 1 den Brandhoek, te Vlamertinghe, ruzie met een troepje hoppeplukkers, die zich naar P°; peringhe begaven. In een oogwenk waren zij aan 't haar plukken en men klopte elkander j zoo duchtig het stof uit de vest, dat velen er j heel gehavend van af gekomen zijn. Toen d® kitteloorigbeid wat over was, stonden zij een gezicht te trekken als een vervrozen teen. De familie R.uit de Brielenpoort, kon be'

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1889 | | pagina 2