A- Melrose ik d W "v!=ï Eillli» i?!?!ï OYRILLB DSQÏJEKBR, De Vlaamsche Illustratie, VervalscMng der Meststoffen une Presse Typographique, Bekwaamheidskiezers. Henri Ohristiaen, PETILLIOEN-OLEMEHT illiiri I g I 3d Emilê Van Aerde, I rif '&J 9 «al ■s 1 g si'3-S JJ If-' s a a '33M?r HAAR HERSTELLER, A vendre d'occasion cit. deweerdt, drukker, Rijselstraat, 59, IJperen. A la Culture H. Coppin-De Grave. Aan den "LANDBOUW. H. Goppin-De Grave. A UG UST~YgODT, H. Vandermarliere, Alle zon-en donderdagen August Igodt, Hondstraat Magazijn van Schoenen gis-sll3 siii i a «1 I s «.l-si-air i ii|ë=3 al 9 as Emanuel HUiewiIAIV.AIJOU®^ ."s I g s-S-sI a S5if-&sg joniiciu^ RDDHus 'i^nraiggiHooMMig 'ifHDasa ■•«•wp» ««g,do FR. 2,50 MEEST GEZOCHTE DE FLESCH BIJ Vermenlen-Joos, 22, Botersteaat, FR. 2.50 en Raymond Ommeslagh, 55, Groote Markt, te IJperen. VOERMAN EN HUURHOUDER TE BE¥EREM, (dorp Rousbrugge), maakt het geëerd publiek bekend dat hij sedert Woensdag 5 Juni een voer- mansdienst ingericht Jieeft. Elke Vrijdag naar IJper, vertrek ten 12 ure 's middags, langs Rousbrugge, Pro ven, Poperinghe en Vlamertingbe. Vertrek den Zaterdag, om 1 ure namid dag, van d'afspanning De 3 Koningen, Groote Markt te IJper. Verders biedt hij zich aan als huurhouder om personen te vervoeren in alle richtingen. Alles aan gematigde prijzen. Hij hoopt door zijne goede trouw en zorgen de gunst van eenieder te verwerven. het goedkoopste prentenblad der Nederlanden, verschijnende wekelijks in 8 bladz. met 4 of 5 schoone platen. De verzameling der nummers van een jaar vormt een allerprachtigst boekdeel van meer dan 400 bladzijden versierd met meer dan 200 platen, aan de geringe prijs van 6 fr. per jaar, 1-50 per 3 maanden. Men schrijft in bij den drukker dezer. IIET LANDELIJK WETBOEK is le bekomen bij den uitgever K. DEWEERDT, TE IJPEREN, ten prijze van lO Centiemen. Imprimerie ds CHARLES DEWEERDT, rue de Lille, 59, Ypres. Sous presse Msisifisei praikjue DE L'OFFICIER, DU SOUS-OFFICIER ET DU CAPORflL des Gardes Civiques. IPi-ïxs Fr. I-*5Ö. EER, AVEC CONTKE - POIDS, en parfait éiai de conservation, S'adresser au bureau du Journal. Handboek voor den kandidaat be kwaamheidskiezer, bevattende de officiëele vragen, met al de antwoor den en oplossingen, alsook drie gekleurde aardrijkskundige kaarten, in betrek met de vragen en antwoor den der aardrijkskunde. Te bekomen bij IPr-Sjs frank. Prix défiant toute concurrence et crédit au besoin. Prijzen buiten alle concurrentie en tijd van 'betaling ter nood. Gespaarz&me handen voor den landbouw in planten vezels, beter koop dan strooi en van eene groote sterkte in pak ken van duizend aan 20frs., vragt aan de koopers. GLASWERKER en KOOPMAN, ira RE HONDSTRAAT, TE IJPEREN, heeft de eer het publiek kenbaar te maken dat men bij hem zeer schoone vischpersen, mandjes, lijnen, visch- haken, en al wat het gereedschap eens visschers betreft, aan zeer gena dige prijzen kan bekomen. SCHILDER, CASSELSTRAAT Nr 5 TE IJPEREN, heeft de eer het publiek kenbaar te maken, dat er bij hem alle soorten van verwen te bekomen zijn, alsook vernissen, secatief, terpentijn, bor stels, sponsen, zeemvellen, enz. Certificaat van Bekwaamheid. Hoefsmid en Rijtuigmaker, RIJSELSTRA AT, Nv 168, IJPEREN, heeft de eer ter uwer te brengen dat hij zich in deze stad komt te vestigen in de hoedanig- van Hoefsmid en Rijtuigmaker. Het diploma dat hij in de Veeartsschool van den Staat bekomen heeft en de eermeta- en die hem in verschillende tentoonstellin gen geschonken werden zijn een bewijs zijner bekwaamheid en van aard het ver trouwen in te boezemen der personen (r hem met, hunne bevelen gelieven te vereere Zijne gematigde prijzen en de spoed waT mede hij de bevelen zal uitvoeren, doen A verhopen, dat. gij hem de voorkeur 01 willen geven. zult kan men Koeken en Walejj, bekomen bij LANGE THÖURÖUTSÏRAAT, 35. te IJperen, Eerste keus van alle slach van schoenen, aan juiste prijzen en buiten alle concurrentie op comptant. Prachtbottinen voor vrouwen, van 10 fr. Bottinen 6 fr'.jjQ mannen 10 ftf Werkschoenen 8 fr_ Allerhande schoenen voor mannen vrouwen in kinderen aan geringe prijzen. Men gelast zich met het nemen der maat en met de verma kingen. gediplomeerde Chirurgijn-Tandmeester, Tandmeester van het Koninklijk Gesticht van Meessen Lombaardstraat, 19, IJPEREN Inzetten van tanden en kunstige gebijten Uittrekking, Goudstopping en Herstelling van ongeregelde tanden volgens de beste «leisel». !:S Ö-g S> Ss 8>.s s gj s SASH'S Ag fe J? fe I-a S a •e a g -S eexi g to n M u P g a> g -S S S 3 g-a af a g - "S g pi 78 .S g M g- -S tóa a e o Of? -g "Z ^g.g.Q 2- O o N <o gs •-s n •8 - gAfis'ggijss Let wel op hel «drw: BRÜG0S. 8. SINT-JOORÏSSTRAAT, 8, BRUGGE co ba ba co .5 ts k 8 - S n 2's ®-§p SB 8 S-SÖJÏ ■Sgg-lig^^ "g Srg 2 'S 2 s a"S 'E: Q'Sfl^oSwofi EL Dmwmrdt, UijmMr. 69f borstelt grijs, wit of verkleurd haar bepaaldelijk tot zijne oorspron kelijke kieurhoudt het uitvallen tegen, reinigt de kruin, verwijdert het sch;n en deelt er leven, groeikracht, glans en schoonheid aan mede. Verkocht in heele en halve flesschen, door Coiffeurs en Par fumeurs. Hoofd Depót'92 Bd. Sébastopol, Parijs, London en New York. Voor deze verschillige plaatsen zal hij alle koopwaren vervoeren en te huis beschikken waar mede men hem zal gelieven te belasten. MET DE WET OP DE Pour les Engrais chimiques per- fectionnés garantis sur facture, adres- sez vous a I-ien» agricoles économiqueis en fibres végétalies, meilleur marché que la paille et d'une solidité toute épreuve, par paquets de mille a 20 l'rancs, port a l'acheteur. Voor de volmaakste scheikundige meststoffen geioao.rborgt op factuur, begeve men zich bij BI.T Spoedige en grondige genezing in o, wone gevallen. Zekere voldoening en onmiddelijke verzachting in de ergste ge vallen. Onmiddelijke stilstand en gene! zing der verzakkingen en verplaatsing der baarmoeder. Speciale vervaardiging van toestellen om de misvormingen van het lichaam te voorkomen of te genezen, als- ook van kunstmatige ledemeten, volo-enj de beste voorschriften, het inzettenh»» kunstoogen, ruime keuze. Behalve de 30 Medailles en Diploma', benevens de talrijke eervolle meldingen verkreeg de Uitvinder nog de gouden m8- daille op de Internationale Tentoonstelling te Londen in 1884 Er is voortdurend eene dame aan de in- richting aanwezig. Spreekuren van 9 tot 4 uren. W aersegerg, Breukmeester, 35 Place Verte, ANTW£RP©f RECHT OVER DE STERRESTRAAT. Te raadplegen alle dagen van 9 tot 5 uren behhlve den Zondag. te o t* Q* ga -< a ja .- £)«>6pe; ®e3ssg v v M 'E m W H dl "7^ a cS =3 u O a o a a Ad 1X3 5 t£ O O -S -«3 ff ij c P §c3'p ►- 2 a p g 5 2 e B-U S - na :z? P S c RA® CT» o - o f. O §5 V 5S T3 a soa-ê a k - a r) "g® 0 rrrj "Tf 3 T3 s a> O ja fe o Jrl A3 Mh Cl - CN - S it - t o L, C CD "3 Cl - cj "v-" m O c .a S4 a 2 a a N «e B a M a*3 5» - XJ a ■sg.'goiS" AR g v r^c\ O jn <c o &cja o. B Ö.-S g| S-ti a a a r; a S Im Q g V tl *"^2 GO «2 p—i O O 1 V P3 bD f~ T3 -f» eoa *<£3 T3 h- i O 2 <d b a, ja "V "SS S b o, p - S S

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1889 | | pagina 4