ra VA» IJPERSN M HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad, ÖE PRINSES MARIA Zaterdag 15» November 1889. Nummer 46. De Paus socialist. Onze onderwijzers. abonnementsprijs voorop betaalbaars 3 fr. per jaar voor de stad. 3 fi\ 50 voor den buiten. Per 6 maanden: 1 fr. 75. Annoacens 15 cant, per drukregel. Rechter- jjjie eerherstellingen: 1 fx*. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummérs voor artikels, enz. 8 fr. per 100. Alle ^richten van verkoopingen ol andere bekendmakingen^ ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede lie voor het buitenland worden ontvangen dooi den Ogice de Publicite, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en ouderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiton bevattende worden niet opg ••nomen. Twee duizend fransche arbeiders-pelgrims, bebben onlangs onder het geleide van zekere Langenieux, jen paus een bezoek gebracht, ten °einde zijne heilige tusschenkomst af te smeeken in de oplossing der maatschap pelijke kwestie. Te dier gelegenheid heeft Leo eene rede voering uitgesproken over het katholiek socialism us. De katholieke gazetten noemen deze rede voering zeer merkweerdig. Het heeft mij nochtans verwonderd, dat hunne gerokte op stellers dezelve in een breedvoerig artikel niet behandeld en tevens de inzichten van den paus tegenover het arbeidende volk, niet hebben uiteen gezet. Alleenlijk hebben zij zicli bepaald te verklaren,dat het de liberalen zijn die steeds getracht hebben den invloed dei' kerk te verzwakken in het oplossen der sociale vraagstukken. En daarmede moe ten de gazetten hunne lezers tevreden stel len I Arme slooren, uwe opstellers kunnen er wellicht, bij gebrek aan kennis, niet anders tegen inbrengen! 't Is waarlijk bedroevend Maar ik wil althans hen ter hulp komen, en voor deze enkele maal, zal ik, in plaats van uwe zwartrokken, dit onderwerp be handelen. En nu ter zake. De tusschenkomst van den paus in de ver betering van den toestand der werklieden, heeft voor ons dezelfde beteekenis, als de tusschenkomst van onze Lieve Vrouw van Lourdes in de genezing der zieken. Dat wil zeggen, dat die werklieden in 't vervolg be ter zouden doen zich tot de arbeidersvereni gingen te wenden, evenals de zieken ver standiger zouden handelen, den eersten den besten geneesheer te raadplegen. Op de nederige bede der arme verdwaalde en in patronnagiën bijeengetrornmelde werk lieden, gaf Leo het volgende antwoord Werken, werken, werken-, het werk is een plicht, eene eer; Christus ook heeft gewerkt en zooals hij leerde, zijn brood gegeten in het zweet zijns aanschijns. Tweede deel. (24e Vervolg.) La Brosse had aandachtig toegeluisterd en ^sprekers gadegeslagen; zijn argusoog was mets ontgaan en zijn scherpe geest had alles begrepen. Hij deed een teeken tot den wa- Pondrager, die juist was aangekomen en op eerbiedigen afstand stond te wachten. Na Wet hem eenige woorden te hebben gewis- Se'il waagde hij het den koning uit zijne Diijmering te trekken met de woorden Een schildknaap van wege zijne konink je hoogheid. Hij nadere! sprak de vorst. Le schildknaap boog de knie en reikte 'hps een perkament over. Deze las eenige re§els en riep uit deïT Z*6 mHne HeerenNiet tevre- onze zuidelijke provinciën aan te tasten, ^ntt de Hert0g van Burgondie zijne roofrid- DeS Zenc^en tot aan de poorten der hoofdstad. '00nprins bericht ons, dat hij gisteren ze^h ®eworiten met die verwoesters. De bilst leef ont3es!ist- Hij vraagt onmiddelijk' and. Geen uitstel dus. Werpt u in den Juist zoo, vader Leo, wij zijn daarop volkomen 't akkoord. De arme Nazarener, wiens stadhouder gij zijt, was een brave, een deugdzame arbeider, die aan de schaaf bank stond en er meer dan eens gezwoet heeft voor eene korst drogen brood. Noch tans, paus van mijn hart, ik moet bekennen, dat uw voorbeeld slecht gekozen is en dat het doorgaans zijn doel mist. Ik zal bewijzen dat gij het recht niet hebt, in deze om standigheden, uwen goddelijken Meester als voorbeeld van werkzaamheid aan te halen. Als de paus wezentlijk de opvolger van Christus is,waarom is hij dan ook de navolger zijner verhevene leer niet? Jesus werd geboren in een stal, de paus bewoont het prachtigste paleis der aarde Jesus predikte de armoede en leefde met de armen, de paus wint millioenen en leeft in weelde en pracht, terwijl duizenden ongelukkigen met hun gezin schier ver hongeren Christus liep blootvöets en zijne kleeding bestond uit 't grofste linnen, de paus, de kardinalen en de bisschoppen zitten van 't hoofd tot de voeten in zilver, fluweel en goud en dragen fortuinen op zich waarmede vele geloovigen brood aan hunne kinderen zouden kunnen geven en voor altijd tegen ellende behoed zouden zijn! De heilige Mattheus,zegt in het Evangelie! Vergadert u geene schatten op aarde, waar ze de mot en de roest verderft en waar de dieven doorgraven en stelen. En het vatikaan is eene stapelplaats van millioenen en van duizenden kostbaarheden, welke de pauzen, door de eeuwen heen, voor zich hebben gehouden terwijl de massa ver hongerde Vergelijkt hunne processiën, hunne stoe ten die van goud en kostbaarheden schitte ren in de zon, vergelijkt ze eens met de Passie van Ons Heere, die, de doornen kroon op het hoofd, het kruis op den rug, door de straten werd gesleept, nog voor de zadel, mijne heeren, cn vliegt den prins ter hulp met al wat hier aan krijgsvolk beschik baar is. Welaan, spoed gemaakt De drie Grootea gaven teekens van toe stemming, doch dachten inwendig dat zij wel wat anders te doen hadden dan zich met de roofridders te gaan meten. Heu, heul dacht Bayeux, zou ik er wel levend van afkomen? Daar valt bliksems weinig voordeel uit te trekken. Wij gaan onmiddelijk, Sire, verzekerde de almachtige barbier, en de zege zal met ons terugkeeren. God gave 't, wenschte de koning. La Brosse riep de hoofdmannen der lijf wacht in de weêr. Komaan, mannen, gebood hij, zet u onmiddellijk in beweging. Men stak de krijgstrompetten en in weini ge oogenblikken kwamen van alle zijden soldenieren en oversten aangeloopen, wier gelaat van vreugde straalde. De soldenieren der middeneeuwen waren inderdaad meestal gebuurde bandieten, uit op bloed en roof, wien niets zoo aangenaam verraste als den oproep ten strijde. De koningin verwijderde zich aan de hand van haren uitverkoren page, en nadat Philips de puikste zijner lijfwachten en keurbenden armen bad en zijne vijanden vergaf! Ja, maak die vergelijking, beste lezer, en zeg mij dan als er woorden, als er uitdrukkin gen bestaan, die krachtig genoeg zijn, om dit schreeuwend, dit hemeltergend kontrast naar verdienste te schandvlekken! O moest Christus terugkeeren, hoe zou hij zich wreken tegenover zijne zoogezegde volgelingen, die zijne leer hebben vervalscht en van zijne wijsgeerige en volkslievende stellingen, eenen onredelijken en volkster genden godsdienst hebben gemaakt! Met de zweep in de hand, zou hij de tempels des Heeren zuiveren van het schacherend ge boefte en de dievenbende, die er op de dom heid der menschen spekuleert om een lui en vadsig leven te leiden en oppermachtig te zijn Spijtig is het voor den zoogenaamden strooligger, dat het volk begint klaar te zien in de booze plannen smedende priesters bende, waarvan hij aan het hoofd staat. De paus heeft de sympathie van 't volk verloren en hij zal ze nimmer meer terug bekomen. Leo's haring braadt niet meer, zooals men het in de volkstaal zegt, en juist daarom wil hij zich nu op eens als volksvriend aanstel len In Italië, waar de paus weleer eene grenzenlooze macht liad, is zijne heer schappij thans voor altijd geknakt. De uit slag der kiezingen komen ons nog eens bewijzen, hoezeer de vrije en demokratische gedachten bij het Italiaansche volk zijn door gedrongen. Te Rome, die eertijds zoo archi- paapsche stad, daar hebben de liberalen in de voorlaatste kiezingen gezegepraald met de verpletterende meerderheid van vier dui zend stemmen, en wat meer is, in deze kie zingen hebben de papen zich onthouden uit vrees voor eene nog grootere buis Welke schande voor eene partij die over honderden millioenen beschikt, die beweert onder de bescherming van den heiligen geest te staan, die door de eenige, waarachtige en onfeilbare kerk ondersteunt wordt, thans machteloos is, deze hervormingen tegen te in oogenschouw had genomen, betrok hij insgelijks zijne vertrekken, i La Brosse deelde allerlei bevelen uit, ter wijl Bayeux en Van Wezemaal deden alsof zij zkh nuttig, ja onontbeerlijk maken wil den, doch in hun binnenste dien optocht uit ganscher hart verwenschten. Eenige uren later trokken dichte drom men soldenieren de heirbaan van Orleans op, gevolgd door zwermen winstgierige koop lieden enjuichende lichtekooien. De oversten bevolen en lierden, de soldeniers verhaastten den stap en zongen van tijd tottijd een fransch krijgslied, dat ongeveer door het volgende kan vertolkt worden Wanneer gevaar het land bedreigt, Wanneer de krijg ons roept te wapen, Dan wordt de helm om onze slapen En 't schild op onzen arm gerijgd. Dan wordt de vijand aangevallen, Hij weze duizendmaal zoo sterk Wij vellen hem in 't bloedig perk En laten blij de zege schallen. Derde Deel. Het was er doodstil in het paleis van Saint Cloud na den aftocht der laatste krijgsmacht. De koning was volop overtuigd dat de kroon prins met de zege wederkeeren zou, dat hij werken en het hoofd te bieden! Leo is diep verontwaardigd, hij kan het maar niet verkroppen en weent bloedige tranen. Hij wil echter eene laatste poging aanwenden vooraleer hij uit Rome zal vluch ten en voortaan zal hij zich katholiek-socia listisch gezind noemen, denkende op die wijze zijne verspreide kudde weder bijeen te krijgen. Arme paus, het is vergeefsche moeite die gij doet; eene nog grootere teleur stelling wacht uHet arbeidende volk hebt gij te lang miskend, te veel uitgebuit en uitgezogen omdat het zich nog om uwe tus schenkomst zou bekommeren. Zijne hoop berust thans niet op u maar op zijne eigene krachten, 'tis te zeggen op zelf-organisatie. En wees gerust, het zal zich door kroko- dilentranen niet meer laten om den tuin lei den, maar zich op tijd en stond de spreuk herinneren Als de vos de passie preekt, boeren wacht uw ganzen. - Een man zonder haar en zonder tanden. De volgende brief, is de Nation, te Brussel toegestuurd en zij acht het eene plicht dezelf den in 't publiek te geven gelijk hij geschre ven is Mijnheer de Bestuurder van de Nation. Ik ben een uwer vlijtigste lezers, niet als abonnent, want ik kan tegen dien onkost niet moor, maar eenen weiwillenden vriend behandigd mij dagelijks uw dagblad welk ik met veel vermaak lees, bijzonderlijk de wonderschoone artikels van uwen politieken beslierder, heer Victor Arnould. Het artikel van gisteren, voor opschrift dragende de landsche schoolmeester heeft mij bijzonderlijk getroffen, omdat dit artikel mij kan toegepast worden. Ik ook ben een van die onderwijzers die men najaagd gelijk eene wilde beest. Ik ook ben een slachtoffer van die wet welke den ouden Voorzitter van 't Senaat vervloekte wel noemde, van die wet welke de het niet eens noodig achtte zelf het bevel te nemen over het leger. Hij sloot zich weder om in zijne vertrekken op en wilde niemand ontvangen, daar eene nieuwe vlaag van men- schenschuwheid hem aangegrepen had. Alles, zooals wij zegden, was dus stil en ingetrokken op St-Cloud. De lieden van den hofdienst fluisterden onder elkaêr, want niets, dat wisten zij, belgde zoozeer den koning als gerucht en blijdschap wanneer hij mistroostig was. Geraldina bewoog zich naar alle zijden in het wijdsche paleis. De koningin vergde van haar enkel kleine diensten en liet haar we der beschikken over haar doen en laten. Doch liet meisje was droevig en zwijgend. Zij droomde gansche dagen als broeide in haar hoofd een onbepaald plan. De pagekleederen, die zij droeg, begonnen haar te vervelen. Zij wenschte in de kleeding van haar geslacht te mogen optreden, want zij was vrouw geworden en had als een aangeboren instinct dat zij schoon was cn nevens andere optre den kon. Waarom zij nog meer naar veran dering van kleedsel verlangde, zal het ver volg van dit hoofdstuk ons leeren. (Wordt voortgezet.) EKBLAD

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1889 | | pagina 1