VAN IJPEREN IN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. Vierde jaar. Zaterdag 14" December 1889. Nummer 50. BERICHT. Ondervraging in de Kamers Wie is M. JNioter. Dood van M. Bergmann. STADSNIEUWS. Willems-Fonds. Abonnementsprijs voorop betaalbaar: 3 fr. per jaar voor de stad. 3 fr. 50 voor den buiten. Per 6 maanden: 1 fr. 75. Annoncen: 15 cent. per drukregel. Rechter lijke eerherstellingen: 1 fr. pér regel. Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor ariikels, enz. 8 fr. per 100.Alle bet ichten van verkoopipgen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamd® artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij én onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. De personen die een abonnement zullen nemen aan het Weekblad voor 1890, zullen, van af den dag hun ner inschrijving tot den 1 Januari, het blad gratis ontvangen. over de afzetting van Gautier de Rasse. De ondervraging, over de afzetting van den heer Gautier de Rasse, bestuurder der openbare veiligheid, is Zaterdag 11. in de Kamer afgedaan geweest: en ofschoon de heeren Bara en Janson op de klaarste wijze bewezen, dat de Ministers met Pourbaix onder den dekmantel lagen, om de ongeluk kige koolmijners tot moorden en branden aan te sporen ofschoon zij zelfs niet durfden locbenen, dat zij eenen onschuldigen als Conreur deden vervolgen, en hem in ge vaar stelden 5 jaar dwangarbeid te krijgen, 't was al boter aan de galg. De klerikalen stemden allen gelijk een man met de minis- sters en keurden de afzetting van M. Gau tier de Rasse goed, die men niets kan ten laste leggen, dan dat hij voor het assisSenhof te Bergen dè oprechte waarheid gezegd heeft, hetgeen ongelukkig voor de ministers al hunne bedriegerijen heeft doen uitschij nen. Dus de goedkeuring der klerikale kamerle den van het gedrag der mouchards-minis- ters beteekent in andere woordendat alwie voortaan de waarheid zal zeggen, en dit eenigzins in het nadeel der papen is|, zal gebroodroofd worden, en dat alwie zal lie gen, hoe meer hoebeter, ten voordeele der papen zal beloond worden. En zulke jesuiten moeten het land bestu ren, een vrij land dat fier over zijne vrijheid is, dat nooit noch dwingelandij noch bedrog geduld heeft. Daags na de schandelijke stemming was het gerucht in omloop, dat de ministers bij den koning geroepen waren, om rekenschap over hun gedrag te geven, doch later bleek het dat dit geene waarheid was, de koning was overlast door het werk van den Congo en kon zich met de Belgische zaken niet be zighouden, hij laat het wieltje maarafloopen tot dat het ten einde gedraaid is. Het vrij Belgisch volk heeft geduld, ja veel geduld, doch het zou zijn geduld wel eens kunnen verliezen, en de spreuk wel eens kunnen indachtig wordenAlle macht komt uit het volk. Ieder spreekt thans yan M. Nieter. Wie is M. Nieter De clericale bladen zijn reeds bezig te vertellen, dat hij wel een liberaal zou kunnen zijn. Dat is om mêe te lachen. In 1884 gelukte hij er in zich te plaatsen als vliegende sekretaris bij M. Victor Jacobs, wiens getrouwe medewerker hij werd het werk der verwoesting van het open baar onderwijs. Hij werd in zijn ambt ge handhaafd (door den heer Thonissen, wiens volledig vertrouwen en genegenheid hij verwierf. Het Gouvernement deed hem alsdan overgaan in de regelmatige kaders van het bestuur; in eens af werd hij bureeloverste van 1* klas met eene jaarwedde van 5000 fr. Hij had ook 2000 fr. schadeloosstelling als ge hechte aan het kabinet. M. Nieter had toen een toestand die eenig is in de pers in Belgiëbuiten zijne wedden in het Ministerie, won hij 7,500 fr. als re dacteur aan het Journal de Bruxelles 2,400 als correspondent van den Escaut en 1200 fr. als telegraphischc correspondent van de Morning Post. Korten lijd daarna verloor hij zijné plaats aan het Jourual de Bruxellesten gevolge van een geschil met het bestuur; hij zocht eene vergoeding, die hij door het schitternd huwelijk welk hij intusschen deed, -niet noodig had en overhaalde den prins de Chi- may om een bureel der vreemde drukpers in te richten, welk hij bestuurde met 3000 fr. wedde. Eindelijk werd bij algemeen toe- zichter van schoone kunsten benoemd met eene jaarwedde van G tot 8000 fr. En daar beproeft de clericale pers een liberaal van te maken Nog eens: 't is om mêe te lachen Brussel, 3 December. M. Bergmann, gemeenteraadslid van Brus sel is overleden ten gevolge van een jachton- geval. Nadere bijzonderheden. M. Bergmann, raadsheer bij het Hof van beroep en van den Brusselschen gemeente raad, maakt deel van eene jachtmaatschappij die, telken jare, eene klopjacht op groot wild inricht in de bosschen rond St-Huibrecht (Luxemburg). Deze jacht moest Zaterdag plaats hebben, en M. Bergmann, voor wien de jacht en het boomkweeken een gelijk vermaak is, ver trok, na aan M. Motte, kamervoorzitter van het Hof van beroep, geschreven te hebben dat het hem speet 's avonds niet te kunnen deel nemen aan het banket ter eere van den eersten voorzitter. Hoe M. Bergmann door een kogel, die hem den buik doorschoot, getroffen werd, kan men niet juist vaststellen. Men zag den jager ten gronde vallen en men snelde hem ter hulp. De andere jagers gingen in het ronde tak ken afsnijden en zoo maakte men eene draag baar waarop men den gewonde plaatste, en hem droeg tot aan eene kleine pachthoef, waar men eene kar leende om M. Bergmann naar de nabijgelegen statie, 3 uren ver, te vervoeren, en van daar naar Brussel per spoorweg. Een telegram werd naar eenen geneesheer van Brussel gezonden om hem het ongeval kenbaar te maken, en hem te verzoeken aan de spoorhalle tegenwoordig te zijn en de fa milie te verwittigen. Ongelukkiglijk was de doktor belet, M. Bergmann kwam in zijn huis aan voor dat zijne vrouw en kinderen van iets wisten. Men schreef onmiddelijk naar Lier waar de vader van M. Bergmann woont, en de 80jarige ouderling is Woensdag zijDen zoon komen bezoeken. M. Bergmann is welgekend. Hij was in den tijd aan het hoofd der vlaamsehgezinde stu denten van de Gentsche Hoogeschool en ge meenteraadslid te Mechelen. M. Bergmann is ten 2 ure namiddag in zijn hotel der Montoyerstraat ten gevolge zijner wonden overleden. M. Bergmann was het jongste lid van het beroepshof van Brussel. Hij werd te Lier ge boren en is de zoonvan den oud-burgemees ter dier stad. De vrees die eene algemeene werkstaking deed ontstaan in de koolmijnen van Westfa- liën, Duitschland, is verdwenen. De maat schappijen dier koolmijnen hebben de werk lieden weder aanvaardt die dezen zomer aan de werkstaking deel genomen hadden, en daarvoor weggezonden werden; en zij hebben den opper-voorzitter der provincie belast dit besluit den mijnwerkers kenbaar te maken. De vergaderingen die moesten plaats hebben zondag tot Essen, Gelsenkircben en de bijzonderste middenpunten, hebben ver zaakt aan de uitroeping der algemeene werkstaking tot dewelke die werklieden vast besloten waren indien men aan hunne eisschen geen recht deed. Nochtans, hebben zij zich niet aanstonds ontwapendzij hebben alle besluit verscho ven tot zondag toekomende, en zullen maar 't werk voor goed herbeginnen als er toen geen een van hunne gezellen meer is die iets aan te klagen heeft ten laste der maat schappijen. De werklieden hebben bovenal op 't harte drukken de wegzending hunner medegezellen, die geen ander kwaad bedreven dan last dragers afgezant te worden bij de bestuur ders. Het meerendeel zijffgetrouwd en Lebben eene talrijke familie dat ze niet meer voeden kunnen omdat de weggezonden werkman nergens nog werk bekomt. Wij willen voor geene slecktbezielde werk lieden doorgaan, het is de bittere noodzake lijkheid die ons rooruitstoot schrijven zij in een verzoekschrift aan den Keizer gericht. Wij hebben geen gemeens met politieke partijen of godstienstige geloofsbelijdenissen. Onder ons bevinden zich mannen van alle opinie en van alle godsdiensten. Het is de nood alleen die ons vereenigd.... M. Hammacker wiens pogingen tot over eenkomst tusschen bazen en werklieden grootelijks door den keizer goedgekeurd werden, zegde de laatste dagen in den rijks kamer De patronen moeten de werklieden aanschouwen gelijkmatige rechten te be- zitten als zij zelve. Er bestaan nog bekla- genswaardige vooroordeelen ten dien op- zichte die moeten verdwijnen wil men een langdurigen vrede zien heerschen onder de mijnwerkers. Verleden Zondag had de algemeene verga dering van het Willems-Fonds plaats en te dier gelegenheid werd er den leden en hun huisgezin een mooi feest aangoboden. Ook waren zij talrijk opgekomen; de rui me zaal van den Gouden Arend was schoone vol en allen hebben er een genoeglijken avond doorgebracht. De heer Derre trad er als spreker op en, rechtuit gesproken, hij was ten volle op de hoogte zijner taak. Hij spreekt vloeiend, dui delijk en zuiver en zijne taal is kleurrijk, gloedvol en overtuigend. Hij handelde over de bouw- en beeldhouwkunst bij de ouden en, terwijl hij al den noodigen uitleg gaf, liet hij ons de grootsche werken uit de Egyptische en Grieksche bouwkunst bij mid del yan zichten met oxyhydrisch licht zien. Ook de meersterstukken der beeldhouw kunst uit de oudheid liet hij door ons be wonderen, terwijl hij er eene historische schets van gaf en op al het kunstrijke wees, waarmede die beelden gebeiteld werden. Hij kende grondig de stoffe, die hij behandelde en bewees dat hij zijne taal volop machtig is. Ook werd hij luidruchtig en herhaaldelijk toegejuicht. Het muziekaal deel, hoewel niet zeer uitge breid, heeft ook den meesten bijval genoten. De heer Delmotte zong er een lied met zoo veel gevoel en talent dat de daverende salvo's niet ophielden vooraleer hij terugkwam en ons op een kluchtlied vergastte, waarin hij eene actualiteit wist te mengen, die het handgeklap nog deed toenemen. De heeren MaillarJ en Deweerdt hebben ons doen laehen dat wij schuddebolden met hun Klein Manneke Of zij toegejuicht wer den De jonge knaap Albert Vaneengroo ver gastte ons op een paar puike stukken voor klavier, en wij hebben eens te meer kunnen vaststellen hoezeer hij op de kunstbaan voor uitgaat. Hij belooft een echt kunstenaar te worden en zijne ouders en zijn leermeester mogen te recht fier op hem zijn. De alge meene en oorverdoovende toejuichingen heeft hij ten volle verdiend en wij ook wij gunnen hem een gul bravo! Het was in een woord een aangenaam, ge notvol en leerrijk feest, dat bij iedereen den besten der indrukken nagelaten heeft. KERSTFEEST. Onze ieverige Willems-Fondsafdeeling is reeds aan 't werk om het kerstfeest in te richten, dat hier telken jare zooveel bijval geniet en de kinderen het water in den mond doet komen van verlangen. Ook is het dien dag volop feest in de kinderwereld. De eenen zijn verrukt omdat zij eenen blijk mogen geven van hunnen muzikalen aanlegde anderen omdat zij hun vernuft toonen mogen als jonge vertolkers van een lief fabelke, een luimige alleen- en tweespraak en allen haken naar het mooie geschenk, dat hun in de tom bola ten deele vallen en aan 't jubelen bren gen zal. En de ouders en zij allen, die de kleinen liefhebben zijn ook gelukkig, zoo niet gelukkiger nog Jan die lieve telgjes, welke daar zooveel pret hebben. Iedereen, die van dergelijk feest eenmaal ooggetuige was, is er ten zeerste mede ingenomen en kan aan de begeerte niet wederstaan iets, hoe gering ook, tot het welgelukken van dat feest bij te dragen en die bevallige knaapjes en die en gelachtige meisjes eens in den zevenden hemel te brengen. Daarom prikkelen wij onze lezers, die van het Willems-Fonds deel maken, ten zeerste aan vrijgevig en milddadig le zijn en op geen stuivertje te zien om den kerstboom met mooie en den kinderen nuttige geschenken te helpen beladen. Het is immers voor hun kroost, dat zij zoo teederlijk beminnen en wiens geluk hun zooveel genoegen ver schaft. HET WEEKBLAD

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1889 | | pagina 1