VAN IJPEEEN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. 1892 Aclitste jaar. Zaterdag 9n Januari 1892. Nummer 2. Het Weekblad aan de Liberale Vrienden. Vooruit voor 't openbaar onderwijs. De misdaden in ons land. De Herbergiers. Abonnementsprijs voorop betaalbaars 3 50 fr. per jaar voor de stad. 3 fr. voor den buiten. Per 6 maanden: 1 fr. 75. Annoncens 15 cent. per drukregel. Rechte lijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer.Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 8 fr. per 100. Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. Deannoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede die voor het buitenland worden ontvangen ioor den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamd® artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij es onderteek end toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Liberale Vrienden, Jongens van het goede bloed, goed heil In uwe zaken, ondernemingen en huisgezin, geluk, voorspoed en te vredenheid In politiek, vastheid van karakter en, in 1892, er op los om den vijand van Volk, Land en Huisgezin, bij middel der stembus, in 't zand te doen bijten. 't Is ook voor het oogenblik onze bijzonderste wensch, dat het alge. meen stemrecht zou doorgaan, het welk aan eiken treffelijken burger den invloed zal toekennen waaraan het grootste gedeelte zoo lang ver stoken bleef. Weg met het Ministerie Beernaert- Pourbaix dat, met oneer en schande sedert 1884, over Belgie, regeert Weg met de broodroovers van zooveel aan eed en plicht trouw ge bleven dienaren Weg met de gezworen vijanden van onderwijs en volksbeschaving!! Weg met de voorstaanders van Paters, Nonnen en Mollebroers Weg met de uithongeraars die, meer en meer, het stuk brood van den werkman belasten willen Weg met de mannen die ons land in dieper en dieper schulden steken voor nieuwe forten, nieuwe kanons en ander... moordtuigen Weg met de Jappers die, jaarlijks, 3000 volksjongens meer eischen voor 't soldatenspel Weg met de volksbedriegers van allen aard Vooruit! Vooruit voor Vaderland en Vorstweze, in 1892, door het algemeen stemrecht onze heropbeurende zegekreet en.... HEIL HET VOLK van 't Papenras verlost Met ongeduld wacht het volk den dag af, waarop 't paapsch gebroed zijne laatste pogingen zal uitgevoerd hebben, tegen alle wetenschap en licht wanneer het den laat- sten snik zal geven in zijn treurig doel der vernietiging aller vrijheden. Wie zou er niet met verontwaardiging die gansche bende pijpekoppen aanschouwen, als men ziet op welke wijze zij ons zóó nut tig en dierbaar openbaar onderwijs, onder de voeten hebben getrapt Over zulke wraakroepende daad zijn wij niet verwonderd want de papen hebben nooit anders te werk gegaan dan om alle weten schap te vernietigen 't is de steunpilaar van hunnen godsdienst. Elk redelijk mensch, niet dweepziek, noch gemagnetiseerd door het inkroppen van sym- belums des geloofs, moet met ons verklaren dat de godsdienst een echte winkel is. Hoe dommer, onwetender men is, hoe gemakkelijker voor hen om de apostelijke traditiën en alle andere berichten in ééns te doen inzwelgen. Maar, niettegenstaande hunne vijandschap voor het openbaar onderwijs, niettegen staande hunne helsche macht door het geld, zullen zij toch moeten kniebuigen voor den wil des volks. Hadden wij, gelijk in andere landen, sed rt jaren 't algemeen stemrecht, nu zou ons land in geen zulken treurigen toestand verkeeren. Zien wij Frankrijk, bijvoorbeeld, over eenige dagen nog meldden de dagbladen dat Paul Lafargue, afgevaardigde, een voorstel in de Kamers ging neerleggen om 't budget der godsdiensten af te schaffen, roerende en onroerende goederen en de bijkomende nij verheden toebehoorende aan de kristelijke broederschappen verbiedende aan alle col lectieve of persoonlijke exploitatiën van geene persoonlijke kapellen op te richten en van de werklieden noch beambten niet te dwingen; de 50 millioen (vijftig millioen voor 't budget der godsdiensten bestemd, aan het budget van openbaar onderwijs toe te passen, voor de jaarwedden der onderwij- zeis en onderwijzeressen te verhoogen en voor kostelooze kleederen en eten aan de kinderen te verzorgen, en de geestelijke eigendommen, aan de natie terug gekeerd, kapitaal en interest aan de stichting eener nationale pensioenkas voor de ouderlingen en de verminkte door het werk, beschikbaar te maken. Indien zulks toegepast ware, 't zou eene schoone daad mogen genoemd worden en iedereen zou er groot profijt uittrekken zon der de geestelijkheid te hinderen, dewijl zij met het opbrengen van den godsdienst, goed kan bestaan. Wij eerbiedigen alle godsdiensten, maar willen vooral recht't is te zeggen aan ieder hetgeen hem toekomt. Volksman. Het is schrikwekkend hoe op onze dagen de strafbaarheid onophoudelijk toeneemt. Meer dan elders hebben de rechtbanken in Belgie van langs om meer eene grootere clientelle. De gevangenissen, alhoewel jaar lijks in getal stijgend, worden onvoldoend^. Sedert dertig jaren zijn de veroordeelin gen zóó gestegen, dat men zich bijna geen gedacht kan maken over het getal ongeluk- kigen, welke voor de rechtbank vervolgd en gestraft worden. De bevolking van ons land in 1860, beliep in ronde cijfers tot 4 millioen 700 duizend inwoners; in 1888 was zij van 6 millioen, dit maakt in acht-en-twintig jaren, eene verhooging van 1 millioen 300 duizend in woners, of 30 per honderd. Het getal betichten in 1860 voor het vre degerecht verschenen klom tot het getal van 57,000; in 1888 tot 151,000, of bij de 300 per honderd meer! Zoo is het ook met het getal veroordeelingen en gevangennemingen. Wat de correctionneele vervolging betreft, wij vinden, in 1860, 23,500 betichten, en in 1888, waren er 48,800 of meer dan het dub bel, alhoewel de bevolking, gelijk wij gezien hebben, maar van 30 p. h. is gestegen. Men kan zich nu eene gedacht vormen over het aantal misdadigers, welke van dag tot dag toeneemt. Maar is de oorzaak daarvan toe te schrij ven aan de strengheid der wet of aan een nauwer toezicht der politie? Wij geloven het niet, want de wet is hedendaagsch niet strenger dan in 1860 en de politie niet beter ingericht. De oorzaken daarvan zijn dan van anderen aard en hebben eenen anderen oorsprong. Men moet rekening houden over de huis houdkundige conditiën van het volk, en over de stijging van het alcoolisme, twee factors der strafbaarheid onder al zijne vormen. Ook is het zeker dat de armoede, de moei lijkheden onder de menschen om heden daagsch hun bestaan te vinden, het meeste bijbrengen aan het gedurig toenemen der misdaden. Indien het mogelijk ware gemakkelijk aan zijn brood te geraken al werken, er zouden min dieven, min landloopers zijn. Indien het volk wel gevoed ware, er zou den veel min alcoolischen zijn, welke zeer dikwijls moorddadige gedachten voor ge volg hebben. De werkman die gestatig werk heeft en alzoo de middels bezit om door de wereld te geraken zal van de landlooperij en de bede larij bevrijd zijn. De andere, diegene welke men veroordeeld, zijn niet plichtig, maar wel de maatschappij, ten eerste omdat zij het noodige tot een eerlijk bestaan niet heeft bezorgd, ten tweede met hem te straffen voor een moord of eene overtreding die hij onmachtig was niet te volbrengen, dewijl de armoede, de ontblooting van alle soorten hedendaagsch als misdadig genomen zijn. Voorzeker zijn er slechte wezens, leeggan- gers, inkankerende dronkaards, maar het zijn ziekelijke schepsels, en geene misdadi gers. Wanneer eene rivier overloopt, ver oordeeld men daarom die rivier? Geenszins, men zegt niet dat de rivier schuldig is, maar wel de menschen die het noodige niet gedaan hebben om dat ongeluk te vermijden, en men neemt maatregels op dat nieuwe ongelukken niet meer zouden plaats grijpen. Dat men met de menschen alzoo te werke ga en dat door voorkomende maatregels, men het kwaad belet te doorgaan. De maatschappij heeft verkeerden weg ge daan al zich bepalende met de misdaden te bedwingen. Indien het geld welke men uit geeft voor het onderhoud der gendarmen, rechters; voor gevangenissen en bedelaars gestichten te bouwen, ware gebruikt ge weest voor de levensstaat der arme lieden te verbeteren, de misdaden en daardoor verstaan wij vooral de dieften; het misbruik van vertrouwen, enz. zouden de ontwik keling niet genomen hebben die men kent. Het is dus noodzakelijk de bestaande vor men van recht te veranderen. Dat het algemeen stemrecht volksverte genwoordigers zal sehenken die dit punt wettelijk zullen verdedigen, valt hier niet te twijfelen. Volksman. Aan degene die verwonderd zijn dat eene beweging onder de herbergiers uitloopt op eene kiesstrijd voor de Kamers te Antwerpen, zal het niet ongepast zijn te herinneren dat, meer dan eens, bewegingen van dien aard, ministeriën omver hebben geworpen. In 1870, was de kiezing van Gent rampzalige voor de liberale partij ten gevolge van de on tevredenheid der herbergiers. Men weet nog goed welken invloed op den val van 1884 de nieuwe verbruikingslasten, die op den gene- ver werden gesteld, hadden. Er hebben ook, in Brussel zelve en in de voorsteden klachten bestaan van beenhou wers, huurhouders van rijtuigen, enz. enz. waaruit de partij der independenten is ont staan. Men kan zeggen dat dit al geene groote politiek is en wij erkennen het ook maar het is ook zeer slechte politiek deze die door slechte belastingen en slechte reglementen lieden verbitteren die alreeds, noch zonder dat, veel moeite hebben om te leven. Herbergiers en drank-verkoopers in het klein zijn bijzonderlijk de slachtoffers van het streven naar vergrooting der schatkist rechten door het gouvernement. De lasten op den alkool hebben gedurig gezwollen en den uitverkooper kan den prijs van het glas li keur niet verhoogen 1 Verders, de konku- rentië wordt onophoudelijk grooter. De eer lijke debitant gaat te niet. De oneerlijke ver- valscht en doopt de reeds versneden genever. Over tien jaren, de landbouw-stokerijen, terwijl de granen duurder waren, en het vette veel beter koop was dan heden, lever den eenen genever van goede kwaliteit aan 90 centiemen den liter. Hij kost heden 1 fr. 15 en 1 fr. 20 en de landbouw-stokerijen gaan ten onder voor de industrielle stokerijen die zeer dikwijls gevaarlijken drank leveren. Dusdanig, dat de altijd zwaarder wordende accijnsrechten eene eerste oorzaak van be zwaar onder de herbergiers is. Het licencei echt, gestemd den 19 Oogst 1889, heeft zich dan komen bij de patente eir de andere belastingen voegen. Het verschilt van 60 tot 200 franken jaarlijks in evenre digheid, niet van de aanzienlijkheid der ge dane zaken, maar van de aanzienlijkheid der gemeenten. Het treft, wel is waar, maar de nieuwe beginners; maar indien een herber gier naar eene aanpalende gemeente verhuist moet hij beialen. De herbergier die St Jan zou verlaten om op het Wieltje, Yper, st Ja cobs, te wonen zou getroffen zijn. De vergunning of licence belasting treft niet alleenlijk dtn herbergier. De kruidenier of wel de groenselverkoopster die in hun huis niet te drinken geven, maar die likeuren verkoopen in hoeveelheden van twee liters of min, zegt de wet, dus voor in het huis van den kooper verbruikt te worden, moeten het licence recht boven de patent betalen. Er zijn vele plaatsen waar de eenige winkelier zoo wat alle artikeltjes verkoopt, cotonette en suiker, tabak en speelkaarten. Indien hij eene half dozijn flesschen in zijnen winkel heeft, daagd het recht van fr. 60 tot fr. 2C0 belasting op. Men begrijpt welk gat dat maken moet in arme kleine budjetten. Maar ook welke pogingen, welke worstelingen om er aan te ontsnappen.' en welke drakonische beschik kingen om de overtredingen te ontdekken. Alle denkbare overheden hebben het recht het arme huis te doorsnuffelen, z lfs de bru taalste gendarme, of de eerste veldwachter de gereedste! Eu het regent boeten als er noch maar geen gevang bij is 1 Maar dat is noch niets: HET WEEKBLAD

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1892 | | pagina 1