VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. LEEST. twee vrienden De Heilige Inquisitie. GESCHIEDENIS Zevenste jaar. Zaterdag 26" Maart 1892. Nummer 13. Nothomb en de Klerikalen. De vijanden van 't Onderwijs aan 't werk. Abinnemantsprijs voorop betaalbaar: 3 50 fr. per jaar voor de stad. 3 fr. voor den buiten. Per 6 maanden: 1 fr. 75. Aanoncen: 15 cent. per drukregel. Rechte ^herstellingen- 1 fr. per regel. - Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 8 fr. per 100. Alle bet ichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. Deannoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede die voor het buitenland worden ontvangen Lor den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel.Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onder teel end toe te zenden. Artikelen ongerekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. De heer Nothomb, de ontslagge- vende voorzitter der Katholieke Ver- eeniging van Brussel, de Staatsminis ter, welke plicht en eerlijkheid boven blinden partijhaat stelde, wordt door de klerikale bladen gelijk eene niets waardige personagie behandeld, en zonder ditjes of datjes over boord ge smeten met allerhande zoete bena mingen als verrader, overlooper, be drieger, enz. woorden s.eeds klaar in den mond onzer gekruinden des Hee- ren. Doch Nothomb is van het stof niet gemaakt om zich zonder schreeuwen alzoo het vel te laten afstroopen reeds had hij eenen brief geschreven aan de katholieke vereeniging van Brussel waarin hij den wensch uitte eene algemeene vergadering te zien bijeenroepen, om alsdan, voor t pu- Li;ek, zijne handelwijze te verrecht vaardigen. Maar de klerikalen met hunne gewone vrees van licht en openbaarheid, weigerden, en werken liever in 't duister om hunnen oud voorzitter te duiveijagen. Op deze weigering stuurde M. No thomb eenen langen brief naar de dag bladen, zijne uit te sprekene verrecht- vaardiging bevattende, en waarin hij de fanatieke klerikalen ferm over den ■hekel haalt en klaar doet verstaan dat hij voor Janson zal stemmen. Het bestuur van het komiteit der 15de Vervolg. Na het verhaal dat de kinderen hharin den loop van den dag gedaan hadden, had Celina, door een gevoel van verschoonbare nieuwsgierigheid aangedreven, hare moeder ondervraagd op hetgene 's morgens in haar huis-voorgevallen was. Vrouw Cordier had geantwoordDit alles is waar. Een onbekende, waarschijnlijk een bedelaar, is in mijn huis gekomen: hij was vermoeid en heeft mij de toelating gevraagd zich een oogenblik uit te rusten, hetgene ik hem niet kon weigeren. De kinderen waren daar, hij heeft ze op zijne kniën genomen en omhelsd. Ik zag daar geen kwaad in, ik heb hem laten doen. De jonge vrouw was voldaan. Wanneer Zij hare kinderen te bed gelegd had, ging zij stillekens henen en de kamer werd wederom donker. Stefanus rechtte zich op; hij wreef verscheidene malen zijne hand over zijn koud voorhoofd een zucht ontsnap te zijne benauwde borst en hij verwijderde zich spoedig. 's Anderendaags kwam een slachter der omstre ;en naar de hoeve om schapen te koopen Na zijne rekening geregeld te hebben met Jaak en het geld in de handen van katholieke vereeniging van Turnhout, alwaar Nothomb kamerlid gekozen wordt, smijt hem insgelijks over boord, en vergt zijn ontslag als volks vertegenwoordiger, maar hier ook wil hij geen duimpje leggen, en zal zich tot de kiezers richten en zijn mandaat en kandidatuur tot het uiterste verdedigen. Het belooft echt geestig te wezen, en welke vieze toeren we nog zullen zien zal de toekomst ons leeren. Ziehier het bilan der katholieke regeering sedert 1884 leest het met aandachtleest het voor aan vrienden, aan kennissen, te huis, in de herberg, in uwe maatschappijen overal, opdat gansch Belgie het wete, met welke hatelijke gevoelens de regeerende partij tegenover het volksonderwijs bezield is 192 Kindertuinen zijn gesloten. 1247 Adul ten scholen zijn gesloten. 15 Normaalscholen zijn gesloten. 308 Gemeentescholen zijn afgeschaft. 1168 Onderwijzers en Onderwijzeressen zijn op wachtgeld gesteld. 1500 Onderwijzers en Onderwijzeressen zijn afgesteld zonder wachtgeld. 3300 Onderwijzers en Onderwijzeressen hebben hunne jaarwedde zien ver minderen. 6000 Belgen, die getrouwheid gezworen hebben aan den koning en de wet ten van ons land zijn het slachtoffer eener partij, die steeds alle zucht naar vrijheid, onderwijs en voor uitgang heeft traghten te smoren. Celina gelegd te hebben, zegde hij hen: Gij kent waarschijnelijk nog de gebeur tenis van verleden nacht niet! Op twee uren afstand van hier, bij Montigny, in eene om heining, op twintig stappen der groote baan, heeft men dezen morgend het lijk van eenen man gevonden. Vermoordriep de landbouwer uit. Indien men de geneesheeren moet ge- looven, zou het eene zelfmoord zijn. De on gelukkige heeft zich door den kop gebrand met eene pistool. Men heeft het wapen bij hem gevonden. O! 't is schrikkelijk! zuchtte Celina. Is het een man van de streek, vroeg J aak. Niemand heeft hem herkend. Dit had overigens zeer moeielijk geweest, want voor aleer zich te dooden, had hij zijn aangezicht deerlijk verbrand met vitriool. Had hij geenepapieren bij zich? Geen enkel, 't Was een kloek mensch, nog jong, armelijk gekleed. Hij had lang haar en eenen grooten baard. Lang haar, een grooten baard?.... sta melde Celina. Men veronderstelt, vervolgde de slach ter, dat het een bedelaar was of een ont vluchte uit eenig gevang, en dat hij zich ge dood heeft omdat het leven hem ondragelijk geworden was. Lang haar en een grooten baard stamelde nog de jonge vrouw. En, zonder haren echtgenoot te verwitti- In 1883 waren 10 aangenomen scholen. In 1890 waren 1468 aangenomen scholen. 1468 aangenomen scholen krijgen subsi- diën van de Gemeentebesturen zon der dat deze het recht hebben er den voet te zetten. Het 1/3 van de onderwijzers der aan- genomene scholen bezit geen be kwaamheidsdiploma. 370 Bewaarscholen van zusterkens en nonnekens krijgen subsidie van den Staat. 20 Aangenomen normaalscholen krij gen eene subsidie het getal leer lingen is er dubbel dat dit der S taatsnormaalscholen In 1883 bedroeg de uitgaaf per leerling 55 franks. In 1891 bedroeg de uitgaaf per leerling 31 franks. Volk van Belgie, hoe lang zult gij nog dergelijken toestand verdragenIs het niet meer dan tijd, dat gij luide uwe stem laat hooren, en den schoolverwoesters toeroept: Wij willen niet langer onze kinderen zien verbasteren door een onderwijs in strijd met de moraal en de begrippen van humaniteit. Wij willen het toekomend geslacht niet tot een geslacht van cretins zien opgroei en, maar als vrije, ontwikkelde burgers. Uwe plaats is niet meer op de banken der wetgevende kamers, maar in de een zaamheid, ver huiten de wereld, waar gij boete moet doen voor al het leed, al de tra nen, al het tandengeknars, dat gij door uwe schoolvernietigende wet veroorzaakt hebt. Het is tijd dat gij er van door trekt; en 1 de plaats ruimt voor -echte vertegenwoor digers van het volk, van geheel het volk, dat niet zal willen dat gij zijne zonen en dochters onwetend en dom laat! gen, verliet zij de hoeve en liep bij hare moeder. Een man heeft zich verleden nacht ge- zelfmoord bij Montigny, zegde zij haar. Men heeft dezen morgen zijn lijk gevonden. Om niet herkend te worden heeft hij zijn aange zicht misvormd met vitriool. Vrouw Cordier verbleekte. Zij had Stefa nus den ganschen nacht afgewacht. Zij be greep alles. Moeder, vervolgde Celina, die te zeer aangedaan was om de ontroering der oude vrouw te bemerken, die man is dezelfde die hier gisteren mijne kinderen omhelsd heeft. Welk gedacht! stamelde vrouw Cor dier. De gezelfmoorde heeft lang haar, een grooten haard.... Aide mannen kunnen alzoo zijn, ant woordde de oude moeder; zij hebben maar hun haar en hunnen baard te laten groeien. Moeder, hernam Celina, meer en meer ongerust, ik weet niet wat er te voren In mij omging als men van dien ongelukkige sprak: ik heb aan Stefanus gedacht Aan Stefanus! Het is reeds lang dat de arme jongen in Pruisen overleden is. Gij hebt gelijk, moeder. Ah! ik ben zinneloos!.... Zij liet zich op eenen stoel vallen en be gon te snikken. Vrouw Cordier zegde in haar zeiven: Zoo lang ik leef zal ik alleen in mijn hart voor de tweede maal zijnen rouw dragen. Hoevele lieden zijn er niet die de christelijke religie aanschouwen als een der beste, der deugdzaamste en der zuiverste van alle ge weten. Maar indien men eens goed tot het hoogste toppunt over de handelwijze der vertegen woordigers van kerk en godsdienst zich een gedacht vormde, hoe tegenstrijdig zij altijd te werke hebben gegaan met de princiepen van Christus, dan zou ieder rondborstig mensch die kwakzalvers voor goed van de hand wijzen. Christus was de vriend der armen, sociaal, zonder haat noch nijd, beminde zijn evenaaste gelijk zijn eigen zelf en liet iedereen vrijzin nig te werke gaan. Ongelukkiglijk hebben er eene bende charlatans zijne leering te baatgenomen om die gansch te vervalschen, en om het volk alzoo onder hun bedwang te houden met hemel, hel en vagevuur tot meerder eer en glorie des geldzaks. De Heilige Inquisitie was een hunner hevigste wapens om het volk te dwingen. 't Was eene barbaarsche achtereenvolgen de geeseling die in alle landen der wereld bloedige sporen heeft nagelaten. Overal waar de doode hand der Heilige Inquisitie zich heeft doen gevoelen, overal waar de bloedige rechtbank zich gevestigd heeft, zoowel te lande als in de meest bevolkte steden, welhaast was de bevolking wegge rukt, alsof hevige veldslagen alles verslonden hadden, latende niets anders achter zich dan veriatenen en slachtoffers, gevangenen en beulen. Het ging zoo verre dat zelfs de vrucht baarste grond lang onvruchtbaar bleef. Gansch Europa, en verscheidene streken Vier jaren, lang bewaarde vrouw Cordier dit schrikkelijk geheim. Doch de goede vrouw was gekwollen door het gedacht dat het graf van Stefanus verlaten was in eenen hoek van het kerkhof van Montigny, zonder dat er de minste steen was om de plaats aan te duiden. En dan zij was zeer godvruchtig en terzelfder tijde bijgeloovig, gelijk vele oude vrouwen. Het griefde haar dat geene gebeden waren gestort geweest voor der rust der ziel van den gezelfmoorde. Deze verscheen haar in hare droomen, hij was vergramd en beklaagde zich dat men hem vergeten had en zij beeldde zich in dat de ziel van Stefanus gebeden vroeg. Kortom, om haar geweten gerust te stel len, vertelde zij op zekeren dag alles aan Jaak Perard. En dan, zoo geheimzinnig mo gelijk, deed de echtgenoot van Celina op het kerkhof een gedenkteeken plaatsen, ter ge-' dachtenis van zijnen vriend. Het marmeren blad dat dit gedenkteeken versiert, draagt dit eenvoudig opschrift: VRIENDSCHAP. Daaronder zijn twee handen gebeiteld, die ineen gestrengeld zijn. Eene onbescheidenheid werd nochtans be gaan en Celina ontdekte de waarheid. Sederi, dien, eenmaal per maand, komt vrouw Jaak Perard, vergezeld van een jon gen en een meisje, op het graf van haren eersten mau.knielen en bidden. -EINDE. HET WEEKBLAD VAN

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1892 | | pagina 1