GROOTE CAVALCADE GRAND BAL HOLDENS STADSNIEUWS. Maatschappij Oude Pompiers van Yperen. B E RICH T Avis, le Dimanche 27 Mars 1892, Poperinghe. Marionetten Holdens. Theatre de Poperinghe Dimanche 27, et Lundi 28 Mars, van Indien en der Nieuwe wereld, hebben lang gezucht onder de bijl der inquisiteurs Maar in geen land heeft de Heilige In quisitie meer verwoestingen bijgebracht dan in 't christelijk Spanje. Nimmer heeft zij bloediger tooneelen te weeg gebracht dan onder den Castiliaanschen troon. En 't is in den naam van dien god der goedheid en goedertierenheid dat er in de Staten der christelijke koningenministers waren eener religie die de vergeving aller dwalingen beveelt. 't Was met het woord Christus op de lip pen dat de heilige ministers hunne altaars besmetten om voor andersdenkenden brand stapels op te richten welke gansche bevol kingen hebben verslonden. Over die bloedige tooneelen, die gedwon- gene leering, over hare treurige geboorte is er niet genoeg geschreven, gesproken, noch acht genomen. Zulks is een groot ongelijk dat men heeft, want opmerkenswaardig is het voor ieder christelijk mensch, eens goed te onderzoeken welke kwellingen onze voorouders hebben moeten onderstaan. Het zeer christelijk land van Spanje zijn de het middenpunt dier baldadigheden geweest, wij zullen de geschiedenis van dit land nauwkeurig onderzoeken, en die in onze naaste nummers kenbaar maken. Iedereen zal overtuigd zijn over de wraak roepende geeselingen door de heilige kerk gepleegd, en tevens over onze partijdigheid in die bekentenissen kunnen oordeelen. Volksman. STRiJ"r>jPEis3r3sri3src3-. Jl. Zondag had in de tooneelzaal het mu ziek- en dansfeest plaats door de Maatschap pij der Oud-Pompiers haren leden en hunne famielje aangeboden. Het feest is verre boven de beste verwachting geluk, spijts de verlei ding der kattefeest, spijts het overheerlijk weder dat de wandelaars bij voorkeur naar de groote markt scheen te lokken is eene tallooze en uitgelezene menigte daar bijeen gestroomd om eens te meer te bewijzen, hoe hoog die Maatschappij in de volksgunst bij ons aangeschreven staat. Men verdrong zich in de ruime zaal. In de zijgangen, lot zelfs tusschen de schermen was men opeengepersl als haringen in eene ton. Onze eerste lofbetuigingen komen van rechtswege aan den heer Deliège, den wak keren muziekbestuurder toe, die in zoo wei nig tijd er toegekomen is, dank aan de uit- muutende elementen waarover hij beschikt eene keurige muziekafdeeling te vormen in staat zich reeds overal te doen toejuichen. Onze geluk wenschen aan den heer Achiel Thibault, over de meesterlijke manier waar mede zijne mannen den aanval met den Ko ninklijken stok uitgevoerd hebben. Meirozeken, het mooi blijspel dat de Vlaamsche Sier ons te smaken gaf is op perbest weergegeven geweest. De vrouwe- rollen, die vroeger door speelsters van be roep vertolkt werden, zijn nu gespeeld ge weest door twee jonge als bevallige juffers, liefhebsters uit Staden. Die lieve juffers spelen natuurlijk, hare gebaren niet ge maakt noch overdreven, hunne taal zuiver en aantrekkelijk. Het zijn, in een woord, twee speelsters volkomen op de hoogte harer wederzijdsche rollen. Iets dat iedereen in 't oog sprong was dat zij heel goed rolvast waren en zeer goed wisten welke toestanden zij hoefden te ver tolken. Zij mogen overal optreden en de toe juichingen zullen haar niet ontbreken. Wij wisten niet dat er te Staden zulke lieve vol leerde tooneelspeelsters te vinden waren. Ook heeft de heer Brunfaut, na het stuk ouder de algemeene, herhaalde en oorver- doovende salvo's beel hoffelijk de Jufvrou wen I. Ameel en A. Cuvelier bedankt voor hare uitgelezene en bereid v illige medewer king en heeft haar twee prachtige bloemtui len ter hand gesteld. Wij voegen ons gulsteen hartelijkste goed- heil bij de luidruchtige bravo's, die baar hier te beurt vielen. Eere en dank aan die moe dige strijdsters voor volksbeschaving en volksverlichting. Ten slotte heeft iedereen weeral het deun tje van Reusje gevraagd, men nam malkan der bij de hand en men danste in eene ronde terwijl men zich aan uitbandigste vreugde overgaf. De volledige en voortdurende bijval welke de feesten door de Oud Pompiers gegeven gestadig genieten is een goed voorteeken voor het lang leven, den groei en den bloei der maatschappij. Onze warme heilwen- schen en rechtzinnigen dank aan de heeren inrichters en inzonderlijk aan den volksge- zinden heer voorzitter Brunfaut. De jappers alleen pruimen en staan daarop te kijken als honden met eene klad mostaard aan de tanden zoo is 't. Gedurende het feest heeft er eene omhaling ten voordeele der slachtoffers van de mijn ramp van Anderlues gedaan geweest, en een mooi stuiverken opgebracht, volgens men zegt, van 225 tot 250 fr. ten voordeele van de slachtoffers der mijnramp van Anderlues. Zooals wij het in ons laatste nummer heb ben aangekondigd, de Walenkring richt eene prachtige Cavalcade in ten voordeele der slachtoffers van Anderlues, welke ter gelegenheid van IfalfVasten de straten onzer stad zal doorloopen. Om in dit liefdadigheidswerk te slagen heeft het Comiteit zich verzekerd van de medewerking van het Stadsbestuur, van het leger, van al de gezellige en politieke Maat schappijen, van alle kleur. Allen hebben zij nen liefdadigen oproep beantwoord; iedereen zal wedijveren om het feest te doen gelukken. Wij weten bij ondervinding dat d eWalen- kring er een bandje toe heeft om feesten in te richten. Meermalen reeds hebben wij ge zien welke schoone muziekfeesten, lichtstoe- ten, enz. ingericht werden, waar Vlamingen en Walen elkander de hand gaven met een doel van uitspanning en broederlijkheid. Dit maal is het de liefdadigheid die den Wa lenkring aanprikkelt. Ook zijn wij overtuigd dat het feest van 27 Maart al deze zal over treffen die tot heden toe gegeven werden. Het is overigens een gelukkig gedacht al de Maatschappijen der stad op een onzijdig terrein rond zich te vergaderen met het doel de ongelukkigen ter hulp te komen en het onheil te lenigen 1 Wij wenschen den kring en bijzonderlijk zijnen verkleefden Voorzit ter, M. Outer, uit ganscher harte geluk over hun edelmoedig initiatief. En wij zijn zeker dat het liefdadigheidsfeest den grootsten bij val zal verwerven. De personen die wenschen kaarten te bekomen voor hun zelve of met het inzicht er van te plaatsen of ver- koopen moeten zich wenden in het lokaal De Zalm van 12 tot 1 ure, bij de heeren Eyben en Dor schat bewaarders van den waalschen kring, Voor de Commissie J. LARMINIER, A. OUTER. Messieurs les amateurs de Chiens Ratiers sont- priés d'assister ft la réunion qui aura lieu, Mardi 29 Mars 1892, a 7 1/2 heures du soir au café de 1 'Aigle d'Or, Grand'Place. But de la réunion Organisation d'un Concours d'enlrainement de Chiens Ratiers au profit des victimes de la catastrophe d'Anderlues. BURGERSTAND, van den 18 tot den 25 Maart 1892. Geboorten. Mannelijk geslacht 2. Vrouwelijk id. 3. Overlijden». Raékelboom Hilairus, 41 jaar, herbergier, echtgenoot van Noliet Mathilda, Lange Thou- routstraot, 37. Hoornaert Barba, 61 jaar, huishoudster, weduwe van Deckmyn Pieter, Lange Thou- routstraat, 3. Rits Hendrik, 64 jaar, timmerman, echt genoot van Struye Maria, Boterstraat. Ooghe Maria, 80 jaar, zo ider beroep, we duwe van Vanacker Franciscus, Rijselstraat Catteeuw Pieter, 70 jaar, meubelmaker, weduwaarvan Aernout Maria, S'-Janslraat. Parture Theresia, 70 jaar, zonder beroep, weduwe van Derulle Maria-Antonus S' Maar- tens Nieuweg. Kinderen beneden de 1 jaar Mannelijk, geslacht 1. Vrouwelijk, id. 3. Ville d'Ypres. paré, masqué et travesti dans la grande salie de L'AIGLE D'OR a 9 heures du soir. Prix par souscription, Cavalier 1 fr. Dame 50 c. Bureau. Cavalier, 1 fr. 50. On peut se procurer des cartes l'avance au bureau du Journal. Cavalcade van 32sten Maart. Laatste bijvoegsel. Groep en praalwagen, de begraving verbeeldende der mannelijke hoppeplanten Voorop draagt de politie het volgende op schrift: Bericht. De gemeenteraad heeft in zijne laatste zitting besloten van het kweehen der mannelijke hoppeplanten geheel en gansch te verbieden, en ze over al uit te doen roeien. Nevens de politie gaan verscheidene mannen voorzien van happen en houweelen onder het kommando van den stadsingenieur! Den praalwagen verbeeld een lijkkoets waarop een groote hoeveelheid mannelijke hoppeplanten liggen, hij is getrokken door tien duizend hoppe- peerdtjes. Daarna komt een stoet van treurende boeren en lachende brouwers. De boeren zien er inderdaad maar geheel treu- iig uit, de eenen jammeren, de anderen sa- kerdiabelen en anderen nog zijn bezig met nondedjoenenll! Telkens zij het huis van een gemeenteraadsheer voorbij komen, heffen zij een uithangsbord waarop te lezen staat - Ave Ccesar morituri te salutant! Uitslag van het kiesexaam. Dit zeurspel heeft voor de laatste maal plaats gehad, en daar de herziening der grondwet het stemrecht waarschijnlijk in 't kort aan iedereen zal toekennen, zoo dach ten onze liberalen het nutteloos dit maal kandidaten aan te sporen en het kiesexaam te bewerken. Niet te min lijn er negen jongheden onzer partij die de proef op hun eigen hebben willen onderstaaD, en vijf van hen zijn er in gelukt net diploma te bekomen. Wij sturen hun een gulhartig profta''at. De kaloten integendeel hebben niets ver waarloosd om kandidaten op te tromunlen, verscheidene gemeenteonderwijzers die toch niet voor zulk werk met het geld van iede reen betaald zijn, werden aangesteld om de kiesleeergangen te geven. Zoo zijn ze er in geslagen met 17 pijpekoppen in het exaam op te komen, waarvan er nie? min of acht met eene prachtige buis terug gekomen zijn. Onder deze tien vinden wij er twee die maar van 8 tot 10 punten behaald hebben 't zijn de zonen van een diklijvig raads heer die schapen kweekt, een bewijs, dat hij ook ezels kan kweeken. Sterfgeval. Zaterdag, 12d,n dezer maand, heeft in S' Bertinus kerk te Poperinghe, de lijkp ech- tigheid plaats gehad van Mr Vandenboogaer- de, gewezen notaris in deze stad. Een talrijke menigte woonde de begrafenis bij, doch het slecht weder heeft velen belet den afgestorvene tot zijne laatste rustplaats te vergezellen. Op het kerkhof heeft Mr ChB Cnapelynck, bureeloverste in het bestuur der provintie Westvlaanderen, de levensbaan vau M. Van- denboogaerde op volgende wijze herhaald. Mijnheeren, In stadstooneelsaal, Wij vernemen met genoegen dat de heer Holdens, zondag en maandag aanstaande eene vertooning zal geven in de tooneelzaal, met zijne vermaarde marionetten. Haast u gij die ze nog niet gezien hebben, want mogelijk zult gij in laDge jaren da ge legenheid niet meer hebben zulk welgemaakt en uitgevonden spel te bewonderen. Pour deux jours seulement b 3 heures ei b8 h. du soir GRANGES REPRESENTATIONS donnés es par la troupe FROM avec son Théatre des Fantoches Célèbres Omdat hij heeft mogen medegaan naar Hol- dens Theater. Omdat hjj heeft mogen medegaan naar de Menagerie. Omdat hij heeft mogen medegaan naar de Cirq. Omdat hij heeft mogen medegaan naar Mo- rieux. Omdat hij niet heeft mogen medegaan naar de bal masqué. Omdat hij voor do bal masqué van Zondag toekomende zou meer chance hebben. Omdat de bazinne van de Nederlanden beter xou doen met hare zaken te bemoeien, dan zulke brieven aan hare famielje te schrij ven wilt ze niet eens in den strijdpenning deftig uitgeborsteld zijn. Parceque les demoiselles E. V. en H. V. De schoone jongen A. en de snelle E. Omdat wij halfvasten ons zullen zien in de cavalcadestoet ik geloof het toch mijne lieve Hij had er Zondag drie, A. Omdat wij zoowel ah; konden schreeuwen. Tot dat ik burger worde in mijn land derfik weekelijks twee pintjes. Omdat Wiestje, contre-poef-baas van S4 Jan, beter zijne weldoeners zoude eerbiedigen en op zijn eigen molenspel letten, dan met een anders zaken bemoeid te zijn, zie maar toe dat nu goede neering geene erve is. Oh, ga. Voort, papatje Wiestje, met Gustje voor ezel te brillen en te bereiden tot Brugge toe, gevolgd met schoonbroer, kapoen-hond, twee mols, voorzien van strengen congé en verlicht van eenen verbrijzelden kerklan- teern. Omdat A. G. hem zou schamen van op den markt te wandelen Omdat de kwillebabe enz. Omhaling gedaan in de Café le Miroir door eenige liberale Vrienden die een lied zon gen op Zondag 20 dezer. Ontvangst gedaan den 21 Maart in de Getem de Leeuwen ter gelegenheid eener vrien delijke bijeenkomst der inwoners van de oude Botermarkt. Omdat den kleinen bakker jaloersch was van den grooten. Omdat de bazinne van den A. beter zou doen wat te zwijgen, want zij zou het kunnen beklagen. 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.20 0.20 0.10 0.10 1.45 2.06 0.30 0.10 De bygev. Secretaris, De Voorzitter, dowuè au profit du Denier des Eeoles Laïque«i Na vijftig jaren onophoudende vriendschap, denk ik in deze droevige omstandigheid de teak te moeten opnemen, U eenige oogenblikken over het leven van Mr Désiré Vandenboogaerde te onder houden. Den 16 April 1828 te Watou geboren, kwam hij in 1842 met zfjn huisgezin naar Poperinghe wonen alwaar zijn vader reeds als notaris verbleef. Nog zeer jong trad Désiré Vandenboogaerde in het kollegie van Poperinghe alwaar hij zieh in de studiën vroeg af schitterend onderscheidde, daarna ging hij naar het gesticht der broeders Josephiten tot Melle en volgde later de hoogeschool van Gent. Door zijne uitstekene bekwaamheid prijkte hij overal op eersten rang, en de toekomst zag hem toelachend uit. Wanneer voor velen de lavens- problema nog zooals een raadsel op te lossen is, had hij reeds de belangrijke studie zijns vaders geërfd, dien hij op 25 jaren ouderdom als notaris opvolgde. Zoo mocht hij zich als gunsteling van het lot aanzien, dat zijne bijzondere begaafdheid in het uitvoeren zijner moeieljjke bediening, daarbij de geschiktheid en de gewetensvolle wijze op de welke hij zijn ambt vervulde, zijne openhartigheid en eerlijkheid in alle vakken wonnen hem met den roem eene overgroote neering. Zoo voorspoed en weelde zijn huis intraden, zoo ook kwam troost en hulp er uit voor allo nood lijdende. Door zijne medelijdende en goedertierende gevoelens, liet hij zich ten dien tijde als den be schermer der armen en beproefden kennen. «Ach! mochten al degenen welke gij ooit ge troost en geholpen hebt Uw graf omringen, welke in dit uiterst oogenblik zoo eenzaam en verlaten uitziet, dan zou deze rustplaats te klein zjjAomann al uwe verschuldigden toegang te geven. Maar zekeren dag, een ongeluksdag in het leven van M. Vandenboogaerde, werd )iy die gewoonlijk zoo kalm van geest was, door alle slag van droomen en fortuin ontwerpen overvallen. Overtuigt dat het geluk zijne pogingen zqu bekro nen wierp hij zich geheel en gansch in talrijke groote ondernemingen waarvan den uitslag toch zoo betwijfelend was. Sedert dien oogenblik, leefde hij een helsch bestaanen als of door een draaistroom van zaken medegesleept kon hij geen rust meer noch bij dag noch bij nacht genieten. Altijd op weg, doorreisde hij velden en dalen niet zonder, zich nog aan vele doornen te beschadigem om eindelijk hier in uiterste pijnlijke omstandig heden te komen vergaan. Mijne taak is volbrachtWelke nu ook het oordeel der menschen over U weze, gij zult maar aan God rekening te geven hebben, die de opperste rechter van alles en van iedereen is. Vaarwel 1 mijn oude en beste vriend, en dat uwe ziel in vrede ruste.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1892 | | pagina 2