MASKERS. Désiré Baeckelandt-Mailliard Estaminet Restaurant MEUBELEN keukengerief en brandhout w a Les Célèbres Minstrel's ROBINSON CRUSOÉ Apothéose grandes transformations Bedenkingen over de Boterfabriek te Kemmel. VERTOOG Burgerstand der stad Poperinghe. VERSCHILLENDE TIJDINGEN. Aan zeer genadige prijzen. BIJ UITSCHEIDING. KLEIN YPER, PAQUET Lange Meersch, 11, Yper. Dinsdag 29 Maart 1892, VENDITIE Aix Representations de l'après-midi moitié prix pour les enfants. Première par lie. IJS minutes d'entracte. Deuxième partie. Orchestre Négro Burlesque IS minutes d'entracte Troisième par tie. La plus grande attraction du jour Pantomime nouvelle Décors nouveaux. Mise en scène de M. B. Pettitgrove. Quatrième partie. 10 changements de décors nouveaux LA CASCADE MYSTÉRIEUSE ï»rix. des places Rèservées 1,50; Prem. I fr. Secondes 0,50. (7* Vervolg). Misschien is bij enkele onzer lezers de vraag gerezen: Als de voordeelen verbonden aan eene boterfabriek slechts den eigenaars en niet den huurboeren ten goede komen, zullen dan de voordeelen die een gevolg zijn van andere verbeteringen in den landbouw, ook niet allen op den landeigenaar vallen Ons antwoord kan niet anders dan bevesti gend luiden. Stellen we, bij voorbeeld, er wordt een tramweg aangelegd van Yperen naar Voormezeele langs Kemmel, Nieuw- kerke, Nipkerke naar Armentiers. (De vraag of zulk een tram goede zaken zou kunnen maken, laten wij ter zijde. Hier wordt alleen gewezen op de gevolgen, als de tram er een maal is). Als zulk een tram eenmaal in werking is, dan zullen de landbouwprodukten uit de ge meenten waardoor hij loopt, vlugger en met min kosten naar de marktplaatsen kunnen vervoerd worden. Daar nu de kosten van vervoer den prijs, dien de boer voor zijne waren krijgt, ver minderen, zal eene verlaging van die kosten voor gevolg hebben dat de boer meer van de opbrengst welke hij op de markt maakt, in den zak steekt. Een tramweg zal dus in dat opzicht dezelfde uitwerkselen hebben als eene boterfabriek. Of de boer meer maakt doordat hij meer of beter waar aflevert, of dat hij meer ont* vangt doordat hij niet zooveel onkosten heeft te betalen zal in zijne beurs wel hetzelfde uitwerksel bebben. Maar in een ander op zicht oefent de tram een nog veel grooter in vloed uit. Wij weten het allen dat daar, waar de grond voor tuinbouw gebruikt wordt de opbrengst wel aanzienlijker is dan bij den landbouw in bet groot. Waar allerlei fijne en minder fijne groenten geteeld worden, daar kan de landbouwer veel meer aan den grond ontwoekeren. Maar, voor vele van onze tuinbouwprodukten is het een gebiedend vereischte, dat zij eiken dag versch naar den verbruiker kunnen vervoerd worden. Van daar dat in deze streek, de tuinbouw of 't geheel niet of slechts in zeer geringe mate wordt uitgeoefend, De verbruikers toch van deze voortbreng selen zouden hoofdzakelijk in de steden moe ten gezocht worden, en bij onze gebrekkige vervoermiddelen zouden vele groenten of in 'tgeheele niet, of veel min bruikbaar zijn, wanneer ze uit Nieuwkerke of Kemmel of de aanpalende gemeenten naar Yperen of Ar mentiers vervoerd werden. Een tramweg zou daarin eene groote verandering kunnen brengen en aanleiding wezen dat in bedoelde dorpen ook de tuinbouw kon worden uitge oefend. Een veel aanzienelijker vermeerde ring van de opbrengst zou daarvan 't gevolg zijn damdie waarvan wij vroeger spraken. Met de voordeelen zou het wederom pre cies zoo gaan als met die, welke een gevolg zijn van het oprichten eeuer boterfabriek. De eigenerfde boer zou ook hier dadelijk en voortdurend het volle voordeel genieten. De huurboer aou er voordeel van hebben, zoo- lang bij niet opnieuw behoefde te huren en daarna zou het volle voordeel aan den efge- naar vervallen. Ook hier kunnen wij ons op feiten beroepen. Waarom brengen de hove niershoven in de nabijheid ran Yperen meer huur op dan de gewone bouwlanden Omdat zij voortdurend voor tuinbouw zijn gebruikt, daarvoor geschikter zijn dan gewoon bouw land Maar menig stuk land te Kemmel, Nieuwkerke, enz. zou met weinig moeite veel geschikter voor tuinbouw zijn te maken dan menig hoveniershof bij Yperen. Nemen ve eens zulk een stuk land dat heden voor tuinbouw bij de stad gebruikt wordt, dat misschien het dubbel der huur doet van een gewoon bouwland. Er is eens een tijd geweest, dat het ook gewoon bouw land was. Bracht het toen ook dubbel huur op Wel neen 1 Wat volgt daaruit? Dat het land alleen daarom meer verpacht wordt, omdat het als hoveniershof gebruikt wordt. De man die het eerst begon met het voor tuinbouw te gebruiken, had het misschien voor een negental jaren gehuurd tegen den prijs van gewoon bouwland. Hij was onder nemend en bekwaam en hij verstond het vraagstuk om op het land groenten te teelen en die te Yperen aan de markt te brengen. Hij verstond zijn vak, was een weinig ge lukkig en maakte gedurende negen jaar goe de zaken. Maar nu vragen wy, of de eige naar hem na verloop van die negen jaar nog voor hetzelfde geld het land in pacht zal ge geven hebben? Of zal hij niet eene belang rijke verhooging geeischt hebben eens hij wist waartoe zijn land geschikt was 1 Pre cies zoo zou het gaan met het land, gelegen aan den pas geopenden tramweg, dat een ondernemend en bekwaam huurder voor tuin bouw ging inrichten. Zoo zal elke uitvinding, die tengevolge heeft, dat het land met dezelfde of minder arbeidskracht meer of beter voortbrengselen oplevert, elke nieuwe weg of vaart, aange legd of gegraven om de waren met minder kosten naar de marktplaatsen te vervoeren elke duurzame verbetering van den grond, waardoor deze vruchtbaarder wordt en dus rijker oogsten voortbrengt, na niet zeer lan gen tijd slechts voordeel aan de landeigenaars aanbrengen, en aan niemand anders. Wordt voortgezet). de te gebruiken middelen ontwikkelende met het oog op de uitbreiding der MOESTEELT in net arrondissement Yperen. EDOUARD FROIDURE. haat ons geen ziertje zonnewarmte, noch een ziertje hennis verliezen. (28 Vervolg). De tweede oorzaak van den verachterden staat onzer moesteelt is de geest van den slenter, die verfoeilijke slenter, de gezworen vijand van den vooruitgang. Het is voldoende dat men onze landbou wers eene nieuwe teeltmanier voorenhoude om hem seflens het hoofd te zien opheffen en, wantrouwend en twijfelzuchtig, u voor ant woord te geven dat die nieuwe manier niet deugen kan, vermits hunne voorouders ze nooit toegepast noch geleerd hebben aan hunne afstammelingen, vermits liet daar zonder gaat, vermits al die nieuwigheden uitgevonden zijn door lieden, die boeken schrijven en die nooit eene spade in de hand gehad hebben. Het is te vergeefs dat gij hen zult doen opmerken dat zij in eene diepe dwaling ver- keeren, dat er eene landbouw-wetenschap bestaat, zooals er wiskundige, natuurkun dige, enz. wetenschappen zijn, dat men ge leerd zijn kan zonder onkundig te zijn op landbouw kundig gebied en dat de nieuwe teeltmanieren, welke gij voorstelt onderwor pen geweest zijn aan strenge en veelvuldige proeven. Al uwe redekunde zal volkomen nutteloos zijn. De landman kent enkel zijnen ouden slen ter en de slenter maakt alleen plaats voor eene nieuwigheid na tien jaren minstens, wanneer reeds een hoogeren vooruitgang daar is om dezen te verdringen, welken den landman eindelijk besluit aan te nemen, meer uit noodzakelijkheid dan uit lust. Ia tegenwoordigheid van die openbare ramp, moet men wel zeggen dat hij, die den ouden slenter uit den geest onzer landbou wers zal kunnen roeien, de wonderbaarste aller verbeteringen zal verwezentlijkt heb ben. Want de slenter vereenzelvigt zich met den aard zelve van hun ras en zou, bijge volg, niet gemakkelijk kunnen verdwijnen. Zoo krachtdadig als eenvoudig ras, sterk aan het Geloof, aan de zeden on aan de over leveringen zijner vaderen verkleefd, heeft het Vlaamsche ras de gebreken zijner hoe danigheden. Terecht wantrouwend der vreemde invoeringen en der nieuwigheden in 't algemeen, zijn onze landlieden te zeer geneigd om ze alle als slechte Le aanzien en om ze allernet eene zelfde afwijzing te beje genen. Eens tot een gedacht overgehaald zij hou den dit met hardnekkigheid staande. Even zoo met de stelsels van kweeking, die zij aangenomen hebben. Men moet ook zeggen dat, nu eens door de faut van zekere sluiksche nieu wigheids- predikers, dan eens ten gevolge van hun ge brekkig vak-onderwijs, zij menig proef heb ben zien mislukken, ondernomen door het vertrouwen in hen, die ze hun aanraadden. Er was niets meer noodig om ze voor immer alle nieuwigheden met een slecht oog te doen aanzien. Eenige voorbeelden Verleden jaar, talrijke proeven werden in ons land ondernomen met het doel te onder vinden, welke waarde men hechten kon aan de behandeling met kopersulfaat als behoed en geneesmiddel der aardappelplaag. Elk regenachtig jaar erg beproefd door de verwoestingen, welke de ziekte in hunne aardappelvelden aanrichtten, hebben onze landbouwers nog al graag de proef begon nen. Men weet dat de eerste proefnemingc* hier maar van over twee of drie jaren dag- teekenen en dat, op 't oogenblik van ze ver leden jaar te herbeginnen, men het nog eens was over de beste te gebruiken dozis, hoe wel krachtdadigheid van het geneesmiddel reeds een bewegen feit was. Hebben zekere landbouwers eene dozis gebruikt, die niet paste aan de noodwen digheden der ziekte? hebben zij tot het hulp middel hunne toevlucht genomen, wanneer het reeds te laat was? hebben zij het slecht toegepast? Het is zeker dat, nu eens afzon derlijk, dan eens vereenigd, die drie bijzon vertoog 3 dere oorzaken van mislukking breedelijk hebben medegewerkt om talrijke proeven te doen slecht uitvallen. Onnoodig te zeggen dat de gevallen van goeden uitslag, hoewel in groote meerderheid, op het achterplan geschoven geweest zijn en dat de landbou wers, die in hunne proeven niet gelukt had den, gretig hunne twijfelzucht en hunnen geest van don ouden slenter hernemende, aan wie het ooren wilde verklaarde, dat het voorgehouden hulpmiddel niet deugde. Onnoodig ook er bij te voegen dat men hun op 't woord geloofde en dat de slenter een grooten stap vooruit gedaan heeft. Een ander voorbeeld Men weet heden wat al die vooroordeelen der rosse maan, des beslissenden invloeds der maan op het weder, van het vermogen, dat de verschillende schijngestalten onzer wachtster op den plantengroei hebben zou, de gezegden over Sint Medard, Sint Pieter en Paulus, enz. Honderdmaal zijn al die dogma's der weerkunde onzer boeren door hen zelve valsch bevonden, want de valschheid sprong hun in 't oog, en spijts dat doen zij niét te min voort er een blind geloof aan te hechten en op haar verschil lende landbouw werken te regelen. Ik meen het overbodig nog verder uit te weiden over de bijzonderste oorzaken van den verachterden staat onzer moesteelt en ik haast mij op het hulpmiddel op te zoeken voor dien toestand. Wordt voortgezet). van den 18 tot den 25 dezer GEBOORTEN. Mannelijk. 1 Vrouwelijk. 5 STERFGEVALLEN. Wulleman Aloïse, oud 62 jaren, winkelier, echtgenoot van Pharaïlde Verfaillie, Veur- nestraat. De Coninck Virginie, oud 61 jaren, zonder beroep, weduwe van Fidelis Pollefoort, St Michielstraat. Verstraete Frederic, werkman, oud 57 jaren, echtge noot van Joanna Benteyn, Peperstraat. Coutigny Sophie, werkvrouw, oud 47 jaren, echtgenoote van Henri Verpoot, wijk B. Kinderen beneden de 7jaar. Mannelijk. 1 1 Vrouwelijk. 0 Een verteer van drij franken Bergen, 23 December 1889 Ik verklaar dat de Zwitsersche Pillen mij genezen heb ben van raaagzeer en gebrek aan eetlust, waaraan ik reeds verscheidene maanden aan onderhevig was. Twee doozen aan 1.50 fr. de doos waren voldoende. (Handtjeken gewettigd). Valere Sauvage. Chocolat Baron Antwerpen is overal gevraagd. H NJ t-s M EH a a s 8 g s \o *3 a< A. A. rv DE Wilt gij schoone, versche en nieu we Maskers en Kostumen hebben om eens proper en net te maskeren, eb wel gaat bij RIJSELSTRAAT, N° 177, YPEREN met uitgangpoort en ruime stallen te huren of over te nemen Zich te begeven bij M. PARRET, Statie poort (Steenenbrugge) en Mad. wed. JOYE, Dixmudestraat, Yper. Scheersen- Messen- en Schaarslijper, LOMBAARTSTRAAT, beeft de eer het publiek kenbaar té maken dat hij met den 1" van woonst zal veranderen, in de alle slacht van op de groote markt, in d'herberg De Trompette, door Valere Gilon. PROGRAMME: 1. Mr et M®' Blondfn. 2. Le clown sur ses ëchasses. 3. L'espagnol Frenca. La Squelette magnétique. Le Carnaval chinois. 6. Le Orand-Turc. 1 (117® prijskamp der Algemeeno Hof bouwtentoon- sttdling van Yperen van den 9 Oogst 1891. OPGEDRAGEN aan het Gemeentebestuur der atad Yperen. BKKROOND VERTOOG. - i« PRIJS. (31) hulsbewaker bij de koolmijnen van Havré. Ob 00 S-. a cs o> o> oo s- CS cö 01 «2 *3 c o O Af te O r~< *0 ft X O O CQ lO H O O O O lO r-H O ÏO O S O JO O) CD lp W 00* O Cb O O O O O O O O O O O O N 2 Tf oo O 2 lO CO W 1> o> CQ O rH lO O Oï Cb 10 00 OU r-H r-H W W ÏO cvT O lO O O O O O O O O O O O O co o IO Cb O lO W -7 W W lO 0 SD <p &0 O «3 Pd GG p4 CS 0 O u o a o 0) u O LO 'O S3 pq pq H TC 1 pprmD 1/pp VAN

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1892 | | pagina 3