Procédés mouveaux ï^stamtamés. ipis I fplll ïis !ll|flll i PILLEN PHOTOGRAPHIE MELROSE siilIII gis De geïllustreerde Wonderreizen van JULES VBRNE Twee schoone IJSELEDEK ZÉLIE ALLEWAERT GUSTAAF MAILLIARD, Einü® Van Aarde, SALON Oil COIFFURE f! i» RUE DE L'ETOILE, 9, YPRES, (Ancienne Maison H. GÉRARD-WATKEMEZ.) Exposition Internationale et Photographic LOUT ATX 1888. DIPLOME D'HONNEUR, TT A AT?. HEES TELLER, Kunsttanden te beginnen van 4 fr. AMERIKAANSCHE TANDMEESTER sPEi '1 its §1 9€S t^-sgpl i:S-la2s si ■sQ .-s-R a a«- J p a 9 "iS 8êl-si al II Boekhandel KABEL DEWEERDT, uitgever, TE K O O P E N BERICHT. Ten bureele van dit blad Papier, inkt en pennen. ROYAL LYON. De goedkoopste en de beste Purgeerdpiilen Amand Allewaert, PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE ET INDUS TRIE LLE PHOTOTYPIE. Reproductions-Agrandissements au charbon inaltérables. Portraits mo numents, Intérieurs, Groupes instantanés, Militaires, Ecoles, Sociétés, Etablissements, Portraits après décès. Impression inaltérable sur porcelaine. Encadrements en tous genres. MEEST GEZOCHTE Frs. 2.50 de flesch te Yper bij €*oet.Iials-5*OOt Kooffeerder. Reukwerker, 22 Boterstraat, wonende in de S1 Jorisstraat, 8, te BRUGfiE, zaal voortaan regelmatig te raadplegen zijn tje iri*s<:is voor alles wai da tandheeikunst aangaat, den eersten en derden Zaterdag van iedere maand van 10 ure 's morgens tot 3 uren 's namiddags bij den heer COPPIN-DEGRAVE, Rijselstraat, N° 40, te YPEREN, VOLLEDIGE KUNSTMATIGE GEBITTEN TE BEGINNEN VAN FR. ■8 85 8s 8 •s a s S-g. 5 -O g .0 .S i g-33'SS te g c P e Kr i-lsSpt8 .0 A ijs g-IPg^ e C fe« 8w §j a ö-a E a s a •«ö-° I -§~ fe g-v.2 T3 2 O -ë a a-g a-g| a c $'a ^g'a«S§2te§ Sfi e wPS o g^a g -e a -te S g ^>-2 S'-S S* .923®»® b a. "2 S I g g es"! 315?gli a's 3'.S §'r 3." 0 g S 0 2> §1 s +- s g-a a o tejs s s a 2 5 cq a g J w ■■S s lilJöELSTRAAT, YPEKU'S. nieuwe 8^^<uss:;-ai=iAg^;«i Met racer dan gravuren. Volledig in J10 afleveringen van 48 bladzijden die wekelijks zullen verschijnen PRIJS: CËi^TIEMEM De betaling zal per lien afleveringen geschieden bij middel van postkwittaniie. De nieuwe inschrijvers kunnen naar verlangen de 50 re ids verschenen afleveringen onmiddelijk ontvangen, in dit geval zullen de verzonden afleveringen met maandeiijksche kwijtbrieven van fr. 5.10 geregeld worden. Men zegge het voort. Mteii Icasi afzonderlijk bekomen DeReis om de Wereld in tachtig dagen, met 51 platen De Reis naar de Maan, met 60 platen De Kinderen van Kapitein Grant, met 158 platen ^ust5f,lie^ Twintig duizend Mijlen onder Zee, met 108 platen Vijf Weken in een Luchtballon, met 74 platen Het Geheimzinnige Eiland, met 104 platen i De Verlatte PbleUkelngeu 1.25 1.25 3.75 2.50 1.25 2 50 Naar het Middelpunt der Aarde, met 52 platen 1.25 Michaelstrogofl, met 61 piaten 1.25 Het Zwarte Goud, met 46 platen 1.25 (De Vulkaanbewoners Hector Servadac, met 9/ platen j Qe terugkeer naar de Aarde Avonturen van drie Russen en drie Engelschen, met 63 platen .Ar> De Walvisohjagers Een Kapitein van vijftien jaar, met 109 platen in Slavernij De Schipbreuk van den Chancellor, met 55 platen Wonderlijke Avonturen van een Chinees, metöl platen Zich te bevragen bii alle boekhandelaars en bij de Uitgevers, J. LEBÈGUE Cle, 46, Magdalenastraat te Brussel. 2.50 1.25 2.50 1.25 1.25 voor een of iwee paarden een met kap en een zonder kap AAN ZEER GENADIGE PRIJZEN, Voor de conditiën zich te bevragen Goudenpoortstraat, bij M. TH. ELBOO. STiïIJüiTSEH, woonachtig in de Rijselstraat te YPEREN, heeft de eer het publick kenbaar te maken dat zij zich ten huize begeert om allerhande STRIJKWERK te verrichten. Zeer genadige priizen. BLOEDZUIVERENDE A. BUSSCHAERT-YAN ASSCHE. Deze Rillen ontlasten van gal en slij men: door hun gebruik bekomt men .eene gemakkelijke spijsvertering; zjj zuiveren.'volkomen het bloed, want bet, onzuiver bloed is de grootste oorzaak van het meerendeel der ziekten. Prijs 0,60 DE DOOS; franco tegen POSTMANDAAT van 0,65 fr. DEPOTS TE YPEREN MM. E. G-hyssaerfc, R Socquet; C. Libotte. Amerika, Australia, Afrika, Chili en Peru W. RAYÖT C° Nederlandsch-A merikaansche stoomvaart Maatschappij van ANTWERPEN naar NEW-YORK langs Holland, vertrek alle Vrijdagen 1« klas, fr. 300; 2° klas, 200; 3" klas, 112-50 Nederlandsch-A merikaansche stoomvaart Maatschappij van ANTWERPEN naa BALTIMORE langs Holland, vertrek 2 maal per maand 1® klas, fr. 225; 3® klas, fr. 112,50 Geregeld vertrek en overtochts-prijs van Antwerpen naar Goede onder agenten worden gevraagd. TAILLEUR CIVIL ET MILITAIRE RUE HE DIXMUDE, 33, Y P R E S Grand choix de vêtemenfs, imper- méables sur mesure, pour hommes, Dames et enfants Capotes d'Officiers, réglementaires, Capotes de cochers. Pélérines de chasse. Jambières et guêtre, a des conditions particulièrement avantageuses. gediplomeerde Ghirurgijn-Tandmeester, Tandmeester van het Koninklijk Gesticht van Meessen, Lombaardstraat, 19, IJPEREN, Inzetten van tanden en kunstige gebijten. Uittrekking, Goudstopping en Herstelling van ongeregelde tanden volgens tie beste stelsels. RUE DE L1LLE, 53, YPRES. Uparea Drukkerij Karei Deweerdt. Rijselstraat, 59. H E Y LBROECK, herstelt grijs, wit of verkleurd haar bepaaldelijk tot zijne oorspron kelijke kleur; houdt het uitvallen tegen, reinigt de kruin, verwijdert het schin en deelt er leven, groeikracht, glans en schoonheid aan mede. Verkocht in heele en halve flesschen, door Coiffeurs en Parf. Hoofd Dépót26 Rue Etienne Marcel, ParijsLondon en New York. Emanuel Huisman-August, V4 tS te boee&pas 2 S ï.-M'Pt'Sg *s H •5*,a fS p O i£ O O 9 O G Soffit-® o ir' 55 C A 4? r S''© ta hc hc.S -3 5 E 2 S ja w j r* fc *0 ZZ r" pg o 8 o a «I te S O fe O a S a-ö g <3 te 3 =g 4, fto-o-ö. B u te w W 1' /a te S ü1*3 0 S C ©-O _2 - -g 55 C-' f-, O •a p -« a .3 -te a 2 te s» g N '3 :s»'S ■oBg» jo g üi as te g N QJ te OS B B O X3 te £- o ©K-a 'O T3 O ;-"S g O AS rt"3^ a -B 5 .2 fl -3 2^ 3 g r 'rt ,2 ei c -§ a f '5 fc S S S a o.2 o_g te - c -lö g 01 •S r-( tö L« O s~ p bc L. O p C3 fl fcL u rO Ph bc -t-» cö 'p IO - ~S S p a p O T3 o 00 T3 C te- p p p KvJ 2 :o» ^2 00 K "2 Zuid Amerika De stille Zuid Zee Oostelijk halfrond Westelijk halfrond WORDEN KOSTELOOS GEZOMDEW. ZIJN DE der apotheek drogerij N. B. Zij hebben eene spoedige en zachte j werking en veroorzaken niet de minste pijn of krampen. ALGEMEENS AGENTEN SUIKERSTRAAT, 1, ANTWERPEN Nieuw-Orleans fr.145 San-Antonio (Texas) 210 Sau-Francisco (Calif.) 345 Adélaïde, Melbourne et Sydney, 330 Cape-Town, 322 Durban (PortNatal,) 348 Québec en Montreal, fr. 110 "Winnipeg (Manitoba), 170 "Van Couver (Colombia britannique), 32ft Congo (Loango), 425 Valparaiso, 450 Rio-de-Janeiro, 150 Buenos-Ayres, 180 Prospectus van 10 verschillige stoomboot lijnen voor alle landen, alsook de lijst der ver trekken en beschrijvingen worden op aanvraag gratis gezonden. Het beddegoed, tafelgoed en levensmiddelen zijn in al onze prijzen begrepen. Hetvervoer van het reisgoed tot aan 't schip geschiedt koateloo». ■iifciniiainuipiujjus,, iiMiinr^mTWasa- a-;3aBBKW7i:. mm ■munim Agent voor IJperen arrondissement: Kakel DEWEERDTRijselstraat. RECHT OYER DE STERRESTRAAT. Te raadplegen alle dagen van 9 tot-6 uren, behalve den Zondag.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1892 | | pagina 4