Hex Comiteit. Sterrekijkers vernuft. Willems-Fonds. BERICHT. VERTOOG Poperinghe. Correspondentiën. BEFÈSCÏÏT. Wie het Journal d' Ypres van 2n April leest, moet bekennen dat zijn schrandere schrijver al zijne collega's overtreft. Wij hebben alt jd gehoord dat de getee- kenden des Heeren eene bijzondere begaafd heid hebben en zich onderscheiden door hunne rijke inbeelding. Esopus is er een be wijs van. Die bultenaar deed de dieren spre ken met een menschelijk verstand en de op steller van het Journal d' Ypres brengt het nog verder. Hij verzint vertellingen, waarbij de fabels van Esopus niet te vergelijken zijn, vertellingen, die de haren ten berge doen rijzen en den lezer doen schrikken en beven. Zijn artikel over de dynamitards van Yperen doet gelooven dat niet alleen de schrijver een vindingrijke kerel, maar te vens een groot geleerde is. Hij spreekt met zooveel verstand over anarchisten en suiker fabrieken (misschien deze van den heer La- pierre), van de regente van Spanje en van den Sultan van Marokko, dat men geoegen is te gelooven dat de godvruchtige papen- dweil het onuitsprekelijk geluk heeft eenen Pic de la Mirandole te bezitten om zijne kolommen met meesterstukken te vervullen. Menigeen dacht dat, om zooveel vernuft te bezitten, die schrijver zoo groot moest zijn als Reusjemaar als men alles van nabij ziet, als men wel nagaat wat eigenlijk de inhoud van al die hoogdravende artikels is, ondervindt men welhaast dat men, in plaats van met eenen reus, met eenen dwerg te doen heeft; dat zijne zoogezegde verbeel ding ontleend is aan andere schrijvers, dat zijne kennissen gemakkelijk in zijnen gebo chelden knikker kunnen bevat worden, zon der het minste gevaar van zijne hersenpan te doen springen, kortom, dat het een ezel is in een leeuwenvel, en dat het mannetje veel beter zou doen zich met zijne sterren en planeeten bezig te houden, dan met zijne medeburgers, din hem maar juist schatten naar zijne waarde. Hij schijnt ook te willen den spot drijven met bet muziek der oud-pompiers, omdat zijne leden in da kavalcade de kleeding der mijnwerkers hadden aangenomen. Wij weten wel dat die kleeding zoo sier lijk niet was als deze die men op den wagen der muskettiers bemerkte. Maar het feest was ingericht ten voordeele der mijnwer kers van Anderlues en wij vonden het zeer goed aan die ongelukkige slachtoffers te doen denken, met hunne kleeding aan te nemen en alzoo een gedacht te geven van den ellen- digen- staat waarin die eerlijke werklieden verkeeren. Ten andere, het muziek der oud-pompiers is gunstig genoeg gekend om niet te moeten zijne toevlucht nemen tot klatergoud en theater kostumen, iedereen weet wat de oud-pompiers zijn en wat men van hen mag verwachten en al de aanvallen van den ster- rekijker zullen nooit iets tegen hunne faam vermogen. Nu, als de schrandere opsteller denkt dat het de kleoding is die den mensch verheft en veredelt, waarom toont hij zich aan zijne medeburgers niet in zijn officieel kostuum van sterrekundigegroot zwart fluweelen kleed, met gouden sterren versierd, een lan gen puntigen hoed, met manen, zonnen en sikkels, eenen bril, veel grooter dan deze die hij gewoonlijk draagt en een majesta- tisch voorkomen, die hem het uitzicht geeft van een bovennatuurlijk schepsel? Misschien zou hij dan eenige menschen kunnen doen gelooven dat hij iets is, maar voor ons ware en bleve hij steeds een pre tentieus, nietig ventje, dat zijn grootste ver maak schept in alles wat eerlijk en treffelijk is met zijn venijn te bezwadderen. Op Zondag, 24n dezer, geeft het Willems- Fonds eene Concert-Voordracht, gevolgd door een danspartijtje; dit laatste uitsluitend voor de leden. Voordracht en muziekaal ge deelte zullen goed verzorgd wezen en zonder twijfel zal de groote zaal van den Gouden Arend te klein zijn voor het talrijk publiek, welk dit laatste winterfeest uitlokken zal. De postontvangers van Yperen, Elverdin- ghe staden, Vlamertinge en Westnieuwkerke verzoeken de eigenaars van spaarboekjes de zelve dadelijk te willen op hun kantoor indienen, ten einde er de jaarlijksche intres ten te doen inschrijven. KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ de Vrije Kruisboogschutters Schieting van iVlaand.11 April 1892 Prijzen gegeven door den h. Secretaris Naar den hoepel. Hoogst getal Ch. Deweerdt. Laagst id. L. Mahieu. Middelb. id. A. Delmotte. Woensdag 13 April. Hoogst getal Ch. Deweerdt. Laagst id. H. Vermeulen. BURGERSTAND. van den 8 April tot den 15 April 1892. Geboorten. Mannelijk geslacht 3. Vrouwelijk id, 7. Ëluwelij kon. Ververken Julianus, dienstknecht en De- sagher Lucie, zonder beroep. - Cottrez André, daglooner, en Cappoen Ma rie, zonder beroep. O verïij (lens. Desmadryl Henri, 58 jaar, daglooner, on gehuwd, Meenenstraat 5. Mahieu Franqois, 85 jaar, zonder beroep, weduwnaar van Braem Ursule, St. Jacobs nieuweg 1. De Bruyne Servais, 51 jaar, daglooner, echtgenoot van Vandaele Marie, Meenen straat 5. Clinkemaille Hortense, 57 jaar, huishoud ster, echtgenoot van Dehouck Charles, oud- houtemarktstraat 6. Seigre Sophie, 71 jaar, zonder beroep, ongehuwd, St. Janshospitaalstraat 6. Groutars Theodore, 19 jaar, Wachtmees ter bij het 2e chasseurs te paard, Vleesch- houwerstraat 8. Hinderen beneden de 1 jaar Mannelijk geslacht 0. Vrouwelijk id. 1. N. B. Paschenmestdag zullen de buree- len van het stadhuis gesloten worden; den burgerstand alleen zal van 9 tot 11 uren open zijn. de te gebruiken middelen ontwikkelende met het oog op de uitbreiding der MOESTEELT in het arrondissement Yperen. EDOUARD FROIDURE. Laat ons geen ziertje zonnewarmte, noch een ziertje hennis verliezen. (4e Vervolg). De zuiver beschouwende leergangen zou den enkel gedurende het doode jaargetijde van October tot Februari gegeven zijn. De werkdadige leergangen zouden vooral binst de andere maanden, alle dage, op gestelde uren, gegeven worden, maar zich bepalen voor eene reeks van drie dagen bij eene en kele les, loopende over dezelfde teelt en eiken dag hernieuwd, derwijze dat de moeskwee kers de gelegenheid hebben dien der drie dagen te kiezen, die huil het best past om de leergangen bij te wonen ofwel nog om verscheidene malen in dezelfde les aanwezig te zijn. Het onderwijs zou in twee studiejaren verdeeld zijn. Echter, dank aan de driedubbele verdee ling der lessen, die wij hierboven aangeduid hebben, zou het ieder mogelijk zijn en vrij staan van den volledigen leergang in een enkel jaar te volgen. De instelling zou van de gemeente afhan gen en de ontvangst, spruitende uit de be bouwing, zou dienen om de kosten dier in richting te dekken. Het onderricht zou omvatten le Studiejaar. 1° De kennis van den grond en van zijne eigenschappen, der meststoffen, der grond verbeteringen en der mestmengsels. 2° De kennis van elke groenselsoort, hare afkomst, hare bijzondere eischen, de beste kweekwijze; de zaadkeuring en haar belang, de verscheidenheden om te kweeken; de aanbevelenswaardigste vertierwegende in- pakkingszorgende bewaringszorgen. 3° De kennis der aan de teelt nuttige of schadelijke dieren. 4° Het boekhouden, alsmede al de nuttige aanduidingen voor den aankoop der grond stoffen, der meststoffen, der zaden, enz. 2e Studiejaar. 1° Dozaaiverdeelingen. De grondontleding door de plant. 2° De scheikundige meststoffen, hunne eigenschappen, hun gebruik, de vorming- der mengsels. 3° De vervroegde en verhaaste groensel- teelt. 4° Eenige begrippen over landelijk recht en huishoudkunde. Verhouding der syndi- katen. 5° Begrippen van phenologie. 6° Begrippen van practische weerkunde, alsmede de middelen om de nootlottige uit werkselen der weerongeregeldlieden te voor komen of te verminderen. Een dergelijk programma is niet overlast. Wij meenen het overbodig uit te weiden over het nut en de belangrijkheid der ver scheidene punten van het programma. Het is evenwel noodig eenige woorden te zeggen over het onderricht der phenologie, der practische weerkunde alsmede der verhaaste teelt. Wij erkennen liet, de phenologie heeft geen ander wezentlijk belang dan dat van helpster der klimatenleer en der weerkunde. Zij vindt nochtans eenige onmiddelijke en kostbare toepassingen in de moesteelt. Wij veronderstellen, hij voorbeeld dat de moeskweeker voornemens is in het voorjaar groenten van eene verscheidenheid van twee den rang, maar heel vroege, te zaaien. Alleenlijk eenige koude of regenachtige dagen, die overkomen, verachteren de be werking van een tiental dagen. Wanneer de grond zich in de voor de zaaiïng gunstige voorwaarden terug vindt, stelt de moes kweeker, door de phenologische waarne mingen, die hij reeds heeft kunnen doen, vast, dat de plantengroei van een achttal da gen verachterd is. Die verachtering, gevoegd bij de eerste doet 't oogenhlik der zaaiïng, die hij doen wil, van drie weken afwijken van het gewone tijdstip. Van dan af zal hij er geen voordeel meer in zien de voorgestelde verscheidenheid te zaaien en hij zal ze vervangen door eene andere die een weinig min vroeg, maar van eersten rang is. Zulke gevallen zouden zich in het najaar kunnen voordoen, eens dat zekere oogsten voor nieuwe zaaiïngen op plantingen het veld vrij zouden gelaten hebben. De almanak alleen zou hem niet toelaten die waarnemingen te doen en er nut uit te trekken. [Wordt voortgezet). Eene zitting van onze gemeenteraad of het Poperingseh marionettenspel. Eenige onzer lezers zijn met zeker ver wondering bij de 8e groep der Cavalcade staan zien. en vragen zich af waarom onze geliefde stadhuisbazen als marionètten in den stoet hebben willen figureeren. Maar Beste lezer, doodeenvoudig: om in hunne gewone rol te blijven. Wat denkt ge wel dat we daar op het stadhuis hebben raadsledenhum! ferme kerels! een prachtig marionettenspel Een marionettenspel bestaat immers uit beelden van was en geknabbeld karton, die bij middel van koordekens in beweging ge bracht worden, en manoeuvreeren naar wel gevallen van den directeur die achter de schermen staat. Eh wel! op ons stadhuis hebben wij even zoo eene collectie papieren mannekens, die daar de manoeuvers maken en zoo week ge knabbeld zijn, dat ze zonder hun meesters niet roeren durven. Het echt gemeentebe stuur is ook in de schermenhet houdt zijne zittingen bii Clincksje, in 't collegie, of bij den eenen of anderen pastoor of kapelhaan, B. V. in de lindkens, en t'is daar dat het lot van Poperinghe besloten wordt. Dan worden de papieren conseillers hunne les gespeld, Stanislas of een ander geniaal kopstuk waarvan zij het zekerst zijn, mag ze van buiten leeren om ze op 't stadhuis op te zeggen, en al de andere mogenknik ken. Vraagt het maar aan Henrimaar neen, die kent zijne les te goed hij liet nog liever zijne ooren korten dan zijne meesters te ver radenMaar Schapboer maakt daar geen mysterie van. Als hij op het uur der verga dering in de wijk van 't wit peerd zijn pintje drinkt: Bahl ze zullen het wel doen zonder mij. wij zijn er toch maar om te knikken. Hel zalig Poperinghe heeft zooveel gemeen teraadsleden als het abeetjes en drijbuizekens telt, maar om aan de formaliteiten der wet te voldoen heeft men toch 13 marionettekens gestemd, die den naam van raadslid dragen en die ook alle drij jaar bij de helft vernieuwd worden. Edoch, sedert dat de electriciteit zooveel progres heeft gedaan, besturen Clincksje en compagnie hunne marionetten ook met geen koordekens meer. Electrische draden zijn aan de zetels van 't stadhuis vast, en de ma- rionetten-conseillers leggen ze rond hunnen hals als de zitting begint. Vandaar loopen die draden naar 't kabinet der gekruinde conseillers. Voor iedere ma rionet is een dubbel cadrande eene wijzer merkt het knikken, de andere het schudden aanen gare la bombe zoo 't niet in orde ge schiedt 11 het on weder berst los en de naaste stemming vliegt de wederspannige poesjenel de trappen af, tenzij hij, gelijk Benoit vóór de laatste kiezing, opentlijk akt van eerboet en onderwerping in den K. K. doet. En wisten de dutsen nog waarover ze te knikken of te schudden hebben, maar pst I... men zegt hun juist zooveel als men kwijt wil zijn. Wilt gij eens een staaltje van de séances (gelijk ze ook aleens hunne vergaderingen noemen). Als de marionetten bijeen zijn geeft de voorzitter het signaal Mijnheeren, neemt plaats en legt uw draadje aan.... ik verklaar de zitting geopend Stanislas. Mijnheeren we (dat is de clergé) hebben gedecideerd van een lusthof of square te maken voor het collegie en eenen boulevard op zij, dat zal gezond zijn voor de professeurkes(Geknik). M'hen edecideerd van dien boulevard te doopen.- cinq cl Irois font huit... (knikken). Conseiller Cayseele. Ja maar, waar gaan de boeren dan hunne koeibeesten zetten als het feest is Stanne. Tuttutut, met al die prullen;,, m'en edecideerd van eerst voor de profes- seurkens te zorgen cjn later voor de koei beesten. (Geknik). Stanne. M'hen edecideerd van de trot toirs provisoir te doen herleggen om te pro- beerenals ze ons niet aanstaan doen wij ze te naaste jaar uitwerpen en herleggen ze dan opnieuw. (Knikken). Benoit. Ja maar, zullen de betalers niet reklameeren op verloren onkosten. Stanne. (Opspringende) St....! wat! re- j clameeren als wij (de clergé) edecideerd hebben heelt er niemand meer te reclamee ren, en gij ook niet. (Allemaal schudden Be noit ook). Stanne. M'hen heeft nog edecideerd iM van de hoppemannetjes uit de hommelhoveu te doen roeien, omdat de b jeenkomsten van ongelijke geslachten gevaarlijk zijn. (Knik- ken). 'V, Stanne. Gij begrijpt, met al die schoone werken, die wij uitvoeren of niet uitvoeren, leegen de fondsengij zoudt er bij verwon derd staan, maar het geld smelt tusschen onze vingeren. Eu altijd leeg maken zonder opvullen kan ook niet zijn, zoo dat men St.. T Omdat de vuile commeere van bij de 10 ge boden enz. 0.25 Pour que cousine D. de la rue de Lille se marie le plustöt possible. 0.10 Omdat Mej. D. twee of driemaal te week hare vrijpartijtjes stelt met eenen oppasserP. F. 0.10 Omdat zij de overige dagen besteed met eenen anderen. 0.10 Mad. D. let op wanneer zij de gazet halen bij Mad. S. om haar te beletten hare vrije rijen voort te zetten. 0.10 Omdat L. H. uit de Dixmudestraat eene wiege zou koopen. 0.10 Omdat A. C. niet meer en zou gaan krijsehen naar de Boesinghestraat, omdat hij S. V. niet kan krijgen. 0.10 Omdat V. dr.... van de Vooruit wilt een goe den socialist zijn, en hij doet zijne affiohen drukken bij eene kalote. 0.18 C. P. F. Eene gegronde rede heeft mij ver plicht u zoolang zonder nieuws te laten. De toegezonden corresponden tiën met persoonlijkheden zul len niet overgenomen worden het bedrag zal met eenïge woor den van hunne correspondentie ingelijfd worden. Alle correpondentiën moeten vóór den Donderdag avond in gezonden worden, zooniet blij ven zij tot 8 dagen later. (117e prijskamp der Algemeene Hof bouwtentoon- stelling van Yperen van den 9 Oogst 1891. OPGEDBAGEN aan het Gemeentebestuur der stad Yperen. BEKROOND VERTOOG. - 1= PRIJS,

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1892 | | pagina 2