PHOTOGRAPHIE Procédés mocveaux Imstawtatïés. iHijii üfll i l Gebroeders van Stratum PILLEN 6USTAAP MAILLIARD, Ernile Vau Aerde, SALöFÖf COIFFURE MELROSE 't pq i !=asi«i HAAR HERSTELLER, Kunsttanden te beginnen van 4 fr. AMER1KAANSCHE TANDMEESTER Th. Procureur-BIieck, ruselstraat, 71, ROYAL LYON. RUE DE L'ETOILE, 9, YPRES, (Ancienne Maison H. GÉRA11D-WATREMEZ.) Exposition Internationale et Photographie LOUVAIN 1888. DIPLOME D'HONNEUR. ■s g I g -Sj-Bgl! Wgë2U.ps .■aissSl° Ia Il - TANDMEESTERS Gebroeders van STRATUM, Chimrgieos-Dentistes Teil bureele van dit blad Papier, inkt en pennen. De goedkoopste en de beste Purgeerdpillen OLOePiLlEii rn F. KM» BLQEBP1LLEH TU F. VERWEN BIK&M1E8 VU F. VERBAUWEN PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE ET INDUS TRIEL L E PHOTOTYPIE. Reproductions-Agrandissements au charbon inaltérables. Portraits mo numents, Intérieurs, Groupes instantanés, Militaires, Ecoles, Sociétés, Etablissements, Portraits après décès. Impression inaltérable sur porcelaine. Encadrements en tous genres. MEEST GEZOCHTE Frs. 2.50 de fiescb te Yper bij Goetlials-Poot Kooffeerder. Reukwerker, 22 Boterstraat, wonende in de S' Jorisstraat, 8, te BRUGGE, zaal voortaan regelmatig te raadplegen zijn Till YPEREH, voor alles wat de tandheelkunst aangaat, den eersten en derden Zaterdag van iedere maand van 10 ure 's morgens tot 3 uren 's namiddags bij dsn heer COPPIN-DEGRAVE, Rijseistraat, N° 40, te YPEREN, VOLLEDIGE KUNSTMATIGE GEBITTEN TE BEGINNEN VAN 04O FR. 1 O f Q u 'CD 0 cö Q pq E-t fes l-S 8-g g a -s 5 2 S a Le-Sf J ~~J-g s II Sls-S fl 3 g-.sg|li i -g e -r S O. a .ÏSSsèf g 3 ^18s^'5. S3 H o S 45 g Jl &s-rig I As 11 *3 S 5 g 8 5fl§ »«-S J I heeft de eer het publiek kenbaar temaken dat hij zich komt te vestigen als j Schrijnwerker en Meubelmaker, hoopende door zijne goede waar en de gering heid zijner prijzen het vertrouwen van eenieder te verkrijgen. °Reveté gebreveteerd van Z. M. tien Koning der Belgen 34, Burchtstraat (bij de Koornmarkt) Gent. Zijn dagelijks te raadplegen voor alle ziekten in den mond het uittrekken der tanden geschiedt geheel zonder pijn, met of zonder de (protoxyde d'Azote)lachgas, vergou den en stoppen van holle tanden door de nieuwste Amerikaansche systemas. De kunstmatige émail geeft de schoonste witte kieur aan de zwartste tanden weder. Rechtzetting van scheef gegroeide tanden bij kinderen geschied met de nieuwste ge- breveteerde regulateurs; het vastzetten van losse tanden geschiedt zonder pijn. De per sonen met opengehelmte genezen wij door de nieuw uitgevonden obturateurs. Plaatsing van kunsttanden en geheele gebitten. De tanden worden geplaatst op goud, zilver en op het nieuw amerikaansche systema. Voor deze tanden is het niet noodig de oude wortels uit te trekken. Tanden van af 5 franken en hooger. Met deze tanden kan men de hardste eet waren knauwen en voor de spraak zijn zij onmisbaar,-deze tanden worden 10 jaren gewaarborgd. De personen van buiten de stad worden in eenen dag gediend. Onze werkplaatsen zijn zoodanig ingericht dat wij alle kunsttanden in eenen dag kunnen leveren met 10 jaren garantie. De kunsttanden niet goed vervaardigd door andere tandmeesters, worden door ons vernieuwd. Al onze werken worden met de grootste vertrouwen en aan de minste prijzen uitgevoerd. 34, Burchtstraxt, te Gent. 95, Boulevard de la Sauvenière, le Luik. 33, Kunstlei, ie Antwerpen. BLOEDZUIVERENDE A. BUSSCHAERT-VAN ASSCHE. Prijs 0,60 DB DOOS; franco tegen POSTMANDAAT van 0,65 fr. DEPOTS TE YPEREN MM. E. Ghyssaert, R Socquet; G. Li botte. IJperen. Drukkerij Karei Deweerdt. Rijseistraat, 59. BWEDPILLE* m F. VERGOUWEN BL0EDFILLE1 MR F. ÏERBSffBf I H.0EBWLLE» VAN F. VERMEEN IL0E0P1LLER VU F. VERGAUWERI Prijs van de doos I fr. 50 Raym. Socquet, Apotheker, Groote Markt, 35. Weekesser, Dixmudeslraat 72, Becuwe, Botermarkt, 37, en Veys, Rijseistraat, 13, IJperen. Amerika, Australia, Afrika, Chili en Peru W. RAYDT C° Nederlandsch-A merikaansche stoomvaart Maatschappij van ANTWERPEN naar NEW-YORK langs Holland, vertrek alle Vrijdagen 1" klas, fr. 3002« klas, 2003« klas, 112-50 Nederlandsch-A merikaansche stoomvaart Maatschappij van ANTWERPEN naa BALTIMORE langs Holland, vertrek 2 maal per maand P klas, fr. 225; 3" klas, fr. 112,50 Geregeld vertrek en overtochts -prijs van Antwerpen naar Goede onder agenten worden gevraagd. TAILLEUR CIVIL ET MILITAIRE RUE DE DIXMUDE, 33, ypres Grand choix de vêtemenfs, imper- méables sur mesure, pour hommes, Dames et enfants Capotes d'Officiers, réglementaire», Capotes de cochers. Pélérines de chasse. Jambières et guêtre, A d 's conditions particulièrement avantageuses. gediplomeerde Chirurgijn-Tandmeester, Tandmeester van het Koninklijk Gesticht van Meessen, Lombaardstraat, 19, IJPEREN, A HANI) ALLEWAERT, HUE DE LILLE, 53, YPRES. HEY LBROEOK, herstelt grijs, wit of verkleurd haar bepaaldelijk tot zijne oorspron kelijke kleur; houdt het uitvallen tegen, reinigt de kruin, verwijdert het schin en deelt er leven, groeikracht, glans en schoonheid aan mede. Verkocht in heele en halve fiesschen, door Coiffeurs en Parf. Hoofd Dépot26 Rue Etienne Marcel, ParijsLondon en New York. Emanuel Huisman-August, SS 4^3 „4 Sr^™S ts O q tc g *t 3 cs S S"U? S3 0 o j-t'3 *?5S g t; ö'Pï'ïgSH =3$ I tsj o <c CD ï- £3 CD hfi s* O <D Sm S3 s- 0 O- N O •4-» M W *3 O S3 O fl-§ a 2 ss ej 0 U '*3 BS Tl 5h taija a «-C3 -2 j_t .13 9 S S «S 8 ZIJN DE der apotheek drogerij Deze Pillen ontlasten van gal en slij men: door hun gebruik bekomt men eene gemakkelijke spijsverteering; zij zuiveren volkomen het bloed, want bet onzuiver bloed is de grootste oorzaak van het meerendeel der zieklen. N. B. Zij hebben eene spoedige en zachte werking en veroorzaken niet de minste pijn of krampen. apotheker, Anspachlaan, 118, te Brussel zijn het beste purgeermiddel voor oud en jong voor man en vrouw. genezen van maagpijn, maagzuur, maagkrampen. genezen van gal, slijmen, verstopping. genezen van braken en over te geven, slechte j spdjverleringen. genezen van hoofdpijn, buikpijn, speen, puisten. geneden van krevelingen, geraaktheid, keeren der I jaren. hebben 3 gouden medalien en eene eere diploma bekomen in de Gezondheids Tentoonstellingen. In een woord de Btoedpitlen van M. F. Ver gouwen, apotheker, te Brussel, zijn de besie m samenstelling van geneeskundige stoffen om een-- goede gezondheid te verkrijgen en te bewaren. Daarom raden wij deze goede remedie onze lezers boven alle anderen aan. Te bekomen bij Sï. F. Vergouwen, apothe ker, Anspachlaan, 118, te Brussel. De Bloedpilicn worden franco verzonden mits 8 16 postzegels van 10 ccnlimen of een postman- D daat van 1 fr. 60 aan M. F. Vergauwen te sturen, j OOK TB BEKOMEN ALOEMEENB AGENTEN' SUIKERSTRAAT, 1, ANTWERPEN Nieiuv-Orleans fr.145 San-Antonio (Texas) 210 San-Francisco (Calif.) 345 Adélaïde, Melbourne et Sydney. 330 Cape-Town, 322 Durban (PortNatal,) 348 Prospectus van 10 Québec en Montréal, fr. 110 Winnipeg (Manitoba), 170 Van Couver (Colombia britannique), 325 Congo (Loango), 425 Valparaiso, 450 Rio-de-Janeiro, 150 Buenos-Ayres, 180 - - -- verschillige stoomboot- lijnen voor alle landen, alsook de lijst der ver trekken en beschrijvingen worden op aanvraag gratis gezonden. Het beddegoed, tafelgoed en levensmiddelen zijn in al onze prijzen begrepen. Hetvervoer van het reisgoed tot aan 't schip geschiedt kosteloos. A '»'-2E!W35eSEZESB£êaEHÏMHGaBnn»™nBBS«B Agent voor IJperen arrondissement: Kakel DEWEERDT, Rijseistraat. RECHT OVER DE STERRESTRAAT. Te raadplegen aile dagen van 9 tot 5 uren, behalve den Zondag. Inzetten van tanden en kunstige gebijten. Uittrekking, Goudstopping en Herstelling van ongeregelde tanden volgens «Je beste stelsels.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1892 | | pagina 4