VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. PROVINOIALE-KIEMG Zevenste jaar. Zaterdag- 14" Mei 1892. BERICHT. De Heilige Inquisitie in Spanje. De zaak is geklonken! De godsdienst onzer vaderen. STADSNIEUWS. Vertrekuren der Briefwisselingen op het Postbureel Yperen. Abonnemaatsprijs voorop betaalbaar: 3 50 fr. per jaar voor de stad. 3 fr. voor den buiten. Per 6 maanden: 1 ff. 75. Annoncen: 15 cent. per drukregel Rechte lijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. - Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz *8 fr per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen alsmede die voor het buitenland worden ontvangen ioor den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamd® artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteek end toe te zenden. Artikelen ongerekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. KiescolSegie der kantons Yperen. Mei XHOfe. De Voorzitter van het Hoofd-bureel heeft der eer ter kennis van de heeren kiezers te brengen, dat hij de voorstelling der kandida ten, hunne aanvaardingen en de lijsten der getuigen en bijgevoegde getuigen die zij zul len aangewezen hebben, zal ontvangen: den Zondag 15n en den Maandag 16n Mei 1892, van 1 tot 4 uren des namiddags, in de Raad kamer van het Paleis van Justicie. Eens dit tijdbestek verloopen, zal geene voorstelling of aanvaardiging van kandida tuur, noch aanwijziging van getuigen meer ontvankelijk zijn. Van den Dinsdag 17n Mei 1892, kan er kennis genomen worden, ter zeider plaats en uren, van de officiëele lijst der kandida ten, door de kandidaten zeiven alsmede door de kiezers die hen hebben voorgesteld. Yperen, den 9 Mei 1892. De Voorzitter J. IWEINS. (4e Vervolg Sandeval had voor opvolger D. Pranciscus Ludovicus Aliaga, dominikaner en biecht vader van Philip III. Aliaga verloos niet alleenlijk zijne bedie ning, maar zelfs zijne vrijheid bij de dood van Philip III. Zijn ministerie duurde omtrent drie jaren, binst dewelke 240 ongelukkigen de pijnen van 't vuur moesten onderstaan, 96 werden in verbeeltenis verbrand en 1,728 werden opgesloten of naar de galeien gezonden, met berooving hunner goederen. Philip III stierf in 't begin van het jaar 1621, na 23 jaren regeering, en gedurende dien tijd en de regeering der vijf hoofd-inqui- siteurs die achtervolgens aan het hoofd der Inquisitie waren, de 16 rechtbanken der Heilige Kerk, alleenlijk in Spanje geplaatst, veroordeelden tot de vlammen der brandsta pels 1,840 slachtoffers, 692 in verbeeltenis en 10,716 tot andere straffen. Philip IV klom op den t*ooi), den 31 Mei 1621, en gebood terstond aan den hoofd-in quisiteur Aliaga zijne bedieningen af te staan. Zij werden toevertrouwd aan D. Anciries. Pachico. aartsbisschop er staatsraadsman. Hij stierf den 7U April 1625. Hij was de over ste der Heilige Kerkdienst gedurende vier jaren en deed 256 personen werkelijk ver branden, 128 in verbeeltenis en 1,280 tot verscheidene straffen. D. Antonio de Zapata y Mendosa, kardi naal, aartbisschop van Burgos, en patriark van Inciië, werd in 1627 den 20n hoof l-iaqui- siteur van Spanje. Hij ontzegde zijne bedie ning van hoofd-inquisiteur, in 1632, Da die gedurende zes jaren te hebben uitgeoefend. Hij deed 384 menschen persoonlijk ver branden, 192 in verbeeltenis en 1,920 ar.dere boetelingen ondergingen verscheidene straf fen. D. Fr. Antonio de Sodomayor, godsdien stige dominikaner en biechtvader des Ro llings, nam de plaats van Zapata over den 17 Julie 1632. Hij werd gedwongen door Philip IV om zijn bediening als hoofd-inquisiteur te ont zeggen in het jaar 1643, na zijn schrikkelijk ambt gedurende elf jaren te hebben uitge voerd: 780 slachtoffeis werden persoonlijk levend verbrand, 352 in verbeeltenis en 3,520 tot verscheidene straffen veroordeeld. Don Diègue de Arce y Reynoro, hoofd-in quisiteur, verving Sotomayor den 8n Sep tember 1643. Hij stierf denzelfden dag als Philip IV op het einde van 1665. Onder zijn ministerie werden 1,472 slacht offers persoonlijk levend verbrand, 736 in verbeeltenis en 7,352 tot andere schand vlekkende straffen met onterving hunner goederen. Volksman. (Wordt voortgezet.) De herziening der grondwet is dus eene afgedane zaak. Met eenparigheid werd door de wetgeven de Kamer de begrafenis gestemd van art. 47, der aloude, vermolmde grondwet. Het Volksgezinde werk van Paul Janson heeft gezegepraald tegenover de reactionnai- re pruiken van beide gezindheden. Algemeen stemrecht, referendum, even redige vertegenwoordiging, enz. enz. zijn thans zoovele brandpunten van ons huidig politiek leven, die door de constitueerende vergadering tot het algemeen welzijn zullen moeten opgelost worden. De eerste groote stap is gedaan, thans dient niet meer gerust te worden. In Juni, moeten al de liberale kiezers overal strijdvaardiger dan ooit op den post staan, om de klerikale grondwetknoeiers te bevechten. Moest het kieskorps ooit de stroomannen onzer wetgevende bisschoppen in meerder heid naar de Kamers terugzenden, dan zou den al de vruchten op het gebied der grond wetsherziening, heel en al voor het volk verloren zijn. Daarom moeten de kleine geschillen, de kleine veeten tusschen liberalen van alle tin ten, overal dadelijk ophouden! Geene verdeeldheid, maar samenwerking zooals het de Brusselsche lioeralen van As sociatie en Ligue maar al te wel begrepen. Dit voorbeeld dient overal gevolgd en uit gevoerd te worden. Wanneer we eendrachtig het liberale hoofd zullen bieden aan de gedisciplineerde roomsche kudden wanneer we allen, voor 24 uren, onze persoonlijke veeten zullen ver- geeten, dan zal de Constituante door eene liberale meerderheid samengesteld worden. Dit doe! m iet kost wat kost bereikt wor den, zoo niet zullen de klerikalen ons eene grondwet bakken, waaruit alleen de paperij alle nut zal trekken. Meermaals hebben we reeds geschreven dat we geenszins, zooals de Gazette het aan hare lezers wil doen gelooven, vijanden zijn van den godsdienst, ten minste van dezen door Christus geleerd en in vroegere jaren door onze voorvaders beleden. Maar strijden zullen we tegen het ongelooflijk getal mis bruiken door de slimme papen in den gods dienst uitgevoerd om een lui en lekker leven te leiden, ten koste van burger, boer en werkman. Laat ons heel in 't kort den godsdienst door Christus aangeprezen vergelijken met dezen welke men ons ten huidigen dage wil opdringen. Ha! indien de goede man nog eens op aarde kon weerkeeren, wat zou hij verbaast staan zien. Hij die de armoede aan prees en den rijkdom verachtte, zou de man nen welke zich als zijne opvolgers uitgeven, in rijkdom en weelde zien leven. Hij dronk water, en zij hebben hunne kelders vol wijn; Hij ging te voet, en zij per rijtuig of per trein, lste of 2e klas, als je belieft; Hij be woonde eene arme hut en had geenen steen om zijn hoofd te rusten en zij bewonen hui zen gelijk paleizen, hebben de kostelijkste meubels en rijkste sieradenHij was ootmoe dig, nederig en ontzag zich het noodige om zijne arme evenmenschen te helpenen zij kennen slechts dwang en alleenheerschappij en versi aden zelfs het penningsken der we-' duwen en weezen niet om hunnen nooit ver zadigden gelddorst te stillen. Onze goddelijke meester op eene reis naar Jerusalem, zag in den tempel tal van koop lieden welke duiven en vruchten verkochten om den heere opgeofferd te wordenbij dit zicht ontstak hij in zulke hevige woede, dat hij tafels en stoelen omver smeet en de koop lieden met de zweep buitenjoeg hun toeroe pende weg van hier, gij onbeschaamden, het huis mijns vaders is geen huis van koop handel. En waar wordt thans meer handel gedreven dan in de kerken. Wordt het doop sel, de eerste communie, het huwelijk, het begraven, enz. niet alles tegen klinkende munt verkocht. De kooplieden gaven nog waar, maar onze slimme papen geven slechts oremussen, wat aruiskens en water, en daarmêe amen. Wat zou Christus werk heb ben om al die gekruinden uit zijnen tempel, uit zijn huis te jagen, welke het kleinste hoekje der kerk weten te benuttigen om er den eenen of anderen sant te plaatsen, voor zien van de onmisbare bus, met een heilig- makend of aflaten bezorgend opschrift, zeer aantrekkelijk om de onnoozele centen uit de zakken der onnoozelaars te trekken, tot meerder eer en glorie gods en tot grooter profijt der zwartjes. Het bureel is open van 6,45 's morgens tot 6.45 's avonds. 's Zondags van 8,45 tot 11,45 s morg. 10 Mei 1892. ■O .30 I 5- S w 5 XJitdeelingen in de stad. 's Morgens ten 6 ure en 8.30. 's Namiddags ten 12.30* 4.30* en 7* ure* HET WEEKBLAD Collaert op het stadhuis verklaarde nooit de revisië te zullen stemmen. Hij stemde ze een van de eerste. 0.25 De kiesbedriegerijen van leper en elders heb ben de maat doen overloopen en hervor mingen noodzakelijk gemaakt. 0.25 Tot dat ik burger worde in mijn land derf ik weekelijks twee pintjes. 0.20 Leve het algemeen stemrecht, zes jassers. 0.40 Twee kaloten spreken van weegeluizen in de venditiëzaal maar ze vergeten die van de tombolazaal. 0.10 Leo den dertienden zit daar met al de andere geschenken te midden de weegeluizen. 0.10 Omdat het Journal d'Ypres zijn vinger in de oog niet meer zou steken. 0.10 Het spreekt van weegluizen Punaisesen vergeet dat hij er exposeerd, (exposition tombola). 0.10 Voor alle inlichtingen zich te begeven in de Dixmudestraatl? 0.10 Omdat de koster van Nieuwkerke mijn twee franken weder gegeven heeft, zonder tus- schenkomst van den klokkelpider Louis Blink waren wij in tweegevecht. 0.10 's Morgens. 4.15 Elverdinghe, Oosfvleteren, Loo en Veurne. 4.40 Comen, Waasten, Wervick, Meenen, We- velghem, Moescroen, Kortrijk en verder alsook al de vreemde landen. 5.30 Merckem, Woumen, Dixmude, Kemmel en Westnieuwkerke. 6.45 Vlamertinghe, Langemarck, Thourout, Oostende en Engeland. 7.15 ZonnebekeMoorsledePasschendaele Rousselaere en Brugge. 8.30 Vlamertinghe, Poperinghe, Hazebr'ouck, St. Omars en Duinkerke. 9.15 Loo, Elverdinghe, Kortrjjk, Brussel en verder; Brugge, Oostende, Engeland en Frankrijk. 10.30* Comen, Waasten, Meessen, Wervick, Mee nen, Kortrijk, Gent, Brussel en verder en al de vreemde landen. 11.15* Vlamertinghe, Poperinghe, Watou, Rous- brugge, Langemarck, Staden, Nieuport, Thourout, Dixmude, Veurne, Oostende, Engeland, Moorslede, Passchendaele. Rousselaere en Brugge. 12.15* Kemmel en Westnieuwkerke. 's Namiddags. 2.00 Van Yper naar Brussel en al de vreemde landen. s zomers 4. I 's winters 2.* fj hoesinghe (pl.) Merckem, Dixmude. 3.15* Loo, Oostvleteren, Veurne, Brugge en Po peringhe. 4.45* Comen, Wervick, Meenen, Wevelghem, Kortrijk, Gent, Brussel en verder en al vreemde landen. 5.00' Meessen en Ploegsteert. 5.30 Elverdinghe, Veurne, Langemarbk, Staden Thourout, Dixmude, Oostende, Gent, Brussel en al de vreemde landen. 6.15 Vlamertinghe, Poperinghe, Zonnebeke, Moorslede, Passchendaele, Lichtervelde, Rousselaere, Kortrijk, Brugge, Frankrijk en Engeland. 9.15 Poperinghe, Watou en Rousbrugge. 's Zondags uitgezonderd. cd te co te cs .Q a> <D rQ U CD hfl •H £3 O <3 •50 lO CM LO co O Th LO Th O ÏO LO LO O O LO O O r—1 Th Th Th Th Th Th LO LO LO LO <M O co co O Th LO Th O LO LO ÏO O O LO O O r— 00 00 00 00 00 oo 00 as as Os 1 10 CM O co LO co O TT" LO Th O LO LO LO O O LO O O CO co co co CO CO co TJ1 -f Th O r— LO r-4 O CM LO CM O co LO co O Th LO Th O LO LO LO GO co co CO 00 oo co oo 00 co ÏO CM o co LO co O LO Th O LO LO LO O O LO O O Th Th Th Th Th Th LO LO LO LO OA O co lO co O -v LO tt O LO LO LO O O ÏO O O r— CM CM (M CM <M CM CM co co co .55 O O LO O O LO O CM LO CM O co LO co O 1-1 r_l r_l f—1 '~4 1-1 r"1 r— LO CM O co LO CO O Th LO Th O LO lO LO O O LO O O as OS OS as Os a> as O O rH O r—C LO cv O co LO co O Th LO TT1 O LO LO LO O O LO O O r— co co co co CO co co Th Th Th 03 o S o o £-> o ■V p. ,Q a s 4) H Q S a O- o <x> s- 3 N t» c3 O rC rC O "O O O GQ fxj O

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1892 | | pagina 1