Buitsngeweae uscasie.'Ji Jen bureele van ons blad eene hoeveelheid 1 LlUSTREERDE' en andere u Vaflderstujft-Devos en A. Swekels BOEK- STEENDRUKKERIJ IFL E Xj BOEKBINDER RIJSELSTRAAT. 59, YPEREN. ERDT BOEKBINDERIJ IN ALLE SLACH VAN Alles wordt er met haast en netheid verzorgt aan zeer genadige prijzen DEEG EN INKT VOOR CHROIOGRAPHE, TE KOOPEN .LEESBOEKEN Karei Deweerdt, GROOTE MARKT, 23, ÏPEREN. te beginnen van 25 centiemen. Kolen-Cokes-Kalk Men vervaardigt ér met spoed en met zorg alle slach van drukwerkenAffichen voor Notarissen, Deur waarders en Zaakhandelaars. Plakbrieven in kleurendruk voor feesten. Trouwbrieven. Rouwbrieven en gedachtenissen. Facturen en kwijtantiën. Obligatiën en mandaten. Broehuren. Prijscouranten. Gredruksels voor openbare besturen. Programmas voor Tooneelvertooningen en Concerts. Carnets de bal. Alle slach van Registers en tabellen op model. Gelegenheidsgedichten. Visietkaarten, Adres kaarten. Geboorteaankondigingen. Men aanvaardt ook alle steendrukwerk. o h.- en vr AAM DE LIERIEB8ERS VAN LEZEN. aan zeer voordeelige prijzen De rechtbank heeft het volgende vonnis uitgesproken in zaak van 1 )elucr(^Cl!oeola cl e eischer, ieefi de eer het publiek kenbaar te naken dat hij komt een kon tra kt te fluiten met een der belangrijkste huizen van Amsterdam, dat hem een depot van ALLEiftBESTE (Pate et Encre poer Chronographs), toevertrouwd heeft aan z jer voordee- lige prijzen. De personen die zouden begeerer het gestel (bak, enz.) niet zelf te ver vaardigen, mogen er den depositaris mede gelasten zonder verhooging van prijs. 4» MODEL 1892. tegen Alleman ver weerder, Aangezien de Delaei'e- Cliocolade zuiver, smaakvol, goed koop is; Overwegende dat die chocolade al de andere overtreft Voor deze redens, de partijen gehoord in hunne besluitselen en middelen, het openbare ministerie gehoord en met zijn advies overeenkomstig, alle tegenstrijdige besluitselen ver werpende, spreekt de rechtbank uit dat de Delacre- Chocolade de beste chocolade is en beveelt tot iedereen geen andere te gebruiken. Zoo uitgesproken op openbare zitting den i Januarij 1892, In 't klein 51, Magdalena-straat, Brussel, en bij alle verkoopers van koloniale waren. Eenige verkoopers voor Belgie der VEL9CI- PEDEN Burgers te Deventer en agenten der volgende soorten New Rapid, L'incassable en 1'Interchangêable, Le Rudge. VRAAGT OVERAL AGENTEN. Men kan rijwielen bekomen te beginnen van fr. 315 en pneumatique aan fr. 370. X Ife II I V - J Tie ■-.RA:, TjrffTnSr' iSr-S^SHB^Sh. m

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1892 | | pagina 6