VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. LIEFDE en DWEEPZUCHT STADSNIEUWS. Zevenste jaar. Zaterdag 29" October 1892. Nummer 44. Senaat. STiRiJiDiPEnsrisriisrGk Liberale Associatie. Een bril zonder glazen. Ylaamsche Ster. Abonnementsprijs voorop betaalbaar: 3 50 fr. per jaar voor de stad. 3 fr. voor den buiten. Per 6 maanden: 1 fr. 75. Annoncen: 15 cent. per drukregel. Rechte liike eerherstellingen: 1 fr. per regel. - Akkoord per jaar of per maand. 10 centianien per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 8 fr. per 100. Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens- „ratis ingelijfd. Deannoneen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikelen origeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. De commissie der 21 senators wil spoedig werk maken met de herzie ning en heeft besloten dat de toeko mende senators geene bezoldiging zullen ontvangen, maar wel dat zij kosteloos op de treins zullen mogen rijden, dit is toch iets profijt voor hunne beurs, voor mannen, welke 11. week beslisten dat slechts alleen de rijken, met eenige uitzonderingen, in 't Senaat mochten zetelen. De vertegenwoordiging der min derheid en andere punten aan her ziening onderworpen wierden ver schoven, tot na deze van artikel 47, dat alleen het meeste en ware belang inboezemt. De kamercommissie is nog met niets klaar en op den tweeden Dinsdag van November moeten beide Kamers van rechtswege vergaderen. 't Ziet er lief uit! Walter Hervormer. De begraviogsstoettrok langzaam voorbij; vooraau ging de kerkbaljuw, den breeden zwarten mantel om den schouder geslagen ten teeken van rouw. Hem volgden de koor knapen, kinders van acht tot twaalt jaren, gekleed met roode muts en roode rokken, dit rood deed mij denken aan het door de heilige inkwisitie vergoten mensohen- bloed, want de priester leidde een nieuw slachtoffer der dweepzucht ten gra^e. Als kinderen vermaakten-de koorknapen zich met hetgeen laags den weg hunne aandacht trok doch bleven gevoelloos voor vat hen zoo dicht volgde, zij ook dachten noch aan de dood, noch aan de doode, Daarna kwamen eenige jeugdige meisjes, allen in 't wit ge kleed, zij droegen vaandels met lintjes van congregatiën of heilige kindsheid. Zij s dienen verheugd over het schoon kostuum dat zij te dezer gelegenheid hadden mogen aantrek ken en bezager nu en dan do toeschouwers als wilden zij hun zeggenBen ik niet schoon Zondag 6 November 1892 om 7 ure 's avonds, algemeene vergadering in het nieuw lokaal DE BEURZE. Dagorde- Herziening van 't regiement. Deze dagen ontmoetten wij eenen kerel, die geheel Yperen door gekend is voor de kleur van zijn haar en zijnen baard, voor zijne vuile tong en voor zijne twistziekte. Het schijnt dat die vent, die lid is van den K. K., niet tevreden is van tijd tot tijd eene ranseling van zijne medeburgers te ontvan gen, hij heeft het middel gevonden zich te Kemmel eenen bril zonder glazen te doen opzetten, en zijne oogen puilen een kleinen vinger uit. Iedereen weet dat de kerel dien Wij bedoelen niet schoon is, maar nu is hij een oprecht wanschepsel. En zeggen dat hij zulks te danken heeft aan zijne vuile tong, waarmede hij iedereen wil bezwadde ren en zwart maken. Hoe dikwijls heeft hij in Yperen niet moeten hooren dat men maar door eenen vuilen pot bevuild wordt, maar te Kemmel heeft men zich daarmede niet vandaag, ik heb mijne witte kleederen aan, bewonder mij. Na dezen groep kwamen twee rijen zan gers gedost in witte rokken met breede mou wen. In hunne zware handen hielden zij dikke bieken, waaruit zij latijnsche woorden pre velden of eentonige gezangen aanhieven. Eindelijk kwam de pastoor met rijk versierd koorkleed. Meer dan ooit was er trots op zijn gelaat te lezen, meer dan ooit had hij het be sef zijner opperheerschappij. De priester ook hief gebeden aan, deze roerden de omstanders niet, hij die ze pre velde was immers zonder gevoel en zonder hart, hoogmoed en dwangzucht alleen had den hem gansch ingenomen. Wat moeten die klanken dezen dag hoonend weergalmd heb ben voor uwen oppersten rechterstoel, o God van liefde en goedertierenheid De kist met eenen witten pelder over- togen was gedragen door vier meisjes Het waren de gezellinenderafgestorvene; naar de uitdrukking van hun gelaat, hadde men ge zegd vier engelen die het lichaam der onge lukkige kwamen verlossen van leed om het in een ander oord zoele rust ter vergelding barer smarten te schenken. Op het lijk volgde de vader. Hij voelde tevreden gehouden, men heeft het hem doen gevoelen. En zeggen dat zulke mannen nog durven aanspraak maken op de achting hunner me deburgers! Dat zij zich inbeelden iets ge wichtigs te zijn omdat zij deel maken van den K. K., en straffeloos iedereen willen tergen tot zij op hunnen man komen en eens het stof uit hunne kleederen geborsteld wor den. 't Is wel besteed. Zondag 11 gaf de Maatschappij de Vlaam- sche Ster hare eerste vertooning van het tooneeljaar. Gelijk wij het hebben aangekon digd was het programma samengesteld uit 'S Avonds in demane, Zieleketens en Een liedje van moeder, drie schoone stukken, die vele zedelessen bevatten. 's Avonds in de mane, die door sommige kortzichtige menschen als wat te vrij kan beschouwd worden, toont klaar hoe zekere mannen er op uit zijn om schande en oneer in de huisgezinnen te zaaien en voor niets achteruitdeinzen als het erop aankomt hun ne vuige driften te voldoen Meermalen ziet men dat meisjes zonder ondervinding en eerlijke vrouwen, door vervolgingen van sommige losbandige kerels op den tand ge dragen zijn en hunne goede faam verliezen zonder het minste plichtig te zijn. En het doet somwijlen goed zulke gebreken aan te wijzen om er al het hatelijke van te doen uitschijnen. Sergant Boterbloem en de Baljuw gaven een staaltje van die eerlooze pogingen, en toonden klaar hoe men sommi ge kerels schuwen moet. In Zieleketens zagen wij hoe menige huisgezinnen, waar verdeeldheid en twee dracht lieerschen tusschen man en vrouw, eindelijk door de tusschenkomst van het kind tot inkeer komen en met welke kracht de wijze raadgevingen van goede brave lie den op de toekomst der jong getrouwde werken. Hier waren twee tegenovergestelde tafe- reelenin 'tzicht: een jubbelpaar, dat zich zoo zich gansch alleen, gansch verlaten. Dan kwamen de leden der familie, velen hunner spraken onder elkan Ier van de velden, van den oogst, van het weder, hier ook waren weinigen ontroerd door het afsterven. Eindelijk kwam Hendrik. Hij was in het zwart gekleed, met wit bovenhemd en wit ten halsband, hij stapte wankelend voort met den hoogen zijden hoed in de hand en het hootd op de borst gebogen. De smart op zijn gelaat herinnerde mij die van Wantje, toen zij Item het bevel haars vaders, haar dood vonnis, had medegedeeld. Men trad de kerk binnen, de orgel zond zijne treurige tonen onder de hooge gewel ven; menig geprevel, menig gezang steeg in de hoogte doch kwam langs muren en zuilen weder op den vloer uitsterven. Oh neen, God nam de offers van dien dag niet aan. Bij de offrande trokken mannen en vrouwen voorbij de doodkist, doch hoe wei nigen dachten aan haar die koud en gevoel loos tusschen die planken lag, hoe weinigen dachten aan den marteldood dien het jonge meisje had onderstaan, hoe luttel tranen van medegevoel werden er geplengd. Doch alle aanwezigen storten geld in de schaal welke de koorknaap hun voorhield, zij schonken hunnen zuur gewonnen penning aan hem gelukkig achtte zijnöOtigjirig ju' elfeest to mo gen vieren en behagen schepte in zijr.e vroe gere dagen te herdenken, en een jong gehuwd paar, waarde lief le niet gesteund was op de wederzijdsche achting, en weldra vervangen werd door krakeel en twist. GelukkiglijK had de hemel hen een kind geschonken dat, door de oude lieden erzorgd en opgeleid, de verbroken liefdeband tusschen vader en moe der hersmedde en er in gelukte hen te veree nigen die wenschten van elkander voor im mer te scheiden. V^ele personen werden door deze treilende voorbeelden bewogen en menige toeschou wers weenden bij het zien van dergelijke tafereelen. Ia hel liedje van moeder ontwaarde men welk gevaar sommige jongelingen loopen die met s'echte gezellen verkeeren, en hoe men een deugdzaam kiud soms een groote boos wicht ziet worden. De verloren zoon, die zieh docr een on deugende vriend had laten opmaken zijnen vadet te bestelen en tot den bedelzak te bren gen, was eindelijk tot inkeer gekomen, hij had zijnen verleider ontloopen en was in dienst getreden bij eenen handelaar van En geland wiens vertrouwen hij gewonnen had en wiens eenige erfgenaam hij werd. Toen hij rijk en weeldig was trok hij naar zijn vaderland terug, omdat hij door de wroe- ginggefolterd, nergens geene rust meer vond en hij zocht zijnen vader en zijne zuster die hij zooveel verdriet had aangedaan. Onge lukkiglijk vond hij zijnen verleider terug die zijne goede gevoelens trachtte uit te dooven in braspartijen en slemperijen, maar het toeval wilde dat hij door reizende muzikan ten het liedje hoorde zingen dat zijne moeder hem aangeleerd had en dat hij zijnen vader en zijne zuster terugvond in de arme lieden wien hij eene aalmoes doen wilde. Al deze stukken werden zeer wel vertolkt, de leden der Ylaamsche Ster be wezen dat zij ten vollen de toestanden, die zij afschilde ren moesten, begrepen hadden en in het lui mige zoowel als in het deftig vak wisten zij hunne taak gewetensvol te volbrengen. die alleen de oorzaak was van het vroeg tijdig afsterven dergene die voor eeuwig in de enge kist lag uitgestrekt. Van de kerk trok de stoet naar de rust plaats der dooden. Het kille graf was ge reed, de kist werd neergelaten en een doffe schok kondigde aan dat het lijk den bodem bereikt had. Toen de laatste gebeden gepreveld waren en ieder op het punt was het kerkhof te verlaten, naderde Hendrik plotselings den pastoor en den vader. Het wezen gloei md van verontwaardiging en op den grafkuil wijzende snikte hij Daar rust een nieuw slachtoffer van pries terhaat en dweepzucht. Ik heb liever dat ze daar ligt, dan ze met u te zien, was het antwoord des her ders. Zeg dat gij haar hebt doen verkwij nen om uwen haat op mij te koelen, her nam Hendrik met een dreigend gebaar. De priester trok zich achteruit en bij die beweging vielen de aardklonten van rond het graf met dof gebons op de kist. Men hadde gezegd dat het houten deksel kraakte en dat de doode wille opstaan om minnaar en priester te scheiden. Zwijgend en hevig ont- oerd verlieten de aanwezigen het kerkhof» HET WEEKBLAD Tot dat ik burger worde in mijn land derf ik weekelijks twee pintjes. 0.20 Vijf volksgezinde jassers. 0,50 Omdat M. en F. jaloers_zijn omdat P. C. zwijnenvleesch verkoopt. 0.10 Als de bel van P, C. klinkt, trekken F. en M. de gordijn open. Zij zullen welhaast eene gordijn versleten hebben eer het nieuwjaar is. 0.10 Omdat M. beeft als zij 10 centiemen paté ziet verkoopen bij P. C. 0.10 Omdat AI. niet meer zou vertellen dat zij de menschen buiten smijt en dat zij wat be ter manieren zou gebruiken met hare ge- buurs uit te maken voor krapuien en dat zij de rust van hare gebuurs niet meer zoude stooren. 0.10 M. kop is nog niet geborsten van tegen het Paradijs te vliegen. 0.10 DOOR (5= EN LAATSTE VERVGLG). Pour que E. R. de la rue d'Elverdinghe ne face plus le soir la conversation avec R. D. son voisin. 0.10 Omdat croque mort voiture maker gezegd heeft het zal aan C. tien duizend franken kosten of hij moet er in de procureur du roi is den onzen. 0.10 Frederic den grooten ondervond dat er rech ters waren in Berlijn en Croque-mort dat er in Yper ook nog zijn. 0.10 De krapuleuze lijkonteerder Pietje de dood, had het gezicht zoo lang als veertien da gen. 0-10 Omdat E.... zooveel dienst bewijst aan S.... met het gestreken goed te dragen lange de Leet. 0.10 Als hij later het gestreken goed zoowel zal naar huis dragen gelijk Zaterdag laatst, zij zal een goeien man hebben. 0.10 Omdat Louise ge:*eid heeft in de tegenwoor digheid der vier Henri's dat het aspiraal van den langsten Henri niet meer deugde. 0.40

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1892 | | pagina 1