Ill I Cl h i f li w De jacht op de luchtballen. Sint Lucas. Bericht. Avis. Bankbriefjes van 20 franks. Willems-Fonds. Fransch Tooneel. Maatschappij B urger wacht Burgerstand der stad Poperinghe van den 20 tot den 27 dezer maand Westouter. Driejaarlij ksche tentoonstelling van Schoone kunsten, te Gent. Wij boeven hier geene melding te maken van eiken tooneelist in 't bijzonder, wij wil len deze of genen niet bewierooken en ophe melen, want allen hebben gewedijverd om het hunne bij te brengen en zich waardig te toonen van den roem die de Vlaamsche Ster zich in de tooneelwereld heeft weten te ver schaffen. Doch het zij ons toegelaten een woord van dank te richten tot de jonge liefhebsters die deze vertooning hebben opgeluisterd, en menigeen zal de bevallige medewerksters de Vlaamsche Ster herdenken. Wij bieden dus de juffers Cuvelier, Ameel en Creus alsook de jonge Valère Ducorney, die zoowel zijn kinderrolletje vervuld heeft, onze hartelijke gelukwenschen aan, zij zijn allen met veel ijver bezield en hebben goeden aanleg en in 't korte zullen zij er komen. Wij willen dit yerslag niet eindigen zonder ook onze gelukwenschen toe te sturen aan den heer Tasseel, die ons een zoo schoon or kest verschaft had en de lange stonden der tusschenpozen door een aangenaam muziek wist te vervullen. Kortom, het was eene schoone vertooning die iedereen zeer wel bevallen heeft. Een feestje, eigenaardig en aantrekkelijk, greep Zondag, om 3 ure namiddag op de Groote Markt alhier plaats. De heeren offi cieren der Rijschool lieten twee mooie lucht ballen op en, op hunne ferme kleppers ge stegen, maakten zij er jacht op. Het was een loopstrijd eenig in zijne soort. Het mu ziek luisterde het feest op dat nogal eene groote menigte nieuwsgierigen uitgelokt had. De heer K. Deweerdt had de luchtballen gevuld en doen opstijgen, en hij heeft eere van zijn werk gehaald. Zij stegen pijlsnel in de wolken en dreven dan, door de wind voortgestuurd, het veld in, tot dat zij, door gasverlies allengskens neerdaalden om ten slotte door hunne vervolgers opgevangen en teruggebracht te worden. Bij Karel Deweerdt, Rijselstraat, kan men ballons van alle grootten bekomen, als ook alle slach van vuurwerkjes en bengaal vuren, aan zeer genadige prijzen. Dinsdag was het Sint Luc, de patroon van teekenaars, schilders, beeldhouwers en dees meer. De maatschappij Strijd naar Lauwe ren heeft Maandag 11. haren patroon ook waardig gevierd. In haar lokaal De Sterre vergaderden al de leden en vergastten zich aan een eetmaal van lek mijn lipje, dat door Leonie werd gereed gemaakt en opgediend. De lekkerbekken weten dat zij daar een handje van heeft. Ook deed iedereen zijn buiksken eene ferme zielmis. Men liet zich de lekkere spijzen goed smaken terwijl een fijn glaasje de gemoederen van vreugde op zwellen deed en de tongen losmaakte. Men zong en klonk, men maakte vreugde en genot dat het lustig om zien was. Een der leden nam het woord, en stelle voor te drin ken op de gezondheid van de commissie, daar zij dit jaar in hare werkingen volkomen ge lukt heeft,niettegenstaande de moeilijkneden welke zij heeft ontmoet, van lien die in plaats van haar tegen te werken, zouden moeten ondersteunen. Hij wakkerde ook de leden aan met dubbel vlijt voort te werken om het toekomende jaar eene tentoonstelling op te richten waar dig van hun talent. Hij werd met bravos en handgeklap toe gejuicht, en men ging weder aan 't zingen tot laat in den avond. Iedereen keerde dan huiswaarts met den besten der indrukken over de te gauw ver- vlogene stonden, in zijn hart een onuitwisch- baar aandenken bewarende van al het ge noeglijke dat hij daar gesmaakt had- De telegrammen op het postkantoor van Yperen afgegeven worden aan het telegraaf kantoor over getelefoneerd. Les télégrammes déposés au bureau des postes d'Ypres sont téléphonés au bureau télégraphique de la station. De Nationale Bank houdt zich ieverig be zig met de intrekking en vernietiging van bankbriefjes van 20 frank. Dat werk is nog al ingewikkeld en zal verscheidene maanden duren. Programma van het Concert-Voor dracht welke zal plaats grijpen op Zon dag 30 October 1892, om 3 1/2 uren, in het lokaal De BeursCartonstraat. De Nederianders in de muziek. tien minuten rust. DONDERDAG 3 NOVEMBER aanstaande eenige en luisterlijke vertooning gegeven door Mad. THÉNARD. Men most zich nog de smaakvolle avond stonden herinneren welke Madame Thénard ons vroeger heeft doen genieten en waarvan men met zooveel kunstverdiensten gesproken heeft; ook durven wij hopen dat de zaal nog eens eivol zal zijn als vroeger, want zulke vertooningen zijn wel der moeite waard en zelden hebben wij het geluk ervan te genie ten. Zoo dus, liefhebbers, wilt gij eene goede plaats, wees op uwe hoede, om 8 ure zal de vertooning beginnen. Ziehier het programma L MODE, (les idéés, les habits, les mots et i'art, l'in- fluence de la mode sur le gout. Conférence "par Mad. Thénard. LSC20ï*F¥E, comédie en 1 acte. LES BANCS DE LA PROMENADE dit par M. De Mey. Calais a Douvres, dit par l'auteur Mad. Thénard. Bourrasqite, comédie en 1 acte. Prix des placesPremières, 2 francs Secondes, 1 fr.Troisièmes, 50 cent. Schieting van Donderd. 27 Octobre. Gewoonen cibel. Froidure Eug. 20 25 25 20 25 115 Butaye Arthur 20 25 25 25 20 115 Boedt Léon 25 25 25 20 20 115 Justice Jean 20 20 20 25 25 110 Guimant Arthur 25 25 15 20 25 110 Vermeulen Henri 25 15 25 25 20 110 Froidure Robert 25 25 20 20 20 110 BURGERSTAND. van den 21 tot den 28 Ocober 1892 Geboorten. Mannelijk geslacht 1. Vrouwelijk id. 3. Huwelijken. Verhaverbeke Emile, handelsbediende, en Staessen Helena, naaister, Ghillebaert Pieter, dagloonor, en Michiels Gelina, kantwerkster. Willaime Josef, officier bij het 3de ligne- regiment, en Vylein Maria, zonder beroep. Wollaert Honoré, slachter, en Ladou- ceur Emma, dienstmeid. Beernaert Pieter, hovenier, en Thorré Victorina, dienstmeid. O ver lij tiens. Verstraete Clemence, '70 jaar, kantwerk ster, weduwe van Ghyselen Josef, Rijsel straat. Devos Hortense, 64 jaar, dienstmeid, on gehuwd, S'-Jacobsstraat. Cocle Theodorus, 62 jaar, daglooner, echt genoot van Lenoir Melanie, Beluikstraat. Pyck Amelia, 54 jaar, landbouwster, we duwe van Dulhoor Faustinus, S'-Jacobs- buiten. Lamote Sophia, 70 jaar, kantwerkster, echtgenoote van Scherlynck Hendrik, Buk- kestraat. Colpaert Amelie, 62 jaar, huishoudster, echtgenoot van Huyghe Desiderius, Sl Pie- ters-buiten. Bras Adela, 80 jaar, zonder beroep, onge huwd, Hondstraat Gheysens Leonia, 32 jaar, kantwerkster, echtgenoote van Verhaeghe Prosper, Mee- nenstraat. Garpentier Virgenia, 70 jaar, zonder be roep, ongehuwd, Bollingstraat. Dehille Gatherina, 72 jaar, zonder beroep, weduwe van Deleu David, Rijselsiraat. Kinderen beneden de 7 jaar Mannelijk geslacht 1. Vrouwelijk id. 2. HUWELIJKSAANKONDIGINGEN Ernest Lagrou, gendarme te Poperinghe en Augusta Vandevoorde, zonder beroep te Oostroosebeke. GEBOORTEN Mannelijk. 3 Vrouwelijk. 3 HUWELIJKEN. Firmin Battheu, lattensplijter en Elisa Moreel, dienstmeid, beide te Poperinghe. Emiel Rappelet, werkman en Louise D'hondt, naaister, beide te Poperinghe. STERFGEVALLEN. Wicke Sophie, oud 67 jaren, kantwerk ster, weduwe van Benoit Vanspranghe, Priesterstraat. Kinders beneden de 7 jaren. Mannelijk geslacht 3. Vrouwelijk id, 0. Nu gij allen, beminde lezers, een gedacht hebt kunnen vormen van onzen fameuzen Basile en consoorten, zoo ga ik mij nu wat bezighouden met zijne lieve geburen, de nonnen, wel te verstaan. Over eenige jaren hoorde meD te Westoutre van geene nonnen spreken, de onderwijzer was in de knechten- school, de meesteres bij de meisjes, in het oudenmannenhuis eene meid, alles ging ten beste, niemand klaagde er over en zou zelfs geene verandering gewenscht hebben. Ja, dat was de goede oude tijd, onzen pro peren Basile was hier nog niet. Met zijne komst moest alles veranderd worden, de onderwijzer moest aan de deur, hij moest vervangen worden door nonnen, en ge weet zooals Basile fluit zoo dansen onze gemeen- teraadsheeren. Alles is nu veranderd ten voordeele van Basile en zijnen waardigen aanhang; en tot groot nadeel van ons, lastenbetalers van Westoutre, zooals wij dit maar al te wel ondervinden. Ziehier hoeIn vele kloosters zooals te Moorslede onder ander vindt men eene menigte van die ledigloopsters, welke, in het zwart gekleed, met eene voile omhan gen en met eenen grooten paternoster aan de zijde op straat loopend, men den naam van nonnen geeft. Het meerendeel te lui zijnde om te werken of geenen man kun nende krijgen naar hunne goesting, laten zich zoo heilig verklaren. Het zijn die gasten, gediplomeerd, God weet waar, welke Basile naar hier geroepen heeft om onzen bekwamen en waardigen onderwijzer in zijn ambt te vervangen, en het is niet ééne, maar bij halve dozijnen van die schooiers en opeters dat men hier naar het vettekot zendt. Ik zeg schooiers, maar hunnen naam heb ben zij niet gestolen, want men kan geenen voet verzetten of men ziet ze het eene of andere huis uit of ingaan. Het is waarlijk schande; eenen armen man welke van hon ger sterft, en die een klein stuk brood vraagt wordt als landlooper gestraftmaar zij die nooit iets anders doen, zij die huizen hebben als paleizen, goed gevulde geldkoffers, kel ders vol bier en wijn, tafel gedekt met alle soorten van vleesch volgens hunne goesting zij mogen bedelen, dit is voor hun eene eer, zij mogen de menschen allerlei leugens op hangen, hunne laatste centiem afstroo- pen, dit alles voor de gratie Gods en het welzijn van hunne beurs. Onderzoeken wij nu eens hoe het met het onderwijs gesteld is. Iedereen moet bekennen dat men vroeger eenen bekwamen onderwijzer had, zijne meeste vijanden waren eertijds zijne beste vrienden. Hoeveel van zijne leerlingen heb ben zonder verdere studiën schoone posten bekomen, hoeveel kinders van vreemde ge meenten vond men hier niet in de school? Nu hebben twee of drij nonnen hem ver vangen, op den ouderdom van 12 jaren kun nen de kinderen nog bijna in de boeken niet lezen, kinderen van andere gemeenten vindt men niet meer in de school, integendeel, deze welke maar eenigszins de middels heb ben, zenden hunne kinderen naar pension- naten. Ziedaar hoever m#n gekomen is, men betaalt die gasten voor een ambt te vervul len waar zij onbekwaam voor zijn, en men moet zijne kinderen naar vreemde scholen zenden om te leeren. Voorwaar eenen schoo- nen cadeau welke Basile u gedaan heeft. Waarbij komt het dat de kinders zoo slecht leeren in de schoolten eerstezij die les geven zijn hiertoe onbekwaam; ten tweede, in plaats van de leerlingen gedurende den schooltijd met hunne lessen bezig te houden, brengt, men die uren door met bidden en zingen, iets dat tot na de schooluur zoude moeten uitgezet worden; ten derde: de wei nige schooluren, inderdaad zooals gij het allemaal maar al te goed weet is er per week geen drij dagen klas. Nog eene vraag om te sluiten. Hoe komt het dat het vroeger eene doodelijke zonde en zelfs verboden was voor de vrouwen les aan de jongens te geven en nu niet meer Wat voordeel jonnen nu die vetbetaalde zusters aan de Westouternaars? Weinig of geen. Aan den arme geeft men niet, bij de win keliers haalt men juist wat van Poperinghe niet gemakkelijk is om te doen halen, nie mand doen zij plezier, uitgezondert eenen man, en die is: Basile. Zij zijn ten zijnen dienste, gaan bij hem, de dienstmeid, en 'k weet niet wat al spelen, (later zal Jan hier terug op komen). Welnu Westouternaars, bedankt Basile voor het voordeel dat hij u gedaan heeft met die bende naar hier te roepen, blijft hem maar altijd onderdanig, geeft veel in de schaal en in zijne beurs en welhaast krijgt ge weeral nog eene halve dozijn van die soort. Jan Straal. i i Afdeeling IJpercn. 1° Martha, openingstuk voor piano door den Heer Raym. Beele. Flotow. 2° De twee Zusters, gedicht van V. Van de Walle, te zingen door den Heer A. Delmotte. 3° Cavalerie-Marche, voor orkest. Hompesch. -t° Voordracht door den Heer Julius Sabbe, leeraar a/h. Koninklijke Athe naeum te Brugge over 50 Enclumepolka voor Orkest. A. Parlow. 6° Droeve Tijden, gedicht van G. Antheunis, muziek van W. De Mol, te zingen door den Heer P. Aernout. 7° Muziekstuk voor violen door de Heeren A. en P. Walckers. Carl Hering. 8° Kluchtlied door den Heer G. Mailliard, 4® Vervolg). Indien de waarde van een tableau moest bepaald worden naar het getal bekladde vierkante meters lijnwaad, dan zou het doek van G. Michel (Gent) niet eens in aanmerking komen. Niettegenstaande zijne kilometrischen titel Eer en trouw aan de vlagonder de bescherming van den godsdienst en van den maatschappelijhenvrede', ondanks denvlag- gestok, zoolang van hier tot overmorgen, met de Belgische driekleur; in weerwil van die zingende of juichende menschendrom, vinden wij niets grootsch in het werken wij raden niet waarom de aanvaar dingsjury het geplaatst heeft. Het tuighuis van het zeeweezen te Amsterdam door R. Mols (Antwerpen) is zeker naar eene licht- teekening geschilderd, want de kleinste détails ko men er op voor: 't is waarachtig oleographie. C. Montald (Gent), een prijs van Rome, heeft een groot doek ingezonden: De Aeolus- of Windharpen dat driftig besproken wordt. Dat alleen is reeds een bewijs zijner waarde, want onbeduidende zaken blijven ongezien, dus onbesproken! In een boom hangen verscheidene JEolusharpen, waarin de wind blaast en trillingen veroorzaakt, die tonen voort brengen. Onder het loover zitten of liggen gelief den, terwijl zwanen, insgelijks per koppel, in eenen vijver zwemmen. Het bad van Adr. Moreau (Parijs) is zeer lief en niet overdreven blauw, gelijk de inzendingen van sommige andere luministen. De dwaze maagdenlinkerzijde van een tryp- tiek; Strijd tusschen goed en kwaad door Era. Motte (Brussel) is een akelig stuk, doch flink ge borsteld. FiNamur (Luik) houdt het in zijne Pnantazie voor het naakt. Half onder tapijtwerk verborgen, ligt eene naakte vrouw op den buik. Jammer dat hetdingetje zoo klein is en eenigszins duister. In Juweelen, waar twee vrouwen zich aan 't be kijken van ltleinooden verlustigen, heeft C. Nys (Antwerpen) wel de vrouwelijke behaagzucht en nieuwsgierigheid weergegeven. Op zijne Klaprozen heeft F. Oldewelt (Amster dam) zeer helle kleuren gelegd, doch kollebloemen hebben schitterende kleuren, zoodat de kunstenaar zijne verontschuldiging in de natuur zelve vindt. Opgemerkt een schoon portret van Dr Kraus door Fr. Ondrusek (Augsburg). Karei Ooms, dien de lezers der Vlaamsche School zoo voordeelig kennen, heeft zich aan denaakt- schildering gewaagd. In zijn Cupido op jacht, ziet men vier naakte vrouwen in 't baden een drielal op den oever, terwijl de guitige Cupido zich met zijne pijltjes achter eene rustbank verduikt. Het geheel is zeer oogstreelend! De gebroeders David en Pieter Oyens (Brussel) waren onlangs het onderwerp eener belangrijke Causerie in Elsevier's Maandschrift. Van den eerste zien wij het geestige genrestukje De spreek kamer van den tandmeester, waar dikmuilige tand-

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1892 | | pagina 2