EEN HUIS "VI3ST D'OR GVE HOUSSIN-VITTU, Les Oonnaissances utiles. AAK DE LANDBOUWERS Monsche en Preine KOLEN. ORGEL, Géographie Universelle Vauderstuyft-Devos en A. Swekels ÏERSCHILLENDE TIJDINGEN. M1' en Mrne M. MEIER GRÖOTE MARKT, 23, YPEREN. Le Coeur d'Yvette. BERICHT A vendre d'occasion, MEILLEUR QUE TOUS LES MADÈKE, Kolen-Cokes-Kalk Hij was zeer tevreden. Mijne vrouw leed aan flerecijn. De geneesheer had, zonder goeden uitslag, allerhande plaisters voorgeschreven. Nadien heb ik mijnen toe vlucht genomen tot de St. Jacobs Olie; van af de eerste bestrijkingen hebben de pijnen, als bij tooverslag, gestild. Dit zij genoeg om te zeggen hoe tevreden ik geweest ben van de Sc. Jacobs Olie; zij stilt onmiddelijk de hevigste pijnen. Ik zelf lijd aan jicht, en de bestrijkingen met de St. Jacobs Olie hebben altijd mijne jichtaanvallen verzacht. Gij moogt aan dezen brief al de ruchtbaarheid geven die gij zult noodig oordeelen. HIPPOLYTE BARBÉ, Grondeigenaar, 5, Perriers Straat, Montfermeil. (Seine et Oise). De chocolade des bonnes mères is de beste en voedzaamste. De 1/2 kilo 1,60 en 2 franks. "q co ES5 H W P3 o ïo no o iq 8 w Journal Encyclopédique Illuslré. Paraissant le 5 et le 20 de chaque mois. Abonnement, un an 5 Fr. On s'abonne au bureau de ce journal, rue de Lille, 59, Ypres. OPGELET D'Haenens-Gathier, Karel-Florimond GOUWY, kuiper te Yperen, Meenenschen steenweg, die reeds in België een uitvindings-brevet bekomen heeft voor een nieuw stelsel van boterkern, komt nu in Frankrijk gebreveteerd te wor den. Met het gebruik van zijnen Kern waar borgt hij omtrent tien ten honderden meer boter dan met de tot nu toe gekende kerns en daar hij zeer gemakkelijk is om handelen, eischthij veel min arbeid. De opening denzelfden omtrek hebbende als het toestel, worden het uithalen der bo ter en het kuischen van den kern gemakke lijker en in betere voorwaarden gedaan. Dit toestel kan in al de melkhuizen ge bruikt worden, aangezien men het naar alle grootten kan maken en men kan er zich van bedienen, zoowel voor de zuurgewordene melk als voor den room. Het toestel is daarenboven van eene sterk te die men bij andere niet vindt. Voor breedvoerigere uitleggingen, zich te bevragen bij bovengemelden uitvinder. De boterkern is onder andere in gebruik sedert acht maanden bij den heer Lefever, landbouwer te Zillebeke en bij Pieter Yan Acke, landwouwer, te Zonnebeke (West hoek), waar men hem alle dagen kan zien werken. Hij is insgelijks in gang bij verscheidene landbouwers van het Noorden van Frankrijk en namelijk bij de heeren Delfin Destombes, te Bondues en bij Henri Gastelain, hengsten- boer te Wervicq Frankrijk. Chocolat Baron Antwerpen is overal gevraagd. Grooten afslag". Al wie wilt goedkoop en ter trouw gedient zijn voor alle soorten van BESTE KOLEN, vraag prijs-courant aan H. Coppin-Degrave, Rijselstraat, 40, Yper. Men kan er bekomen te beginnen met duist kilos en er boven. GEMEENTE WULVERGHEM op de plaats bij de kerk. TE KOOPEN met grond en staling, Meubels en toebehoorten. Gebruikt door den eigenaar, kleer maker, die het huis verlaat om in 't Oudenmannengesticht te gaan. Voordeelige conditiën. SUUri 1 trompetten, 16 arias, tè cylinders, aan zeer voordeelige conlitien te koo- pen, 73, Dixmuidesiraat, Yperen. Bijzondere Chirurgijns-Tandmeester IVIoscroenstraat, N° 2, KGRTRIJK hebben de eer aan te kondigen dat zij geenszins van gedacht zijn de stad te verlaten en dat zij, gelijk in het verleden, de tandkunst uitoefenen. Raadplegingen alle dagen van 9 tot 12 ure 's middags en van 2 tot 5 ure 's namiddags, de zon- en feest dagen uitgezonderd. AU BUREAU DU JOURNAL. de MALTE-BRUN, par E. CORTAMBERT. 8 volumes in-4° ornés de belles gravures. APERITIF, LIQUEURS ET SP1RITUEUX RUE DE LILLE, 435, YPRES Seul représentant pour 1'Arrondissement d'Ypres. Eenige verkoopers voor Belgie der VEL0C1- PEDEN Burgers te Deventer en agenten der volgende soorten New Rapid, L'incassable ei lToterchaugéable, Le Rodge. VRAAGT OVERAL AGENTEN. Men kan rijwielen bekomen te beginnen van fr. 315 en pneumatique aan fr. 370- MODEL De rechtbank heeft het volgende vonnis uitgesproken in zaak van /Delaere-Oliooolnde eischer, tegen Alleman ver weerder, Aangezien de X>eln.cre- Cliocolade zuiver, smaakvol, goed koop is; Overwegende dat die chocolade al de andere overtreft Voor deze redens, de partijen gehoord in hunne besluitselen en middelen, het openbare ministerie gehoord en met zijn advies overeenkomstig, alle tegenstrijdige besluitselen ver werpende, spreekt de rechtbank uit dat de (Oelfvere- OliocolttdLe de beste chocolade is en beveelt tot iedereen geen andere te gebruiken. Zoo uitgesproken op openbare zitting den i Januarij 1892, In 't klein 51, Magdalena-straat, Brussel, en bij alle verkoopers van koloniale waren. pijnlijders hunne beurt afwachten; en van den'twee- de eenenette Eollandsche dienstmeid, reeds in eene illustratie van hierboven genoemd tijdschrift ont moet. Van K. Pearce (Auvers-sur-Oise) zien wij eene zonderlinge Boodschap des Engelseene echte wit- schildering, waar O. L. V. nog een kind schijnt te zijn en de engel tegen de gewoonte in een vrouwengezicht heeft en ros haar. De Hyacintkweekerij te Overveen, bij Haerlem van Evert Pieters (Antwerpen) is zeer oogvleiend om zijne kleurenpracht. L. Pioen (Sl Joost-ten-Oode) zendt twee goede nrs in: Portret van M. Solvay en het allerbest geschil derd Portret zijns vaders. Het binnenhuis van M. Pirenne (Vsrviers) is veel te blauw. Edw. Portielje (Antwerpen) komt met twee zeer opgemerkte tafereeltjes voor: een genrestukje: De zeursters waarop niet min dan twaalf personen zich in eene visschershut verdringen rond de kaart tafel, waar het spel alleszins niet juist toegaat: en Verlaten\ waar eene bedrogene geliefde, met haar kindje in.de wieg, op de ontrouw van den beminde weemoedig nadenkt. Als huiselijk drama is het aan grijpend. Buurtpraatjes van Ed. Quitton (Antwerpen) is een ander genrestuk, waarin eenige vrouwen, rond dewaschkuip, de reputatie van Jan en alleman op den rooster leggen. Het geneesmiddel van Jos. Ratinckx (Antwerpen) ver beeldt eene soort van apotheek, waarin een apothe ker aan een Spaansch soldaat een geneesmid del overhandigt en hem diens gebruik uiteendoet. In Een warm hoekje door F. Reclaire (Gent) ligt een zieke man .te bed, met eene oude troostende vrouw er nevens. Wij vinden dat het er veel te el lendig uitziet in de schamele hut, om dit een xoarm hoekje te kannen heeten. Mej, Betsy Repelius (Amsterdam) exposeert het Kabinet tvan een Amsterdamsch notarisop het oogenblik der opening van een testament: onder werp dat niets nieuws in zich heeft en honderden malen in illustratiën te zien was. H. Richir (Brussel) komt ook met een onderwerp voor dat weinig nieuw is. maar toch knap uitge voerd. In zijne Ellende zit een uitgemergelde pia nist, achter sierplanten verscholen voor zijn speel - .tuig, terwijl op 't tweede plan, tusschen de palm- boomen en bloemen zich eene helverlichte balzaal afteekent, waar koppels uit de high life rondzwie ren zonder te weten dat er daar, op twee stappen van hen, een hongerlijdend artist hen moet verlus tigen. Behaagzuchtdoor Ed. Richter (Parijs) is als miniatuurschildering voor de talrijke wel te onder scheiden bijzonderheden. Robinson's (Parijs) Zomeravond is te blauw: wij hebben nog nooit dergelijk plein-air gezien in die kleur. Op een drafje van A. Roll (Parijs) waar een ben gel te paard zit, van twee honden vergezeld, herin nert aan het gekend portret te paard van Em. Wau- ters. In zijne studie, Naakte vrouwen, zijn deze veel te ros van liaar,... alhoewel de mode thans ge heel aan die kleur is! F. Roybet (Parijs) stelt een portret van Mej. J. Romani tentoon. Het leeft van natuurlijkheid! J. Saint Cyr (Brussel) wordt nog al opgemerkt met De Gelofte, waar een in 't wit gekleed maagde ken voor een kapelleken knielt, terwijl de moeder nevens het kind blijft recht staan, 't Is echter wat jong om bij zulk een meisje reeds eene gelofte te veronderstellen; ten ware het de moeder ware, die reeds haar dochtertje Gode of der H. Maagd toe wijdt. De lezers van Elsevier s Maandschrift kennen allen de verdienstelijke kunstenares Thérèse Schwartze van Amsterdam.Hier is ze vertegenwoor digd door allermooiste kinderportretten, broeders en zusters, groep van 5 kinderen. Van W. Sigling (Brussel) vindt het portret van den Stafmajoor W*" veel bewonderaars. Fr. Simons (Brasschaet) vertoont een soldaat der artillerie, die zijn liefje kust, vooraleer weer naar zijn regiment te vertrekken. Dit eenvondig tafereel tje heeft de schilder Liefde en plicht geheeten. De Ganzebloemen van V. Sterok (Lokeron) zijn goed geschilderd. Een prachtige scene is Faust en Mephistopheles inden Walpurgisnacht van L. Tatike (Brunswick), zeer schoon van opvatting, maar tooh wat over laden. Er ligt veel smart in het doek van Alex' Thomas (Brussel), De H. Petrus die aan de H. Maagd de veroordeeling van Christus aankondigt. De titel zegt genoeg wat het onderwerp is. M. V. Slot volgt. i^^gaaegEXBrrnrT— M O» 00 r—i S-, O) -O O -t-3 Its M wJ 00 JD O -♦-» O O Cb CV* 9 o 2 2 c p* G ci O O O O <-< oo io i— o o o o cvf o CO <M r-i CM O O O O O O co O l> O O* co O lO O O O oc TH co r—s r—t H <0 V— lQ O O co O O O O O O O O O O O O O (M O O O O I r-t lO co 02 U b£ <D bfj O «5 xn m Cj t. fl 13 0) O f— o a o Ca y w w U w U H tó iü JH 03 CQ O CV* <D T3 Une agréable surprise pour nos aimables lectri- ces. Après trois ans de silence, Jules Klein publie une nouvelle et ravissante valse pour piano Le Coeur d'Yvette, qui fait fureur Paris. L'auteur de la plus jolie valse du monde Frai* ses au Champagne a rópandu dans sa nouvelle ceuvre, des trésors de mélodie, de senti ment et d'originalité, qui font de Coeur d'Y vette le plus grand succès du jour. Rappelons le brillant répertoire de Jules Klein Les Framboises, Dernier Sourire, Nuage de Den- telle, Parfums Capiteux, Vierge de Raphael, Lè- vres de Feu, Patte de Velours, Pazza d'Amore, Cérises Pompadour, Au Pays Bleu, valseRadis Roses, mazurka France Kdorée, marche nationale; Coeur d'Artichaut, Peau de Satin, Coup de Canif, polkas; Un rève sous Louis XV, Royal-Caprice, Gavottes. Ajoutons que Le Coeur d'Yvette, valse, paru admirablemeut arrangée pour le chant comme les deux délieieuses ValsesChantées Crui ses au Champagne et Les Fram boises, Chaqueoeuvre franco: fr. 2.50 en timbres-postes a 4 mains 3 fr.) adressés Colombier, éditeur, 6, rue Vivienne, a Paris (E. Gallet, Successeur). Bruxelles A. Aynssa et Cio, 94, rue de la Monta- gne. Koopt de nieuwe gebreveteerde lireïma- ehien ö'Haenens. Zij kan door een kind bewerkt worden. Schaadt niet aan de gezondheid en laat toe kousen in allen aard, vrouwenlijven, onderbroeken, mansvesten en kinderkleedjes, enz. te bereiden. Gent, 21, KUIPERSKAAI, 21, Gent. REVUE, RECTIFIÉE

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1892 | | pagina 3