VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. c Achtste jaar. Zaterdag 31" December 1892. Nummer 3. Aan de lezers van 't Weekblad. Herziening. Congres der Belgische Werklieden- Partij. OL C h id /-*- JVUelA. Ken:- Abonnementsprijs voorop betaalbaar» 3 50 fr. per jaar voor de stad. 3 fr. voor den buiten. Per 6 maanden: 1 fr. 75. Annoncent 15 cent, per drukregel. Rechte lijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. - Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 8 fr. per 100. Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. Deannoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede die voor het buitenland worden ontvangen 3oor den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamd# artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteek end toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Brave lezers, abonnenten, De Redaktie wenscht te g&ar, U 't gelukkig Nieuwejaar. Aan de vrouwen aan de venten, Oeen geschil om dit; of dat, Vlijtig steeds en nooit niet zat. Aan de koene Vlaamsche jongen, Eene reine vlaamsche bruid. Aan de frunschkiljons het zuid. En het Vlaamsch niet meer verdrongen, Steedsjgelijkheid in de schaal, Voor don vlaming en den waal. Aan de priesters hunne kerken, Niet besmet door 't politiek; Barsten zij door het koliek, Zoo zij 't politiek bewerken. Vrachtbren zegen over 't veld, En wat verder nog verteld? Vrede alle menschen gunnen, Wenschen, al wat wij wenschen kunnen, Brave lezers al te gaar, Dat is onze wensch voorwaar DUS EEN HEILRIJK NlEUWEJAA.lt 1 De Redaktie. 't Jaar is uit, het jaar begint, Elk is v rooi ijk, welgezind Elkeen lacht en wenscht en groet, Met oen licht en blij gemoed. Waarom zou ik achter blijven, En niet ook een dichtje schrijven: Want, wat rijmtjes zoo bijeen, Dat behaagt aan eikendeen. Lieve lezers, brave menschen, 'k Wensch u al wat gij kunt wenschen; En daarin spreek ik rechtuit, 'k Wensch dat God ons vele jaren, Ramp en ziekten moge ontsparen; Dat de werkman kloek en sterk, Winst en vreugde vinde in 't werk; Dat de boer op zijne landen, Vruchten haal met voile handen; Dat de burger, welgezind, Overvloed van winste vind'; Dat in onze huisgezinnen, Allen steeds elkander minnen; Dat de arme vleesch en brood, Vuur en dekking vinde in nood; De rijke werk schenke. En op zijn' broeders denke;- Dat de politieke haat, Niet meer doe ons zooveel kwaad; Dat men eere onze rechten, En ons niet behandle als knecht-en; Dat elk Vlaming, waar hij gaat, Vlaming zij, ook metterdaad. Deze en nog vele andere dingen, Zou dit jaar ons moeten brengen, Lieve lezers, dan; niet waar, Ware't wel een wonderjaar? Toch, 't vervullen van die wenschen, Hangt van ons af, brave menschen: Daarom wensch ik voor het lest, Dat eenieder doe zijn best. Ziehisr hoofdzakelijk de punten van de herzieningsformuud welke het ministerie een dezer dagen aan het land zal doen kennen. De grondslag van het ontwerp des gouvernements is de volledige af schaffing van den cijns, Het huldigt, ten tweede, het be kwaamheidsstelsel in, zooals het werd vooruitgezet door MM Frère, Dupont en Neujean. De bewooning maakt het derde punt uit van het ontwerp. Een huis of gedeelte van een huis een kada straal inkomen gevend van 10 tot 15 fr. zou het kiesrecht aan den inwoner verzekeren. De stemming zou verplichtend we zen, op boetstraf; zij zou plaats heb ben in de gemeente. De geëvenredigde vertegenwoordi ging komt in het ontwerp voor als vijfde punt. Het zou bovendien eene uitdrukke lijke bepaling bevatten met het doel de inschrijving van het algemeen stemrecht te vergemakkelijken, den dag dat deze eene wetgevende meer derheid van de twee derden vereeni gen zou HourahHourah liet congres der Werklieden-Partij zondag en maandag te Brussel gehouden, zal diepen indruk verwekken in 't land. Nooit hield de Werklieden-Partij een con gres dat kalmer was in zijne besprekingen en wijzer, vastberadener en geestdriftiger in zijne besluiten. Kalmte, wijsheid, vastberadenheid en geestdrift, 't is alles en meer dan er noodig is om te triomfeeren De eenheid der Werklieden-Partij midden in de crisis cn wanneer het oohenhlik van den beslissenden strijd nadert is eene waar borg van overwinning. Het was te voorzien dat de eerste zitting van het Congres na een tocht van verschei dene uren, zeer kort zou geweest zijn. De zitting werd geopend om 5 1/2 ure, onder voorzitterschap van gezel Defnet. Verscheidene telegrammen werden afge lezen: van eene Ziekebeurs te la Hestre; van het Congres der Vooruitstrevende Jonge Wachten te Gent; van de Metaalbewerkers en den werkersbond van Lier, van het So ciaal Demokratisch Congres van Holland, vergaderd te Zwolle. Het Congres heeft geantwoord op al die telegrammen. Aan de gezellen Millio en Temmerman werden telegrammen van sympathie gezon den. Op voorstel van Des Essarts drukte het Congres zijne sympathie uit voor de werke- loozen van Gent en eene omhaling werd gedaan. De moorderijen van Tifleur werden afge keurd. liet bureel werd als volgt samengesteld: Voorzitters, E Anseele en Callewaeit (Char leroi), met één afgevaardigde per Federatie en den Secretaris van den Lande! ij ken Raad. De afgevaardigden zijn buitengewoon tal rijk. De Centre alleen zond 80 afgevaardigden. Het besluit van het Congres gister geno men is uit een stuk en de trouwe weerspiege ling van die overeenkomst en beredenee- reiide volharding. Geteekend door de gekende verdedigers van het Algemeen stemrecht, voorgesteld door den Landeiijken Raa i is de volgende dagorde met algemeene stemmen aangeno men. Besluit: Het Congres van den 15 December, be krachtigt de besluiten der vroegere Con gressen van de werklieden-Partij nopens de algemeene werkstaking en verklaart de in voering van geen ander stelsel dan het Al gemeen Stemrecht te zullen dulden. De algemeene werkstaking zal uitbreken den dag dat de Constituante het Algemeen Stemrecht verwerpt. Het verdagen der herziening naar een anderen zittijd zou ook het signaal zijader algemeene werkstaking Gezel Anseele heeft zich ia naam der gent- sche afgevaaardigden in de volgende be woordingen bij dit voorstel aangesloten: De laatste gebeurtenissen te Gent heb ben bewezen dat de werkende klasse onzer stad, zoo ongeduldig is als wie ook, om de kwestie van het algemeen stemrecht te zien oplossen. Het welgeiukken onzer meetings, de ontzagelijke verkoop onzer brochuren, de vergrootende trekking onzer dagbladen, al les bewijst dat de geesten rijp zijn voor den strijd. Gent zat zijn plicht doen en het sluit zich aan, bij de voorstellen van den Lande lijker! Raad. (Dond. toej.) Ehwel, mannen, nu vooruit! De Werklieden-Partij is één, zij wast en wint nieuwe aanhangers, onze liberale en katholieke bondgenooten werken en winnen, kortom het leger van Algemeen Stemrecht versterkt en onze vijanden verzwakken. Vooruit mannen, verwerpt de Kamer het Algemeen Stemrecht 't is eene misdaad en eene domheid. De regeerende klasse alleen zal de verant woordelijkheid dragen der gebeurtenissen. Vooruit, mannen, de eed van St Gillis is eens te meer bekrachtigd en het recht zal eindigen met te'triomfeeren. Vooruit, socialisten, aan de propaganda; moed, volharding, wijsheid en trouwheid aan de vlag en de zege van het recht zal ons aller vergelding zijn.' Zitting van Maandag. Gezel Anseele zat voor en opende de zitting om 9 ure. t Er zijn 325 ve.eenigingen, door 625 afge vaardigden vertegenwoordigd. Na eene kerte discussie werd de pers toe gelaten, omdat wij belang hebben dat de debatten van het Congres weerklank vinden in het land. Wié zijn geen samenzweerders Niet wij, maar de regeering moet haar ver bergen. Overigens de meerderheid der brusselsche pers is het Algemeen Stemrecht genegen. Zoo redeneerde het Congres. Algemeen Stemrecht of algemeene werkstaking. Anseele. Wij zullen 't woord geven aan elke federatie. Mansart (Centre). Wij zijn gereed om den eed van St-Gilles getrouw te blijven en te marcheeren. (Toej.) Marnette (Luik). De geesten geraken goed wakker. De werklieden van Luik zul len gereed zijn voorden strijd. Demblon (Luik). La populaire samen werkende maatschappij) zal alles offeren wat zij bezit in dezen strijd. Smeets (Seraing). Onze Bassijn is ont redderd onder oogpunt van vakvereenigin- gen. De ellende is groot en de dwang onbe schrijflijk. Onze mijnwerkers willen geen hongerwerkstaking meer, maar eene revolu- tionnaire werkstaking. De overige luiksche afgevaardigden, tre den deze zienswijze bij. Pieraux (Verviers). Ik heb mandaat ontvangen da algemeene werkstaking te stemmen. Malenpré (Essival). Wij zullen niet achter blijven, maar volledig onzen plicht doen. Een mijnwerker (Borinage). Wij zul len marcheeren als iedereen mede gaat en des noods op Brussel aanrukken om het Stemrecht te veroveren. Maroille en Fauviau bevestigen, dat de Borinage zal marcheeren. Dufranc Ridders van den Arbeid, Charleroi). Indien de socialisten üeu sirijcl aangaan, doen wij mede. Callewaert treedt deze verklaring bij. Lambilliocte (Charleroi). Onze bassijn heeft dikwijls getoond dat hij weet te strij den voor Algemeen Stemrecht. Ditmaal zuilen wij nog toonen op post te zijn, wanneer de groote steden marcheeren. Nandrin (Namen). Wij zijn jong in de organisatie, maar mij zullen doen wat wij kunnen. Serwy (Brusselsche Federatie). Ai de vakvereenigingen zullen marcheeren. Ik kan verklaren dat de werkstaking zal uitbreken in de groote nijverheid. Wij zullen 10 a 12 duizend werkstakers te been bren gen. Breibenbach (Brussel). De letterzet ters kunnen de algemeene werkstaking niet aangaan. Er zijn te veel onverschilligen die onze plaats zouden innemen. De Wdde (Brussel). De schrijnwerkers zuilen hun plicht doen en slaken. Pierron (Brussel). Da metaalbewerkers zullen als eers man staken. Een afgevaardigde der maatschappij der oud-onderofficieren verklaart, dat ziju groep da algemeene werkstaking zal steunen. (Toej.) Volders. De samenwerkende maat schappij van het Volkshuis zal geen oogen- blik de strijders verlaten. Van Langendonck (Leuven). Wij zij a voor de algemeene werkstaking, wanneer zij een revolutionnair karakter heeft. Al de leuvensche afgevaardigden hebben een mandaat in dien zin. Van Fleleren (Antwerpen). Wij zijn machteloos om de algemeene werkstaking to decreteeren.maar wij zullen niettemin onzen plicht doen. Een afgevaardigde van Boom verklaart, dat zijne gemeente zal nr üaga-sleapt worden, wanneer er een groote beslissen ie strij i uit breekt. Verhelen (Mechelen), verwacht dat het zelfde kan gebeuren in zijne stad. Vander Haeghen (Gent). Wij hopen hier de verklaring te mogen afleggen, dat HET WEEKBLAD ■E99HHHH A

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1892 | | pagina 1