t Doodenlijst. In de hooge Wereld. Strijdersbond. STADSNIEUWS. Brand. Paardedieften. Loting van 1893. onze stielgenooten eveneens de beweging zullen volgen. De afgevaardigde van de gentsche dok. werkers legt dezelfde verklaring af Descamps (west-Vlaamsche Bond) ver klaart dat de werkende klasse in zijne pro vincie te weinig georganiseerd is, om de al- gemeene werkstaking te verklaren. De werklieden verwachten alles van eene revolulionnaire beweging. Emilie Claeys (Gent). De socialistische vrouwen zullen hun best doen, om de man nen aan te sporen kloekmoedig te blijven in den strijd. (Dond. toej.) Eene andere socialistische vrouw, ver klaart dat men de hulp der vrouwen niet gering mag schatten. Aan haar dankte men de overwinning te Carmaux. Volders zet de rol der samenwerkingen uiteen in den aanstaanden strijden de alge- meene bespreking wordt gesloten door het aannemen bij eenparigheid van stemmen, der dagorde die wij hooger hebben medege deeld. De datum der Werkstaking. Fauviau vraagt wat het signaal zal zijn der werkstaking. Anseele. Wij moeten ons daaromtrent t'akkoord stellen met de democraten die in de Kamer het Algemeen Stemrecht verdedigen. Volders. Een datum bepalen is onmo gelijk, bereiden wij ons goed voor dat is het noodzakelijkste. De oogenblik zal volgens mij deze zijn de verwerping van het Algemeen Stemrecht door de Constituante. Dufrasne. Men zou een datum moeten bepalen, waarop de Constituante haar werk moet geëindigd hebben. Van der Velde. Ik vrees dat de dag dat het Algemeen Stemrecht zal verworpen worden, het te laat zal wezen. Wij moeten niets anders doen, dan ons ge reed maken voor het geval, dat de regeering een revolutionnairen toestand zou scheppen. Poger spreekt in den zin van gezel Vol ders. De Kamer zelve moet 't signaal geven van den strijd. Defnet. Wij moeten t'akkoord mar- cheeren met den groep Janson. Eens dat de regeering hare voorstellen heeft neergelegd zullen wij onze gedragslijn kunnen regelen. Volders. Die wijze van handelen is de verstandigste. Wij zullen de openbare opinie jack-ons-hebben, wanneer wij de regeerlng zelve den oorlog laten verklaren. De uitstel der herziening naar een anderen zittijd zou eveneens eene oorlogsverklaring zijn en de Algemeene Werkstaking doen losbreken. De afgevaardigden van al de federatiën sluitenjzich opvolgentlijk aan, bij de voorge stelde dagorde. Hier geven wij de vertaling van den offi- cieëlen tekst van 't genomen besluit van Zondag Het Congres van 25 December, beves tigt zijne vroegere besluiten aangaande de Algemeene Werkstaking, verklaart, dat men zich door alle middelen moet verzetten, te gen de invoering van welkdanig kiesstelsel, buiten het Algemeen Stemrecht en besluit van nu af eene ijverige propaganda te ma- keo onder de leiding van den Landelijken Raad voor de organisatie der Algemeene Werkstaking, ingeval het Algemeen Stem recht verworpen wordt door de Kamer der cijnskiezers. Het Congres besluit dat de verzending der herziening naar een anderen zittijd, ook zal beschouwd worden als het signaal der Algemeene Werkstaking. Slot van 't Congres. Dufrasne stelt voor een telegram te zen den aan Alfred Defuisseaux. Schench stelt voor een telegram te sturen aan het Congres der nederlandsche socialis ten. Marolle vraagt om de besluiten van het Congres door geheel het land aan te plakken. (Aangenomen.) Geheime zitting. In deze bijzondere vergadering is vooral gehandeld over de practische inrichting der propaganda; de pers, enz. In volle geestdrift sloot het Congres, des morgens om 9 ure begonnen, om 3 1/2 ure 's namiddags. Al de aanwezigen stonden recht en riepen uit volle borst: Leve 'l Algemeen Stemrecht! Leve de A Igemeene Werkstaking! zMr de lijst der belgische officieren, sedeMB878 in Congo gestorven, dus in 14 jaar jfïs Crespel, kapitein bij het 2® linie, 24 Ja nuari 1878; Wautier, luitenant bij de kara- biniers, 19 December 1878; Popelin, kapitein van den staf, 1 Mei 1881; Ramaekers, kapi tein bij de genie, 25 Februari 1882Vande- velde, onder-luitenant bij het 56 artillerie regiment, 23 Mei 1882; Parfonry, onder luitenant bij het 10e linie, 24 Maart 1883: Grang, onder-luitenant bij de karabiniers, 11 April 1883; Janssens, onder-luitenant bij het 68 linie. 12 Juli 1883; Orban, onder-lui tenant bij het 6e artillerie, 22 December 1883 Hanssens, kapitein bij het 6e linie, 28 De cember 1884Dubois, luitenant bij het 4® lanciers, 28 Augusti 1886 Warlomont, lui tenant bij de grenadiers, 2 Februari 1888 Vandevelde, kapitein bij het 4® linie, 7 Fe bruari 1888; baron de Negri, luitenant bij het 2e jagers te paard, 4 April 1889; Locht- mans, onder-luitenant bij het lle linie, 8 April 1889; Puttevels, onder-luitenant bij het 2e jagers te voet, 17 Juni 1889; Girard, onder-luitenant bij de karabiniers, 1 Decem ber 1889; Vial, luitenant bij het 4e linie, 19 Maart 1890; Lenger, luitenant bij het 3® linie, 18 October 1890; Coquilhat, kapitein van den staf, 24 Maart 1891Tack, kapitein bij het 14® linie, 9 Januari 1891Duthoy, onder-luitenant bij het 3® linie, 22 Maart 1891De Rechter, luitenant bij het 8e artil lerie, 19 Mei 1891,- Crouquet, onder-luite nant bij het 2® linie, 19 Mei 1891Delporte, kapitein bij het 13e linie, 26 Mei 1891Van- develde, kapitein bij het 5® artillerie, 29 September 1891; Salpetier, onder-luitenant bij het 11® linie, 11 November 1891 Mahu- te, onder-luitenant bij de karabiniers, 27 December 1891Bodson, kapitein bij de karabiniers, datum onbekend graat d'Ursel, luitenant bij de genie, 9 Januari 1892; Wau- ters, onder-luitenant bij het 4e linie, 26 Fe bruari 1892; Vandercruysen, onder-luitenant bij het 3e jagers te voet, 6 April 1892; La- dam, luitenant bij het 7® linie, 28 Juli 1892; Liégois, onder-luitenant bij het 11® linie, 15 Augusti 1892. Daar is ontsteltenis bij de groote lui te Parijs. Veie nobele heeren zitten in angst, sedert de ontdekking van al die Panama schandalen. Eene som van 1,200,000 frank is uitge deeld geworden aan verschillende heeren der hooge wereld Wat zij daarvoor moesten doen Och, niets, dan nu en dan, in de clubs, in de koffiehuizen, overal waar het pas gaf, te vertellen, dat de Panamazaak toch zoo bijzonder goed draaide, en dat zij zooeven nog voor honderd duizend frank actiën gekocht hadden. En zoo lieten zij talrijke vrienden, hunne kamerdienaars zelfs, in de val loopen. De nobele heeren speelden de rol van drijvers, om de naïeve kiekens ia de netten te lokken van de kerels, die ze onbarmhar tig plukten. En nu is er spraak de namen dier nobele heeren openbaar te maken Ja, daar is ontsteltenis in de hooge we reld Zie toch eens aan wat gaan de arme duivels daarvan denken Het schijnt dat er in Frankrijk nog andere financiëele schandalen in de lucht hangen, dan dit van den Panama. Het Crédit Foncierde Syndihaten lol waarborg der uitgiften, de Tunisiaansche schuld, de militaire bedden, enz. enz. Men mag zich dus nog aan andere finan ciëele schandalen verwachten 1 Al die financiëele dieverijen van hoogge plaatste senateurs en afgevaardigden die zich eenvoudig weg lieten uitkoopen, maken de fransche republiek wel ziek. Het zou ons niet verwonderen dat er eerlang een Prins Victor of een d'Orleans, de plaats van Carnot zoude innemen. Nu, Frankrijk is het vruchtbaarste land voor de wijnen en ook voorde... wijnpotten. mrir- Als de vos de passie preêkt, Boeren, wacht uw ganzen. Hoe dikwijls hebben de kaloten zich niet voorgegeven als beschermers van den land bouw. Overal hebben zij de boeren bergen van gpud beloofd indien zij aan het bewind zouden komen. Volgens hun zeggen was de landbouwkwestie de belangrijkste en de ge wichtigste die moest verhandeld worden, zij zouden dezelve oplossen ten voordeele van den landbouwer, die de aarde met zijn zweet bevochtigt, en patati en patata. Dit waren slechts kiesbelofteD, die moes ten in 't water vallen, gelijk overigens al de beloften die van de volksbedriegers uitgaan, want nauwelijks waren de kaloten, dank aan de lichtgeloovigheid der buitenkiezers, aan het bewind, ofBeernaert legde eene nieuwe belasting op het kweeken van den tabaken deed den landbouwer eene centiem en half pnr plant betalen. De tabakplanters van Henegouwen, Ype- ren, Kortrijk, enz. steigerdenen protesteer den legen deze belasting, maar praten moch ten zij, en betalen moesten ze. De liberale volksvertegenwoordigers heb ben schoon te vragen dat men deze belasting zou afschaffen, zij hadden schoon te bewij zen hoe onrechtvaardig zij was en hoe scha delijk voor den landbouwer, niets kan ba ten, de kaloten willen maar van geenen af slag en nog min van afschaffing hooren. Beernaert beweert dat de tabak geen voor werp van eerste noodzakelijkheid is, dat hij slechts de goesting voldoet der snuivers en der rookers, en dat men hem desnoods mis sen kan. Men heeft schoon hem te doen opmerken dat hij het genot der werkliedenen der land bouwers uitmaakt, dat de nederige werkman zijn behagen vindt in zijn pijpje te mogen rooken of een pruimtje te nemen, dat de vrouw, zoowel als de man, zich gelukkig waant een snuifje te mogen nemen, niets kan baten en Beernaert verklaart vlak weg in dien de tabak, te duur is voor den werkman, hij maar moet zijn pijpje of zijn pruimtje der ven en de boer moet voort betalen, zelfs voor den tabak dien hij voor zijn eigen ge bruik plant. Welnu, aangezien de kalote minister niet wil dat men rooke, zouden de boeren en de zen die den tabak verbruiken hem op het gestelde oogenblik zelf moeten doen rooken met hem en zijne aanhangers naar de maan te zenden zoodra de gelegenheid zich aan biedt. Colaert, de doorluchtige Colaert, die ook zijnen zetel van volksvertegenwoordiger aan de landbouwers verschuldigd is, dank zij de schoone beloften die hij hen wist op te ves ten, Colaert, zeggen wij, heeft de gelegen heid te bate genomen om over den land bouw te spreken, gelijk een blinde over de kleuren. Want in plaats van de belangen der landbouwers te verdedigen, in plaats van de onrechtvaardigheden aan te wijzen die op dit gebied gepleegd worden, raaskalt de Vlaamsche boer, een ellendigen priet praat, die door het Journal dYpres als een toonbeeld van welsprekendheii opgehe meld wordt, en die rechtstreeks den land bouwer in den nek scbupt. Wat hij in de kamer uitkraamt is zoo dom, zoo belachelijk, dat het meerendeel zijner parlijgenooten schokschouderen van medelijden en zich af vragen hoe de volksvertegenwoordiger er in gelukt is zich een mandaat door de boe ren te doen geven. Inderdaad, wat de landbouwersvriend verdedigt zijn het belangen der boeren niet, maar wel de belangen der grondeigenaars. De landbouw brengt te veel.op, zegt Colaert, en daarom dalen de prijzen der granen en der eetwaren; men kan, men mag nochtans de pachten niet afslaan, men kan de grond eigenaars van hun inkomen niet berooven en men moet een redmiddel zoeken in de beschermingswetten, die den landbouwer tegen verval moeten vrijwaren. Kortom men moet nieuwe wetten stemmen die den boer eenen nieuwen blinddoek voor de oogen binden, hem doen gelooven aan eene betere toekomst maar toch altijd de grondeigenaars den voorkeur geven in de verdediging der belangen. Dat Colaert zulks niet gezegd heeft gelijk wij het komen uiteen te doen, spreekt van zelfs, want zijne tartufferie zou te klaar ge weest zijn, maar wie zijne redevoering lezen wil en tusschen de regels wit zien wat hij zeggen wou, zal gemakkelijk begrijpen dat hij de landbouwers voor den aap houdt en zich wil doen doorgaan voor hetgene hij niet is. Onthoudt het dus, landbouwers, en werpt hem in den ketel, bij de eerste gele genheid. Het is geen parvenu die u ver dedigen zal 1 CORRESPONDENTIEN s bi de bus Donderdag morgend heeft er in het huis van den heer burgemeester, een begin van brand ontstaan in de schouw, 't was nog al erg, geburen, commissaris van politie, (maar geene pompiers) snelden er naartoe, en heb ben zich al spoedig meester van het vuur gemaakt; waar was den kommandant met zijne botten aan, 't was nu 't oogenbik van moed en zelfsopoffering, bij den eersten ma gistraat, om de rol van schouwveger te spelen; mogelijk was hij er voor gedeco reerd. 't Is jammer, hij zou schoon effekt maken op een dak, tusschen de vlammen. Dan zou het volk uitroepen. Asinus in tegulis. Onze lijfstraffelijke rechtbank heeft Dins dag 27 December uitspraak gedaan in de zaak Casteleyn en medeplichtigen, beschul digd van paardendieften hier onlangs in de omstreken gepleegd. Voor het stelen van het paard bij Paret kregen de genaamde Casteleyn, Dottely en Vermeersch elk 2 jaar gevang en 5 jaar be waking van politie. Voor het stelen van eenen ezel, met in braak nabij Zillebeke vijver, bekomen Caste leyn en Vermeersch elk 2 jaar gevang. Voor het stelen van een paard te Wyt- schaete (hollandsche schuur) krijgt Casteleyn nog 2 jaar gevang. Het bekomt daarenboven nog een maand gevang en 25 fr. boete voor inbreuk op de politiewaakzaamheid, waaraan hij zich onttrokken had. 't Is nog al gepeperd. Arrondissement Thielt-lïousselaere. Den Maandag 23 Januari, te Rousselaere; den Dinsdag 24 id. te Ardoye; den Woensdag 25 id. te Hooghlede,- den Donderdag 26 id. te Ledeghem, den Vrijdag 27 id. te Meule- beke; den Zaterdag 28 id. te Lichtervelde,- den Maandag 30 id. te Ingelmunster; den Dinsdag 31 id. te Iseghem: den Donderdag 2 Februari te Pitthem; den Vrijdag 3 id. te Denterghem. den Zaterdag 4 id te Wyngen- ne; den Maandag 6 id. te Tlnelt; den Dinsdag 7 id te Rumbeke; den Donderdag 9 id. te Wacken. Arrondissement Dixmude. TeDix- mude, den 23 Januari; te Handzaeme, den Een frank te kort gezet. Het moest 7.75 zfjn in plaats van 6.75. (banket oud-pompiers) 1.00 Suffrage universelle ou grève gónórale a la "Ville de Thourout, 1.57 De twee welweters zouden beter doen wat min op de kap van eenen anderen te zitten. Zij kennen zooveel van zetten als van karo- ten en eekenboonen. 0.05 Opdat de kei met zooveel bedrogen valsch- heid niet meer zou spreken en beloven zoude. 0.20 Omdat Gde arme musschen niet meer en zou doodschieten van zijn gebeur en E. B. de poorte niet meer en zou moeten open doen om hem nutteloos te komen oprapen. 0.20 Omdat Romanie van Kemmel zoowel iemand kan aanmoessen van kalfvleesch. 0.10 F. de Brussellaer belleklinker, was gek. met papieren banden aan zijn achterste. Profi ciat F. 0.10 Omdat de brussellaer zijne handen niet kan stilhouden op het ijs bij J. V. 0.10 C. T. zijt gij niet beschaamd zulke dingen te vertellen, daarmede zal H.. geen verlies doen, maar gij wel. 0.10 Omdat dc zuster van Madame van 't etablis sement zoo kontent is van te trouwen met den stieldoener Bdat zij er bij nacht niet en kan van slapen. 0.10 Omdat M. S. geen 60 duizend franken meer zou aanbieden aan eenen garde-convoi die van haar niet en wilt60 duizend franken die overzee komen en 't schip is verzonken 0.10 Omdat de liberalen enz. 0,10 Voor den brand in de schouw van Surmont. 0.10 Waar was de kommandant der pompiers. 0.10 den luitenant 0.10 de 2 onder-luitenanten. 0.10 En de pompiers 0.10 't Zijn rappe blusschers. 0.10 Gelukkiglijk was Weemare daar, knappelde eenige paternoster gebeden, en het vuur was gebluscht, 0.10 Zal Surmont ook 5 frank boete hebben, vol gens de wet? 0.10 Vuur in de schouw, komt van den werkman schouwveger, te laten leven, met de schouw niet te doen vegen. 0.10

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1892 | | pagina 2