BOOMEN BOOMEN, BOOMEN, I UIlooipedmT" Eiken en Beuken BOOMER KASTANIEBOOM E 33 O O JVEEasr Oude Pompiers. BERICHT. Poperinghe. Burgerstand der stad Poperinghe VERSCHILLENDE TIJDINGEN. Burgerlijke Godshuizen VERKOOPIN GEN op Woensdag 18 Januari 1893 eiken, beuken, iepen en abeelen koopen koopen koopen EikenBeuken en Aheelen ISO koopen SI koopen HAKHOUT 146 PLANTSOENEN DELEOSSE-PAUWELS, ri 24 id; te Woumen, den 26 id.; te Loo, den 28 id. Arrondissement Yper. Te Yper, den 27 Januari; xe Poperinghe, den 23 id,; te Proven, den 23 id.; te Elverdinghe, den 26 id.; te Langemarck, den 26 id.; te Gheluvelt, den 25 id.; te Nieuwkerke, den 24 id.; te Waasten, den 28 id.: te Wervick, den 25 id. Heden Zaterdag om 7 1/2 ure groot feest aan hunne leden opgedragen bestaande uit muziek en zang die zal gevolgd zijn van een tooneelstuk. Daarna luisterlijk bal. Door plaatsgebrek bevinden wij ons ge noodzaakt het verslag over het Willems- Fonds (Kerstfeest) tot binnen acht dagen te verschuiven. Mijnheer de Burgemeester dei- stad Yperen zal ontvangen, den lu Januari, van 101/2 u. tot middag. Onze statie en haar ellendigen toe stand. I)e statieplaats. Maakt daar geen square a. 'tb. In Poperinghe zijn de verschillige open bare diensten precies in geen paleizen ge vestigd, nochtans onder dit oogpunt is de toestand merkelijk verbeterd in vergelijking van over eenige jaren; toen was onze akade- mie of teekenschool nog in eene soort van verwoeste scheur op de werf gevestigd, den stadsschouwburg was niet herbouwd en het postbureel was ook niet zoo goed als heden daags ingesteld, nu is alles wat verbeterd en zonder prachtig te zijn, toch tamelijk beter en gerieviger geworden. Doch daar blijft immer de statie staan die door haren slech ten toestand tot schande der stad strekt. Die gebouwen komen wel oud en versleten, ver vallen langs alle kanten en zijn daaibij veel te gering voor de instellingen die ze moeten bevatten. -- Menig boerendorp is onder dit oogpunt beter medegedeeld dan wij, bij ons is de statie onverranderi gebleven van sedert het maken van den ijzerweg tot heden, de lokalen en gronden zijn dezelfde gebleven alhoewel den dienst uitgebreid en den traflc merkelijk vermeerderd is. Wanneer men dezen gebrekkelijken toestand aanziet, daar bij den slechten staat der magazijnen en bureelen voegt welke veel te nauw en onvol doende zijn geworden, waarin alles op een is ingezeten, dan is het te verwonderen dat de verschillige diensten nog op tamelijke manier kunnen geschieden. Niet zondef reden dus wordt er onder het publiek over den toestand meer en meer ge klaagd en is de mistevredenheid algemeen geworden. Indien den ijzerweg alhier aan den Ttaat toebehoorde, dan zou onze statie sedert lang verbeterd en uitgebreid zijn, wij durven nogtans verhopen dat de maatschap pij der ijzerwegen in Westvlaanderen, waar van onze statie altijd een der winstgevendste is geweest, ook eindelijk eenige geldopoffe- ringen zal doen ten einde alhier wat verbe teringen in te brengen. Het stadsbestuur zou daartoe moeten aandringen opdat dit zoohaast mogelijk gedaan worde, want het geldt hier een groot belang voor de stad. Onder hetgeen meest klachten veroorzaakt, treffen wij vooral het gedeelte der statie dat tot het lossen en afhalen der koopwaren dient; de plaats daartoe bestemd is veel te klein en doet gedurig belemmeringen van paarden en wagens vreezen; de kalsenng is versleten, afgereden en voor de paarden zeer gevaarlijk geworden, dit veroorzaakt allerlei ongevallen die dikwijls ook aanleiding tot mishandeling der trekdieren geven. Ver der het magazijn met de bureelen der koop waren zijn insgelijks veel te klein, de soort van twee glazen dozen die aldaar tot buree len van verzending en aankomst der koop waren dienen zijn daartoe volkomen onge schikt., de bedienden vinden met moeite de noodige plaats om zich daarin te bewegen, terwijl zij voor het publiek schier ontoe gankelijk zijn. Niet het minste gerief, 't zij lessenaar, pen of inkt is daar te vinden, heeft men te schrijven, vrachtbrieven op te m.aken of te veranderen dan moet men het noodige in de naburige herbergen gaan op zoeken!! Wat het magazijn betreft, op zekere lijden zooals in het sterkste der hop- verzendingen weet men zich daar ook niet hoe draaien noch keeren, het is gedurig eivol. De verzendingsdienst natuurlijk heeft daardoor veel te lijden, het publiek moet zijne goederen langen tijd voor het be paalde uur opgeven wil het zeker zijn dat zij bij tijds vertrekken, en nog is het te ver wonderen dat daar niet meer moeilijkheden voortkomen. Voor de statie bestaat eene ruime onge- kasseide grond; bij slecht weder en den ganschen winter door is het een zwar .e mod- poel waar noch men: eben noch dier n door kunnen, dat noemt men de statieplaats Zij behoort aan het bestuur van den ijzerweg dat er geen minste gebruik van heeft. Het stadsbestuur had sedert lang het gebruik daarvan moeten afvragen of den grond aan- koopen om er eene breede en welgeschikte marktplaats van te maken, die er toch zoo noodig is, en van het grootste nut zou zijn. Maar destijds hadden onze stadsheeren zich weinig of niet met het openbaar nut te bekommeren; sedert de laatste kiezing is dit echter veranderd en nu schijnen zij alles op touw te zetten om de verachterde werken uit te voeren en alzoo wat volksgunst te verdienen. Zoo komt het dat ze kortelings ook op de statieplaats hebben gedacht, en volgens wij vernomen hebben zijn ze einde lijk daarover met het bestuur van den ijzer weg is onderhandeling gekomen. Dit laatste verklaart zich gereed het ge bruik van den grond aan het stadsbestuur af te staan, op voorwaarde dat het de on kosten van eene goede Kasseiïng op haar neme, zoo niet zal het den grond rondom af sluiten en voor haar eigen gebruik behouden Ziedaar dus voor de stad eene zaak die klaar en duidelijk voorkomtWilt zij de statie achter een afgesloten grond verborgen hebben, die voor het vervoer en het rijden aldaar eene gedurige hindernis zal wezen, dan moet zij het voorstel van het bestuur der ijzerwegen niet aannemen, maar vindt zij het goed aldaar eene schoone marktplaats te hebben maar zonder square a. 't u. b., dan moet zij het aanvaarden. Nu zij door het vernieuwen der trottoirs veel beschikbare steenen heeft; zal het voor haar weinig of geen onkost bijbrengen. Er valt dus niet te aarzelen het stadsbe stuur en dit der ijzerwegen moeten weder- zijdsch iets opofferen om de statie en den omtrek der statie wat te verbeteren, voor den handel en voor andere belangen onzer stad is het eene dringende noodzakelijkheid. Tweede aanvraag - Terwijl wij aan het vragen zijn zmden wij volgaarne en voor algemeen nut ie verbinding per tele- p'noon bekomen van liet postbureel der groo- te markt met het telepraafbureel op de statie. Derwijze zou voor de helft onzer stad veel weg en tijd gespaard zijn, de depêchen die nu naarde statie moeten gebracht worden zouden dan van in het postbureel der groote markt kunnen worden verzonden. Eene aanvraag van wege ons stadsbestuur aan den eerbiedweerdigen V. I). Peereboom ge richt zou dit weldra bekomen hebben. Opnieuw verhooging van lasten Kortelings heeft men overgroote witte afff- chen aan de muren in stad aangeplakt waarbij het provintiebestuur ons de natuur van zijn nieuwjaarsgift laat kennen.Eene lange reeks reeds bestaande belastingen wor den verhoogt, eenige zelfs verdubbeld, en andere nieuwe geheven. De klerikale ad- ministratiën vinden dat handel en landbouw goed genoeg gaan, voor hun is er nooit geen krisis om geld te slaan. Onnoodig te zeg gen dat de nieuwe belastingen nog eens alleen op den burger vallen, en dat de rijke geestelijkheid onder ander, pastoors, paters, nonnen, enz. die altijd de beste zaken maken zonder zicb met slechten tijd te moeten be kommeren nogmaals voor niet een enkel centiem aangeslagan zijn. Wanneer zal hunne beurt dan komen! op hen zijn de rechtvaardigste der belastingen te heffen. van den 22 tot den 29 dezer maand HUWELIJKSAANKONDIGINGEN Josef Rousseeuw, werkman te Beveren en Nathalie Verborgh, landgebruikster te Po peringhe. Jules Lermyte, dienstbode, en Juliana Ruyssen, dienstmeid, beide te Pope ringhe. GEBOORTEN Mannelijk 3 Vrouwelijk 4 STERFGEVALLEN. Thoris Charles, oud 85 jaren, rentenier, weduwenaar van Catharina Durey, wijk I. Vankemmel Aloïse, oud 43 jaren, werk man, weduwenaar van Eugénie Lombart en echtgenoot van Juliana Deerens, wijk G. Quaghebeur Petrus, oud 65 jaren, werkman, echtgenoot van Clemence Cornets, wijk D. Staelen Frederik, oud 69 jaren, werkman ongehuwd, wijk B. Ghysele Marie, oud 70 jaren, landbouwster, weduwe van Pieter Delanghe. Kinders beneden de 7 jaren. Mannelijk geslacht 1. Vrouwelijk id. 0. Mijne vrouw is gelukkig bij u een zoo kostbaar geneesmiddel gevonden te hebben in de St. Jacobs Oli Na eenige dagen met die remedie het ge pijnigde deel ingestreken te hebben, heeft eene merkelijke verbetering zich veropen baard; de pijn en de oj gezwollenheid der voe ten zijn wei van de li ':ft verminderd. Zij is nu gansch genezen. F. LAZACHE, Rentenier, Isbergues (Pas-de-Calais). Uurwerken en meisjes. IJdele meisjes gelijken aan zakuurwerken: zij laten zich gemakkelijk opwinden. Jonge meisjes gelijken aan oude uurwer ken: zij loopen altijd voor. Pronkzieke meisjes gelijken aan uurwer ken van kerktorens: men ziet er wel naar, doch men noemt ze niet. Schoone meisjes zonder geest noch hart gelijken aan spelende uurwerken: men is ze spoedig moede. Onbescheiden meisjes gelijken aan wek kers: men luistert er naar, doch niet gaarne. Bescheiden meisjes gelijken aan repetitie uurwerken: zij laten zich maar hooren, wanneer men er hun toe uitnoodigt. Aanmatigende of veeleischende meisjes gelijken aan gebroken uurwerken: men laat ze staan. Rijke meisjes gelijken aan gouden uur werken: alleen het metaal geeft haar waar de. Huishoudelijke of huishoudende meisjes gelijken aan pendulen: zij gaan het zekerst. Gedachten. De huiselijke haard is het rijk der liefde, waarin de moeder konin gin is. Hoop is het beste als men anders niet heeft. Het hoofd kan het hart niet verwar men, maar het hart kan het hoofd in brand steken. Op het tooneel des levens is meest de eigenliefde coiffeur. Men meldt dat binnen kort een konink lijk besluit zal verschijnen, waardoor de verplichte ouderdom voor de burgerwacht van vijftig op vijf-en-veertig jaar zal gebracht worden. Het jaar 1893 zal de volgende bijzonder heden aanbieden. Het begint en het eindigt met eenen Zondag. Zonder schrikkeljaar te zijn, zal het drie en vijftig zondagen tellen. BURGERSTAND. van den 23 tot den 30 December 1892. Geboorten. Mannelijk geslacht 3. Vrouwelijk id. 5. lïuwelij ken. Vandenhulcke Theophile, daglooner, en Schaephrin Felecia, dagloonster. överlïjdens. Caenevet Jeanne, 76 jaar, zonder beroep, weduwe van Devey Karei, Weninckstraat. Cloet Godfried, 69 jaar, vischkoopman, echtgenoot van Daems Rosalie, Boterstraat. Sybrands Louis, 44 jaar, kleermaker, echtgen. van Lesage Eugenia, Bukkestraat. Vanhessel Julie, 72 jaar, kantwerkster, ongehuwd,* Rijkeklarestraat. Kinderen beneden de 7 jaar. Mannelijk geslacht 4. Vrouwelijk id. 4. N. B. Maandag 2 Januari zullen de buree len van den Burgerstand alleen open zijn van 9 tot 10 ure 's morgens, voor de aangevin gen van geboorten en sterfgevallen. DER STAD YPEREN. om 1 ure namiddag, 1 O O li o o p e si extra schoone en zware te ZILLEBEKE in den Begijnenbusch bij het Hooghe. Op Maandag 23 Januari 1393, ten 9 ure voormiddag, tor hofstede van sr Fr. De Brandere te Boesinghe bij den steenweg van Yper naar Pilkern YERKOOPWSJ IEPEN POPELIEREN en ABEELEN en ten 1 ure namiddag eiken, iepen, abeelen, wilgen en popelieren te St. Jan en op het grondgebied Yperen, wijk St. Jacobs door het ambt van den Notaris LAUWERS te Yperen. Op Maandag 16 Januari 1893, ten 1 ure namiddag van TE ZILLEBEKE, in de bosschen genaamd Elzery, Schoenlappers Fikenbosch, en te ZANDVOORDE inde Ketelbosch. Op Woensdag 25 Januari 1893, om 1 ure namiddag van TE ZILLEBEKE, in den Snakeboschachter de hofstede der kinders Slimbrouck, bij het Hoo ghe. De notaris DEGRYSE te Becelaere, is met deze twee verkoopingen belast. Op Zaterdag 14 Januari 1893, ten 1 ure namiddag, in de Vergadering zaal van het Belle Godshuis, in de Rijselstraat te Yperen, VERKOOPIMG merkweerdige van 5m30 c. dikte, en een van 3m87 c. omtrek en de TTfsilIie van eene partij jonge plantinge te Wytschaete, in den Vossebosch bij de vaart en in den bosch Eet Brijkestuk, bij het Motjen. Inlichtingen bij den boschbewaar der Henri Gardyn, te Wytschaete plaats. De Notaris BUTAYE, te Yperen, is met deze verkooping belast. Koopman in Hoppe en Hoppe-staken heeft do eer de landbouwers kenbaar te maken dat hij in het bezit is van een groot getal Hoppe-staken goed geschikt op lengte en dikte ieder volgens zijne klas aan zeer geringe prijzen. Mij aan uwe gunst bevelende bied ik u, Mijnheer, mijne groetenissen aan. De chocolade des bonnes mères is de beste en voedzaamste. De 1/2 kilo 1,60 en 2 franks. Lisez le Cycliste Beige Illustré, orga- ne sportif, littéraire, industrie!. Direction et Rédaction, 30, Rue du Péli- can, Bruxelles. Chocolat Baron Antwerpen is overal gevraagd. CMPCrESLI3Y I Fabriek van Breimachienen, D'Haenens-Gathier, n—rag—«HErügaga—mmbiiiiii 111 gsam— i f- VAN VAN VAN VAN VAN YPER STRAAT jPOiPE&OMGSIjE Koopt de nieuwe gebreveteerde ciiïcia O'ISiieneiïa. Zij kan door een kind bewerkt worden. Schaadt niet aan de gezondheid en laat toe kousen in alten aard, vrouwenlijven, onderbroeken, mansvesten en kinderkleedjes, enz, te bereiden. Gent, 2i,KUIP£B.SXAAI, Gent.21,

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1892 | | pagina 3