VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. op ZONDAG 22 JANUARI 1893, om 2 lfc ure namiddag. ALGEMEEN STEMRECHT LEVE HET ALGEMEEN STEMRECHT! Achtste jaar. Zaterdag 21" Januari 1893. Nummer 4. Strijdmiddelen. Het Panama-schandaal. De koude. Abonnementsprijs voorop betaalbaar: 3 50 fr. per jaar voor de stad. 3 fr. voor den buiten. Per 6 maanden: 1 fr. 75. Annoncenx 15 cent. per drukregel. Rechte lijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. - Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 8 fr. per 100. Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens f -atis ingelijfd. Deannoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede die voor het buitenland worden ontvangen ioor den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. VOOR In die groote zaai van de Beurs, CJartoostraat Medeburgers Sedert een aantal jaren vragen werklieden en kleine burgers dat het artikel 25 der Grondwet, welk zegt: i%TIe maclit komt uit liet volk, geen ijdel woord meer weze. Zij willen dat het stemrecht gegeven worde aan allen die door hunnen stand en arbeid belang hebben in het degelijk bestuur van het land. Die aanspraak is rechtvaardig en gegrond, reeds in 1830 riep de abt Defoer in het Congres uit13ij Is geen ïiiesascli die zijne bur gerrechten niet bezit. De wetgevers hebben dus ook de billijke eischen der bevolking gehoord en eenparig de herziening der Grondwet gestemd. Zij ook hebben geoordeeld dat het stemrecht aanzienlijk moet uitgebreid worden, doch zij zijn het niet eens over de voorwaarden \an het kiesrecht. Het vraagstuk is nochtans klaar en eenvoudig. Wie komt het stemrecht toe En het eenig antwoord mogelijk is Aan allen die hunne burgerrechten bezitten en de toekomst van het Vaderland hen aangaat. Dat wil zeggen aan den eenvoudigen werkman zoowel als aan den rijken nij- veraar of koopman; de eerlijke werkman, de arbeidzame burger vervult zijne plichten zoo goed als de rijke nijveraar, hij is zoo waardig als deze en moet dus dezelfde rechten hebben. Het wordt tijd het algemeen stemrecht in de Grondwet te schrijven, het wordt tijd de Belgen een recht te geven dat de negers van Amerika bezittten. Het volk vraagt geen kiesrecht, zeggen onze tegenstrevers; ten eerste zulks is een leugen, het volk eischt wel zijne rechten. Sinds jaren waar het hem toegelaten is richt het meetingen en manifestatiën in om zijnen wil aan de wetgevers te laten kennen. En ware het anders, dan ware het nog geene reden om onrechtvaardig te zijn. Het volk vraagt geene militieloting en toch komt ze jaarlijks den schrik in de huisgezinnen brengen. Het volk vraagt geene forten, geene kazernen, geene kanonnen en toch worden ze jaarlijks vermeerderd. Het volk vraagt geene belastingen en toch moet het deze grootendeels betalen. Dit mag, dit kan niet blijven duren, wij achten onze armste medeburgers, die hunne plichten vervullen, zoo waardig als de edelste edelman, wij willen dat de eene zoovele rechten hebben als de anderen. De eenige, logieke, rechtvaardige uitweg is het zuiver, onbeperkt, algemeen stemrecht, met de evenredige vertegenwoordiging, daar buiten is er niets dan onrechtvaardigheid en voorrecht. Wie dus dit onrecht wil zien verdwijnen, al wie het recht meent met de rust, den vooruitgang, den bloei van het land. Ophand aan hand gestreden, medegewerkt tot het bekomen van het alge meen stemrecht en niet gerust tot wanneer alwie plichten te vervullen heeft ook zijne rechten bezit, en met duizenden Zondag 22 Januari naar de mon ster Meeting, waar liatliollelke, socialistische en liberale sprekers de rechtvaardigheid en noodzakelijkheid van het algemeen stemrecht zullen bespreken. Naar de meeting en met ons geroepen Voor het Comiteit der Vereenigde Maatschappijen DE VOORZITTER, 1». VERMEULEN. Wij treffen in het verslag der laatste alge- meene vergadering van de Liberale Associ atie van Gent, twee zinsneden aan die betee- kenisvol zijn, daar zij bewijzen dat de mach tige liberale kiesvereeniging van Vlaande- rens hoofdstad bewust is van de nieuwe eis- schen, die de aanstaande uitbreiding van kiesrecht in het leven zal roepen. In dit verslag lezen wij onder anderen het volgende Welke ook de werking en de inrichting onzer partij in de toekomst zullen zijn, iets is stellig, namelijk noodzakelijkheid der samenwerking en der opoffering van allen, "Voor eene werking dieniet slechts geduren- de eenige weken voor de verkiezingen vol- gehouden wordt, maar voor eene propa- ganda van alle dagen, van alle oogenblik- ken, bij middel van het gesproken en het geschreven woord. En verder Gij zult met ons de kloeke inrichting der Jonge Liberale Vlaamsche Wacht toejui- chen, in wier schoot eene talrijke groep van jonge redenaars en voordrachtgevers zich oefent in het gebruik der volkstaal. De Liberale Vereeniging van Gent be grijpt dus dat de tijden voorbij zijn, waar men zich bepaalde met gedurende de twee of drij weken die de verkiezingen voorafgin gen, eenige duizende nummers van het een of ander kiesbladje uit te geven en eenige meetingen te houden, waai' men eene taal sprak, die voorde groote meerderheid der toehoorders onbekend was of gedachten ont wikkelde en beginsels verdedigde of aanviel die voor velen zoo splinternieuw waren dat zij geen ingang vonden noch tot hun hart noch tot hunnen geest spraken. Mochten overal de jonge lieden handelen gelijk de voorbeeldige Jonge Vlaamsche Wacht van Gent en zich oefenen in het ge bruik onzer taal, om aan de menigte de ge dachten mede te deelen die hen bezielen. De tijd is voorbij waar men rekende op de populariteit van M. X of van M. Y of ook nog op den invloed en het gezag van deze of gee ne groote en schatrijke familie om de zege praal te behalen. Zulke factoren konden overwegend zijn bij kiezerskorpsen die slechts eenige honderden of zelfs eenige duizenden kiezers telden, maar bij kiezerskorpsen die er twintig of dertig duizend zullen bedragen, zullen deze facto ren vooral de tweede zoo goed als on beduidend zijn. De drukpers, de voordracht, de volksbi- bliotheeek, de volksmaatschappij, ziedaar de eenige middelen die vruchten kunnen afwer pen en eenen duurzamen en ernstigen invloed uitoefenen. Waar zal het Panama-schandaal Frank rijk naartoe leiden Het ministerie heeft zijn ontslag genomen de heer Floquet, voorzitter der Kamer, is niet tot die waardigheid herkozen, en een gewezen minister, de heer Baïhaut, over tuigd wijnpotten van de Panama-compagnie ontvangen te hebben, zit achter de grendels! Aanzienlijke politieke perscnen zijn ge- comprometteerdde pers van Parijs, schier in haar geheel, heeft meê aan de schotel ge likt en medegeholpen het publiek zand in de oogen te werpen. De grootste namen van Frankrijk, die 't volk had leeren eerbiedigen, als nationale glories, zijn in den modder gevallen en onder de voeten van het verontwaardigd en besto len publiek vertrapt. Een De Lesseps, de groote Franschman zooals men hem noemde, gaat onder in eene zee van slijk! Zijn zoon staat voor het ge recht, beschuldigd van aftruggelarij, om- kooping van staatsbedienden, volksvertegen woordigers, senateurs en ministers. Een vierde van de Kamer is verdacht van medeplichtigheid aan de reusachtige aftrug gelarij, waar Frankrijk ongeveer vijftien honderd millioen zijner spaarpenningen zag in verloren gaan. Hoe de zaak afloopen zal De vraag is netelig. Wij gelooven dat een van beide geschieden zal: of het gerecht zal zonder meedoogen al de schuldigen treffen, en hen zooveel mogelijk doen terugbetalen als mogelijk is, en dit is de eenige manier om het geschokt vertrouwen van het land in het gerecht en de staatsinstellingen voldoe ning te geven; of de partijen, die in den persoon harer leiders, medeplichtig waren, en de Regeering, die blijken van zwakheid gaf, zullen, in den val van het Panama me- degesleept, in dezelfde zee van modder ver zinken waarin deze ondergaat. Het is zeer gevaarlijk voor de gezondheid met hevigen vorst blootshoofds uit te gaan, zooals het vele joDge meisjes doen in kleine gemeenten. Het schijnt dat zij meer aan de coquetlerie houden dan aan hare gezondheid. Nochtans de coquetlerie is eene kortstondi ge voldoening, terwijl de gezondheid een levenslange weldaad is. Behalve de verkoudheden, die zij kunnen vatten, stellen zij zich bijzonder bloot aan hoofd en tandpijn. En al degenen wier oogleden roode randen hebben, kunnen hunne oogkwaal verergeren met aldus uit te gaan. Nu wij toch over dit onderwerp handelen, willen wij ook de jonge heeren eenige wen ken geven. Uit eene herberg komende waar bet warm is, moet men den mond sluiten en slechts langs den neus ademen: aldus heeft men minder den air van een dommen gaper, en men dwingt de koude buitenlucht eenen lan- geren omweg te maken vooraleer zij in de longen komt. De lucht, welke men inademt, heeft dan meer tijd om warm te worden, en bijgevolg minder kans om de longen 1e ont steken. Maar zal men zeggen Als men den mond moet toehouden, kan men niet spre ken Inderdaad, ook is het in dien stond beter te zwijgen, om de longen niet te vermoeien. Als men de ademorganen vermoeit, ade men zij sneller, en dan komt er eene grootere hoeveelheid koude lucht in iets wat men moet vermijden. Daardoor ziet men ook hoe dwaas de jon gens handeleD, wanneer zij gedurende de koude, uit volle borst, op straat, zingen of schreeuwen W^rnÊÊHe^mmm HET WEEKBLAD GROOTE MEETING

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1893 | | pagina 1