VAN IJPEEEN EN HEI ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. BELANGRIJK BERICHT. Men verzoekt ons te be richten dat de klassen van het Stadscollegie, afgeschaft door het klerikaal bestuur, met 1° October zullen heringericht worden. Het programma der Ko ninklijke Atheneums zal stip- telijk gevolgd worden. De ouders worden verzocht dit bericht rijpelijk te over wegen en geene te haastige beraadslaging te nemen. Aan den schandpaal TB LAAT Open brief Achtste jaar. Zaterdag 22" Juli 1893. Nummer 30. Aan den schandpaal Aan den schandpaal Aan den schandpaal Aan den schandpaal Aan den schandpaal Abonnementsprijs voorop betaalbaar: 3 50 fr. per jaar voor de stad. 3 fr. voor den buiten. Per 6 maanden: 1 fr. 75. Annoncen» 15 cent. per drukregel. Rechte lijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. - Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 8 fr. per 100. Alle berichten van verkoopingen of andere bekeudmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens g?atis ingelijfd. Deannoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede die voor het buitenland worden ontvangen ioor den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamd® artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij ea onderteekend toe te zenden. Artikelen ODgeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. De zeuraars, de omkoopers, de be- lovers, de bedriegers, de valsche volksvrienden De verdrukkers, de dwingelanden, de vernietigers van 't onderwijs, de woordverbrekers De vreemde schuifelaars, die ge zworen hebben Yperen ten onderen te brengen De verbasterde Yperlingen, die uit dweepzucht of uit domheid de vreemdelingen in hun vernielings werk helpen Want zij zullen geschandvlekt in de geschiedenis der stad Yperen aan- geteekend staan en de namen van Surmont en zijne medeplichtigen zullen door alle ware Yperlingen tot in de verste nakomelingschap vermaledijd en gevloekt worden. Daarom moeten zij Onder die twee historische woorden, eeu wige antwoord van al de zegepralende dwingelandijen op al de rechtvaardige we- dereischingen der overwonnelingen, heeft het Journal dYpres van den 12" dezer laten weten dat de afschaffing van ons oud Gollegie, welke den 15 gestemd werd, met eene stemme meerderheid, gelijk men weet, onherroepelijk beslist was. En gelijk al de geweldige maatregelen, die geene andere redens hebben dan de reden van den sterkste, is deze schaamteloos ver dedigd en gegrond geweest bij middel van eene menigte voorwendsels, de eene leugen achtiger dan de andere. Te laat l Omdat de liberalen het geld verkwist en de stad geruïneerd hebben in schooluitgaven TO lêkïkT I Omdat de officieële scho len, scholen van vrijdenkers geweest zijn! Te laat 2 Omdat de boom uitge- kanderd is tot den wortel en dat er niets meer aan te snoeien valt 1 De schaamtelooze schrijver die deze val sche bevestigingen voordraagt, liegt en be driegt wetens en willens, terwijl hij zijne tegenstrevers voor bedriegers en leugenaars doet doorgaan Hij weet beter dan 't is gelijk wie, dat de liberalen de stadsfinanciën in eenen bloeien- den toestand gelaten hebben; hij weet dat de officieële scholen het vertrouwen van vele ouders bezitten en verdienenhij weet dat wanneer er ergens kanker te vinden is, het niet is in de officieële scholen De ware beweegredens zwijgt hij, wij zul len ze voor hem zeggen. Te laat I Omdat de bloeiende en welgevolgde officieële scholen mededingingen en achterdocht werpen op de scholen der geestelijkheid Te laat 2 Omdat het hart en de geest er gevormd zijn voor de liefde onzer instellingen en onzer vrijheden. Te Iaat 2 Omdat de bisschop ge wild heeft dat zij zouden verdwijnen en dat de sleppedragers, de vuige slaven het met hem gewild hebben! Te Saai 2 Omdat reeds voor de kiezingen en niettegenstaande de plechtigste verklaringen van Surmont en zijne bende, deze afschaffing besloten was in geval men zegepraalde. Te laat 2 Omdat het vooral met dit opzicht is dat men die ongemeene schur kerij gepleegd heeft de kiezingen van 19n October 1890 te doen verbreken Te laat 2 Omdat het nog daarom is dat men voor de schandelijke kiezing van ln Februari al de wanhopige poogingen, al de leugens, al de kwellingen, al de beloften, al de drukkingen, al het bedrog en al de omkooperij gebruikt heeftook al de mede plichtigheden, deze van hoven een verdrag makende met deze van beneden de mannen met geborduurde kleeren, de hand gevende aan de uitgehongerde en in lompen gehulde kiezers, die zij uitkochten gelijk het vee, met het goud van den domkop dien men met den vinger aanwijst bij gebrek aan den voet en wien zijne eigene vrienden in hun binnenste verachten Te laat 2 Omdat, eens dat men den weg van het plichtverzuim is ingesla gen, men er niet meer uit kan, en dat de eene oneerlijkheid, de eene onrechtvaardig heid, de eene schande de andere roept. Te Iaat Welnu, het zij zoo Maar de partijen blijven niet eeuwig aan het bewindzij ondergaan de beweging van het rad en hebben vroeg of laat hunnen dag van tegenspoed en verval. En, wanneer die dag zal gekomen zijn, zul len de liberalen zich den TE LAAT van heden herinneren. Zij zullen weten hoeveel medelijden zij waard zijn, de mannen die, een dag over winnaars door het goud, geholpen door de medeplichtige trouweloosheid, voor de over wonnelingen van een hatelijken valstrik noch eerbied, noch rechtvaardigheid, noch mede- doogen, noch maat hebben gehad, en het zal hunne beurt zijn, dien woesten kreet te hooren klinken in hunne hangende ooren welken zij met zoo een wreede schaamteloos heid uitwierpen "VO0 TÏOl 2 aan den Heer üoiaeri:, schepen van het openbaar onderwijs ter stede. Heer Schepen, Een zoogezegden ouden Burger der stad heeft in het Nieuwsblad, een brief, gedag- teekend 10n Juli 1893, doen verschijnen op welken brief ik, ook oud burger der stad, mij zal toelaten eenige korte aanmerkingen te maken. Hoewel de schrijver zijne opge kropte gramschap over uwe handelwijs we gens het voorwerp van afschaffing der offi- ciëele scholen tracht te verbergen, zij barstte uit geheel zijn spreekwijze. Ik zal mij niet bezighouden met de eerste helft van dien briei, eene enkele woord- kramerij uitmakende, maar ik wil aanstonds antwoorden aan de strijdrede welke men gedurig aanroept, en die in gemelden brief herhaald is om de afschaffing der officiëele scholen te verechtveerdigen. Waarom, zegt hij, doen de liberalen niet zooals de katholieken, waarom maken ze geene scholen volgens hunnen zin Wij, katholieken, waarom moeten wij betalen voor scholen waar wij onze binders niet wilien zenden. Heer schepen, Gij hebt met grond en waar heid geantwoord vrijheid moet er zijn voor iedereen Indien men de officieele scholen afschaft, is er nog vrijheid voor mij en voor veel andere die van mijn meening zijn Hoor en besluit Ik ben vader van twee hinders, een zoon en eene dochter. Zij hebben alle twee de jaren bereikt om naar de school te gaan. Waar zal ik hen zenden i Ik wil mijn zoon naar het Priesterkollegie niet doen voor veel re dens ten eerste ik heb geen genoegzaam vertrouwen in de professors; 't zijn onbe kende seminaristen die eenige jaren theolo gie gestudeerd hebben maar die geen hoege naamd diploma voor het onderwijs bezitten van eenen anderen kant, onze denkwijze is geheel tegenstrijdig. Hun God is mijn God niet, dus hunne religie is de mijne niet. Mijn God is de God mijner ouders, dien ik heb leeren kennen en aanbidden op den schoot mijner moeder, een God van liefde, oneindeiijk goed, recht en bermhertig, die bedrog, huichelarij en alle kwaad verfoeidt. Hun God, integendeel, is een God van on vrede, vol gramschap, wraakzucht en wreed heid zij leeren de kinders Hem vreezen, maar niet beminnen. Volgens den God mij ner ouders, moeien de menschen malkaar helpen en beminnen, men mag aan anderen niet doen 't geen men niet wil gedaan zijn. Maar zijal hunne pogingen strekken om de wereldlijke macht te onderjukken, en om te zegepralen verstoeien zij geene wapens, noch haat, noch nijd, noch vervolgingen, noch bedrog, noch leugentaal, noch laste ring. Alles is toegelaten in den naam van hunnen God, mits dat het hunnen politieleen winkel voordeelig zij. Men ziet ze ten dien einde de jongelingen met politieke zaken bezighouden, ophitsen en dweepzieke ge voelens inboezemen. Neen, mijne religie is de hunne niet; de opvoeding mijner kinders is in het vaderlijk huis begonnen en zal in het vaderlijk huis voltooid zijn. Ik zal niet gedoogen dat hunne zoo rechtzinnige en godsdienstige gevoelens, welke zij in hun vaderlijk huis met de moedermelk inge zogen hebben, door die valsche en politieke religie in hunne scholen verbasterd worden. Ik vraag dus een onderwijsgesticht waar zij de noodige wetenschappen zullen leeren zonder dat men mijne godsdienstige gevoe lens kwetse, het is te zeggen, eene onzijdige school zooals de wet voorschrijft. En indien men onze onzijdige scholen af schaft, waar moet ik mijne kinders zenden Ben ik nog vrij Wat baat het den honger lijdenden menschvrij te zijn van zich te spij zen indien men zijn brood ontneemt? Ik spreek niet als partijman, maar als vader en Belg Het is dus onnoozel van mij te vragen waarom ik geene school oprecht volgens mijn zin. Ik bsn geen partij, maar enkel burger; ik bezit de sleutel noch van de bisdommelijke kas noch van de liberale kas. De schrijver van bovengemelden brief maakt eene vergelijking. Een man, zegt hij, bewoont voor niet mijn huis; hij heeft de middels om er zich een te bouwen, maar hij wil volstrekt niet; daarom moet ik hem mijn huis voor niet laten gebruiken of is het dat de vergelijking door den heer Bur gemeester in de vergadering van 15n Juli op eene zegevierende wijze voorgehouden is ge weest; moet ik nochtans mijne schouders optrekken. Kan men een burger vergelijken aan eene partij en wat recht heeft men van mijn geweten te willen onderzoeken? Ik betaal al de lasten door de wet mij opge legd. Het geld door de belastingschuldige in de staatskas gestort dient omdat hst staats bestuur zijne plichten zou kunnen kwijten. Een deel van dit geld dient zelf om kerken te bouwen en te onderhouden al is het dat de rijkdommen der kerken en bisschoppen groot genoeg zijn omdat zij in de staatskas niet zouden moeten putten. Maar op zijne beurt, moet de staat de diensten verschaffen waarvoor de lasten betaald zijn, en ik, bur ger, ik vraag niets tenzij mijn recht. De Belgische Grondwet heeft de vrijheid van geweten gewettigd en heeft de staats- en gemeente-overheden belast de noodige mid dels te nemen om het onderwijs te versprei den. De katholieke wet van 1881 beveelt zelf dat er onzijdige onderwijsgestichten zul len bestaan omdat de vrijheid van geweten zou geëerbiedigd zijn. Ik heb dus het recht te eischen dat de stadsoverheid hare plich ten kwijte, en mij niet beroove van onzijdi ge onderwijsgestichten, opdat mijne kinders er zouden kunnen onderwezen worden zon der dat ik moe.t vreezen dat de godsdienstige gevoelens, welke door de vaderlijke en moe derlijke lessen in hun hert geprint zijn, aldaar zullen varbasterd worden. Vrijheid moet er zijn voor iedereen. De katholie ken zijn vrij hunne kinders in de onzijdige scholen niet te zenden, maar ik en andere moeten ook vrij zijn van onze kinders in HET WEEKBLAD

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1893 | | pagina 1