TAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. PolitiekNieuws-, Handels- en Annoncenblad. DE BALLING. Achtste jaar. Zaterdag 19" Augustus 1893. Nummer 34. Onze schuld. I)e muutkwestie. De boeren in België en in Frankrijk. De groote militaire nmseimrs. Abonnementsprijs voorop betaalbaar: 3 50 fr. per jaar voor de stad. 3 fr. voor den buiten. Per 6 maanden: 1 fr„ 75. Annoncen: 15 cant, per drukregel. Rechte lijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. - Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer.Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 8 fr. per 100.All® berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. Daannoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen. alsmede die voor het buitenland worden ontvangen loor den Office de Publicité, Magdalenastraat., Brv el. Men wordt verzocht allo hoeganaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. De Belgische Staatsschuld wordt met den dag grooter. In 1888 beliep zij de kleinigheid van één milliard negen honderd vijftien millioen frs. Op dit oogenblik bedraagt zij twee milliard honderd zeven en twintig millioen Onder het vaderlijk bestuur van M. Beernaert is de Staatsschuld dus, op vijf jaar tijds, met ticee honderd en twaalf millioen frank vermeer derd, hetgeen niet belet dat M. Beernaert altoos bonis heeft Wat hebben we voor al dat geld gehad Nieuwe forten, die niet deugen kanons, die binnen eenige jaren weer- ral bij het oud roest zullen gaan. En onze koolmijnen, onze steen groeven geraakt uitgeputhet spoor- wegmaterieel is versleten of verou derd binnen korten tijd zal men de lijnen moeten vervangen, door de electrieke banen; onze steenwegen verkeeren in erbarmèlijken toestand, onze havens verzanden; onze vaar ten zijn ondoelmatig, en voor het volk zelve moet er nog zooveel ge daan worden Maar.,., de militaire werken, tot lands veiligheid onmisbaar geacht, slurpen bijna alles op en 't weinige dat er overschiet is voor den Congo bestemd.... Zal meh later de Staatsschuld uit delgen met kanongebulder en krijgs geschreeuw De muntkwestie is van eene inni ge gewichtigheid en bedreigt onze schatkist met eene echte ramp. En wat zijt gij voornemens te doen? vroeg Charlotte, te zeer ontroerd om te be denken hoe onwaarschijnlijk het was, dat een boer den banneling had voorzien van de hem zoo passende kleeding en een valschen baard. Als gij mijn dood verlangt, Charlotte? Ik. sprak zij, hem in de rede vallende. God verhoede, dat ik naar iemands dood zou verlangen, hoewel gij mij zeer veel leed ver oorzaakt hebt. Gij zijt ongelukkig, uw leven is in gevaar. Kan ik iets voor u doen Ja, geet mij een stuk brood en een glas water; breng mij vervolgens in een uwer pakhuizen opdat ik daar veilig mij kan op houden tot het avond is.... dan zal ik ver trekken. Weet gij dan niet dat de poorten der stad gesloten en streng worden bewaakt? Ik heb het voornemen niet om door de poort de stad te verlaten. Ik weet dat op een kwartier afstands van de noord-poort in de Eene onlangsche gebeurtenis is haar eene'nieuwe scherpheid komen verleenen en eenen reeds vreeselijke toestand en een bedroevend vooruit zicht van eenige graden verergeren. Het uitwerksel dat het ophouden van zilveren munt te slaan, in het keizerijk Indië, is eene nieuwe en on- middelijke daling in den koers van dit metaal. Op de groote markten van New-York en van Londen is er heden eene daling van bijna de vijftig per honderd op het pari. Het vijffrankstuk, dat over eenige maanden nog fr. 3,25 waard was, is heden slechts fr. 2,50 waard. Welnu, het is noodig te herinneren dat volgens eene voorwaarde van af rekening geschreven in het verlen gingsverdrag der latijnsche vereeni- ging gesloten tusschen België, Frank rijk, Italië en Zwitserland, wij ge houden zijn al de vijffrankstukken tegen goud uit te wisselen, die tijdens het vrije muntslaan der zilvers door ons munthotel voortgebracht worden. In de kelders der bank van Frank rijk alleen zijn er over de twee hon derd millioen. Het schijnt dat er in het geheel voor een half millard of vijfhonderd millioen mal de landen van de latijn sche vereeniging verspreid zijn. Op den dag waarop de vereeniging zal ontbonden zijn, zalmen ze allen naar België terug drijven. Zie ons nu daar voor een verlies van 250 millioen, en men gelieve wel op te merken dat de daling van het zilver nog haar laatste woord niet gezegd heeft. In dien het Amerikaansch parlement de Silver Bill moest afschaffen zou men eenen verschrikkelijken val bij wonen. gracht schuiten liggen, ik zal te midder nacht met een dezer schuiten trachten te ontkomen. En indien gij ontdekt wordt? Dat zou zeer ongelukkig zijn; doch er blijfc mij geene andere keus om te ontsnap pen over. Ach! hoe gewillig zou ik mij aan al de gevaren, die mij bedreigen, willen blootstellen, als ik mij mocht vleien, niet dat gij mij bemint, maar ten minste dat gij mij niet haat, als ik van uwe lippen slechts één woord van vergiffenis vernemen mocht En wat was dan toch mijne misuaad? Char lotte, ik heb u bemind. Vele andere hebben dat evengoed gedaan ais ik. Maar wie zou u niet beminnen zoo schoon, zoo goed? Wellicht beleedig ik u opnieuw, met zoo te spreken. Ach! dat ik een troon had om u aan te bieden. Mevrouw Schneider glimlachte en sprak: Ik begeer geen troon, geen ander lot, dan hetgeen de goede God, in zijne wijsheid, be haagd heeft mij te schenken ik begeer geen ander man, dan ditn Godin zijne goedheid aan mijn lot verbonden heeft en wiens naam ik hoop met eere te dragen. Door u mijn- Wat heeft M. de Minister van fi nanciën gedaan om dien finantieele rampspoed te voorkomen, welke het land bedreigd Wie heeft, een fonds van vooruitzien ingericht, die niet gespijsd is geworden en eene kom missie ingesteld die geeaen dienst ge daan heeft. En na dit alles heeft M. de Minister zich bepaald bij het af wachten der voorvallen. Dat is zijne politiek. Hij wacht immer de voor vallen af. Hij voorziet ze nooit. Leven zonder zorgen en zich aan uitvluchten vast klampen, ziedaar zijne handelwijze. Zoo is zijne herzieningspolitiek, zoo is zijne muntpolitiek. Van beide kanten is hij op goed valle het uit voortgegaan zonder wil en kompas. Zijne politieke onvoorzienigheid zal ons misschien van hier of daar eenige betreurlijke verkiezingen waard zijn; maar zijne finantiëie onvoorzienig heid heeft het land naar een oprecht bankroet geleid. Onder een liberaal bestuur zullen de vereenigde fransche Kamers een wetsvoorstel der regeering stemmen waarbij een voorloopig buitengewone crcdiet van 5 millioen fr. zal worden verleend aan de zoozeer geteisterde landbouwbevolking, die door de aan houdende droogte in armoede gedom peld is. In Frankrijk komen liberalen re publikeinen, de arme ongelukkige boeren ter huip. In België, onder een klerikaal mi nisterie, met een dóór en dóór katho liek gouvernement, laat men liever de ongelukkige katholieke landbou- lieer, had ik de liefde van den braven man verloren. Uwe aanzoeken en vervolgingen deden twijfel en argwaan bij hem opkomen en verstoorden, gedurende meer dan zis maanden, den vrede van ons huis. Ach! mijnheer, hoe dikwerf zijt gij de oorzaak geweest van mijne slapelooze nachten Hoe dikwijls hebt gij mij mijn hooldkussen met tranen doen bevochtigen. Indien mijn man wist dat gij hier waart en u onder een vreemd gewaad vermomdet, het zou u het leven kos ten, en ik diep ongelukkig zijn. Evenwel, ik mag uen plicht der menschelijkheid niet ver geten; ik wil n eene schuilplaats toestaan. Volg mijhierboven heb ik eene kleine rom melkamer, daar kunt gij u verbergen, en als het tijd is voor u om te vertrekken, dan moge de hemel u beschermenDe heer Belierive had er niet te vergeefs op gere kend, dat eene vrouw, welke strenge begin selen zij ook moge hebben, en hoe beleedigd zij zich ook moge toonen jegens den driesten en lichtzinnigen man, die het durfde wagen tegen haar, de gehuwde vrouw van liefde te spreken, niet altijd onverzoenlijk blijft. In de schatting der vrouw zijn er afschuwe- wers honger lijden in plaats van ze ter hulp te komen, wanneer de oogst mislukte. Ia België ontbreekt ook overal voedsel voor het vee en zullen duizenden landbouwers totaal geruï neerd zijn. Gebeden of mirakels kunnen daar niets aan verhelpen. Er is geen wij water meer om de landen te zegenen. Maar er is geld in de kas om ker ken en kloosters te bouwenEr zijn millioenen in de kas voor bisschop pen, pastoors en kloosterlingen Wat nu de boeren betreft... die laat men liever van honger en dorst creveeren! Niet waar klerikale gou- vernemeuteele geld verbrassers? Volgens de brusselsche bladen zijn thans de schikkingen voor de aanstaande groote krijgsoefeningen bepaald vastgesteld. Er zal maar eene afdeeling aan deel nemen, maar zij zal buitengewoon talrijk zijn en verschei dene toegevoegde diensten bevatten, die tot hiertoe nog nooit te velde geroepen werden. Zij zal 410 officieren tellen, 15,400 man schappen. 2,300 paarden en 340 rijtuigen. De mobilisatie .'er rijtuigen zal den 21 Au gustus beginnen en duren tot den 23. Dien dag. zal geheel het materieel per ijzerenwtg uit het park der artillerie van Etterbeek naar het kamp van Beverioo verzonden worden. Van den 21 tot 27 zal generaal baron Van Rode de afdeeling krijgsoefeningen in het kamp doen uitvoeren enden 28 en 29 in de vlakten der Kempen. Den 30 verlaten de troepen het kamp, rukken op naar Diest en vallen de stad aan. Den 31 trekken zij naar Leuven en wor den beoosten de stad handgemeen met de achterwacüt eener divisie die uit Brussel ter hulp van Diest gezonden is. De bezetting van Leuven zal die achterwacht verbeelden. Zij zal post vatten te Linden en Looweg, op den steenweg van Brussel naar Diest. pjker misdaden dan die van haar te dur ven beminnen, te meer, daar het haar, voir de rechtbank der strengste zedelijkheid, niet als eene misdaad kan worden toegerekend wanneer hare uiterlijke en inwendig be hoorlijke en innemende hoedanigheden, aan leiding tot beminnen geven. Omstreeks mid dernacht had Belierive zijne schuilplaats verlaten en was het hem gelukt, door middel emer schuit te ontkomen. Het detachement, hetwelk de Pruissische generaal hem beloofd had, liet niet op zich wachten. De nacht was donker, en door middel van eenige hooien bevonden zij zich spoedig aan den voet van het fort, in stilte, een dubbelen aanval be ramende. Belierive, die als gids diende, was een kundig officier; hij had tot j: ar 1791 aan de haven van Bitche dienst ge Ja u. Hij was dus goed met de plaats bekend en de onder neming zou zeer zeker zijn geslaagd, was de bezetting niet zoo dapper geweest, en had er niet eene gebeurtenis plaats gegrepen, die andermaal eene guide bladzijde in het geschiedboek van waarachtige groote en edele bedrijven mocht zijn. Wordt voortgezet). HET WEEKBLAD (le VERVOLG.)

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1893 | | pagina 1