VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. DE ONNOOZELE. Achtste jaar. Zaterdag 2n December 1893. Nummer 49. Het werkvolk en de klerikalen. STADSNIEUWS. Een man met twee gezichten. Kiezing voor den Werkrechtersraad. Nog eenen truc in 't licht gebracht. Oud-Pompiers. Naar Veurne en terug in 8 */2 ure Maatschappij der Ond-Pompiers Abonnementsprijs voorop betaalbaar: 3 50 fr. per jaar Yoor de stad. 3 fr. yoor den buiten. Per 6 maanden: 1 fr. 75. Annoncen: 15 cent. per drukregel. Rechte lijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 8 fr. per 100. Alle berichten van verkoopingen of andere bekeudmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede die voor het buitenland worden ontvangen ioor den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamd» artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij eu onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. In dezen tijd van klerikale democratie of volksregeering, van kristelijk socialism, in het oogenblik waarop wij de eeuwige vijan den der volksheerschappij het volk zien lief kozen en met schijnheilige betuigingen van genegenheid overladen, is het hoogst noodig te herinneren dat, in België, zooals overal •elders, het volk aan de liberale partij alleen erkentenis verschuldig is. Onlangs drukte de Etoile Beige hierom trent de volgende uitnemende opmerkingen Wat heeft de klerikale partij, ten onzent, voor het volk gedaan Zijn het de klerikalen die het de heden- daagsche vrijheden gegeven hebben 'I y Is het aan hen dat wij de vrijheid van geweten verschuldig zijn voor dewelke onze voorouders der zestiende eeuw hun bloed op de slagvelden en de schavotten vergoten hebben? Langs welke zijde bevonden zich toen de klerikalen Zijn het de klerikalen van 178D die aan het volk de burgerlijke gelijkheid gegeven hebben Is het, het liberalism of wel de klerikale geest die onze vaders van 1830 bezielde. Is het aan de klerikalen dat het Bel gisch volk de verspreiding van het onder wijs verschuldigd is Zijn het de Belgische behoudsgezinden die voor de Grondwetsherziening gestreden hebben? Is het nieuwe art. 47 hun werk Dat de klerikale gazetten op deze vra gen antwoorden en dat zij ophouden van ons de conferenciën van St-Vincentius A Paulo tegen te stellen. Het zal voor het liberalism de altijddu rende eer wezen van aan het volk de bur gerlijke en de politieke gelijkheid gegeven te hebben. De geschiedenis zal zeggen ten koste van welke worstelingen het dit groot werk van ontvoogding tot eenen goeden af loop gebracht heeft. x De Belgische klerikale partij heeft niets gedaan dan tegen dergelijk werk kan opwe gen. Den vooruitgang vijandig, heeft het al 3i0 Vervolg. III. Den volgenden morgend werden de beide knapen, na het ontbijt, bij hunnen grootva der gebracht; mevrouw Archer nam Robert op hare knie. De tijgerin had hare prooi in handen. Welk een lief kindx sprak zijzie eens, vader, wat heeft het zacht haar. Hoe schoon schittert het in de zonmaar is uw zoon altijd zoo stil, lieve Edith? Hij is niet levendig of vroolijk voor zijne jaren, x - Hij is altijd somber gestemd. antwoord de mevrouw Livingstone, x Eilaas I van mij heeft hij ook niet kunnen leeren vroolijk zijn. Wij zullen hem trachten op te beuren en meer levendigheid bij hem op te wekken, x hernam hare schoonzuster. Kom, mijn kind, geef uwen grootvader een kus. Sla de armen om zijnen hals en zegt dat gij hem liefhebt. x Robert bewoog zich niet. x Weet gij niet, wat kussen beduidt? ging zij voort, x Charles, schatje, kom kus gij uw de hervormingen bestreden, met de vrijheid er zich in eenen eigenbaatzuchtigen intrest er van te bedienen na ze vruchteloos ver worpen te hebben. De Belgische klerikale partij heeft nooit geen ander doel gehad dan hare overheersching te verzekeren en te eeuwigen. De Tandmeester EMANUËL HUISMAN is allen Woensdagen te raadplegen van 9 tot 3 u. bij M Charles Nuytten; Schoenmaker, (in de Vergulde Pantoufle) Boterstraat 12 Yper. Het Journal dYpres weet het niet hoe aan boord leggen om de handelwijze van Colaertin de Kamers te verschoonen. Men weet dat die rechtzinnige Volks vriend in den gemeenteraad zich tegen de afschaffing van het stadscollegie verklaard had en alzoo scheen het lager onderwijs ge negen te zijnmaar in de Kamers heeft hij zich bij den minister aangesloten en de af schaffing van dit zelfde gesticht goedge keurd. Dit is, volgens men gemeenlijk zegt, bla ten met de schapen en met de wolven heu len. Welnu, iemand die zulke rol spelen durft, kan niet ernstig opgenomen worden en immer zal hij doorgaan voor een weer- haanlje, indien hij niet beschouwd wordt voor een masker. Ook lieeft minister Bara duchtig zijnen kalen knikker gowasschen en eens te meer doen zien wat men van een jezuiet, al ware hij nog zoo kort gerokt, verwachten mag. Het is morgen, 3 December, dat de kie zers bijeengeroepen zijn om de gedeeltelijke vernieuwing van den Werkrechtersraad te stemmen. Men zegt dat de katholieken het zeer slim aan boord hebben gelegd om de kieslijsten op te maken en dat er niet wei grootvader maar eens en geef uw neef een voorbeeld. Charles klauterde op de knieën van den heer Livingstone en streelde hem met al de lieftalligheid aan zijn leeftijd eigen. x Nu is het uwe beurt Robert, hervatte mevrouw Archer. Robert bleef echter beweegloos zitten, zonder zelfs zijne oogen naar zijnen groot- vaderop te slaan. Een traan vloeide over Edith's wangen, x Dat is mijne schuld, - zegde zijik heb het kind slecht opgevoed, x Zij nam Robert op haren schoot en hare tranen vielen op zijn voorhoofd, terwijl hij blijkbaar onbewust van hare droefheid, rus tig aan de borst van zijne moeder in slaap viel. Tracht Robert eenigzins levendiger te maken, zegde de heer Livingstone. x Ik zal er mijn best toedoen, antwoord de Edith, en misschien gelukte het mij, wanneer uwe dochter mij zegt op welke wij- zezij haren zoon zoo vroolijk heeftgemaakt. x De ongelukkige moeder wierp bij deze woorden een blik op Charles, die bij den leunstoel van zijn grootvader speelde en be schouwde daarna haar eigen arm kind, dat nig rekiamatiën zullen ontstaan. Voor het oogenblik willen wij ons van alle bemerkin gen onthouden, maar wie leven zal, zal zien. Men vertelde deze week dat de deur der nieuwe zaal van de katholieke fanfaren met drek was besmeerd geweest. Men wees na tuurlijk op de liberalen, die men vlakweg beschuldigde, gelijk men het gewoon is te doen. Welnu, er zijn zulke zonderlinge ge ruchten nopens die zaak in omloop dat wij ons van alle verdere bespreking voor het oogenblik willen onthouden, zooveel te meer dat men ons verzekert dat het gerecht zich met de zaak onledig houdt. Verleden Zondag bood de uitmuntende mu ziekmaatschappij der Oud-Pompiers haren leden en hun huisgezin in de nieuwe en prachtige zaal een luisterlijk feest aan. Een puik Concert gevolgd van een lustig dans feest had eene tallooze menigte derwaarts gelokt. Het puikste deel onzer bevolking was er aanwezig. Heel de zaal had een gansch lief uitzicht, dank aan de mooie kleedij en den fraaien opsmuk der bevallige jufvrouwen en dames, die' er in meerderheid waren. Het muziekfeest is alleszins wel gelukt en het heeft den meesten bijval genoten. Menigen keer dreunde de zaal onder het luidruchtige en algemeene bravo's Wat het dansfeest betreft, het was vol leven, bewe ging en bedrijvigheid, want men kan er on mogelijk een behoorlijk dansje doen omdat er veel te veel volk en veel te weinig plaats was, en toch bleef men volhouden tut laat in den nacht. Het was een feest, gelijk al de vorige, die der maatschappij ter eere strekt en die bij allen een onuitwischbaar aandenken nage laten heeft. Ter gelegenheid van Sinte Barbara, pa- troones der pompiers, vieren onze Oud- Pompiers weeral feest. Morgen Zondag om nu weder sliep. x Hij leed reeds, x vervolgde zij, voor dat hij geboren werd. Wij beiden zijn zeer ongelukkig geweest; doch ik zal trachten niet meer te weenen, opdat ook Robert even vroolijk als andere kinderen worde. Aldus verliepen twee dagen dagen van angst en ongerustheid, van geheime hoop en gegronde vrees. Op den morgend van den derden dag bracht mevrouw Archer verschillende stuk ken speelgoed, die zij aan de kinderen gaf. Charles nam dadelijk een sabel en liep er onder luid gejuich de kamer mede uit. Robert daarentegen zat stil en onbeweeglijk met het speelgoed in de hand, dat men hem ge geven had, doch waarnaar hij zelfs niet zag. x Vader, zegde mevrouw Archer tot den heer Livingstone, x geef uw kleinzoon een prentenboek; misschien wordt zijne oplet tendheid door de platen opgewekt, x Terwijl zij sprak trok zij Robert tot zich. Het kind ging gewillig naar haar toe. Hij liet zich naar zijnen grootvader leiden en bleef op de plaats staan waar men hem ne derzette. De heer Livingstone liet hem het boek zien, waarbij zijn gelaat eene ernstige en zelfs 1 1/2 ure namiddag wordt hun een lekker maal aangeboden in het nieuw lokaal: Huis der Oi^l:-Pompiers. Meer dan twee hon derd eereleden hebben ingeschreven om aan dat feest op hunne kosten deel te nemen. Het zal er gul en hartelijk toegaan en men zal er zich verzetten, men kan niet beter. Dinsdag wilde de heer Mesure eens be proeven hoeveel hij van zijne beenen eischen kon voordat zij in werkstaking zouden ko men. Om 6 ure 's morgens vertrok hij uit Yperen te voet naar Veurne. Daar aange komen, deed hij zijne maag eene duchtige zielmis en rustte er ruim vijfkwaarts uur uit. Dan wandelde hij naar Yperen terug en kwam hier aan om 3 3/4 ure. In het geheel had hij dus G1 kilometers afgelegd in 8 1/2 ure. Dat heet men ten minste eene ferme wandeling doen. Séance avec denombreuses projections a la iumière oxyhydrique. Lundi 4 Décembre 1893, A 8 1/2 li. du soir, au café Le Saumon Entrée particulière. ENTREE 25 csntimes, pour couvrir les frais du gaz oxyhydrique. DER STAD YPEREN. ISEIfcïCIET. Zondag 10 December, van 12 tot 1 ure, in de groote zaal der Haile, Concert wande ling, ten voordeele der Ostendsche familiën, slachtoffers van 't groot onweder die op onze kusten geschiedde, nu eenige dagen geleden Gedurende 't Concert, zullen twee Ostend sche visschers in kostuum van matroos eene omhaling doen. PROGRAMMA. eenigszins vroolijke uitdrukking aannam. Hij sloeg verscheidene bladen langzaam om en Roberts blikken vestigden zich zelfs niet op het boek. De oude man sloeg nog eenige bladen om en bleef toen stil zittenhet boek gleed van zijne knieen en eene doodelijke stilte heerschte in de kamer. Mevrouw Archer brak die het eerste af. Op schijn baar deelnemenden toon, die echter meer blijdschap verried dan zij zelf wenschte, zegde zij x Dit kind is een onnoozele, een idioot Een gil beantwoordde de woorden van mevrouw Archer. Edith sprong op als door een giftige slang gebeten, en terwijl zij het knaapje opnam en dicht aan haren boezem drukte, riep zij uit, terwijl hare oogen stra len schoten x Een idiootomdat hij zijn geheel leven ongelukkig is geweest! Omdat hij van zijne geboorte af niets dan tranen heeft gezien, omdat hij niet even als uw zoon, die altijd vroolijke gezichten rond zich ziet, kan spe lenAch gij hoont een ongelukkige! Kom, mijn kind, laten wij ons verwijderen van dat gevoellooze wezen, dat ons in het onge luk bespot. Wordt voortgezet). HET WEEKBLAD 1. SOUVENIR, Allegro militaire, Wettge. 2. OUVERTURE DU SERMENT. Auber.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1893 | | pagina 1