VAR IJPEREN ER HET ARRORDISSEÏÏENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. Negende jaar. Zaterdag 10" Maart 1894. Nummer 11. Bericht. Twee liberale kongressen. GEVANGEN STADSNIEUWS. Een tempeest in een glas water. Abonnementsprijs voorop betaalbaars 3 50 fr. per jaar yoor de stad. 3 fr. voor den buiten. Per 6 maanden: i fr. 75. Annoncem 15 cent. per drukregel. Rechte lijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. - Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers yoor artikels, enz. 8 fr. per 100.Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen yoor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede die yoor bet buitenland worden ontvangen ioor den Office de PubUcité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Een twintigtal leden der Liberale Associatie van Yperen hebben eene schriftelijke vraag toegestuurd aan liet Comiteit, opdat het eene alge- meene vergadering zou willen beroe pen, op Zondag 11 Maart, met het doel afgevaardigden te benoemen voor het progressisten Congres. Het Comiteit laat weten aan de onderteekenaars van dit voorstel dat er aan hunne vraag recht zal gedaan worden, maar dat de Vergadering niet kan plaats hebben op 11 Maart, en dit om redens die in de algemeene vergadering zullen bekend gemaakt worden. Na langdurige onderhandelingen hebben de heeren Neujaen en Janson niet gelukt een verbond te sluiten tusschen progressisten en doktri- nairen. Er is een kriekesteertje in den weg gebleven: Eene subtiele ad- vokaten interpretatie over het begin sel en toepassing van kollectivisme en individualisme waarmede men geen broodje van een cent koopen kan, was de reden, nu is het de beurt van het vrijzinnige, van het liberaal volk van de zaak in handen te nemen en in de vereeuigingen zijn wil te doen gelden, want terwijl die ver maarde advokaten twisten over be ginsel en toepassing zouden de pa pen hunne foeffen maken. Dus liberalen allen bijeen geko men en eens goed overweegd wat le Vervolg. Sir George slosg zijn verblijf in een klein landhuis bij Boulogne op. Hij was in staat geweest, om na het betalen van eenige zoo genaamde eereschulden nog zooveel mee te nemen, dat hij behoorlijk van zijne renten leven kon, te weten zoo wat bij de 20,000 p. st. Een tijd lang leefde hij in stille afzonde ring, en ging slechts bij enkele gelegenheden uit. Het gezelschap, waarmede hij alsdan in aanraking kwam, was niet zoo, dat het er veel belang instelde te weten wat hij wel kon gedaan hebben of nog van plan was te doen, zoolang hij zich slechts fatsoenlijk gekleed voortoonde en zich als een beschaafd mensch gedroeg. Zoo leidde sir George een tijd lang een gerust en ongestoord leven, met uitzondering van eenige speldeprikken, die hem de geschonden eer nu en dan gaf, totdat de liefde die niemand onaangevochten laat, de vruchteling in den weg trad en hem alle rust benam. Er kwam namelijk eene dame naar Bou logne die zich baronesse d'Estival noemde. Het gerucht zeide, dat zij eene Engelsche van goede afkomst en de weduwe van een gij wilt, welke hervormingen gij in uw programma wilt zien neerge schreven. Deze moeten gematigd, gegrond, praktisch en redelijk zijn, en dan uwe afgevaardigden naar beide kon gressen gezonden met eer. kort, klaar, duidelijk en krachtig mandaat. Dan is de volkszaak gewonnen. Dus alle vrijzinnige burgers en werklieden op En nog een goeden stoot! En dan is weldra bestuur van stad en land aan U. Het Programma. Maar nu van 't programma gespro ken. Ik kom daar zooeven het pro gramma der liberale associatie van leper, in 1892 gestemd, te doorloo- pen en ik sta stom te zien dat twee derden verwezentlijkt of bijna ver wezenlijkt zijn. Het art. 1 luid: De associatie heeft voor doel de liberale gedachten te doen zegepralen door het algemeen stemrecht De onbekwaamheden door de wet voorzien uitgezonderd. Art. 2 door de evenredige verte genwoordiging. Art. 3 door de verplichtende stem ming. Art. 4 door het verplichtend on derwijs. Art. 5 door het inrichten van het wereldlijk onderwijs. Art. 6 door de verbeteringen en demokratische inrichtingen welke de toestand der werkende klasse ver- eischt te ondersteunen; en met alle maatregelen en poogingen, dienende vreemden edelman was; zij was jong en schoon en ging door voor rijk. Niet lang duurde het dus, of alle jonge heeren van 't vroolijke Boulogne waren aan de heerschap pij der barones onderworpen, en ook onze i baronet telde men onder hare aanbidders. Een tijd lang onderscheidde zij hem echter l niet boven anderen en moest hij zich op een eerbiedigen afstand houden Een toeval bracht het tot eene verklaring tusschen hen. Door eene onverklaarbare onvoorzichtigheid van haren koetsier was de kabriolet, der barones op het punt van voor sir Georges deur te worden omgeworpen. De jonge baronet sprong toe, en daar de dame dadelijk ontsteld was, drong hij bij haar aan om eenige oogenblikken bij hem af te stappen. Zij deed het, 't was voormiddag, en zij ontbeten samen. Sir George noodigde haar uit, zijn huis eens te bezien, en zij volgde hem. Toen het eindelijn haar tijd werd, verzocht sir George vergunning, om zelf de teugels op te vatten en in plaats van haar lompen koetsier te rijden. Het gevolg yan dit een en ander was, dat de baronet een dagelijks bezoeker van de barones werd en, toen hij haar eindelijk zijne liefde bekende, een antwoord ontving, dat hem veel hoop tot het verkrijgen voor alle klassen der maatschappij van wat hun toe komt, te bevoordeeligen. De nummers 1, 2, 3, zijn verkre gen of zoo goed. 4 en 5 zullen ook wel komen als het volk maar mees ter van zijne zaken word; en, om dit te bespoedigen moet men maar rap en goed het nummer 6 in handen nemen; zijne logielce ontwikkeling voor werkman, boer en burger bewerk stelligen in een ingrijpend, klaar en duidelijk programma. De papen en andere uitbuiters zul len snuiven. Het volk zal naar zijne belangen handelen, en een zekerder, vrijer en eerlijker bestaan hebben. Dus aan het werk. Het lastigste is gedaan, uw stemrecht is verkregen, maakt er goed gebruik van. Deze week werd er eene buitengewone vergadering bijeengeroepen der inrichtings commissie van het groot Weldadigheids feest dat plaats gehad heeft in de prachtige Pau weiszaal onzer Halle, op Zondag 4 Maart 1.1. Henrilje.de alom gekende kunstbeschermer bevond zich de eerste in de vergaderingszaal en wandelde heen en weder in afwachting dat de andere genoodigden zich zouden doen aan melden. Langzamerhand, de eenen na den anderen, kwamen al de leden toe en met eene koorts- shtige opgewondenheid nam Henritje plaats uithde tafel en verklaarde de zitting geopend. xienritje. Mijnheeren, ik heb deze ver gadering beroepen om u te spreken over den gaf zonder hem nochtans iets bepaalds te beloven. Sir George bemerkte al spoedig dat zij eene vreemde en wel wat overdreven lief hebberij bezat. Op het lijnvisschen was zij hartstochtelijk verzot. Yoor den tijd van haar verblijf te Boulogne huurde zij een yacht en eiken morgen, ais het weer goed was, stond zij met de zon op en vermaakte zieh met langs de kust te hengelen. Ik kan niet begrijpen, wat vermaak gij in zulk een bezigheid vinden kunt, zeide sir George haar op zekeren dag. O, het is eene goede uitspanning, ant woordde zij vroolijk, en bovendien hebben de doctoren mij aanbevolen, de zeelucht zoo veel te genieten en mij op het water zooveel beweging te verschaffen, als maar mogelijk is. Zoo kwam ik tot die liefhebberij. Het is soms zeker eentoonig, want schippers en bediende zijn mijn gezelschap niet: maar ik ben door een dapperen overste al met beden bestormd, om mij gezelschap te mogen hou den, en zal hem dat misschien in t'eind neg eens toestaan. Wat kon nu een vurig minnaar anders doen, dan vergunning smeeken, om de plaats zijns mededingers te mogen innemen I uitslag van ons lieidadigheids-concert.... Colaert. Dat onder alle betrekkingen een puik concert mag geheeten worden. Carcasson. Een concert waaraan de Strijkers niet rieken mogen. Hénrilje. Ja, alles was goed ingericht en ware 't niet geweest van die schielijke uitdooving der gazlichten, wij zouden een ongehoorden bijval bekomen hebben. Colaert. Dat is een cas de force majeure dien wij niet voorzien konden. Henritje. Integendeel, dit moest voor zien worden. Reeds heb ik de geuzen hooren zwanzen met die schielijke verduistering en zij vroegen zich af of het wel mogelijk was dat wij, mannen van het licht, onze fees ten in den donkeren gaven. Colaert. Dit kan iedereen gebeuren. Carcasson. Niemand van ons is daar over verantwoordelijk, en ik kan niet be grijpen boe gij, die altijd alles ten beste weet te schikken,daarover ingenomen en verlegen zijt. Suikerstande. Niemand kan zich tegen het noodlot verzetten. Henritje. Indien het maar dat was, zou ik mij er eene reden van maken, maar de bij tende koude die in de zaal heerschte heeft vele klachten doen ontstaan en iedereen is het eens om dit toe te schrijven aan de inrichtings-commissie. Colaert. Gij begrijpt wel dat wij geene stoven zullen plaatsen iu Maart gelijk in December. Des te meer dat er zich niemand aan dergelijk weder verwacht heeft. Henritje. Vele klachten zijn mij reeds toegekomen en ik voorzie dat wij in het ver volg eene groote fiasco zullen maken. Carcasson. Tut, tut, tut 1 Ik zal dit alles wel weten te schikken. Suikerstande. Bravo hier is onze redder, onze beschermer. Henritje. Wat zult gij verzinnen? Carcasson. Wees niet bekommerd; gij weet dat ik meer dan eenen list in mijnen zak heb, en diensvolgens moet gij niet ver legen zijn. Sir George bad, smeekte, en de schoone dame gaf hem eindelijk vrijheid om haar den volgenden morgen, op een harer zee tochtjes te vergezellen. De dag was prachtig, en het paar ging met'zonsopgang aanboord. Zij zeilden in- tusschen vrij ver zee in, voordat, de dame lust tot vilschen betoonde. Op de eene plaats gaf zij voor, dat het water niet gunstig was en dan verklaarde zij weder, dien dag vol strekt niet tot visschen gestemd te zijn. Sir George was met deze verklaring gansch niet ontevreden, want daarin lag, naar hij zich vleide, de bekentenis opgesloten, dat zij in zijn onderhoud behagen vond en zij van haren kant scheen het er alleen op toe te leggen, om hem aangenaam bezig te houden. Eindelijk viel er een zachte regen, en de barones noodigde haren aanbidder uit om met haar in de kleine kajuit te gaan, waar hem wijn en gebak werd voorgezet. Hier zaten zij het eene uur voor, het anderen na, en de dame wist haren gast zoo zeer te boeien, dat hij buiten haar alles vergat. Ten laatste echter trok hij zijn horlogie uit en sprong op. (Wordt voortgezet). HET WEEKBLAD •k vasssneiassE'asss

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1894 | | pagina 1