VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. GEVANGEN Negende jaar. Zaterdag 17° Maart 1894. Nummer 12. Liberale Associatie Evenredige vertegenwoordiging. De 4 millioeiien der Geilebrosders. Abonnementsprijs voorop betaalbaar: 3 50 fr. per jaar voor de stad. 3 fr. voor den buiten. Per 6 maanden: i fr. 75. Aanonceru 15 cent. per drukregel. Rechte lijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen por nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 8 fr. per 100. Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede die voor het buitenland worden ontvangen ioor den Office de Publicüé, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk, tegen Vrijdag middag vrij eu onderteekend too te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. VAN YPEREN en het arrondissement. ZONDAG, 18" MAART 1894, om 3 ure 's namiddags, Algemeene bijeenkomst der leden van de Liberale Associatie van Yperen en het ar rondissement, in het lokaal den Zalm DAGORDE: Uitnoodiging tot de Congressen des Voor- uitgangs- en des liberalen Bonden. In het ontwerp van M. Beernaert worden de kiesomschrijvingen niet gewijzigd voor de Kamer der volks vertegenwoordigers Zij worden provinciaal voor den Senaat. Ziehier de cijfers 2/5 wanneer er 2 leden te kiezen zijn 1/3 als er 3 zijn 1/4 als er van 4 tot 6 zijn 1|5 van 7 tot 12 1(6 daarboven. De verdeeling der stemmen tus- schen de lijsten gebeurt volgens het stelsel D'Hondt. In elke lijst, worden de zetels toe gestaan aan diegenen die het grootste getal voorkeurstemmen bekwamen. Ziehier nu wat de kiesrichting zelve betreft 2° Vervolg. Watl riep hij, de dag is reeds zoover ge vorderd Gij hebt het roer toch doen wen den? Ook plaats de wind bijna vlak van de rust. Kom, mevrouw,als gij vandaag wezent- lijk nog visschen wilt,is het hoog tijd dat gij begint. Het antwoord deed den baronet verblee- ken. Ik heb gehengeld, zeide zij zeer bedaard, en wat meer is, ik heb mijn visch gevangen. Hoe meent gij dat? nep sir George uit welken visch hebt ge gevangen? Een twintigduizend pond, was het koel bloedige antwoord. Sir George werd bleek en vloog de kajuit uit. Duivels riep hij, zoodra hij in het rond had gezien. Dadelijk 't roer omgegooid, stuurman; dat is Margate? Wij zijn immers op de Engelsche kust. Juist, Sir George, zeide de dame achter hem. Hij keerde zich om en zag haar aan Uwe bedoeling was dus mij te vangen? En mèe naar Londen te nemen, sir George, antwoordde de dame bedaard en met een vriendelijk lachje om de lippen. De bedrogene wendde zich tot de matrozen. Mijne beurs? riep hij uit; vijf-en-twintig Louis d'or, als gij mij naar Boulogne tergug De kiezingen zullen plaats hebben in de gemeente, in al de plaatsen tel lende ten minste 500 inwoners. De kiezers zullen tot de stembus worden toegelaten van 9 ure 's mor gens tot 2 ure 's avonds. In de kiesbureelen zal er een gangske of lessenaar zijn per drie kiezers. De kiesbussen waarin men de kies- bulletijr.s zal gestoken hebben zullen vergezeld, toegelakt worden en over gebracht naar den post onder de waakzaamheid \an de leden des bu- reels. Zij zullen vervolgens verzon den worden naar de hoofdplaats van het arrondissement en de stemop neming zal worden gedaan 's ander daags 's middags. De kiezingen voor de Kamer zul len plaats hebben den derden zondag van October, den vierden zondag voor den Senaat. De kiezing der provinciale Sena- teurs zal plaats hebben den derden donderdag der maand October. De kiezer die eene eerste maal af wezig blijft, zonder eene wettige re den zal gestraft worden met eene boete van 1,2. of 3 frank, volgens dat bij kiezer zijn zal met 1, 2, of 3 stemmen. Deze cijfers zullen beurtelings 5, 10 en 15 fr. worden bij de tweede niet gewettigde afwezigheid. Bovendien, zal de afwezige kiezer met zijnen naam op eenen tableau brengt Yijf-en-twintig Louis d'or spotte de dame, als in de andere schaal 20.000 pond sterling liggen Valsch, verraderlijk wezenriep de baro net woedend, terwijl hij in het rond zag naar een wanhopig middel om te ontsnappen maar de barones gaf een teeken en in een oogenbiik hadden twee paar gespierde armen hem weerloos gemaakl. De baronet wor stelde, doch vruchteloos. Er werd een strik gebracht en men bespaarde hem den smaad van het binden alleen op zijne verzekering, dat hij zich bedaard in de kajuit zou houden. Er scheen niets anders voor hem op te zitten, dan zich te onderwerpen. Sir George zag thans met verbeten woede op de Dalila, die hem bedrogen had. Zij had de matrozen bestraft, dat zij hem zoo onzacht hadden aangevatmaar liet anders geene aandoening blijken. Verraden door u die ik zoo innig heb lief gehad Gij mij innig lief gehad? Ja, en gij wist dat wel, antwoordde sir George. Daar gij toch eene fortuinzoekster zijt, valsch schepselZou mijn gansch ver mogen met mijne hand u niet rijker betaald hebben, dan een armzalig Judasloon De dame antwoordde niet en ook sir George nam van het_ oogenbiik, dat zij de Theems inzeilden,een verachtelijk stilzwijgen in acht. Hier werd hij aan de matrozen over geleverd, die hem in een logement brachten worden geschreven en gedurende eene maand uitgehangen op den ge vel van het gemeentebuis. De kiesdiners zullen worden afge schaft. Strenge straffen zullen toege past worden op degenen die zullen pogen kiezers om te koopen om het even op welke wijze. In het justiciepaleis van Brussel wordt sedert eenige dagen niet meer gesproken dan van een proces dat gansch de katolieke partij van Brus sel, Leuven en Antwerpen in opschud ding brengt. M. Braun, de katholieke stafhou der der Brusselsche advokaten, ver dedigt in dit proces eenen katholie ken advokaat, die beschuldigd wordt zich zeer belangrijke sommen toege ëigend te hebben in het aan den man brengen of vervangen van door den brand beschadigde loten en titels. De advokaat is een gewezen stagi aire van Mr Max Bausart, die zelfs in zijn voordeel is komen getuigen voor de recbtbank van Leuven. Een ander zeer gekend katholiek fondsenmakelaar, op dit oogenbiik uitlandig, zal zich insgelijks voor het gerecht te verantwoorden hebben aangaande de rol door hem in dien kloosterroman gespeeld. Wij vergaten bijna te zeggen, dat er in deze zaak spraak is van eene waar hij plechtig ziju woord moest geven, geene poging tot ontvluchting te zullen doen. Alles, verloren wanende, was hij nu verheugd, dat men hem niet in eene gevan genis had opgesloten, al ware 't ook slechts voor zoo lang geweest, tot zijne schuld- eischers van zijne oplichting verwittigd wa ren. Het was avond, toen de landing plaats vond. Sir George bracht een akeligen nacht door, terwijl hij zijn lot beklaagde, dat zoo als zijn geweten hem zeide, niet onverdiend was. Des morgens stelde hij eene nota op, waarin hij kort en goed alles aan zijne schuldeischers overgaf. Nauwelijks was hij hiermede gereed, toen een bezoek werd aan gekondigd. Het was de barones. Ellendig schepsel, wat zoekt gij, vroeg hij driftig. Is uw werk nog niet volbracht? Ik heb thans met andere te doen. Met niemand dan met mij, zeide de dame met eene zachte stem en eene bedeesdheid, die bij haar gedrag van gisteren scherp af stak Wat wilt gij daarmee zeggen, mevrouw? Ik ben uw eenige schuldeischer, ant woordde zij, terwijl zij hem tevens eenige papieren overhandigde die hij oogenblikkelijk voor zijne ingeloste schuldbekentenissen her kende. Gij hadt eens eene nicht, sir George, vervolgde zij met neergeslagen oogen. O ja Anna Folton, hernam hij, wij waren speelkameraden. betwisting opzicbtens eene som van 3 miIIioan 800.030 frank! die ontdekt werden in de coffresforts van het klooster der broeders Cellieten of Cellebroeders, toen niet langgeleden, bet klooster te Leuven afbrandde. Al de bijzonderheden van deze be twisting uitleggen, zou te lang zijn, maar wat ik zeggen moet, is dat zel den eene zaak aanleiding gaf tot zulke reeks listen en kuiperijen van allen/aard. Sedert de ontdekking der 4 milli- oenen hebben de broeders de verple ging der behoeftige waanzinnigen laten varen. De twist en de wanorde heerschen in het klooster. Een paar broeders, die dreigden schaandaal te maken, hebben voor hun vertrek ieder eene som van 100. 000 fr. ontvangen De overste, die gedurende lange jaren alleen het bestaan van den schat kende, is vervangen en leeft buiten het klooster met eene jaar lij ksche rent van 2000 frank. Tusschen de nog overblijvende le den van bet klooster wordt niets meer gedaan dan gekeven en getwist voor het geld Deze zaak is geroepen om buiten gewoon veel gerucht te maken en zou wel kunnen zijnen weerklank hebben in de Kamer. Zij ging als kind buitenlands met hare familie. Juist naar de Oost, en is daar naar ik gehoord heb, met een rijken planter ge trouwd. Het speet mij, toen ik dat hoorde, want wij hadden elkaar als kinderen al lief. Zij trouwde tegen haar wil, zeide de dame want ook zij dacht aan oude tijden Tegenwoordig is zij weduwe. Sir George was allengs een licht opgegaan. Hij sprong driftig op de dame toe, greep hare hand en riep blij verrast: Gij zijt...:..., Ik ben uwe nicht, Anna. Het is onnoodig ons verhaal te rekken, de verbeeldingskracht des lezers zal 't overige nu wel aanvullen. De dame was als rijke weduwe naar Engeland teruggekeerd zij had den toestand en de ongelegenheden van den haar onvergetelijken neef vernomenzij had dat schijnbaar ongeluk met haar rijtuig voor zijne deur zelve zoo beschikt, en nader kennis met hem gemaakt. Hem op de ver melde wijze mee naar Engeland te lokken was een moedwillige gril, een inval geweest, zooals die bij meer vrouwen opkomen. Zijne schulden had zij betaald. Zij deden als alle romanhelden, werden man en vrouw, leefden gelukkig, en wij wenschen dat alle echtge- nooten op den duur zoo weinig berouw over hunne keus mogen hebben, als dit paar over de zijne had. EINDE. HET WEEKBLAD

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1894 | | pagina 1