VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. 1 2 Opgelet Inlichtingen voor den kiezer. De rust van 't Land Voor de boeren Bedenkt dat voor de vereenigde liberalen gestemd Negende jaar. Zaterdag 13n October 1894» Nummer 42. ARRONDISSEMENT D'YPRES. B run fa ut. Leleup. Vermeulen. Berten. 1 Colaert. I Iweins d'Eeekhoutte. Abonnementsprijs voorop betaalbaar: 3 50 fr. per jaar voor de stad. 3 fr. voor den buiten. Per 6 maanden: 1 fr. 75. Annoncem 15 cent. per drukregel. Rechte lijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. - Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 8 fr. per 100. Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. Deannoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede die voor het buitenland worden ontvangen loor den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. E E I ^5 O G X O H B E De kiezer wordt slechts tot de stemming toegelaten op vertoon van zijn uitnoodigings- brief. (Art. 173 van het kies wetboek.) Ieder moet dus zorgvuldig zijn oproepingsbrief bewaren, en hem op zak hebben om te gaan stemmen. Dat is uiterst noodzakelijk Waaneer stemt men V De kiezers zijn tot de stemming toegelaten van 8 ure 's morgens tot 2 ure 's namiddags. Als de voorzitter van het kiesbureel het noodzakelijk oordeelt, worden om 8 ure de namen der kiezers afgeroepen in de volgorde dat zij opgeschreven zijn. Eens deze naamafroepirig gedaan, zijn de kiezers, die er nog niet tegenwoordig waren tot de kiezing toegelaten tot 2 ure 's namiddags. Ieder kiezer, die in het kiesbureel is vóór klokslag 2 ure, moet tot de stemming wor den toegelaten. Ieder kiezer moet zijn oproepingsbrief op zak hebben. Hoe stemt men De kiezer, die voor al de kandidaten van dezelfde lijst stemt, maakt met het potlood, dat te zijner beschikking ligt, het witte punt zwart welk zich bevindt in het midden van het zwarte vierkant dat aan het hoofd der lijst dezer kandidaten is geplaatst. Het kenteeken der stemming, al is het er onvolmaakt op aangeteekend, is geldig, tenzij het inzicht om het stemmingsbrieije te doen herkennen klaarbiijkend is uitgedrukt, He Icïezei* moet bij z; os acle 1*1 EjSi zorgen s a) Niet een enkel plekje of potloodstreepje buiten het zwarte vierkant op den kiesbrief te laten komen, als hij het witte punt of rondeken zwart maakt. b) Als hij het stembriefje plooit, de reeds aangeduide vouwen te volgen. c) Van het stembriefje, dat door onoplettendheid beplekt, bestreept of eenigszins bevuild of beschadigd werd, te doen vernietigen en een ander stembriefje te eischen. In geval van blindheid of als de kiezer gebrekkelijk is, moet de voorzitter toestaan dat hij gevolgd worde door een leidsman of helper. He stemming is getieïm l Gij en God alleen kunt weten voor wie gij gestemd hebt. Luister goed en gij zult zien hoe waar het is, alhoewel priesters, kasteclheëren en mach tigen u het tegenovergestelde zullen trachten wijs te maken om u vreeze aan tc jagen Luister dus 1.— Al de stembrieven zijn gelijk van vorm, van grootte, van kleur. Hetgeen de voorzitter van het stembureel u zal afgeven, kan dus niet onderscheiden worden onder al de andere. 2. Wanneer gij stemt, bevindt gij u in het kiesgang je. Niemand kan zien welk puntje gij zwart maakt met het potlood. 3. Gij moet uwen stembrief toegevouwd aan den voorzitter teruggeven. Hij kan dus niet zien hoe gij hebt gestemd. Hoe kan men uw stembriefje onderscheiden Stemt dus in volle vrijheid van uw geweten. Niemand kan weten hoe gij van uwe vrijheid hebt gebruik gemaakt. Herinner u iets 't Is dat het de liberale partij is die in 1878 eene wet van het cle- ricale ministerie heeft afgedwongen, om het geheim der stemming te waarborgen. Ann liaar alleen, hebt gij te danken, dat gij thans biezei* zijt en uw kiesrecht moogt gebruiken, als vijfje biezer en builen allen dwang Zult gij stemmen voorde clericalen die u willen dwingen of voor de liberalen, die u als vi*jyen burger behandelen Het grootste gevaar waaraan ons land kan blootgesteld worden is dat eene enkele politieke partij zoo oppermachtig zou worden dat zij alles zou vermogen en dat de minderheid hoegenaamd van geenen tel meer zou zijn. Dan zouden de ergste partij wetten gemaakt worden, de grootste bestuurlijke misbruiken plaats hebben, de ergste vervolgingen tegen andersdenkenden ontstaan. Een gevaarlijke toestand, zeggen wij, want de vervolgden en de verdrukten zouden zoo talrijk worden dat er onvermijdelijk oproer, ja, revolutie zoo door onstaan. En adieu dan, de rust en de voorspoed vau't land! Want de klerikalen zouden wetten maken ter hunnen voordeele Tegenwoordig krijgt gij op 't tribunaal een zwaardere straf om n'en haas te schieten, dan om n'en mensch te dooden. En nochtans Wie voedt de hazen? De boeren wiens land vruchten zij afeten. Wie eet de hazen! De clericale landeigenaars, die u dan nog schrik kelijk hooge pachten doen betalen. Wilt gij van dit schandelijk onrecht verlost zijn! stemt dan voor de Eifoei*alen. (ieen man, geen cent, geen kanon sneer wTeg; met de Ikrijgsbelasting^en i klonk 't cle- ricaal liedje van over tien jaar. Geen man meer! En zij verlengden den militairen dienstplicht van onze arme werkmans- en boerenjongens van lO Oj> ÏSjaren Geen cent meerEn ze verkwistten bij de honderd millioen voor nieuwe kanons èn forten, Honderd snillioeaa trommelen ze voor hun soldatenspel uit den zak van de belastingschuldigen. Eu voor clen landbouw hadden ze geen geld! Zij stoeften nochtans zooveel op hunne bonis. Maar 't is nu gebleken dat hunne bonis maar op 't papier bestaan. Want onder voorwendsel van den landbouw te redden, willen ze nu nieuwe belastingen invoeren op graan, boter, mar* garioe, chêeores, enz. Is 't niet wraakroepend Die belastingen zouden 't meost drukken op de kleine boeren, de landwerklieden en op de arbeiders uit de stad. Men wil in den zak van de armste mensehen tasten om eenige rijke kasteelheeren kontent te stellen en hun toe te laten hunne reeds zoo overdreven pachten nog op te slaan. Gaan wij dat toelaten, jongens! Neen, niet waar? Dus als één man HET WEEKBLAD Election de trois représentants si B

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1894 | | pagina 1