VAK IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. Uitslagen der wetgevende Kiezingen van 14 October 1894. Kiezers Opgepast Negende jaar. Zaterdag 20" October 1894. Nummer 4> Kamer- der Volksvertegenwoordigers. -ë ASSOCIATIE Algemeene Vergadering Onze Nederlaag. De uitslagen der Kiezing. Abonnementsprijs voorop betaalbaars 3 50 fr. per jaar voor de stad. 3 fr. voor den buiten. Per 6 maanden: 1 fr. 75. Annoncem 15 cent. per drukregel. Rechte lijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. - Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 8 fr. per 100. Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede die voor het buitenland worden ontvangen ioor den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij ea onderteek end toe te zenden. Artikelen on ge teekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgsnomen. ARRONDISSEMENT YPEREN. Het arrondissement Yperen, behelzende 7 kieskantons, twee kantons van Yperen en deze van Meesen, Passchendale, Poperinghe, Rousbrugge en Wervick, is samengesteld uit 87 kiesbureelen, verdeeld in 28 opnemingsbureelen. Poperinghe. Rousbrugge. MM. Brunfaut Yperei Meesei 4233 2257 389 1112 492 1356 Leleup 4192 2223 385 1069 486 1329 Vermeulen 4234 2221 389 1102 489 1356 MM. Berten 8879 3199 1730 3295 2614 4757 Colaert 8845 3200 1692 3244 2630 4756 Iweins d'Eeckhoutte 8928 3178 1735 3218 2619 4743 Volstrekte meerderheid: 17.544; geldige stemmen: 35.086; nietige briefjes 1.087. Hebben bekomen: MM. Brunfaut: 9.839stemmenLeleup, 9.684; Vermeulen, 9.791; Berten 24.474; Colaert 24.367Iweins d'Eeckhoutte 24.421. Bijgevolg zijn de heeren Berten, Colaert en Iweins d'Eeckhoutte, klerikalen, gekozen. Naar luidt Art. 73 titel III der nieuwe kieswet, moeten alle recta- matiën, waartoe de nieuwe opgemaakte en ter ieders inzage neergelegde kiezerslijsten voor 1895, zouden kunnen aanleiding geven, aan het Kol legie van Burgemeester en schepenen uitleiding der 31en der loopende maand October ingediend worden. Bede dan aan alle kiezers, die vermeenen eenigszins recht tot recla matie te hebben, zich spoedig aan te bieden of wel ten stadhuize ol ten bureele der liberale Associatie Semenaristraat Yper, welke dagelijks open is van 9 tot 12 ure voor- en van 2 tot 5 ure namiddag. ('s Zondags, in den voormiddag alleen.) Liberale en Grondwettelijke der stad Yperen. Tan Dinsdag 16 October 1894 ten8u. 's avonds. Op het voorstel gedaan door de leden van het Comiteit heeft de al gemeene Vergadering beslist zich te onthouden op de provinciale kiezin gen van 28 October aanstaande. Daarna heeft zij, op het voorstel van M. Bossaert, bedankingen ge stemd aan de heeren Leleup, Ver meulen en Brunfaut, voor den ijver en de zelfopoffering waarvan zij be wijzen hebben gegeven in den strijd voor de kamer. A. LAHEYNE. CH. LELEUP. Zij is roemrijk en zal vruchtbaar zijn in uitslagen. Door onzen strijd hebben wij aan de £5,000 kiezers van het arrondis sement Yperen bewezen dat zij bur gers zijn van hun land en deel ne men aan het bestuur der openbare zaken. Wij hebben de kaders van het li berale en demokratische leger herin gericht. Wij hebben openbare en tegensprekende meetings gegeven in plaatselijkheden waar men zegde dat alle politiek leven uitgedoofd was; wij hebben het beste onthaal beko men. De gedachten die wij verspreid hebben zullen vruchten dragen en, wanneer onze landelijke bevolkingen zullen verstaan hebben welk belang zij hebben in de demokratische her vormingen, waarvan wij de verwe zenlijking najagen, zullen zij zich keeren tegen de verdrukking der geestelijkheid en der kasteelheeren die hen uitbuiten. Het zal de beslis sende zegepraal zijn. Door onzen strijd hebben wij de geestelijkheid verplicht partij te trekken voor de verdediging der voorrechten, der tegenwerking en der verdrukking. Nooit heeft de geestelij kheid zoo veel gelogen en gelasterd. Nooit heeft zij zich met zooveel woede in den poli- tieken strijd geworpen. Met zulks te doen heeft zij de demokratische zaak dienst bewezen. Gemeenten, waar wij geenen toegang hebben gehad, zijn in volle woeling; onze gedachten zijn er verspreid geweest door de poli tieke sermoenen, waarin men dezelve veroordeelt. De berekeningen onzer tegenstre vers gaven 5000 stemmen aan onze kandidaten. Deze berekeningen door de geestelijkheid der parochiën ge daan zijn altijd zeer juist. Onze kandidaten hebben bij de 10,000 stemmen bekomen Overal waar wij hebben kunnen binnendringen, hebben wij stemmen gewonnen. Te Yperen bijzonderlijk is onze uitslag treffende geweest en het getal bekomene stemmen zeer aanzienlijk. Dat is overigens bemerkt geweest in de opnemingsbureelen bijna al de bulletijns met den zegel van een bureel van Yperen gestempeld, wa ren liberale stemmen. Brabant. Antwerpen. O* HET WEEKBLAD W <x> c3 O KANTON KANTON KAbei-alen. KANTO van KANTC P 5=1 ÊH CO iz M Oh H •S K tS Klerikalen. DE SEKRETARIS, DE VOORZITTER, Arrondissement Brussel SENAAT Uittredend9 liberalen. Getal stemmen 205.788 Liberalen Klerikalen-Independenten Brunard, Bruylant. Croeq, Goblet d'Alviel, Robert, Steurs, Van Halterem, Vaueamps, Vemenet, 73.962 73.554 73.369 73.463 I 73.424 I 73.616 73.415 73.322 j 73.079 I De klerikale senateurs V. Allard, Ectois, Oraaf de Marnix Baron Jolly, Plissart, Baron Snoy, A. de Steenhault, Van der Bursch Van den Corput, zijn gekozen. 89.176 8S.615 88.788 88.560 88.422 88.518 88.467 88.481 88.405 KAMER Uitredend 17 (1 liberaal overleden) Gftal stemmen 236,283 Klerikalen-Independenten Liberalen Bergé Buis, De Mot, Féron, Graux, Hanrez, Hollevoet, Huysmans, Janson (Jules.) Janson (Paul) Lambiotte, Lemonnier, Morichar, Richald, Eug. Robert Sohoukens Vanderkindere, Van Wilder, Socialisten Anseele, Louis Bertrand, Brenez, Dausi, Defnet, De Greef, Delporte, Demblon, Eibers, Lebrun, Levêque, Edmond Picard, Rochette, Sas, Serwy, Vanderbruggen, Van Tricht, Vandervelde, 60.226 Billaut, 93.137 59.252 Colfs, 92.577 59.015 de Bondriddei', 92.732 61.103 de Borghrave, 93.248 59.078 de Jaer, 92.766 60.273 Gf. de Mérode, 93.630 60.049 Gf. H. d'Ursel, 92.992 59.401 Fichefet, 92.692 60.511 Gilleaux, 92.626 61.643 Hemeleers. 92.527 60.478 d'Hendecourt, 92.436 60.800 Lauters, 92.374 59.689 Mousset, 92.453 60.752 Mesens, 92.798 60.465 j Neerincx, 92.662 59.201 Thèodoor, 92.689 58.394 Vander,inden, 92.476 59.476 J. de Vriendt 92.683 Vlamingen 40.218 Bogearts, 39.349 Burton 4.465 4.373 4.418 4.408 4.324 4.352 4.282 4.516 4.347 4,313 4.482 4.525 4.306 4.296 4.365 4.337 4.343 37.770 Callewaert, 37.541 Cuylits, 39.157 Demarteau, 39.560 Drsmedt, 39.005 Vranckx 38.450 Josson, 37.441 Lambeau, 37.621 Magiierman, 37.890 Dekeersmaeker, 39.369 i Beving, 37.361 Verbeeck, 37.115 Uten, 37.574 Gullebertus, 37.812 Van Dormael. 37.465 j Dauby, 38.933 V.d.Mensbrugghen4.296 Lijst van«Diables au corps Batholomeus, 697 Lemesre, 665 Dardenne, 711 Lynen, 725 Jonglibergs. 661 Van Neck, 671 Jéröme. 659 Afzonderlijke kandidaat-. Mahaü, 818 Arrondissement Antwerpen SENAAT Uittredend 5 klerikalen Getal stemmen 95,272 Klerikalen Liberalen Ernest Grisar, Lambrechis, Bal, Vanderschoot, Verspreeuwen, 39.104 Cohels, 55,236 39.096 della Failt, 55.007 39.355 Graaf de Pret, 55.060 39.001 Graaf Le Grelle, 55.010 38.974 Van Put, 55.185 KAMER Uittredend 10 klerikalen. Getal stemmen 111,42S Liberalen Klerikalen Cauwenberg' 42.787 Biart, 60.997 Cupérus, 42.629 Oooremans, 61.142 De Leeuw, 42.630 Delbeke, 60.865 Desguin, 42.659 do Ramaix, 60.828 Groesser, 42.703 De Winter, 60.711 Kleglinger, 42.655 Heuvelmans, 60.806 Victor Meert., 42.659 Koek, 60.6S6 Oyen, 42.571 Meeus, 60.641 Strauss, 42.392 Ullens, 60.704 Van Ryswyck, 43.237 Van den Bemden, 60.792 Verheyden, 42.520 Vanden Broeck, 60.984 Socialisten Anseele, 4.871 Speyers, 4.449 Daniel, 4.445 Stautemas, 4.318 De Mets, 4.434 Suikerbuik, 4.341 Goetsohalk, 4.512 Van Beveren, 4.488 Huyghe, 4.336 Van Fieteren, 4.381 Mortelmans 4.476 Socialisten der "Wacht Borri, Fabry, Hasdenteufel, Meyers, Midy, Schram. 671 715 647 625 636 635 Staelens, Swevers, Verdyck, Waerseghers, Welters, 638 620 636 629 619 Afzonderlijke kandidaat :Moortelmans, 1,179 De klerikale senators en volksvertegenwoordi gers gekozen. Arrondissement Mcchelen SENAAT Uitredend 2 klerikalen. Getal stemmen 49,451 Klerikalen de Meester, Due d'Ursel, KAMER Uittredend 4 klerikalen Ge:al stemmen 55,656 "Klerikalen Klerikalen Cluydts, De Poorter, Peeters, Van de Walle, 14.932 j Broers, 32.496 14.890 Cauwenberg, 32.512 14.968 Fris, 32.186 14.957 Lefebvre 32.893

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1894 | | pagina 1