VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. Kiezers Opgepast Negende jaar. Zaterdag 27" October 1894. Nummer 44. Het bilan van den dag. De Ballotteering te Brussel In de Liberale Associatie. In de Ligue Libérale. Io het Volkshuis. Ministerieele Wiizigingen. De stemming per kanton Abonnementsprijs voorop betaalbp ar: 3 50 fr. per jaar voor de stad. 3 fr. voor den buiten. Per 6 maanden: 1 fr. 75. Annonceut 15 cent, per drukregel. Rechte lijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. - Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, ent. 8 fr. per 100. Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eon- gratis ingelijfd. Deannoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Naar luidt Art. 73 titel III der nieuwe kieswet, moeten alle recta- matiën, waartoe de nieuwe opgemaakte en ter ieders inzage neergelegde kiezerslijsten voor 1895, zouden kunnen aanleiding geven, aan het Ivol- legie van Burgemeester en schepenen uiterlijk den 31en der loopende maand October ingediend worden. Bede dan aan alle kiezers, die vermeenen eenigszins recht tot recla matie te hebben, zich spoedig aan te bieden of wel ten stadhuize of ten bureele der Liberale Associatie Semenariestraat Yper, welke dagelijks open is van 9 tot 12 ure voor- en van 2 tot 5 ure namiddag, ('s Zondags, in den voormiddag alleen.) Bij de eerste kiezing bekwamen de kleri- kalen 75 zetels, De balloteering brengt hun aan18 zetels te Brussel 2 te Ath, 2 te Borg worm (Waremme) 2 te Tongeren, 4 te Door- nijk en 1 te Nijvel. De oude klerikale kamer bestond uit 93 leden de nieuwe zal 104 katholieke volksvertegen w oord igers tel 1 en De radikalen-socialisten tellen 32 gekoze nen, de gematigde liberalen 16. De gebeurtenis van den dag is enkel de val van het kabinets-hoofd te Nijvel, M. DeBurlet ,die voorgoed geklopt is. Sieur De Burlet komt de voorlaatste op de klerikale lijst voor en heeft 700 stemmen minderheid tegen M. Henrecot den liberalen gekozene Het overige, behalve Brussel, was voor zien. De klerikalen gekozen met\12000 stemmen meerderheid. De klerikale buiten en de aristocratische omgeeving van den koning hebben ditmaal een ruwen slag toegebracht aan de liberale Brusselsche deputatie. Knappe mannen zooals Janson, Féron, Graux enz. moeten de plaats ruimen voor eenige onbekende nuliteiten, voor eenige onnoozele roomsche figuranten van eersten kaliber. Een Fichefet Mesens(J), De Jaer, Gil- liaux, Lauters, enz. worden door eenige benauwde en opgehitste kleine burgers en gefanatiseerde boeren naar de Kamers ge zonden om er de belangen van meer dan een half millioen zielen te gaan vertegenwoor digen/ De ellendige trukken die de klerikale partij gebruike met hare afflcben en in hare pers overtreffen alle ge dacht. Het was anders niet dan dynamiet, petrole, moordenaars, oproepmakere enz. enz. die de ellendige roomsche klok ram melde, om de afslachtige en twijfelachtige kiezers heel en al krankzinnig te maken. In zekere kiesbureelen zegde sommige be nauwde liberalen We stemmen voor de klerikale lijst, wie weet wat er zoude kunnen gebeuren 1 Dergelijke domkoppen lieten zich dus beet nemen en vergaten dat het omwerpen der brusselsche deputatie alléén in eens 36 stemmen meerderheid aan de klerikale partij geeft. De optelling der stemmen Ditmaal is de optelling gauwer gebeurd en reeds 6 ure later, om 9 ure 's avonds kende men den uitslag van 71 bureelen Liberalen 56,769 Katholieken 42,675 Om 9 1/2 ure was er eene liberale meer derheid van 18.000 stemmen en om 10 ure wanneer de slaven der pastoors van Wolverthem, Assche, Linkebeek enz. hunne kiesoptelling gedaan was, waren de rollen omgekeerd en zijn het de klerikalen die 12.000 stemmen meerderheid bekwamen: Alle hoop was dus verloren en om 10 ure 20 werd de zitting in de Liberale Associatie geheven 1 Brussel had zondag avond een doosch aan schijn en in al de opgepropte koffiehuizen en herbergen was het een gesakker tegen de Calotte zonder einde, 't Kon niet baten. In de Métropöle waar duizend menschen aanwezig waren riep een liberaal uit 20 fr. Ie winnen die zich hier durf klerikaal noemen Iedereen zweeg Er zijn van die overwinningen die eene stad in een echt kerhof herschapen. Wat meer is de federatie der werk liedenpartij besloot dat d6 socialisten kie zers voor de 11 progressisten zouden stem men en voor het overige den kiezer volle vrijheid liet. Dit was eene grove dwaasheid, want eens dat men zulke besluiten neemt, ontzenuwt men alle werkkracht, verlamt men heel en al de partij. Dit was ditmaal voorzeker wel het geval, want eens dat in een kiesstrijd twijfel ont staat... overwint terwijl de vijand. Picard, Van der Velde en C" hebben twee hazen te gelijk willen vangen. Klerikale katnons Het enkel kanton Assche levert ons een bewijs van den buiten. Er zijn aldaar 12,387 kiezers: De liberalen bekomen 1631de kle rikalen 10.545. Dit zegt genoeg en het is overbodig com- mentariën te maken tegenover zulke gefana tiseerde streken. 100 000 liberale kiezers van het arrondissement Brussel zullen dus in de kamers niet vertegenwoordig zijn. 100.000 stemgerechtigden worden dus uitgesloten omdat de klerikalen eenige stem men rr.e mderheid behalen De evenredige vertegenwoordiging dringt zich noodzakelijk op en zal natuurlijk gestemd worden want overal in Vlaanderen, en ook in Brabant worden de liberale steden door de buitenkiezers letterlijk overrompeld. De verkoopzaal der Anspaschlaan was, te rekenen van 6 ure, proppensvol. Van den beginne af, kondigde M. Crickx aan dat de eerste bureelen van de stad eene onvoldoende meerderheid gaven en men dus den triomf der klerikalen door den buiten, mocht voorzien. Een uur later werden MM. Eug. Robert en Paul Janson, bij hun binnentreden, zeer geestrif tig toegejuicht. De uitslagen van Assche, Lennick en Wol verthem zijn eene verplettering voor delibe rate lijst. Ten 10 ure nam M. Eug. Robert het woord om de onvermijdelijke nederlaag van de liberalen kandidaten aan te kondigen. Hij zegde Wij hebben nog slechts eene meerder- liein van 1,000 stemmen en de eerste uitslag van een landerijk bureel zal ze aanstonds doen verdwijnen. Sedert verledene week zijn wij achteruit gegaan. Dit is stellig. Pogen wij thans de oorzaak van die neerlaag der democratie niet te onderzoeken. Onderwerpen wij ons en hebben wij moed in de toekomst. Niets is verloren indien het liberalismus zich voor taan eernstig vereenigt met de democratie. Toejuichingen). M. Paul Janson(toejuichingen). Geenen moed verloren De dag is slecht, 't is waar. Wij hoopten het achteruitkruipeni gouver nement omver te werpen. Eilaas? dit werd niet ver wentlijktl Denkt aan de toekomst en blijven wij ons meester van ons zeiven. Raadpleegt de cijfers, gij zult zien wat de vrees van het socialismus heeft kunnen doen in sommige wijken van de hoofdstad zelf. Kiezers hebben de orde willen verzekeren met aan de klerikalen de hand te geven. Welke dwaling 1 Het klerikaal gouvernement, dat recht blijft, zal geene der hervormingen verwe zenlijken welke het algemeen stemrecht eischt. In deze hervormingen is nochtans de rust van het land gelegen. Morgen vangen wij met dezelfde kracht dadigheid de propaganda aan. Ons verwijderend, smaken wij het ge noegen en hebben wij de eer het algemeen stemrecht aan 't Belgisch volk gegeven te hebben. Ten slotte maande M. Janson elkeen tot kalmte aan. Het Comiteit der Ligue TAbérale zetelde Zondag avond in de Yiaamsche Brouwerij. M. Bergé zat de vergadering voor en deed de uitslagen kennen naarmate dat ze binnenkwamen. Ten 10 u. 25 m. kondigt hij af dat op 118 bureelen de liberalen 84,,402 stemmen be kwamen en de klerikalen 86,500. M. Bergé sprak alsdan: Dit is een zeer slecht nieuws en van nu af is onze neerlaag zeker. Er blijven nog 5 bureelen te kennen over van Assche, bureelen van Vilvoorden, Len nick, Ukkel, Molenbeek, Schaerbeek en de meeste zijn ongunstig voor ons. Onze tegenstrevers zullen zegepralen met eene meerderheid van 14 a IS,000 stemmen. (Verward geroep in de zaal). Deze verklaring deed op de aanwezigen een ongeloofelijken indruk. Wanneer de kalmte was hersteld, hernam de redenaar Ontveinzen wij ons de neerlaag niet welke ons te wachten staat. Beginnen wij echter van morgen af te werken om dit onrechtvaardig kiesstelsel te doen verdwijnen. Er moeten verschillige kiesomschrijvingen ingericht worden en het stelsel der evenre dige vertegenwoordiging alleen kan het groot politiek vraagstuk oplossen voor het welk wij staan. Toejuiching Den dag dat wij dit rechtvaardig kiesstel sel zullen hebben, zullen wij nog liberale zegepralen begroeten en elke partij zal ver tegenwoord zijn volgens hare macht. Wij zullen dan niet meer zien dat de groo- te steden verpletterd worden door den bui ten. Na vervolgen al degenen bedankt te heb ben die het hunne bijdroegen om de liberale kandidaten te doen zegepralen, verklaart M. Bergé ten slotte Het is nooit te laat om goed te doen. Men mag den moed niet verliezen. Men moet zich integendeel voorbereiden tot den triumf van morgen. Elk mag zich verwijderen met de voldoe ning zijnen plicht volbracht te hebben. De menigte verwijderde zich zeer kalm, doch diep ontroerd door dezen noodlottigen uitslag voorde liberale partij. Het comiteit zetelde in het Volkshuis van 6 ure onder voorzitterschap van M. Serwy, De zaal was eivol. De uitslagen der balloteeringen in 't bin nenland werden medegedeeld en geestdriftig toegejuicht. Ten 10 1/2 ure verklaarde M. Serwy dat alle hoop voor Brussel verloren was. De neerlaag der liderale lijst is zeker en volledig. M. Eug. Robert kwam op dit oogen- blik binnen en werd zeer geestdriftig en langdurig toegejuicht. Ik ben gelukkig mij hier te bevinden, zegde hij, niettegenstaande de smart welke ik gevoel. Dank aan de werklieden omdat zij de li berale lijst hebben ondersteund. Het algemeen stemrecht heeft uitspraak gedaan ten voordeele van het volk. In de toekomst zal de klerikale reactie niet kunnen verpletterd worden dan wan neer de democratische partijen zich veree nigen. De zitting werd geheven ten 11 ure, na eenige woorden van den voorzitter. Men vermoedt dat M. Beernaert terug aan het hoofd van het cabinet zal geplaatst wor den. 't Was voorzeker met dit doel, dat hij maandag morgen in het paleis des konings werd geroepen. Andere ministerieele wijzingen zijn op handen. Men spreekt over de mogelijke aftreding van MM. Begerem en Vandenpeereboom. M. Descamps, senateur voor Leuven, zou wel kunnen optreden in het nieuw ministerie. te Brussel. Het zal misschien oed zijn om te verne men hoe de stemmening de kiesomschrijving HET WEEKBLAD tl o o

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1894 | | pagina 1