VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. BELANGRIJK BERICHT. Het prins-bisdom Luik. Ghemin de fer. Zaterdag 29" December 1894. Nummer 53 Het Comiteit der Liberale Associatie verzoekt dringend de politieke vrienden die bericht zouden ontvangen van hunne uitschrabbirig op de kiezerslijsten of wier aantal stemmen verminderd zouden zijn, zonder uitstel het afschrift dier kennisgeving neer te leggen in het lokaal der Associatie, herberg Den Zalm alhierc Aangezien er maar enkele dagen overblijven om de nieuwe reklamatiën desaangaande in te dienen, worden de belanghebbenden dringend uitgenoodigd geenen tijd te verliezen. De rechten op den tabak. Aangroeiende voorspoed. De nieuwe gemeentewet. Abonnementsprijs voorop betaalbaar» 3 50 fr. per jaar voor de stad. 3 fr. voor den buiten. Per 6 maanden: 1 fr. 75. Annoncen» 15 cent. 0 lijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. - Akkoord per jaar of per maand. 10 centlemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. A fr* r' er 100. Alle berichten van verkoopingen of andere beke udmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beieê Vlaanderen, alsmede die voor het buitenland worden ontvangen loor den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamds artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Heures de déparl a pirtir du ler Octobre <f YPRES pour Poperinghe, 5-20 6-54 8-52 9-03 9-43 TRAM YPRES PURNES. FURNES-YPRES. (24° Vervolg). Ook zal men licht begrijpen dat het volk met uitbundige vreugde dezen vrede vernam, en dat het in het vervolg, zijnen laatëten druppel bloeds om hem rein en ongeschonden te bewaren, zal ten beste geven. Met dit verdrag te teekenen ha l Adolf van La Marck van den nood eene deugd gemaakt; zijn verwaande overmoed was diep gekrenkt; immers wat bloef er hem nog over van zijn gezag, aan hem, die nochtans de hoop streel de, om als een rechte autocraat over zijne onderdanen te heerschen. Zijne omgeving waartegen zekere schikkingen des Vredes, bijzonder gericht waren, hitste hem dagelijks tegen het volk op, en spoorde hem aan om de bepalingen der geslotene overeenkomst niet te eerbiedigen. Aan deze slechte raad gevingen leende hij een welwillend oor, en wanneer zijne ambtenaren zich oprieuw aan plichtverzuim en wetsovertreding schul dig maakten, achtte hij het onnoodig om vervolgingen tegen hen in te spannen. Door deze trouwelooze houding verwekte hij on der het volk eene dieps misnoegdheid, die tot erge onlusten aanleiding gaf, en hem voor de tweede maal noodzaakte den wijk naar den vreemde te kiezen. De graven van Dat er van al dé klerikale beloften niets komen zal, zulks wordt van dag tot dag meer en meer bewezen. Bij de algemeene kiezingen werd de afschaffing der belasting op den tabak beloofd en de provincieraad van Westvlaanderen stemde er ook eenen wensch voor. Dit alles is zand in de oogen en het bedriegt den boer. Nu laat de heer minister De Smet- de-Nayer weten dat hij beraden de afschaffing der rechten op den tabak zal bestrijden, die ware bescherm- rechten zijn voor het planten van ta bak in ons land, wiens inlandschen tabak niet kan mededingen met deze van den vreemde, en dat nooit eene betere wet van bescherming tot stand gebracht werd Ziet gij het, landbouwers, daar is Gelder, Gulik en Berg, die meermalen aan zijne braspartijen had deel genomen, vlogen hem ter tulpen versloegen de Luikenaren, in een bloedig gevecht, in de omstreken van Hoesselt geleverd. (1328). Het volk onder wierp zich nochtans niet en het was eerst in 1331, na den Vrede van Vottem, dat Adolf van La Marck te Luik kon terug- keeren. De burgerij wierd veroordeeld om den prins eene krijgsbelasting van 57000 kronen te betalen. Geene andere voorwaarden wier den den volke opgelegd, hetgeen genoegzaam betuigde dat de overwinnaars de macht der gemeenten nog grootelijks duchtten, De verstandhouding was overings van korten duur. Nieuwe wetsverkrachtingen van 's vorsten ambtenaren gaven aanleiding tot nieuwe moeilijkheden, en noodzaakten den vorst voor de derde maal de wijk te kiezen. De hertog van Brabant Jan III trad alsdan als bemiddelaar lusschen de twistende partijen op, en door de St-Jakobsbrieven (alzoo genoemd omdat zij in het St-Jakobs- klooster gegeven werden) bekrachtigde Adolf van La Marck de besluiten, die het volk te gen de onwettige handelwijze zijner officie ren genomen hacl. Hij erkende de instelling eener rechtbank, genaamd Gerechtshof der XXII, samengesteld uit vier afgevaar digden des adels, vier der geestelijkheid en nu de minister van financiën die u zegt dat de klerikale partij u voor den aap gehouden heeft wanneer zij de afschaffiing der belasting op den tabak beloofde. Niet waar de klerikalen zijn volks bedriegers 't Is al goed nieuws dat men hoort en ziet sedert de klerikalen en de so cialisten elkander het meesterschap in ons land betwisten, en door veree- nigde pogingen de liberalen overal ter zijde geschoven hebben. Het is gekend dat de boerkens in weelde leven met hunne klerikale vrienden die hen met weldaden over laden hebben, dat nu de gebradene kiekens met het mes op den rug langs de straten in de dorpen loopsn en dat de boerewerkmenschen maar aan de hoornen te schudden hebben opdat de verkensribbekens in den mond vallen. Doch alle gekscheerderij daar ge laten, 't is nu zeker dat de staats- renten mindere intresten zullen op brengen en van 3 1/2 op 3 ten hon derd gebracht worden. Dat is de nieuwjaargift welke de minister van financiën bestemd voor de kleine ren teniers, de spaarzame werklieden en de openbare besturen van liefdadig heid. In weinige jaren tijds zijn de staats- renten een derde in intresten ver minderd, 't is te zeggen dat hij die vroeger met een kapitaal van 10,000 veertien des volks. Het had voor bijzondere zending de geschillen, die tusschen de natie en den prins mochten ontstaan, te slechten en de plichtvergetene bisschoppelijke ambte naars te vervolgen (6 Juni 1343). De onaf hankelijkheid dezer rechters was uitdruk kelijk gewaarborgd, want zij waren voor het leven, door de staten benoemd, en erken den geene andere overheid dan 's lands ver tegenwoordiging. Den dweepzuchtigen prins berouwde het weldra aan de burgerij deze vergunning, die voor haar eene waarborg van rust, recht en vrijheid was, afgestaan te hebben. Door verraad maakte hij zich van de St-Jakobsbrieven meester, en deed ze ver nietigen. Doch niet zoohaast was het volk van het gebeurde verwittigd, of het liep te wapen, verjoeg den prins uit het bisdom, en eischte, onder wraakgeschreew, zijne onmiddelijke afzetting. Adoll van La Marck ging in den sterken burcht van Clermont den loop der zaken verbeiden; de dood liet hem echter den tijd niet, om de plannen, die hij beraamde, ten uitvoer te brengen. De laatste gebeurtenissen hadden, aan zijne reeds diep gekrenkte gezondheid, eenen harden slach toegebracht. Hij stierf op 3 November 1344, aan de gevolgen eener ijlkoorts, en liet aan zijnen opvolger, Kn- gelbertus van La Marck, door paus frank 4 lj2 staatsrenten een inkomen van 450 frs bezat er thans maar 300 meer zal hebben. En men zegt echter dat de kapita len niet belast zijn. Daareven is zeker wel het tegendeel bewezen? Wederom ten oorloge tegen de liberalen Dat de liberalen het zich voor ge zegd houden, eene nieuwe oorlog mogen zij verwachten. De klerikale drukpers laat reeds den strij ikreet hooren. De nieuwe gemeentewet zal en moet een wapen zijn om de liberale steden in de han den der geestelijke partij te leveren. De kieswet zal zoo ingericht en sa mengesteld worden dat zij een strop der zeeldraaiers zal worden om al de gemeentehuizen in de handen] ]der klerikalen te leveren. Ziehier op welke manier hetJHan- delsblad dit gewichtig nieuws aan- kondigd Wij begrijpen zeer goed dat de liberalen zoolang mogelijk zich aan de kussens willen vastklampen; maar willen dat de gemeentelijke wet zoo danig gemaakt worde dat zij er nog voor lange, lange jaren blijven zit ten, dat is het socialism in de hand werken. Dat is zeggen aan de socia listen: neemt plaats nevens uwe vrienden en geeft er de wat! Zooveel liefde hebben wij voor de oude pruikenpartij en hare tweezak- Clemens VI benoemd, een gezag over, dat door de groote gemeenten miskend was, en een volk, dat des te meer zijne rechten be minde, dat het, om ze te verkrijgen, zooveel rampen had moeten verduren. Even als zijn neef, waarvan hij het gezag, maar tevens ook al de driften geërfd had, toonde zich de nieuwe prelaat losbandig en heerschzuchtig. Hij wilde de onbetwiste meester zijn zelfs indien hij daarvoor zijne oppermacht op de puinen der volksvrijheden moest oprichten. Zulk plan was niet gemak kelijk te verwezenlijken, want de gemeen ten lieten zich niet gedwee de panden hun ner onafhankelijkheid ontrukken. Slechts enkele maanden had Engelbertus het bewind in handen, en reeds stond gansch het bis dom in rep en roer. Volgens gewoonte was het een van prinsen officieren, de baljuw van Condroz, die het vuur aan de lont stak. Volgens gewoonte ook koos de vorst partij voor zijnen ambtenaar, en tegen de Staten-, en nam hij, bij de eerste onlusten, de wijk naar Maastricht. Hij lichtte een leger van vreemde huurlingen op, riep de hulp in van Loon, Gulik, Gelder, Bery, waarbij zich meer dan honderd duilsche banderheeren kwamen voegen, en trok de luiksche gouwen binnen. (Wordt voortgezet HET WEEKBLAD 11-45 - 2-43 3-43 6-24 8-10 9 41. Poperinghe-Hazet.rouck, 6'54 8-52 9-03 - 11-45 3-43 6-24 8-10. Houthem, 5-13 8-00 10 59 5-02 7-38 Comines 5-13 7-44 8-00 9-41 9-46 10-59 2-2? 2-35 5-02 7-38 8-40 Comines-Armentières, 5-13 7-44 10-59 2-29 5-02 8-40. Roulers, 5-58 6-45 7-46 10-20 12-03 2-3 S 3-47 6-23. Langhemarck-Ostende, 6-56 9-45 11-573-39 6-03. Courtrai, 5-13 8-00 9-41 10-59 2-29 5-02 7-38. Courtrai-Bruxelles, 5-13 9-41 10-59 2-29 5.02. Courtrai-Gand, 5-13 8 00 10-59 2-29 5-02 7-38. De Poperinghe vers Hazebrouck, 7-11 9-19 12-03 4 01 —6-38 8 27. - 7-22 9-46 1-00 3-40 6 30 10-36 (le samedi seuletnent). - 7-26 9-50 1-05 3-45 6-22. 4-40 4-45 u 11 !—<£-&-<£ I

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1894 | | pagina 1