VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. Bericht aan de Kiezers. Het prins-bisdom Luik. Tiende jaar Zaterdag 27" Juli 1895. Nummer 30. De liberale kiezers worden verwittigd dat de officiëele Kiezerslijsten van heden af aangeplakt zijn, in de ZAAL DER OUD-POMPIERS, Semi nariestraat, alhier. Gij wordt dringend uit- genoodigd dezelve te ko men nazien, om in geval gij meent recht te heb ben aan meer stemmen dan u op de kiezerslijst zijn toegewezen, dit aan het Comiteit der LIBE RALE ASSOCIATIE kenbaar te maken. Twee leden van het Co miteit zullen alle dagen in de zaal aanwezig zijn, van 's morgens 9 uren tot 12 uren 's middags en van 2 tot 5 uren 's namiddags. De werklieden die daar toe in de week belet zijn kunnen dat doen des Zon dags van 8 tot 12 uren voormiddag. Eene bus zal insgelijks in het lokaal geplaatst worden voor hen die hun ne reklamatiën schrifte lijk wensclien te doen. 1842, 1879, 1884, en 1895. Abonnementsprijs voorop betaalbf. ar.- 3 50 fr. per jaar voor de stad. 3 fr. voor den buiten Per 6 maanden- lft. a lijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. - Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer. Afzonder Hike Oent-P0f drukregel. Rechte berichten van verkoopingen of andere bek#.udma>i»-^;x. - A~ - ars oor artikels, enz. 8 fr. per 100. Alle die voor het lmf*—omvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegtf.aVM^^«R^,Winqr der beide Vlaanderen, alsmed# onderteekend toe te zenden. Artikelen on ge teekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. (4Te Vervolg). Zekere Noël Levoz had eenen Club ge bouwd, en lokte er, door prachtige concer ten en feesten, veel volk naartoe. De aandeelhouders der andere gestichten, die hunne winsten merkelijk zagen vermin deren, verkregen van den prins een bevel tot sluiting dezer zaal. Levoz verzette zich tegen dit onwettig besluit, en beriep zich op de Rechtbank der XXII, welke inderdaad, na een grondig onderzoek, een vonnis ten zijnen voordeele velde. Deze nietige zaak nam eensklaps eené on verwachte wending, 't Waren niet meer de spelen van Spa, maar wel de nationale vrij heden die de hoofdstof van het pleit vorm den. Men opperde de vraag of de prins wel het recht bezat, om, zonder toestemming der Staten, bestendige besluiten te nemen. En terwijl Hoensbroek aan de keizerlijke recht bank van Wetzlar de verbreking van het vonnis der XXII vroeg, onderzochten en be studeerden zijne tegenstrevers de oude char ters, vergeleken ze met de wetten die thans het volk beheerschten, bestatigden dat de vorst zich eene rechtsmacht had toegeëigend welke hem niet toekwam, en eischten ten slotte de afschaffing van liet berucht Regle ment van 1684. Het Comiteit der Liberale Associatie. De nieuwe schoolwet, door minis ter Schollaert in de Kamers voorge steld is door jezuiëten uitgebroeid, door de bisschoppen goedgekeurd en zal ook zonder slag of stoot met groote meerderheid door de clericalen gestemd en aangenomen worden. Bij het neerleggen van dit wets ontwerp zal het wel niet van belang ontbloot zijn eens na te gaan, hoe het met de kwestie van het gods dienstig onderwijs tot heden zooal gestaan en gelegen was, en hoe die zelfde kwestie in de toekomende wet zal geregeld worden. De wet van 1842 op de lagere scholen maakte het godsdienstonder wijs tot een verplichtend vak. De kinderen moesten er examen in pas- seeren en de onderwijzers moesten er dagelijks minstens eene volle uur aan besteden. Zij ook moesten den catechismus en de gewijde geschiede nis aanleeren en de pastoor der paro chie kwam gewoonlijk eens per week de lessen afvragen,— zien enfin of de onderwijzer zich van zijnen plicht had gekweten. Er waren geestelijke inspecteurs; der onderwijzers moes- Twee kampen hadden zich in het bisdom gevormd: de Aristokraten die 's prinsen aanmatigingen goedkeurden, en de Patriot ten die zijne wetsverkrachting bestreden. Eene groote opschudding verspreidde zich weldra door het gansche land Bassenge, Donceel, Fabry, Chestret en meer andere volksaanleiders verhieven met kracht de stemHerinnert u zeiden zij tot de bur gers, herinnert u den vrede van Fexhe 1 Doorbladert de geschiedenisboeken des bis- doms; gij zult er overal de glorie uwer voorvaderen zien pronken Vereert uwe martelaren der vervlogene eeuwen gaat op de graftomben van Boekman en La Ruelle, en verscheurt daar dat berucht Reglement, dat een dwingeland ons door >t geweld heeft opgedrongen. Zulke warme bewoordingen wekten de ge moederen dagelijks meer en meer op ieder oogenblik kon men zich aan eene ontploffing verwachten. De lont die het vuur aan de mijn stak was de vernietiging, door het fransche volk, der vervloekte Bastille, dat eeuwen oude zinnebeeld van verdrukking en lijden. Deze merkwaardige gebeurtenis vond eenen grooten weerklank in het bisdom, en aan 's prinsen ITof niet minder. De belang hebbenden begrepen dat het meer dan tijd was om 's volks eischen in te willigen; hun ne halfbevredigende maatregels en toege- ten conferentie werk maken over godsdienstkwestiën en roomsch ka tholieke zedeleer, in de scholen ge bruikte men enkel boeken van de meest ultramontaansche tint, van de fanatiekste schrijvers; de prijsboekjes moesten eerst door de geestelijken goedgekeurd worden;kortom, de papen speelden heer en meester in de scholen en de onderwijzers waren de nederige en ootmoedige dienaars der gekruinde seigneurs. Het liberaal ministerie wierp in 1879 die wet 't onderste boven. De school werd streng onzijdig ver klaard. Ten titel van verdraagzaam heid nochtans mochten de priesters de eerste of de laatste halve uur 's morgens en 's namiddags het gods dienstonderwijs in de school komen geven. Ze weigeren vlakaf znlks te doen, omdat ze zeiven nu het werk moesten aflappen, omdat ze te lui waren dus. Men kent den verwoed den oorlog, dien de paperij over het gansche land deed losbersten; en men weet ook hoeveel slachtoffers die apostels van liefde en verdraagzaam heid onder het onderwijzerskorps de den vallen. Iedereen herinnert zich nog den kreet van Weg met de geu zenscholen! Iedereen hoort nog het gebed weerklinken Van scholen zonder God en schoolmeesters zonder geloof, verlos ons, Heer Ook zal die schooloorlog tot eeuwig schande der Belgische papen aangeteekend blij ven. In 1884 kwamen de clericalen aan vingen kwamen echter te laat. Op 17 Augustus 1789 drongen de burgers het stadhuis binnen, stelden de in dienst zijnde burgemeesters af, en benoemden staan de voet, Fabry en Chestret in hunne plaats. De menigte begaf zich vervolgens naar het kasteel van Seraing, en eisclile van den bis schop de bekrachtiging der besluiten, die het luiksche volk 's morgens genomen had. Hoensbroek stemde in alles toe, keurde alles goed; hij noodigde de nieuwe burgemeesters aan zijne tafel, begaf zich naar de hoofdstad, waar hij zich, met de nationale Kokarde aan de juichende menigte vertoonde, riep de Staten bijeen, en gelastte hen met de Her ziening der Grondwet; hij kende, zeide hij, de trouw en de vaderlandsliefde welke de Staten bezielden, en drukte tevens den wensch uit, dat hunne verslagen met den heilzaam- sten uitslag zouden bekroond worden. De levendigste vreugd begroette het geluk kig einde dezer vreedzame omwenteling. Voorbarig was echter deze tevredenheid, want acht dagen na deze heugelijke voorval len, ontvluchtte Hoensbroek het kasteel van Seraing, en ging, volgens het oud gebruik der beiersche prinsen, te Trier, de hulp des vreemden, tegen zijn volk afbedelen. De vlucht wierp eene diepe ontsteltenis in het prinsdom. Wel is waar had de bisschop, alvorens het land te verlaten, in een open het bewind, en hun allereerste werk was de schoolwet van 1S79 veran deren. Hoe werd de zaak van het godsdienstonderwijs geregeld De ge meentebesturen werden vrij gelaten hiermede te handelen naar beliefte; ze mochten den priester in de school laten komen en hem doen buiten blij ven ook. Maar, in go val weigering van den drietip te ontvangen, werden clericale scholen van rechtswege door het ministerie aangenomen en gesub- sidiëerd, en werden deze gelden zon der toelating, uit recht van den sterk ste, van de toegekende gouverne- menleele subsidies afgehouden. Men noemde datplechtstatig weg: de auto nomie communalAntwerpen en Brussel zijn de twee groote centrums, waar men hardnekkig den paap bui ten de school heeft gehouden. Dees jaar, in 1895 dus, gaat men nogmaals de schoolwet veranderen. De laatste onzijdige school moet kost wat kost verdwijnen in alle scholen moeten de papen opnieuw den baas kunnen spelen ziedaar het geloo chende, maar toch wezenlijke doel der nieuwe jezuïetenwet. In de geu zenscholen der liberale steden, zoo herhaaldelijk verwenscht en gevloekt, zullen de hemeldragonders opnieuw den voet komen zettennaast de geu- zenonderwijzersmet zooveel ver achting uitgescholden en gebanblik- semd, zullen diezelfde papen triom fantelijk hunne intrede doen in de school, om er wederom hunne fabels en parabels te verkonden, om er den brief, de burgerij gewaarschuwd, dat zij over zijne kortstondige afwezigheid niet ongerust behoefde te wezen, en haar tevens aange maand om met kalmte den uitslag der be raadslagingen der Staten te verbeiden. Nie mand echter werd door deze grove list be drogen! Indiende prins geeno onheimelijke plannen in het schild voerde, waarom dan die schielijke vlucht, in het holste des nachts? Waarom dat lang vertoeven te Trier? En waarom, niettegenstaande liet dringend aan zoek der Staten, die hardnekkige weigering om naar het bisdom terug te keeren Uit vluchtsels en omwegen van allen aard ge bruikte Hoensbroek enkel om tijd te winnen, om zijn geding bij den Keizer, en bij de Rechtbank van Wetzlar te bepleiten. Hierin slaagde hij dan ook opperbest, want het kei zerlijk gerechtshof veroordeelde stellig de omwenteling van 15 Augustus, vernietigde de besluiten door de burgerij genomen, stel de volksburgemeesters af, en gelastte Fre- dcrih Willem II, koning van Pruissen, (in zijne hoedanigheid van hertog van lüeef], den hertog van Beieren, als hertog van Gulih, en den aartsbisschop van Keulen als prins bisschop van Munster om het bisdom, desnoods door geweld onder Hoens- broeks onbegrensd gezag terug te voeren. wordt voortgezel). HET WEEKBLAD

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1895 | | pagina 1