TAN IJPERBN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. I Bericht aan de Kiezers, Het prins-bisdom Luik. Vrij Tiende jaar Zaterdag 7" September 1895. Nummer 36. Kiezerslijsten voor de Wetgevende Kamers 1896-1897. De Gemeentekieswet. STADSNIEUWS, ijzinnigen Volksbond Op Zondag 15 September, ALGEMEENE VERGADERING. Katholieke rechtzinnigheid. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 2.50 fr. voorstad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Pér 3 maanden 1 fr. Annoncan 15 cent. per drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100. Allfl berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als mede die voor het, buitenland worden ontvangen door den Office de Publicilé, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle lioegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Gelijkvormig de voorschriften van art.73,titel III, der nieuwe stemmings- wet, moeten al de reklamatiën, waartoe de herziene kiezerslijsten voor de Wetgevende Kamers 1896-1897 ter inzage van het publiek neergelegd sedert 3" September laatst (art. 69) zouden kunnen aanleiding geven, aan het Coliegie van Burgmeester en Sche penen besteid worden den 31" dei* maand October naast. Bede dan aan al de kiezers, die zou den vermeenen eenig recht op rekla- maiie te hebben zich zonder uitstel aan te bieden hetzij ten stadhuize, hetzij ten bureele der liberale Asso ciatie, Seminariestraat, open van 9 tot 12 ure 's morgens en van 2 tot 5 ure 's namiddags, ('s Zondags uitgenomen). Elk zegge het voort. I)e kamer heeft donderdag de ge meentekieswet aangenomen met 54 stemmen tegen 26 en 5 onthoudin gen. De bijzonderste schikkingen dei- wet bepalen zich bij de volgende: De kiezing der gemeenteraden zal plaats hebben telkens den derden zondag van October. De stemming is verplichtend. De gemeentekiezers moeten den ouderdom van 30 jaar bereikt hebben en sommige kiezers zullen 2, 3 of 4 stemmen uit te brengen hebben. (53e Vervolg). Het Congres van Parijs (1814) verbrok kelde Napoleons keizerrijk. Het lot van het oude bisdom bleef geruimen tijd onbeslist. Eenige stemmen verhieven zich wel is waar om de herinrichting van het oude geestelijke prinsdom te vragen. Zulks was niet moge lijk meer! De tijden waren vooruitgegaan, de gedachten ooken daarom was de ver dwijning van het prinsbisdom, met zijne middeleeuwsche. ouderwetsche instellingen, onherroepelijk besloten. Deze herinrichting wierd voor korten duur door den onverw achten terugkeer van Napoleon uit Elba, tegengehouden. Aan Luik gaf deze overhoedsche gebeurtenis de gelegenheid om nog ééne maal als zelf standige natie op te treden. Twee bataljons Luikenaren vochten inderdaad te Waterloo naast de Aelgen en de Hollanders, onder hunnen eigen standaard, en kweten er zich met eer van hunnen plicht. Het Congres van Weenen (1815) vereenig- De ouderdom van verkiesbaarheid is gesteld op 25 jaar. De kandidaten moeten ten minste vijftien dagen vóór den dag der stem ming voorgesteld zijn. De voorstellingen van kandidaten moeten onderteekend zijn In de gemeenten met 20,000 inw. en meer, door ten minste 100 ge meentekiezers In de gemeenten met 10,000 tot 20,000 inwoners door ten minste 50 gemeentekiezers In die met 5,000 tot 10,000 inwo ners, door ten minste 30 gemeente kiezers; In die met 2,000€öt 5,000 inwoners door ten minste 20 gemeentekiezers In die van 500 tot 2,000 inwoners, door ten minste 10 gemeentekiezers; En in die van min dan 500 inwoners door ten minste 5 gemeentekiezers. De kandidaten mogen niet behoo- x-en tot de ondertëekenaars van de hen betreffende voorstelling. Men mag niet te gelijker tijd op twee of meer lijsten voorgesteld worden. De gemeenteraadsleden zijn verko zen voor eea tijdsbestek van 8 jaar te beginnen van den 1 Januari na hun ne verkiezing. Zij zijq herkiesbaar. De raden worden om de vier jaar bij de helft vernieuwd, behalve wat betreft de toegevoegde gemeente raadsleden toegekend aan de steden en gemeenten met 20,000 inwoners of meer, die alleen om de acht jaar aan herkiezing onderworpen zijn, overeenkomstig artikel 48. Het meerderheidsstelse! blijft in voege, daar waar de kandidaten de helft der stemmen plus ééne bekomen. de Luik met België en Holland, en vormde van deze drie Staten een bolwerk tegenover Frankrijk, een pand van vrede voor gansch Europa. Onder het nieuwe Staatsbeheer genoot Luik eene prachtige herleving. 'f, Is rond dien tijd dat de Engelschman John Coekerill, in het oud prinselijk kasteel van Seraing, die bloeiende maatschappij oprichtte, welke thans eene der machtig- sten der gansche wereld is. De invotr van nieuwe, krachtige werk tuigen veranderde volkomen de oude werk wijze, en verspreidde op da boorden der Maas eene ongemeene bedrijvigheid, waar door handelen nijverheid uit hunnen deer- nissvekkenden toestand opgetild wierden. (1) De steeds toeneemde welvaart vond nog eene andere bron in de afschaffing van die duizende kerkelijke werkelooze bedieningen, in de verbrokkeling en den verkoop van die ontelbare domeinen der broederschappen, die in den loop der eeuwen het puikste der nationale gronden opgeslorpt hadden. Daar zal dus de minderheid, hoe groot ook, geene vertegenwoordigers tellen In geval niet een der op rang staande kandidaten of volledige lijst van kandidaten de meerderheid heeft bekomen worden de openstaande ze tels verdeeld tusschen die leden wel ke het meeste getal stemmen hebben bekomen, tot welke partij zij ook be- hooren. In een woord, er heeft slechts ééne kiezing plaats, de balloteeringen zijn afgeschaft. om 8 ure stipt 's avonds, ia het lokaal ZILVEREN HOOFD, DAGORDE: De Gemeerd ekiezingen. Voor het Bestuur Eug. V'andermeersch. A. Criem. De Waterwerken. [Vervolg] De wedstrijd voor de werktuigtoestellen van den Toren van Babel is gesloten ge weest den 15 Juli. Wat gebeurt er? Welk is de uitslag? Niemand weet hat, 't is nog een mysterie te meer te voegen bij al de andere myste riën Da Ypersche lastenbetalers zouden, ons dunkens, daarover wel mogen ingelicht zijn al ware het slechts op jezuietische wijze. Wie is de aannemer? Welk is het bedrag der uitgave? In 1830 was Luik ook een der eersten o*n de wapens tegen Holland, waarvan het overigens door taal, zeden en belangen ge scheiden was, op te vatten. Zijne inwoners veroverden de Chartreuse, versloegen de Hollanders in verscheidene ontmoetingen, bijzonder op de hoogten van St. Walburgis, waar zich heden de graftombe der gesneu velde Luikenaars verheft, en brachten niet weinig tot Belgiës eindelijke zegepraal bij. De vereeniging van het oude Sticht met de andere Belgische provincies, veertig ja ren vroeger met misprijzen van de hand gewezen (wij weten waarom), wierd thans met vreugde begroet. En sedertdien is Luik eene der schoonste paerels des belgischen verstendoms, waar van het met vertrouwen de bestemming volgt; zijne kinderen herinneren zich steeds den ontembaren moed hunner voorouders in hunnen strijd tegen dwingelandij, endaar- om ook zijn bij hen hart en geest immer vervuld met milde gedachten van Recht, van Vrijheid en van Vooruitgang. EINDE. Het Nieuwsblad en het Journal dYpres, die altijd er op uit waren om den lof hun ner meesters te verkonden, durven! geen woord meer reppen over de werken die het stadsbestuur doet uitvoeren. Sedert meer dan zes weken geven zij geen verslag meer over de zittingen van den gemeenteraad Waartoe dient dan hun rechtgeloovige snel schrijver? Men vindt in hunne kolom men die verlekkerende artikels niet meer, die onder de rubriek van Plaatselijk, tij dens het voorgaande stadsbestuur al hunne nummers vulden. Het wachtwoord is ron ken voor beide bovengemelde gazetten, zij hebben het strenge verbod ontvangen die snaren niet meer aan te raken. Welnu, wij zullen het tot de naaste kie zing op alle tonen en luidop zeggen Zouden die heilige wijwaterkwispels wel kunnen uiteendoen waarom er nooit meer dan vijftig werklieden gebezigd werden aan de aardewerken der putten, die in 60 dagen moesten voleind zijn? Ziedaar reeds meer dan eene maand dat de boete moest toege past worden en is er wel één werkman meer aangesteld geweest? Ofwel zouden de voorwaarden van het lastenkohier maar gedient hebben om zekere oningewijde aan nemers te verwijderen (wordt voortgezet.] Co'mrae le Nieuwsblad n'a jusqu'è, présent répondu a aucune des ques tions que nous lui avons posées en flamand, nous croyons obtenir un meilleur résultat en lui adressant celle-ci en francais A quand ia venfe des terrains au coin du Boulevard IVialou et de la rus d'Elverdinghe? Nous entendons parler de ce terrain de 600 metres carré que l'Administra- tion cathoüque croyait céder su'orep- ticement a un de ses amis politiques pour 6 francs le mètre carré. Nos lecteurs se rappellent que c'est M. Brunfaut qui a empêché, il y a déja queiques mois, ce tour de haute pres tidigitation. II a été décidé aiors de metire ce terrain en adjudication pu- blique. Est-ce que le Nieuwsbladtoujours si bien informé, ne pourrait pas nous renseigner a ce sujet? In zijn Nr van 28 Augusti geeft het Jour nal d' Ypres een verslag over de feesten die te Kortrijk hebben plaats gehad ter gele genheid der onthulling van het standbeeld van Mgr. De Haerne. Het neemt deze om standigheid te baat om de uitvoering der Groote Fanfare van Yperen op te hemelen en tot in de wolken te verheffen. Ziehier hoe de rechtzinnige verslaggever zich uitdrukt: Omtrent acht ure 's avonds bestegen de fanfaristen de kiosk der groote Markt, waaraan men voor de omstandigheid een verlengsel had moeten voegen. Is het noo- dig te zeggen dat al de stukken van het programma, dat nochtans zeer zwaar was, 9 m -y— HET WEEKBLAD V .1 IV YPER. (IX Stichting der Hoogeschool. (1817). Stichting der Koninklijke Muziekschool, (1828) j

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1895 | | pagina 1