VAN ÏJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. Bericht aan de Kiezers. Ach wat is de liefde Tiende jaar. Zaterdag 28" September 1895. Nummer 39. Kiezerslijsten voor de Wetgevende Kamers 1896-1897. Onderwijs, godsdienst, zedeleer, en rechtbanken!! Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 2 50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen 15 cent. per drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: i fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4fr. per 100. ^jle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der bei le Vlaanderen, als mede die'voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Bjnssel. Men wordt verzocht alle hoegenaatnde artikels uiterlijk tegen Vrijdag' middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Gelijkvormig de voorschriften van art.73,titel Hl, der nieuwe stemmings- wet, moeten al de reklamatiën, waartoe de herziene kiezerslijsten voor de Wetgevende Kamers 1898-1897 ter inzage van het publiek neergelegd sedert 3n September laatst (art. 69) zouden kunnen aanleiding geven, aan het Coliegie van Burgmeester en Sche penen besteld worden uiterlijk den 31en der maand October naast- Bede dan aan al de kiezers, die zou den vermeenen eenig recht op rekia- rnatie te hebben zich zonder uitstel aan te bieden hetzij ten stadhuize, hetzij ten bureeie der liberale Asso ciatie, Seminariestraat, open van 9 tot 12 ure 's morgens en van 2 tot 5 ure 's namiddags, ('s Zondags uitgenomen)" Elk zegge het voort. Gedurende de bespreking der nieuwe schoolwet hebben de kleri kale representanten ons op alle tonen gezongen, dat het godsdienstonder wijs het eenige middel is om de be volking te behoeden tegen zedeloos heid en verval. De lieer Woeste is zelfs met statistieken om den graad van verval duidelijker te maken. Ziehier eenige zijner opgegeven cijfers 1878. Zaken naar de assisen verzonden 138 (Is Vervolg). De schilders maken er dat toch van..., Zoo een kind met vleugels en 'nen pijl en boog... en dat schiet naar u... en als de pijl komt, dan is er niets aan te doen... hij gaat door uwen frak, uw rood baaien slaaphjf, uwen flanelle de santé en alles door en dan staat g0 daar gelijk een die ribarbel heeft inge nomen! en gij zijt voor niets meer goed, dan om gaan te vrijen... En als uwe bella donna dan goesting heeft van u bij uwen neus te nemen, en zoo 'nen heelen dag weg en weer met u te loopengij zult ze laten doen en niets zeggenen dat heeten ze dan mannen!... en 't schoonste van al is, dat de min, dat kind, of die kleine, gelijk 'z het dan afoeelien, geenen mensch spaart; de Koning!... de Prins! de Prinses! de Bede laar! de Latrap! ze- krijgen allemaal vroeg of laat een pijltje door hunnen frak!... O liefdehet moet de natuur zijn, anders kan Misdaden waarvan de daders onbekend bleven 1537 Zaken vqoi' de correctioneele rechtbank 25400 Overtredingen waarvan de da ders onbekend bleven 6612 Totaal 33,687 1893. Zaken naar de assisen verzonden 122 Misdaden waarvan de daders onbekend bleven 3617 Zaken voor de correctioneele rechtbank 36702 Overtredingen waarvan de da ders onbekend bleven 13770 Totaal 54,211 Ook het getal zelfmoorden en on wettige geboorten groeiden buiten mate aan. De klerikalen wijten dien toestand aan het onzijdig onderwijs; doch niets is min juist. Die vermiudering van misdrijven volgt eerst en vooral uit de vermeerdering van bevolking, en is volgens ons, grootelijks toe te schrijven aan de houding der kleri kale partij en der geestelijkheid, die van 1870 tot 1884 die zonderlinge leerstelling ontwikkelde dat bet be ter was de kinderente laten op straat loopen dan ze aan de Staatsscholen toe te vertrouwen. De straat, waar de jeugd de kie men van alle ondeugden en misdaden opgaart, was te verkiezen boven de schoolMen leerde aan ouders en en kinderen het wettig gezag misken nen, opstaan tegen de wetten van 't land, de onwetendheid en straat- looperij aanmoedigen dezelfde perso nen die dergelijke fouten op 't gewe ten hebben, durven het toenemen der misdrijven en zedeloosheid op den ik er niet uit... Van Adam af is 't begost, die kost zijn eigen niet struisch houden;... die had nu ook noodig van die verboden vrucht te bijtenWaarom zei hij niet tegen Eva... ik zou niet geerne! onze huisbaas is er tegen, ik laat me niet Terleien... Maar ja wel, vecht er al tegen als ze zoo lief zijnen onze eerste moeder E/a, vol gens dat ze zeggen, moet ook nog al een smakelijk gezichtje geweest zijn... Dag Ada- meken, zei ze tegen hem, dag ventje lief, en terwijl streelde z'hem al aan zijn kin; och toe proeft toch ook eens van dat vruchtje. Kom, dacht Adam, ik zal ze maar involgen, anders smoort het weer veertien dagen in het paradijs! en hij beet ook in den appel, in den horpendu... Maar hij was nog niet aan het klokhuis of daar kwam al een huis sier van onzen lieven heereen engel met eenen gloeienden sabel om hem zijne woon op te zeggen... en daar was geene kwestie van ik huur met de maand, ik heb nog tijd niet te doen, seffens maar de deur uit/ Dat kwam er nu van, als het te laat was gingen Adam zijne oogen open, en hij had rug van het onzijdig onderwijs schuiven 't Is waarlijk ongehoord en vermetel Ja, de mischrijven nemen toe en 't gerecht kost veel in België! Volgens de begrooting voor 1896 kosten Het verbingshof fr. 282.820 De hoven van beroep 1,145.390 De rechtbanken van eersten aanleg en koophandel 2,652,850 De vredegerechten 1,881,600 Totaal 5,952,660 Voegen we daarbij de uitgaven voor de ge vangenhuizen 2,374,600 dan komen we tot eene globale som van 8,337.260 Vergelijken wij die cijfers met de uitgaven voor het volksonder wijs. In de begrooting voor 1895 treffen we aan Gemeente- aangeno men- adulten en be waarscholen 8,847,000 Anneembare scholen 300,000 Schoolgebouwen 600,000 Meubeleering 100,000 Totaal 9,847,000 of slechts 1 miljoen en halfmeQV dan voor het gerecht Van eenen anderen kant bevat de begroo ting van justicie voor 1896 onder andere Hoogere katholieke geestelijkheid 281,400 Lagere 4,388,000 Totaal 4,669,400 De Katholieke geestelijkheid jaarlijks meer dan 4 milloen 'en lialf spijt... Maar ook was het zijn eigen schuld?., hij had een hart zoo beweegbaar als peper koekdeeg; hij zag ze te geerne, hij was verliefd. Dat liefje is al een aardig ding Ja zoo aardig dat heilige mannen er hebben moeten aan gelooven... Leest d'historie maar eens van David/... dat was wel 'ne profeet, 'ne koniDg; eea eerste vechter!... Hij gooide Goliath met een steenje op zijnen rug, dat hij lag te spartelen gelijk een kat in het water!... en Goliath was nu nochtans een reus. Maar de liefde kwam en daar stond hij met zijnen slinger en zijn steenen gelijk een schaap... hij zag Betsabé en zijn haart klop te, dat er zijn harnas van overentwecr ging, Maar ook onder ons gezeid. Betsabé was een verleiachtig speeldingen, bruine oogs- uit de Staatskas trekkende onder geene regeering in hare werking belemmerd geweest zijnde met buitengewone hevigheid heeft ze het vroeger liberaal ministerie tot zelfs in den predikstoel bevochten, hebben wij het recht te vragen, waar haar voldoende invloed zich heeft doen gevoelen en of de gods dienst dan bij machte geweest is de volksmassa in toom te houden, de misdrijven uit te roeien en de zede lijkheid te bevorderen? De Godsdienst maakt thans offi cieel deel der schoolprogramms's de priester treedt op als heer en meester en op vele plaatsen als despoot en mouchard in de school maar nu niet meer dan vroeger, wanneer de kin deren naar de kerk en de katholieke school gingen, zal de godsdienst een dam zijn tegen de driften des volks. Verplichtend, degelijk onderwijs, verdubbeling der uitgaven voor de volksscholen zullen enkel de ge rechtskosten en gevangenhuizen doen verminderen en ons volk, hooger, beter en zedelijker maken. Wat meer is, sedert het getal ka tholieke scholen met hunne.schoone roomsche zedeleer toenamen is ook het getal veroordeelingen van allen aard, onder dit tienjarig klerikaal bestuur van geklom men tot veroordeelin gen Schoone mirakuleuze zedeleer De katholieke leugenpapiertjes moesten eens goed uitleggen, hoe het komt dat onder een katholiek bestuur met een nieuw leger budgetvretende hemeldragonders ons volk slechter om slechter wordt en er jaarlijks ss,ooo personen meer ver- kens, bloozende kaakskens, een mondje als een vleeschkerseke!. en handjes en voet jes! o 't schepseltje kwam recht van den draaibank, 't Is waar David liep wel een beetje buiten sclrreef met zijn liefde.... maar als ge zoo een hartediefke tegen komt, en als ge dan geen tachtig jaar zijt, als uw bloed geen sneeuwwater is, en als het poes ken zoo vriendelijk tegen u lacht, dat de engelen in den hemel hun oogen moeten toe doen om niet na^r de wereld te deserteeren dan zeg ik dat uw kop draait. Of ge zoudt moeten van gegoten ijzer gemaakt zijn, ge lijk Rubens, die blijft altijd naar de Pand- straat zien, al wandelen al de knapste meis- kens van Antwerpen achter zijnen rug, hij zou nog niet omzien.... Ze mogen het wel zeggen dat we drie groote vijanden hebben om tegen te vechtenwacht eens hoe heeten zij weer?... ha ja: de duivel, de wereld en biefstekken... En als g'er dan lang genoeg tegen gevochten hebt, dan krijgt g'er op den duur nog eene klopping van... Wordt voortgezet). HET WEEKBLAD De vrouw, dat schepsel speelt haar rollen Maar toch zie ik er niet graag van af Het zijn toch zulke lieve mollen Ik wil haar minnen tot aan 't graf. Ziet g' hier of daar een madeliefke Wiens mondje naar kussen staat! Wie kan op zoo een hartediefke Dan zuur zien, of er zijn op kwaad

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1895 | | pagina 1