VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad VADER EN SCHOONZOON MENAGES PARISIENS Hu Mari dans du Ooton. Elfste jaar. Zaterdag 18n Januari 1896. 1895 Het Oorlogsjaar. STADNIEÜWS. Goedkeuring en schaamteloosheid. Aan den schandpaal. Fransch Theater. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 2.50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen 15 cent. ner drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100- Yllo ^richten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide A laandei en, a s mede die voor het buitenland worden ontvangen door den O'ffice de Publicité, Magdalenastraat. -.Brussel. Men wordt verzocht alle hoogenaamde artikels uito hjk legenA r.jdag middag v i ij en onderteekend toe te zend'enW- ArtiKefen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Verschiet niet. Denk eens goed na. Zoo lang het ons heugt hebben we geen jaar gekend waarin meer ge vochten en gedreigd is. Eerst en vooral hadden we de voortzetting en het einde van den Chineesch-Japanschen oorlog, en de strijd tusschen de inwoners van For mosa (aan Japan afgestaan) en de soldaten van den Mikado is nog niet geëindigd. Na het vredestractaat dreiging van Rusland. Duitschland, en Frankrijk, die Japan wilden te lijf gaan tenzij schiereiland Liau-Tong ontruimd werd. Daarna gisting onder de Ja- pansche bevolking die met den Rus- sischen Beer in de lutte wilde gaan. Oorlog op Madagascar. De Fran- schen kunnen het tegen een half wilde vrouw veel gemakkelijker ge daan krijgen dan tegen Willem van Duitschland. Oorlog op Cuba. Het uitgemergel de Spanje kan de schoonste perel van zijn kroon bijna niet meer vast houden. Oorlogen in Afrika.Depetits Beiges laten aan de groote naties zien dat ze opgewassen zijn om tegen de zwarten en het zwart klimaat te vechten, en de groote naties krijgen een lesje. De Duitschers en Portugeezen hebben het eveneens warm in Afrika. Maar de groote strijd is tusschen Abyssinië, het Kristen land van be zuiden Egypte en Italië. In Armenië worden duizenden in- Een verhaal uit Bluchers's tijd. (2a Vervolg). In die brieven? herhaalde Leonore be zorgd, en sloeg een uitvorschenden blik daarheen. Maar dat zijn allen ambtsbrie ven. Maar kijk eens hier! hare zoekende oogen ontdekten juist het papier, op den grond, een brief op roospapier; dien schreef zeker neef Karei, daar hij zijn lievelings kleur overal op overdraagt, zelfs op zijn schrijfpapier! Zij raapte den brief op, bekeek hem van alle kanten, schudde hare lange zwarte krullen en zegde aarzelend, terwijl zij den ouden man aankeekLieve Kaspcr, ik hoop dat wij er niet slecht aan doen, door er achter te willen komen waardoor neef Karei, papa's toorn heeft gewekt? Neen, dat denk ik niet, freule Lotje, hernam Kasper geruststellend, het kan. Een kreet van schrik, door Leonore geuit, ■wier oogen snel den korten inhoud hadden doorloopen, brak zijn volzin af; zij liet de hand met den brief zinken en zeide gejaagd Ach, Kasper, dat is zeker eeue bedroefde tijding, denk eens na, er kan niets komen van zoo'n heerlijke voorbereide viering van mijn verjaardag, daar neef Karei plotse- woners omhals gebracht en de groote Turk kan er maar niets aan doen. Engeland ligt overhoop met Vene zuela, en op bet eind van 't jaar komt de Voorzitter der Vereenigde Staten tusschen beiden en wil met John Buil aan 't vechten gaan. De kiezing van 17 November is bepaalde lijk geldig verklaard en de klerikalen in het algemeen en het Journal d' Ypres in 't bij zonder houden nu de liberalen voor den zot. Zij bedriegen zich geheel en gansch, die klerikale zeuraars, die schaamtelooze om- koopers, dielafhartige bedriegers, indien zij zich inbeelden dat ooit een liberaal van Yperen eenige hoop gesteld heeft in het be roep dat zij gedaan hebben Och arme! men wist maar te wel wat men daarover moest denken Is er den dag van heden nog eene recht vaardigheid voor al wie niet klerikaal is? En zij die de kiezing van 1890 verbroken hebben, Londen zij deze van 1895 niet goed keuren? Maar onze tegenstrevers zouden ten min ste zediger moeten geweest zijn in hunne zegepraal. In plaats van zich in stilte te verblijden over de beslissingen die bij hooger hand ge nomen zijn geweest, of in 't duikertje te ju belen, lachen zij luidop en drijven den spot met de beleefd afgewezene eischers. Ongelooflijke schaamteloosheid [zonder weêrga Luistert naar deze vergelijkenis. Wij zijn in een land van baanstroopers. De diligentie of de trein is aangehouden geweest aan den hoek van een bosch. Al de reizigers zijn afgezet, betast en uit geschud geweest door goed gewapende die- lings ongesteld is geworden.' Wel alle duivels! riep Kasper met een driftig gebaar, dat is nu eene mooie geschie denis! Maar het kan nu toch niets anders, de komedie moet doorgaan, we hebben im mers al zijne Excelentie vorst Blucher en de andere heeren bij die grap uitgenoodigd Ja, nu kan ik best begrijpen waarom papa zoo boos was! jammerde Leonore; welk noodlottig toeval, twee dagen voor het feest, wat moeten we nu beginnen Nu, er moet iemand gezocht worden die de rol van mijnheer uw neef bij het ge- heele tooneelstuk overneemt! was Kasper's vertroostende meening. Gij hebt schoon praten, was het droef antwoord. Er is zeker niemand, die in zulk een korten tijd zooveel uit het hoofd zou kunnen leeren. Ach hoe goed was alles tot papa's blijdschap ingestudeerd Met deze woorden zette zij zich neêr in den leuningstoel van haar vader en liet het sierlijk hoofd radeloos in de hand rusten, Kasper beschouwde haar vorschenden blik en staarde toen met hoog opgetrokken wenk- brauven naar de zoldering van de kamer, als wachtte hij van daar eeDe ingeving die al het verdriet van zijne schoone lievelinge kunnen wegnemen. Eensklaps scheen hem ven die zeker waren ongestraft te zullen blijven; eenige zelfs zijn erg mishandeld ge weest. Wanneer allen uitgeplunderd zijn laten de booswichten de uitgeschudde reizigers toe hunnen weg voort te zetten, maar verge zellen hun vertrek met een luidruchtigen schaterlach. Luistert nog. Wij bevinden ons in een zoogezegden kring of gezelschap die niets anders dan een speel huis is. Gauwdieven, die malkander verstaan, hebben er eenige eerlijke en vrijmoedige spelers uitgelokt Men heeft zich aan de speeltafel gezet. Teerlingen en kaarten zijn vervalscht. Weldra zijn de eerlijke spelers-uitgeplun derd. En, wanneer de plundering gedaan is, werpen de zeuraars hunne gefopten aan de deur van hunnen kring en drijven met hen den spot. Het is nog niet al. Een eerlooze pleiter heeft zijn proces ge wonnen bij middel van vervalschte stukken en bed iegelijke handelwijze. En, eens dat het vonnis uitgesproken is, begint hij te lachen met de onbehendigheid van zijnen tegenstrever. Welnu! onze klerikale spotters gelijken aan die roovers, aan die zeuraars, aan dien prokureur. Zij hebben, gelijk zij, de schaamteloosheid in het geweld en de straffeloosheidde driest heid in de schandede onbeschaamdheid in de schurkerij. Armzalige partijen armzaligen tijd Komaanlacht nog, mannen van den ln Februari 1891! Spuwt al uwe gal uit, braakt al uwe spotternijen uit, en wanneer zulks gedaan is, gaat, om op eene waardige wijze uwe schandelijke zegepraaal te beloonen, God tergen en verbelgen door schaamtelooze en schijnheilige dankzeggingen. ook een gelukkig gedacht te zijn ingevallen, want zijn gelaat onderging eene eigenaar dige verandering; hij lachte slim tegen Leo nore en liet daarop onmiddelijk het llui- tende geluid tusschen de tanden hooren, het onmiskenbare teeken, dat zijn goede luim was teruggekeerd. Leonore, die dat geluid kende, zag hem verbaasd aan en wilde hem juist eene vraag doen, toen een vaste tred, gepaard met het gerinkel van sporen, den terugkeer van haar vader verried. Langzaam, met gebo gen hoofd, trad de overste von Hohnegg zijne kamer binnen. Zijne driftige opge wondenheid scheen geheel geweken, en had plaats gemaakt voor werkelijke droefheid. Onverschilliger dan gewoonlijk beantwoord de hij den vriendelijken morgengroet van het hem te gemoet snellend bevallig meisje, eerst toen Leonore vol angst, deelnemend naar den welstand van haar neef vroeg, vestigde hij een doordringenden blik op haar en zegde met doffe stem «Zoo, ge weet dus reeds allesik trof den armen jongen in hevige koorts en bad hem in mijn hart om vergif fenis voorde onkristelijke gedachten, die bij mij gedurende de lezing van zijn brief waren opgekomen. Ja lief kind, er zal ons werke lijk niet anders overblijven, dan de viering Wanneer zullen de XXI oolijkaards van het Journal d' Ypres deu moed hebben om op de volgende vraag te antwoorden Door wiens tusssclaeo- lüooist Is de mïi-akii- leuxe kogel van het kabinet des onderzoeksrechter inden HOC te recht gekomen? Wij willen wel gelooven dat het een axilralkel is, maar wij zouden willen den heili gen kennen die zulke mirakelen doet ten voordeele zijner vrienden en spijts alle reglementen en wetten. Waren daar onder andereu tegenwoordig; M. M. Justin Bouquet, de g-reffier van den Onderzoekrechter, zoon van M. Pieter Bouquet, het nieuwe raadslid de gebroeders Baus de kandi daat-notaris Pollet; Flip. Doolaeghe; Tij - berghein-Fraeys; L. Lagrange. Zoolang zij ons geene voldoening hebben gegeven zullen wij hen aan den schandpaal spijkeren en aan iedereen toonen hoe eerloos, hoe lafhartig, hoe verachtingswaardig die laffe beschuldigers en eerroovers zijn. Met genoegen laten wij onze lezers weten dat den tooneeltroep van M. Julien Des- camps, dinsdag aanstaande eene luister rijke vertooning komt geven bestaande als volgt comédie en 3 actes. Prijzen der plaatsen: Voorbehoudene plaats 2 fr. le lfr. 50 2e 1 fr. 3e 50 c. De troep van M. Deschamps verbindt zich 3 vertooningen te geven met vermindering van prijs te weten van uwe geboortedag uit te stellen 1 Nu, laten we het dan maar daarbij laten, lieve papa! hernam Leonore glim lachend; geef uw diep misnoegen daarover den vrijen loop, verjaag de sombere wolken van uw voorhoofd en uit uw lieve oogen, en kijk me weer eens zoo vriendelijk als van ouds aan! En terwijl zij nu op hare teenen ging staan, streek zij nu liefkozend met ha re zachte handjes over het voorhoofd van haar vader, tot dat het zich ontplooide. Hij omhelsde daarop zijn kind en zeide onwille keurig glimlachend: Nu het doet mij genoe gen, dat gij het noodlot, dat de viering van uw geboortedag in den weg staat, zoo ge laten draagt, dat ge nog altijd de kleine vastberaden jonker van vroeger zijt. Ik moet bekennen, dat ik het nog niet eens kan wor den met de gedachte dat ik het feest zal moeten uitstellen. Ja, als de noodigingen nog maar niet waren gedaan 1 en wat ik nog het ergste vindt, zijn de stellige beloften van vorst Blucher en Gneisënau om op het feest te verschijnen. Wat gaan ze wel denken als ik... neen, neen, dat kan niet, 't is waar lijk om dol te worden! Ik weet niet wat ik nog doen zou als ik iemand vinden kon die in Staat was Karel's rol over te nemen. Wordt voortgezet). HET WEEKBLAD

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1896 | | pagina 1