V ander stuyft- D evos BAEKELANT HENRI IGODT-GODDERIS, NAAIMACHIENEN 6. Doolaeghe-Dehuyssere, DE WERKEN VIN CONSCIENCE w Allerlei. BREUKEN. DE GRAGÏEUSE IF I -A- 2sT O S RIJSELSTRAAT, 47, ÏPER. VELOGIPEDEN KOLEN COKS KALK. PrineipaalAgent der koolmijnen GEENE WANHOOP MEER P°il Bretagne LET OP! Doe toch de deur toe, want dat trekt te zeer. 't is den eersten keer, sedert ik uit de Congo ben dat ik een beetje lekkere warmte gevoel Brussel. Een brusselsch blad denkt te weten dat de reis en het verblijf van den Ko ning der Bplgen te Parijs meer dan honderd vijftigduizend frank gekost heeft. Prinses Clementine. Opnieuw wordt door een brusselsch blad verzekerd dat prinses Clementine uitdrukkelijk den wensch heeft te kennen gegeven in het kloos ter te tredenzij zou zelfs het klooster van het H. Hart. te Jette, bij Brussel aangeduid hebben. Doch het blad voegt er bij dat de Ko ning zich met kracht tegen dit ontwerp ver zet. Mevr. Joniaux. De XX' Steele deelt eenige inlichtingen mede over de beruchte giftmengster, die voor een tiental maanden door het Assisenhof van Antwerpen tot de doodstraf veroordeeld werd. Zooals onze le zers weten werd Mevr. Joniaux, na dat de koning haar straf in levenslang dwangarbeid veranderd had, van Antwerpen en naar de gevangenis van Bergen overgjbracht. Zij schijnt zich te getroosten in haar lot. Zij be zit nog altijd hare fiere houding en haar sta- tigen gang. Zonder tegenspraak schikt zij zich naar de voorschriften der gevangenis en draagt zij het ruwe lijnwand. Mev. Joniaux toont zich zeer onderdanig eu beleefd ten opzichte van het personeel der gevangenis. Zij houdt zich ieverig bezig met het afwerken der keurslijven die door ander gevangen vrouwen gemaakt worden. Mev. Joniaux is dezer dagen, naar het schijnt, streng gestraft geweest omdat zij een der nonuen had weten over te halen een brief te doen geworden aan haar man, zon der dat die brief door de handen van een be stuurder der gevangenis ging. Zij zal nu ge durende zes maanden geen brieven meer mo gen schrijven of ontvangen. Wilde Zwijnen. Sedert verleden Woensdag is een massa sneeuw in de Arden nen gevallen; door den wind opgejaagd ligt op sommige plaatsen de sneeuw zoo hoog dat alle gemeenschap met ander gemeenten on derbroken is. In meer dan een gemeente zijn de wilde zwijnen, door den honger uit de bosschen ge dreven, tot in de kom van het dorp gekomen om voedsel te zoeken. In de gemeente Remagne, op een drietal uren van Neufch&teau, heeft Vrijdag een overgroote klopjacht plaats gehad. Vijftien wilde zwijnen werden neergeschoten. De ar men der gemeente zijn er goed bijgevaren, want de vier grootste zwijnen werden door een slachter verdeeld en vervolgens uitge deeld. Een chèque van 122.000.000 fr. In de bank van Engeland te Londen heeft de vertegenwoordiger van China aan den vertegenwoordiger van Japan de oorlog- chatting van 4.900.000 pond sterling, 122.500.000 fr. betaalt. Dit geschiedde op zeer eenvoudige wijze. De hoofdkassier der bank, M. Bowen, maak te den chèque gereed de vertegenwoordiger van China teekende dien en overhandigde hem daarna aan den vertegenwoordiger van Japan. Deze teekende hem op zijne beurt en de chèque keerde tot den hoofdkassier terug... Deze schreef de som aan het actief van Japan in, waarna iedereen huiswaarts trok alsof er niets gebeurd ware. Op weinige stonden was eene fortuin van 122 millioen fr, van eigenaar veranderd. Kindermond. Moe 1 Wat is 't nu weêr? Doe Frans eens uitscheiden Wat doet hij? Hij schreeuwt eiken keer, als ik met zijn ooren trek 1 Onder geleerde vrouwen. Mijn man is niet geleerd. Hij vergist zich altijd in mij en mijn. Met den mijnen is het nog erger. Dis vergist zich altijd in mij en mijne keuken meid 1 Een veelbelovend kindje. Maar Fritsje, hoe kunt gij uw zustertje nu toch zoo slaan? Als men zijn' eigen zuster niet mag ranselen, dan is me het heele familieleven geen' knip voor den neus meer waard. Uit een' kindermond. Mama, wat is een engel Een engel is een klein meisje, dat vleu gels heeft, en vliegt. O zoo! Papa zei gisteren tot de keuken meid, terwijl hij haar de kin streelde, dat zij een engel is. Kan zij nu ook vliegen? Zeker, mijn kind. want aanstonds zal zij op straat vliegen... met klikken en klak ken Jan. zoo haast ik slaap, kom dan het licht halen. Ja, mijDheer, zoo gauw gij in slaap zijt, trek dan maar eens aan de bel. Weervoorspelling. Krijgt de vrouw 'nen nieuwen hoed. Dan dan is het weder altijd goed Koopt men haar nog kanten kragen, Dan is het weder te verdragen 1 Heeft de man daar soms iets tegen, Dan komt spoedig regen. Spoedige en grondige genezing in gewone gevallen. Zekere voldoening en onmidde- lfjke verzachting in de ergste gevallen. Onmiddelijke stilstand en genezing der ver zakkingen en verplaatsing der baarmoeder. Speciale vergadering van toestellen om de misvormingen van het lichaam te voor komen of te genezen, alsook voor kunstma tige ledematen, volgens de beste voorschrif ten het inzetten van kunstoogen. Het huis bestaat sedert 1849 en heeft 200 belooningen verkregen in al de tentoonstel- ingen. Er is voortdurend eene dame bij de inrich ting aanwezig. Spreekuren van 8 tot 4 ure. WAERSEGERS, Breukmeester, 35, Groenplaats, 35, Antwerpen. Te bekomen ten bureel van ons blad DE GROOTEN of de rooversbende van HET VRIJBOSCH. Deze uitgave mag niet vergeleken worden met de oude uitgaaf. Deze geeft, nu al de portretten van de rooversbende en bevat 545 bladzijden, groot formaat op schcon papier gedrukt aan den ongeloovelijken prijs van FRAIVK. Geïllustreerd Modeblad. LOCATION ET ACCORDAGE Nauwelijks is het warme zomerseizoen voorbij, en reeds zien onze damen met leven dige bezorgdheid rond om hunne kleedij naar de nieuwste wintermode te schikken. Verscheidene onzer lezeressen vragen ons naar vlaamsche modejournals, en wij kunnen hun niets beter aanraden dan de Gracieuse. Onze huisvrouwen zoowel als de kleer maaksters en modisten zullen ons dank we ten hunne aandacht in te roepen op dit prachtig geïllustreend modeblad. De Gracieuse vereenigt alle de boadanig heden welke men van dergelijke bladen eischen mag. De Gracieuse verschijnt tweemaal per maand en bevat telkens 12 bladzijden druks met gravuren en patroonen der nieuwste modellen, zoowel als de beste modebladen van Parijs. Een abonnement kost slechts 2 fr. 60 voor 3 maand, ofwel 10 fr. per jaar. Er bestaat ook eene uitgave met gekleur de platen, en deze kost 5fr. per trimester, of 18 fr. 's jaars. Op aanvraag kan men eeu proefnummer gratis bekomen, Voor de inschrijvingen wende men zich tol Karei Deweerdt, Rijstlstraat 59 Yperen. des meilleures fabriques. Accordeur de Pianos, RUE AU BEURRE N° 30 YPRES. Les pianos donnés en location sont garanties de reparation et d'Accor- dage. K) tö K re K O 2. 2 2 1 P o 2 <1 ao v* b< P P P r P 5* £-• a w H S3 £S3 vae alle stelsels De beste en de goedkoopste zijn te bekomen bij Daar zijn ook Engeische marken iaatste stelsels (Cader 96.) dikke tubens aan li"» SlO OO voor mannen en vrouwen. VRIJEN X3STG--A-3ÏTC3-, Al de toebehoorten zijn daar té verkrijgen aan zeer genadige prijzen. Let wel op het adres RIJSELSTRAAT, 47, YPEREN. GARTQNSTRAAT 33, YPEREN. van Bruay. (SPECIALITEIT VOOR BAKKERSOVENS Verkoop in 't groot van flenuko- len, freyne kolen, machienkolën, smiskolen, anthracithe, musseltjes, gewasschen braisetten enz. aan lage prijzen. Vraagt de prijzen en voorwaarden men zal terstond antwoord bekomen. De Chocolade des bonr.es Mères is de beste en voedzaamste. De 1/2 kilo 1.60 en 2 fr. Gouden MedalieInternationale ten toonstelling van gezondheidsleer en redding te Ostende 1888. Zilveren Medalie Groote internationale Wedstrijd te Brussel 1888. Gouden MedalieInternationale tentoonstelling Tunis. RHTTMATISM, HEUP/JICHT, JICHT, ENZ. Onfeilbaar genezen, in weinig tijd door het gebruik van en de breiwol Foil de Bretagne. Volgens de wet neergelegd. Gepatenteerd produkt, gemakkelijk in 't gebruiken en door de geneesheeren aanbe volen. Algemeen dépot voor België: bij ELISA VAN HOUTRIVE, N° 130, Sl Andries bij Brugge, en te koop in alle steden van 't land. VRAAGT DE BOUGIE du LIOM M1 Mme Maurice MEIER, bijzon dere chirurgijns-tandmeesters, hoek der Moskroenstraat N° 2, te Kortrijk, hebben d'eer het publiek te berichten dat een nieuwen tandmeester die van huis tot huis loopt voor het kuisschen der tanden en het herstellen van kunsttanden, zich komt te vestigen niet ver van hunne woonst. Niet tegenstaande de gelijkheid van den naam en van het beroep hebben zij hoegenaamd geene handelsbetrekkingen met dezen persoon. Zij hebben zelfs noch zoon, noch broeder, noch bloedverwant die hun huis vertegen woordigd. Zooals voorgaandelijk zijn Mr Mme Maurice MEIER, dagelijks te raadple gen ten hunnen huize hoek der Mos kroenstraat N° 2, huis met koetspoort, bij het gevang. Zij verzoeken dus de personen die begee- ren hun te raadplegen van te vragen of zij wel bij Mr Mma Maurice MEIER zijn, hoek der Moskroenstraat N° 2, en van wel te letten op de antwoorden die hun gedaan zijn. M. MEIER is te Yperen te raadplegen den Maandag, Donderdag en Zaterdag van elke week van 10 ure 's morgens tot 4 1/2 ure namiddag, Groote Markt N° 5, bij de weduwe VAN KEMMEL. BENE GEBEURTENIS IN DE VLAAMSCHE LETTERWERELD!! AAN 10 CENTIEMEN PER WEEK. Eene nieuwe, goedkoope en geïllustreerde uitgave der meesterwer ken van Hendrik Conscience gaat het licht zien. De lof van Conscience neerschrijven is voorzeker overbodig: hij is toch immer de' lieveling gebleven van ons Vlaamsche volk. Zelfs in zooverre is onze Nationale Schrij ver met liet volk vereenzelvigd, dat men geene boekenverzameling in Vlaamsch België zou kunnen verstaan waar zijne werken niet op de allereerste plaats prijken. Deze nieuwe uitgave zal verschijnen in afleveringen van 12 bladzijden, groot for maat, geïllustreerd, tot den ongelooflijken prijs van 10 centiemen per aflevering Elke week verschijnt eene aflevering. Het overschoone Meesterstuk van Conscience ï>e Leeuw van Vlaanderen zal het eerst uitgegeven worden en volledig zijn in 26 afleveringen, inhoudende samen 26 prachtige houtsneden van de beste teekenaars. Daar is nu de gelegenheid om zich de prachtboeken van HENDRIK CONSCIENCE te ver schaffen, voor de geringe uitgave van lO centiemeai per week. NIEMAND ZAL DEZE GELEGENHEID LATEN VOORBIJGAAN! Vraagt de eerste afleveringKosteloos, ten verkoopers van het Weekblad. bureele van dit blad en aan de ffrmsggaBBigBsaggta'':-J»-TPvrTrmn mw.'wrTffivirr-g merrmmn- DE CO <X> CJC CD CD 3 GO W o O W OO O O o O O O O to O o O O O O o O w- CC (O OIO O f' jo l_. OI "üT o O O O GO CR O O O o O CC (O 11 ÏO 1 o o io co i1 CC O O O O O O CO O O O O O O CC CO C7* i1 O t1 OG^OOOO-I-J O O O CR CR Cf O O 5. tr> P.. O g O O CE> O p co co o> MH V M ÏH OO Ch £3 3 OO O CR Vaste en verzekerde genezing der drooge "of vochtige gezwellen, verouderde puisten, melkkor- sten, krevelingen, schurft meel achtige vellekens, puistjes, bers ten, baardziekten en alle andere velziekten door het wonderbaar geneesmiddel der apotheek De "Walvisch 10, Diepestraat, Antwerpen. (Geene kostelooze kosten meer! In geval van mis lukking geeft men het geld weder). De halve pot fr. 0,75. De groote pot 1,25; mits 10 cent. meer dan den aangeduiden prijs, nu ontvangt men het ge neesmiddelvrachtvrij met de post.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1896 | | pagina 3