bij Yanderstuyft en A. Swekeis. BORST PILLEN v« f. vergabver PHOTOGRAPHS HEYLBROECK, r S. A. Allen's OVEfflN ST. 'tl IS II Lil OVERWINT fsslSCUIT BRAZIL TANDEN. Mr M~ M. MEIER Em\k Van Aerie* Atelier de reliures Groote handel in VBLOOIPBDEN s ml m I Is I HAAR HERSTELLER Belangrijk Bericht. W 22 gediplomeerde Chirurgijn-Tandmeester. Tandmeester i cv het Koninklijk Gesticht van Mees sen, Lombaardstraat, 19, IJ PEREN Inzetten van tanden en kunstige gebijten. Uittrekking, Goudstopping en Herstelling van ongeregelde tanden volgens de boste stelsels. KosteSooze raadpleaingen en operaties voor den armen. AIL Donderdagen van 2 tot 4 ure. t Solides et élégantes a trés bref délai, Reliures h partir de GO c. On entrepend la reliure des blibliothèques en bon et en mauvais état IMPRESSION DE LUXE ET ORDINAIRE Fournitures de bureau et d'Ecole Cartes de visite Èl la minute Élégance, promptitude et prix modérés OPGELET2 Fabriek van Breimachienen. d'Haenens-Gathier, vervaas cl i g cS te V g> 4b 2' 81 CARTONSTRAAT, 33, M M 9 9 a» ïs 9 PRIJZEN ZOO LAAG MOGELIJK. I)e kooper is veroorloofd zelf zijn rijwiel te zien maken indien hij zulks begeerd, het is dus geraadzaam bij de vreemde niet te koopen vermits alle herstellingen binnen de 24 uren zullen afgedaan worden. Vele agenten zijn verplicht in geval van breuk ze naar de fabriek te zenden, 't geen altijd groote onkosten bijbrengt en de klient ver plicht weken lang te doen wachten achter de machien. Dit alles zal niet gebeuren met te koopen bij Vanderstuylt eai Swekeis. Maatschappij LA LUMIÈRE Brussel. Men gelast zich insgelijks met plaatsen der spaarzame GASBEKKEN die 50 ten honderd profijt geven in bet bran den en 3 maal zooveel licht geven als vroeger. Eenige agent voor Yper en omliggende VANDERSTUYFT-DEVOS, Yperen. msi, NEEMT Apotheker te BRUSSEL Neemt niets anders dan de echte BORSTPILLEN van F, YERGAGWEN EISCHT WEL DEN NAAM VAN F. VERGAUWEN EN HET FABRIEKMERK HIERNEVEN. 1 is*. ïïO de doos In al de goede Apotheken van 't land. Franco verzonden tegen 16 postzegels van 10 centen door M. F. Vergauwen zelf, apotheker, Anspaehlaan, 160, Brussel. Raym. Socquet, Apotheker, Groote Markt 35, Weckesser, Dixmudestraat 12, Becuwe, Botermarkt, 31, en Veys, Rijselstraat, 13, Yperen. A. Monteyne, Apotheker, Poperinghe. RUE DE L'ETOILE, 9, YPRES. (Ancienne Maison II. GÉRARD-WATREMEZ.) PHOTOGRAPIIIE ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE PHOTOTYPIE. P O* P P P Procédés mouveaux SrvsxA.MTA.r¥É&. Reproductions-Agrandissements au charbon inaltérables. Portraits mo numents, Intérieurs, Groupes instantanés, Militaires, Ecoles, Sociétés, Etablissements, Portraits après décès. Impression inaltérable sur porcelaine. Encadrements en tous genres. Exposition Internationale et Photographic LOUYATN 1888. DIPLOME D'HONNEUR. bij Raymond ömmeslagh, Mercerie- en Reukverkooper, Groote Markt, 55, Yperen. h 1 mi Wf c z o m F" O 3D m r- o 33 CS m DELIOIEUX BISCUIT DE TABLE so b'ouve dans toutes les bonnes maisons de produits aliinentaires Patissier?, Epiciers, Confiseurs, etc. Bljzenders Chirurgijns-Tandmeesters, gediplomeerd door de Belgische Gezondhelds-Commlt^a GEBRËVETEERD BIJ EOMMEUJK BEfcLUIT, KORTRIJK, Moskroenstraat, 2, KORTRIJK kssnen geraadpleegd -worden alle dagen, uitgenomen de Z011- en Feestdagen, voor alles wat de heelkundig# ferwerklng v&n den mond aangaat: Uittrekking van tanden, welke verricht wordt met eene siaapmachiea !gêz® protoxyde d'azote) waardoor de gevoeligs en vreesachtige personen geene pijn gevoelen. Niet allee» veroorzaakt dit stelsel geene pijn, maar het laat niets t« wensehen over het gemak, de vlugheid den duur, de s&achadelijklieid der gevoelloosheid; goudstopping der holle tanden, kunstmatige emailleering; rechtzetting der «Kgercgelde tanden bij de kinderen van beneden de twaalf jaar. Behandeling en genezing van pijngevend# tanden. Bijzondere werkplaats voor het vervaardigen van tanden en gebijten (stelsel M. Mkisr). De gemaakte tanden en volledige gebijten worden ingezet zonder haken, platen, veeren of banden van welken aard het ook wezen moge. Zij noodzaken geene uithaling der wortelen en verwekken noeh pijn noch hinder. Het nuttige met h®t schoon# parende, dienen deze tanden tot het vermalen der hardst© spijzen; de klank der item is heider en klaarder. Dit stelsel is nieuw uitgevonden en bestaat m België alleen bij den uitvinder; laardoor is het mogelijk kunsttanden t# leveren te beginnen im 5£r. en een volledig gebijt aan 1Q0 fr. es daarboven. De stukken die uit de werkplaatsen komen van M'-' en M®8 MEIER trotsecren om zoo t® zeggen d® werken der natuur; men zou niet kuanen uitksnnsn, noch door den glans, ioch door de kleur, noch door 2«n vorm der tanden, of het natuurlijks zijn of niet. Zij ondernemen de herstelling van all® mislukte stukken sa hermaken sa ais nisuwe, volgens hun nieuw stelsel. Alle kunsttanden komende uit het huis vas M. en M588 Meier zijn gewaarborgd voor h«t l#v<sa. N. B- M. Meier ral kunnen geraadpleegd worden de® 3® Donderdag van #ik# ss&a&d. t* bogir »j?# 's morgens tot 1ar# 's middags, in hst HOTEL DEN HERT, te RcnssMaz* Hij zal ook kunnen geraadpleegd worden den Maandag, Donderdag en Zaterdag, te beginnen van 9 ure 's morgens tot 2 ure 's namiddags, bij Mevr. Wed. VAN KEMMEL, Groote Markt, 5, te IJperen. I11 de sneldrukkerij van dit blad vervaardigt men met spoed en goedkoop alle slach van drukwerken, zooals Facturen, Prijs-Couranten, Memoradums, Wissels, Envelop pen met firme, Plakkaten, Programmas in kleurdruk, Geboorte-, Trouw- en Doodsbrieven, Tabellen, Gedachtenissen, Spijskaarten, Yisietkaarten, alle Staten en Afdruksels voor secretarissen, ontvangers en onderwijzers enz., in een woord alles wat in eene welinge richte drukkerij vervaardigd wordt. Yper, drukk. Karei Deweerd, Rijselstraat, 59. RECHT OVER DE STERRESTRAAT. Te raadplegen alle dagen van 9 tot 5 uren. behalve den Zondag. DEFIANT TOUTE CONCURRENCE. Koopt de nieuwe gebreveteerde Sii-esm»- chien U'Haencn». Zij kan door een kind bewerkt worden. Schaadt niet aan de gezondheid en laat toe kousen in allen aard, vrouwenlijven, onderbroeken, mansvesten en kinderkleedjes enz., te bereiden. Gent. 21, KUIPERSKA.AI Gent 21. m Isa Vi a;:gt aan al uwe kennissen welke de beste remedie is tegen HOEST, VEP.KOUDHEID, BSONCKIET, ONTSTEKINGEN DEE LUCHT PIJPEN, ASTHMA, enz. Elkeen zal u antwoorden Zij alleen genezen. 3 gcude medalien en een eere diploma DE NAMAKERS ZULLEN STRENG VERVOLGD WORDEN O CD WERELDBEROEMDE bestemd om aan grijs haar de kleur, glans en schoonheid der jeugd weder te geven. Het vernieuwt deszelfs feven, kracht en groei. Schilfers verdwijnen spoedig. Zijn parfum is rijk en keurig. Verkrijgbaar bij Coiff. en Parf. Hoofd Depot 26 Rwe Etienne Marcel (verhuisd van 92 Bd. Sébas- topoi). Parijs. TE BEKOMEN ws. S.fc W hoofddit van iederen doet somtijds pijn. Uwe beenderendoen zij zoo- veel pijn als de tandpijn? Hebt gij eene koude gehad die zich over het gansche lichaam verspried heeft Uw rug zeker doet hij pijn wie van ons heeft geene pijn gehad in de rug, de oorzaken zijn talrijk. Uwe spieren—doen zij pijn en zijn zij stijf alsof gij op het aambeeld gelegen had Gevoelt gij pij-gelij waarcok? Gevolt gij u stijfenziek? Zoo ja, verlies geenen tijd, en ver schaft u aanstonds dit uitstekend ^geneesmiddel de O- die alle kwalen en alle lichamelijke pijnen geneest. Zij v, ikt als bij betovering. Zij geneest de rhumatism en de zenuwziekten, de ruggegraatkromming en het jicht, de vliesontstekingen de heupjicht, dc wonden en de ukwaw.i» gm. Zij is een uitwendig geneesmiddel, maar hare inwerkende kracht maakt dat zij ce eigenlijke zetel der kwaal bereikt, en er de oorzaak van uitroeit. Zij is onschadelijk, zeker en haar uitwerksel snel. Opzending tegen postmandaat dezer som, gestuurd aan den Engelschen apotheker Karei Delacre, Brussel, en aan den apotheker A. Astier, Avenue Kleber, Paris. f?:w. HCTöQDFCM Pilantra geneest Speen.—Het vccrnaaiusto. genees; SlL I OrLL.iïi speenenvoorgeschreven en gebruikt d, or al de c- - e -h blikkelijk alle pijn, het verzacht de ontsteking en jenking, het stilt onraidd; altijd het speen. Zend 30 centiemen in postzegels en gij zult er vrachtvrij a t uw adres volledig. Prijs van de doos 5 schellingen (6 r. Wend v de Cbu Delacre te Brussel. Wordt voorbereid door de Maai.- D .ij Geddcs,Lu; ddel voor ettergoter» of eoshesren. Het veriic'nt ocgen- ;jk de bloeding, en geneest v. or 'a van bekom ei jf p ische apotheker;; voa i, Paris, Brussel.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1896 | | pagina 4