VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. VADER EN SCHOONZOON "J i Elfste jaar. Zaterdag 8" Februari 1896. Nummer 6. Het Redmiddel. Leg ze me daar! De Kiezingen STADNISUWS. De klerikale stokslagers voor hel; gerecht. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 2.50 fr. voor stad. Per"6 maanden i fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen: 15 cent por drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr, per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der bei ie Vlaanderen, als mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, MagdalenastraatJ "Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en ondefteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet-opgenomen. De katholieken loopen hoog op met hunne fameuze wet op den dron kenschap en beweren meer dan eens in hunne bladen en vergaderingen dat daarin het redmiddel te vinden is voor den ellendigen toestand onzer werkersbevolking. Dat is echter belachelijk. Dat dronkenschap naar armoede en ellende leidt, dat zij eene der ergste maatschappelijke ziekten is, waaraan onze eeuw onderhevig is, zullen wij niet eens betwisten. Dat al de werklieden met armoede worstelen, omdat hij drinkt, zullen wij niet eens aannemenwant dat is onwaar, en de katholieken hebben ongelijk zoo iets te beweren. Om het lijden der werkers te keer te gaan zouden er andere middelen moeten gebruikt worden, dan de strenge toepassing der wet op de openbare dronkenschap. Is er sedert hare invoering een glas gene ver min gedronken Is er één dronkaard van zijne drif ten genezen, omdat hij tot vijf of tien frank boete is verwezen Wilt gij den mensch van den drank afkeeren, begint met hem tot eenen denkenden mensch op te leiden maakt hem vatbaar voor geestesge not. Begint met de gemeentescholen weêr op te richten, welke gij vernie tigd hebt. Begint met avondscholen te ope nen waar jongelingen en volwasse- Een verhaal uit Bluchers tijd. (3* Vervolg. Met kwalijk verborgen verwondering zag de overste zijn bloozend dochtertje aan wat waren dat voor woorden en denkbeel den uit den mond van een adelijk meisje? Die had ze toch niet van hare trotsche tante geleerd. Kind, kind! zegde hij, half in ernst, hall in scheris, pas wel op de zoogenaamde vooroordeelen van onzen stand niet te willen trotseeren, ze zouden u wel eens onzacht op u kunnen wreken 1 Mijne kleine bezoekt toch niet in stilte communistische genoot schappen Een hartelijke kus was Leonore's ant woord, en daar zich op hetzelfde oogenblik een lichte en haastige voetstap aan de deur liet hooren, maakte zij zich uit de omhel zing van haren vader los, en liep naar den tegenovergestelden uitgang der kamer. Wel, welriep de overste haar lachend na, ruimt gij nu ook het veld? Gij weet dus alleen achter den rug der menschen hunne rechten te beschermen 1 II. Het was in Januari 1815. Sedert drie maanden waren de vorsten van Europa of nen gelegenheid hebben om het aan geleerde in de lagere school te beoe fenen en te ontwikkelen. Leert er hun niet alléén lezen, schrijven en rekenen, maar richt er leergangen in om hun kortbondige begrippen te geven over de geschie denis der menschheid, deze onzer eeuw, deze van het vaderland; over de verscheidene takken der natuur lijke wetenschappen over staatkun dige over hedendaagsche staatsin richtingen, enz. Stelt voor hen de kunstverzamelin gen wijd open. Verleent ruime toelagen aan den schouwburg en aan alles wat den geest ontwikkelt of verstandig tijd- verzet bezorgt. In één woord, beijvert u om hart en geest, om gevoel en denkvermogen benevens plichtbesef bij den werker te beseffen. Wanneer hij genot zal vinden in het lezen der werken onzer Vlaam- sche letterkunde, in het bewonderen van schilder- en beeldhouwwerk, in het luisteren naar muziek of in het aanschouwen van een tooneelstuk, dan zal hij geen genot meer zoeken noch vinden in de zenuwachtige overspanning door alcohol voortge bracht. De verwezentlijking van zulk een plan zou anders vruchtbaar wezen, dan dronkaards en herbergiers voor de Rechtbank van enkele Policie te deen vervolgen. hunne afgeveerdigden reeds te Weenen bij eengekomen, en nog was een der gewich tigste vraagstukken in de europische en duitsche aangelegenheden niet opgelost, waarover het jWeenerkongres uitspraak moest doen. Te midden der schitterende berichten over maskaraden, hofbals, hard draverijen, troepenmanoeuvers en kostbare sledevaarten, die elkander onophoudelijk afwisselden, verspreiden zich echter ook reeds donkere onheilspelende geruchten door de verschillende landen. Met steeds toenemende, bittere ontevre denheid volgden alle ware volksvrienden den steeds felleren pennestrijd, die de toe standen gedurig meer verwikkelde, zoodat zelfs nu met den besten wil de verstandige, bedaarde lieden de macht niet meer hadden, uit den duizendvoudig verwarden knoop der poli iek licht te verschaffen. Uit de worstelingen der partijen, uit den naiever vangrootere of kleinere Staten kon men wel opmerken dat het ongelukkig wedor tot bloedige, de roeping, der menschheid miskennende oorlogen komen zou, en de edelaardige droom van den bestendigen, algemeenen vrede nog niet zou worden ver wezenlijkt. Ik houd slechts een langen rustdag te BerlijD, zegde Blucher toenmaals, en even Herinnert ge u nog waarde lezer, het liedje van over een tiental jaren over de liberale geld verspilling voor de scholen. Daar werd zooveel over geraasd en gebast dat 't kiezerkorps zich liet meeslepen om de zwartjes aan 't be wind te brengen. Een massa scholen werden afge schaft, onderwijzers afgezet maar 't klerikaal bestuur blijft even veel uit geven voor den dienst van 'tonderwijs als het voorgaande liberaal minis terie, met dit verschil nochthans dat de millioenen vroeger dienden om op- luchtige en gezonde schoollokalen op te richten en bekwame onderwijzers te betalen, terwijl ze nu opgestreken worden door de schatrijke kloosters, door vreemde broekens, nonnen en meesters met God en geloof, maar zonder diploma of bekwaamheid. Dat goedje is onverzadelijk en gaat nu nog wat dieper in de kaas knagen. Inderdaad, de middensectie van de Kamers heeft een krediet van twaalf miilioen drij honderd drij en vijftig dui zend twee honderd frank om den dienst van de nieuwe onderwijswet. 't Zijn weeral de kloosters en de zwartjes die 't grootste deel van de zen koek zullen opstrijken. Brave, goedsjeugdige kiezers, werkt en. slaaft maar om uwe zware belastingen óp te brengen. De rentenierende tikken haan lacht in zijn vuisten, de kloos ters doen, op den hoop toe, met uwe als zijn geliefde, Gneisenau versmaadde hij daarbij niet de eerebewijzen en uitnoodigin- gen, waarmeê men de beide veldheeren van alle zijden overlaadde. Met bijzonder veel genoegen had hij dit maal de uitnoodiging aangenomen van zijn veeljarigen vriend en krijgsmakker, den overste en regementskommandant von floh- negg. Diens vader was toch reeds zijn trou we makker in menig bloedig gevecht ge weest en toen Blucher in 1830 gouver neur van Munster werd, het oude bisschop pelijke slot door hem werd betrokken, en dit dagelijkscn van vrooiijke geslagen da verde, toen behoorde de overste van Hoh- negg tot diegenen, die nooit aan den vroo- lijken tafelkring van den gastheer ontbreken mochten. Het dochtertje van den overste, de kleine, wilde Leonore, had toen ook de kunst verstaan het hart van den ouden krijgsman te veroveren,- zij moest hem en zijne achtensweerdige gemalin, die zich met liefderijke toegenegenheid het moeder- looze kind aantrok, peetouders noemen, en dikwijls genoeg gelukte bet moedwillige schalksche kind, den heer peetoom zoodanig aan het lachen te brengen, dat hem de tra nen van genoegen over de wangen rolden. De uitbersting van den oorlog bracht eene langdurige scheiding van allen teweeg, en centenconcurrentie aan eene menig- ie bedrijven en nijverheden. voor de provintieraden diejjin de maand Mei moesten plaats hebben, zullen naar het schijnt, verdaagd worden tot de maand Oc tober, Dinsdag 11. heeft de boetstraffelijke recht bank van Yperen uitspraak gedaan in de zake der klerikale woestaards, die, eenige dagen vóór de kiezing van 17 November, vreedzame liberalen aanrandden en mishan delden onder allerhande belachelijke voor wendsels, en dit slechts om hunnen onver- zoenlijken haat tegen de liberalen bot te vie ren. De straffen verschilden, naar gelange de gewichtigheid der misdaad, van 25 tot LOO fr. boete en de onkosten. Wat de klerikalen ook aan den dag legden om zich te verschoonen, welke leugens zij ook kwamen uitkramen om het gerecht te misleiden, niets kon hen van de zoowel ver diende straf vrijwaren. 't Is alzoo dat de llllrakilleil- 2Z& Ouias, die eene ge schiedenis van een revolverschot verzonnen had om de aandacht van zijne aanrandingen te wenden, zich hoorde veroordeelen tot eene boete van 100 franks, 50 fr. schadeloos stelling, boven de kosten van 't proces. De anders zoo prettige «fltles BatlS zat daar nu op 't schoeljebankske te glarie- oogen gelijk een aap die Cayennepeper had ingezwolgen en kon maar om den duivel niet begrijpen dat hij nu bij de lurven genomen was. eerst in den herfst van het vorige jaar had Blucher zijne vroegere lieveling weergezien. Ofschoon de wilde, plaagzieke kleine tot eene' bescheiden en zedige jonge dochter was op gegroeid, hernam hare aanvalligheid spoe dig de oude rechten en daar men er heden op uit was de geboortefeest van het goede petekind door zijne tegenwoordigheid op te uisteren, bleef hij steeds het middenpunt van het gezelschap. Schrikte zijn forsch, soms barsch gezicht menigeen af, zoo wist hij toch wanneer hij wilde, jegens dames zulk eene fijne ridderlijke wellevendheid in acht te nemen, dat hij spoedig dien onaan- genamen indruk, dien zijn voorkomen wel eens opwekte, weg te wisschen. Ook heden verdrongen heeren en dames elkander, om Blucher hunnen eerbied te betuigen, intusschen maakte zich weldra eene soort van verstrooiing van alle genoo- digde gasten meester. Men scheen iets bijzon ders te verwachtenonbepaalde geruchten wegens voorstellingen van levende beelden en dergelijke uitspanningen hadden zich verspreid, en het kleine tooneel, op den achtergrond der zaal opgeslagen, was wel geschikt de opgewekte nieuwsgierigheid le vendig te houden. {Wordt voortgezet). HET WEEKBLAD

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1896 | | pagina 1