GOED HUIS 2 GRANDS BALS V anderstuy ft- D evos NAA I MACH IEN EN 6. Doolaeghe-Dehuyssere, over te nemen in Yperen, AUGUSTE SOUXÜORF JX3- LET OP! HENRI IGODT-GODDRRIS L D£L®0ÏTE-803.:Ï K. Lelong-Werrebrouck Burgerstand der Stad Poperinghe. van den 30 tot den 6 dezer maand. Voormezeele. Waasten. Meenen. Poil de Bretagne RIJSELSTRAAT, 47, ÏPER. VELOGIPEDEN MEN VRAAGT Stad Yperen. Door uitscheiding Yille d'Ypres. BREUKEN. JP T Jl. 1ST O 3 GEENE WANHOOP MEER KOLEN COKS KALK. Principaal Agent der koolmijnen PARAPLUÏES Zondag nacht werd doodgeschoten, terwijl hij poogde eenige konijnen te stelen werd Dinsdag naar het kerkhof gebracht zonder dat een priester het vergezelde. Waarom? Hier was geen zelfmoord in kwestie, de man kon berouw gehad hebben over de dagelijk- sche zonde welke hij kwam te bedrijven daar soms een oogenblik daartoe voldoende is. Ja maar zie, er zijn weeral kwatongen in stad die beweeren dat indien de kerel kluiten bad achtergelaten hij niet zonder godsdienst men die hun onlangs te kort deden werden met de kerk begraven maar die waren rijk. Dit herrinnert ons zeker lied eken Gedekoreert Wie?... Mijnheer Rijckewaert den gewe zen conseiller nog immer baas in de Hoppe- schaal. Waarom omdat de kiezers hem op stadhuis niet meer willen, want indien het voor bewezene diensten ware dan kan zoowel geheel Poperinghe gedecoreert wor den. Sedert lange jaren bekleed M. Rycke- waert een Yetbetaald postje die hem toelaat op zijn gemak veel pijpjes te rooken en veel stuivers te verdienen zonder eenige bekomme rnis. Waarlijk dit kruis is op de echte plaats!! Gemist banket Burgemeester Berten die jaarlijks met de loting aan de leden van den gemeenteraad een banket aanbood, heeft ze dit jaar t'huis gelaten de oude lijk de nieuwe (idem zooveel gespaard 1) maar verschillige onder de oude raadsheeren die aan dit mondje hou den zijn deerlijk mistevreden. Ziedaar nog een gevolg van de opkomst der verma ledijde democraten G E B OOR T E N. Mannelijk 2. Vrouwelijk 1. H U W E L I J K EN Jules Samyn, kleermaker te West-Nieuw- kerke en Rachel Vermeersch, herbergierster te Poperinghe. Sterfgevallen. Dedecker Seraphin, 74 jaar, weduwaer van Louise Bossaert, overleden te Cuerne. Vanlandeghem Petrus, 36 jaar, echtgenoot van Helene Onraedt, wijk C. Wullepit Amelie, 46 jaar, echtgenoot van Benoit Ghil- lebaert, wijk G. Hasebrouck Barbara, 73 jaar, weduwe van Carolus Bouve, wijk G. Galliaerde Leon, 30 jaar, echtgenoot van Mathilde Peutevinck. Decrock Pieter, 82 jaar, jweduwaar van Catharina Dequidt, wijk I. Kinderen beneden de 7 jaren. Mannelijk 2. Vrouwelijk 0. Naastenliefde. De pastoor-burgemeester weigert de kin deren, die hunne eeste coinunie moeten doen, te kleeden, als zij socialistische bloedverwan ten hebben. Gaat bij de socialisten zegt hij. De ouders der kinderen hebben aan de ge zellen van Yperen hunnen nood geklaagd en deze hebben zich de zaak ter harte genomen. Zij hebben hun beloofd voor de kinderen te zullen zorgen. Waar is nu de naastenliefde, bij de paap of bij de socialisten i|Moord. De gendarmerie blijft niet werkeloos om den moordenaar van den ongelu&kigen De- bailleul op te sporen. Woensdag begaf zich den brigadier van Bizet naar Nieppe, om er met den policie- kommissaris te spreken over een persoon, die verdacht wordt den dader te zijn. Onderweg sprak hij met den veldwachter Pétillon over het uitzicht van den man die opgezocht werd. De veldwachter verklaarde dat die be schrijving overeenstemde met die van zekeren Gasteele Florimond, 34 jaar oud, geboren te Wytschaete. De vent werd ontdekt en aangehouden. Hij heeft zoowel in Belgie als in Frankrijk verscheidene veroordeelingen ondergaan. Ondervraagd, kon hij het gebruik van zij nen tijd in den nacht der misdaad niet aan duiden. Vrouwenlijk ontdekt. Een werkman ontdekte Zondag morgen op de baan van Roosebeke naar Ronk, het lijk eener vrouw gelegen in eene gracht. De veldwachter Dehon trok het uit de heek met behulp van eenige gebureD. Het lijk draagt niet de minste sporen van geweld. Stukken van een zakdoek en franjen van een halsdoek doen echter ondersteilen dat er eene worsteling en bijgevolg eene misdaad plaats had. to ra w jd 5f I® s Gouden Medalie Internationale ten toonstelling van gezondheidsleer en redding te Ostende 1888. Zilveren Medalie Groote internationale Wedstrijd te Brussel 1888. - Gouden Medalieinternationale tentoonstelling Tunis. RHUMATISM, HEUPJICHT, JICHT, ENZ. Onfeilbaar genezen, in weinig tijd door het gebruik van en de breiwol Poil de Bretagne. Volgens de wet neergelegd. Gepatenteerd produkt, gemakkelijk in 't gebruiken en door de geneesheeren aanbe volen. Algemeen dépot voor België: bij ELISA VAN HOUTRIVS, N° 130, S' Andries bij Brugge, en te koop in alle steden van 't laud. De Chocolade des bonnes Mères is de beste en voedzaamste. De 1/2 kilo 1.60 en 2 fr. vim alle stelsels De beste en de goedkoopste zijn te bekomen bij Daar zijn oolc Engeischa marken laatste stelsels (Cader 98.) dikke tubens aan is*. SlO.OO voor mannen en vrouwen. "WFLIXElSr inSTGk-A-JSTCX. Al de toebehoorten zijn daar te verkrijgen aan zeer genadige prijzen. Let wel op het adres RIJSELSTRAAT, 47, YPEREN. in Kruidenierswaren, Mercerien of Nieuwigheden, doende groote zaken, met bestatigde winkels. Schrijven EL. blijvende post, Noordstatie te Brussel. BEDRIJF. DEN HEER heeft de eer het publiek ter- kennis te brengen dat hij ter gelegenheid van den karnaval al de kostumen en maskers voor beide geslachten voor den karnaval zal ten koop stellen of verhuren volgens de omstandigheden aan zeer genadige prijzen. Een bijzonder ingang is ter be schikking voor het publiek links al ingaan Koeimarkt dans la grande Salie DES ANCIENS POMPIERS les IVfardi 18 Février et Dimanche 15 Mars 1898, Cavalier PRIX D'ENTRÉE: par souscription 1 fr. au bureau 1 fr. 50 Dames 50 Centimes. N. D. - Pour toutes personnes non masquées ou travesties la tenue bourgeoise est de ri gueur. On peut se procurer des cartes a l'avance au bureau de ce Journal et au Café du Sau- mon. M1' Mme Maurice MEIER, bijzon dere chirurgijns-tandmeesters, hoek der Moskroenstraat N° 2, te Kortrijk, hebben d'eer het publiek te berichten dat een nieuwen tandmeester die van huis tot huis loopt voor het kuisschen der tanden en het herstellen van kunsttanden, zich komt te vestigen niet ver van hunne woonst. Niet tegenstaande de gelijkheid van den naam en van het beroep hebben zij hoegenaamd geene handelsbetrekkingen met dezen persoon. Zij hebben zelfs noch zoon, noch broeder, noch bloedverwant die hun huis vertegen woordigd. Zooals voorgaandelijk zijn Mr Mme Maurice MEIER, dagelijks te raadple gen ten hunnen huize hoek der Mos kroenstraat N° 2, huis met koetspoort, bij het gevang. Zij verzoeken dus de personen die begee- ren hun te raadplegen van te vragen of zij wel bij Mr Mme Maurice MEIER zijn, hoek der Moskroenstraat N° 2, en van wel te letten op de antwoorden die hun gedaan zijn. M. MEIER is te Yperen te raadplegen den Maandag, Donderdag en Zaterdag van elke week van 10 ure 's morgens tot 4 1/2 ure namiddag, Groote Markt N° 5, bij de weduwe VAN KEMMEL VRAAGrT DE BOUGIE du LÏOl* mTIjjljjlD zal kosteloos aan hen ÜCjMI allen die aangetast zijn door eene velziekte darters, eczéma's, steen zweertjes, ieukte, weerkomende longeront stekingen, borst- en maagziekten, jicht en breuken, een onfeilbaar middel om zich snel te genezen,zooals het heel en gansch geweest is na veel te hebben geleden en te vergeefs alle voorgeschrevene geneesmiddelen be proefd te hebben. Dat aanbod, waarvan men de menschlie- vendheid waardeeren zal, is het gevolg van eenen wensch. Schrijven per brief of postkaart aan den heer Vincent, 8, Victor Hugoplaats te Gre- nobel, die gratis en vrachtvrij per keerenden post antwoorden, en de gevraagde inlichtin gen zenden zal Spoedige en grondige genezing in gewor.è gevallen. Zekere voldoening cn onmidde- lijke verzachting in de ergste gevallen. Onmiddelijke stilstand en genezing der ver zakkingen en verplaatsing der baarmoeder. Speciale vergadering van toestellen om de misvormingen van het lichaam te voor komen of te genezen, alsook voor kunstma tige ledematen, volgens de beste voorschrif ten,- het inzetten van kunstoogen. Het huis bestaat sedert 1849 en heeft 200 belooningen verkregen in al de tentoonstel lingen. Er is voortdurend eene dame bij de inrich ting aanwezig. Spreekuren van S tot 4 ure. WAERSEGERS, Breukmeester, 35, Groenplaats, 35, Antwerpen. LOCATION ET ACCORDAGE des meilleures fabriques. A ccordeur de Pianos RUB AU BEURRE N° 30 YPRES. J Les pianos donnés en location sont garanties de réparation et d'Accor- dage. CARTONSTRAAT 33, YPEREN. van Bruay. (SPECIALITEIT VOOR BAKKERSOVENS Verkoop in 't groot van flenuko- len, freyne kolen, machienkolen, smiskolen, anthracithe, musseltjes, gewasschen braisetten enz. aan lage prijzen. Vraagt de prijzen en voorwaarden men zal terstond antwoord bekomen. BLOEMENMAKER, Statiestraat, 17, Yperen, heeft d'eer de liefhebbers van den handboog ter kennis te brengen, dat men bij hem allerschoonste handbo gen, pijlen en al wat het schieten aangaat, kan bekomen. Hij gelast zich ook met het verma ken der gebroken pijlen, alles aan zeer genadige prijzen. Bij hem kan men ook alle slach van gemaakte Bloemen en Rouw- kronen bekomen aan voordeelige prijzen. in 't groot en in 't klein. te Yperen heeft de eer het publiek kenbaar te maken dat men bij hem alle slach van Fara- pluies, Parasols, Wandelstokken, Tapijten en Borstels kan bekomen aan zeer genadige prijzen. Alles naar de laatste nieuwigheden. Hij gelast zich ook van alle vernieuwin gen en vermakingen van oude parapluies Hij verhoopt door zijne goede koopwa ren en genadige prijzen de gunst van eeu- eder te verdienen. Die geld heeft kan den hemel koopen, Die geen en heeft moet naar den duivel loopen. Ja 't is zeker -waar, ja 't is zeker waar, Die geld heeft komt altijd klaar 1 M tö to o <1 erg cd cTC) >-! CD O CO fO i—i i—/ O O O O O O O O O G5 O o O O O O W W Oi 05 O O O O o o o en o O O o o O H M CO W O W iU m co O O O O O O O O O O O O O O CO CJi it-*- i 0 b bi P 5* I** 01 ts o o m o o O O O O co O a> 2. *■3 CL, p er;: <3 H> 3 1-3 CL o e sr C. "3 sr O ui oo a> cr c s» GO CO a> OO O O) VAN PARÉS, MASQUÈS ET TRAVESTIS donnés au profit du Denier des Écoles Laïques, a O heures du soli*. «—-■mm li —B——B— DE Vaste en verzekerde ^genezing der drooge 'of vochtige gezwellen, verouderde puisten, meikkor- sten, krevelingen, schurft meel achtige vellekens, puistjes, bers ten, baardziekten en alle andere velziekten door het wonderbaar geneesmiddel der apotheek De Walvisch 10, Diepestraat, Antwerpen. (Geene kostelooze kosten meerl In geval van mis lukking geeft men het geld weder). De halve pot fr. 0,75. De groote pot 1.25; mits 10 cent. meer dan den aangeduiden prijs, nu ontvangt men het ge neesmiddelvrachtvrij met de post.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1896 | | pagina 3