VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. VADER EN SCHOONZOON Elfste jaar. Zaterdag 21° Maart 1896. Nummer 12. Kiezing van Oostende goedgekeurd. Vaderlandsliefde. De stielen in 't ieger. I Découpage ou Scrutin de liste. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 2.50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen 15 cent per drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maain^ 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, fenz. 4 fr. per 100 berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als. mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicilé, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle lioegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Hoe onwaarschijnlijk het ook moge voor komen, staat het vast, dat de kiezing van Oostende door den heer minister van binnen- landsche zaken zal goedgekeurd worden, on danks de gegronde redenen, die de afvaar diging van Brugge aanhaalde, om tot de verbreking te besluiten. Het blad Courrier de Bruxelles laat de goedkeuring voorzien, doch ik mag u verze keren dat zulks een beslist feit is. Het is vooral te danken aan de stappen door den gekenden kolonel North aange wend dat eene beslissing in dezen aard is genomen. Het koninklijk besluit deze goedkeuring uitsprekend, zal dezer dagen verschijnen. N. B. Wij kunnen er ook bijvoegendat de Koning hetgansche dossier der kiezingen heeft geraadpleegd en aan Schollaert bevel gaf, deze kiezingen goed te keuren. Wat kaakslag voor de lijkbidders der brug- sche bestendige bisschoppelijke deputatie, indien dit nieuws zich bevestigt. Leve het Vaderland! Zoo klonk het dezer dagen in de officieële wereld ter gelegenheid van 't huwelijk der prinses Hendrika Wij ook, zijn Belg en vaderlander wij zijn daarenboven vurige Vlamingen; wie de geschiede nis kent, weet dat de Vlaming immer een koen en standvastig verde tiger is geweest van zijnen stam, zijn land en zijnen vorst en daarom voegen wij onze heilwenschen bij die onzer kon fraters. Doch al die gemaakte vader landslievende uitingen hebben ons be denkingen ingegeven die wij ons gedwongen gevoelen hier neer te schrijven. Weer heeft ons land verscheidene leden van vorstelijke familiën in zijn Een verhaal uit Bluchers tijd. (6e Vervolg. De overste zweeg een oogenblik, doch toen Leonore haar gloeiend gelaat noch dichter tegen haars vaders borst verborg, vervolgde hij met bewogen stem: Mijn lieve kind, wij zijn daar op een onderwerp gekomen, waar door het mij gemakkelijk wordt u de eigen lijke reden van mijne komst bloot te leggen. Wat zoudt ge er van zeggen als nu reeds zulk een ridder was gekomen? Lieve vader! stamelde Leonore in zichtbare verlegenheid. Mijne slimme kleine begrijpt zeker al verder? Nu, boe had de vurige liefde van neef Karei u ook verborgen kunnen blij ven, en. Een zachte gil van schrik door Leonore geuit, stuitte den overste in zijne verdere woorden en toen hij haar gebogen hoofdje, oprichtte, zag hij dat zij bleek geworden was en hare oogen zijn blik vermeden. Wonderlijk kind! zegde de overste, en geleidde het meisje dat hem gewillig volgde naar de kanapé, waarop hij haar Het neder- zitten, terwijl hij zelf naast haar plaats nam. midden gesteld. Die koninklijke bij eenkomsten zouden wij graag willen zien vernieuwen wanneer een of andere potentaat Europa te vuur of te zwaard zou willen stellen en in een bloedbad herscheppen. De eigenliefde van sommige over dreven vaderlanders zou misschien gekrenkt wezen, maar de gansche menschheid zou kronen vlechten voor hen, die den vrede zonden gehand haafd heb en. Droef is het voor ons te moeten be- statigen dat de vaderlandsliefde der Belgen hevig vermindert. Maar hoe kan het ook anders Wanneer de volksjongen eens het besef krijgt van hetgeen hij werkelijk in zijn land is; wanneer hij soldaat moet worden uit vaderlandsliefde of uit armoede, ter wijl de rijke voor 1600 frank zijnen tol aan zijn land door anderen doet dragen; wanneer hij eene enkele stem heeft en zijn gebuur er 4 mag uitbren gen; wanneer hij voor zijn winkeltje of herberg drukkende belastingen moet betalen terwijl de benrsspecula- teur geen cent aan de schatkist op brengt; wanneer hij in Frankrijk of elders werk moet zoeken dat zijn vaderland hem niet biedt, dan moet onwillekeurig in zijn hart het gedacht opwellen, dat zij, welke hem de vaderlandsliefde aanprediken de voile waarheid niet zeggen of niet mogen zeggen. Wij herhalen het, het is droef zulks te moeten bekennen, maar om de kwaal te kunnen verdrijven moet men zë in hare oorzaken aantasten. Wij zeggen dus tot de regeerders Hoe kan dit aanzoek u zoo doen ontstellen? Ik dacht dat uw hart reeds lang zou hebben begrepen, hoe innig veel neef Karei van u boud; in zulke aangelegenheden ontbreekl het de vrouwen immers nooit aan scherp zinnigheid zeker, ging hij op ernstigen toon voort, is de tegenwoordige tijd, nu wij nogmaals eene duistere, gevaarvolle toe komst te gemoet gaan, niet best gekozen om aan liefdeen trouwen te denken. Karei zegt dat de zekerheid uwer liefde hem de aan staande scheiding gemakkelijker zal maken, daar hij die zonder die zekerheid niet zou kunnen doorstaan. Nu, zoo denken alle verliefden! Luister nu eens, voor dat ge antwoordt, wat gij over lie verbintenis deukt! Van ganscher harte geef ik daaraan mijne toestemming, en het doet mij innig genoegen een gelief - koosden wensch, die mij de stellige overtui ging gèeft van het toekomstige gtduk van mijn eenig teergeliefl kind, te zien vervullen. Ook ik wensch dat uwe verloving reeds nu bekend gemaakt worde; want, mocht ik ver van u door een vijandelijken kogel getroffen worden, dan zal mij de gedachte opbeuren en geruststellen, dat mijn kind niet verlaten.. Vader, lieve vader, lioud op! riep Spoedt u de hervormingen in te voe ren waarbij iedere Belg een vader lander zal worden, opvoeding en wetenschap aan gelijke bronnen zal kunnen putten, op dezelfde wijze zijn land dienen, dezelfde rechten en de zelfde plichten hebben en dan zal in het hart van iederen Belg die vader landsliefde blaken welke wij bij de Vlamingen ten tyde hunner roemrijk ste overwinningen bewonderen. De minister van oorlog maakt den jonge lingen die er ingelot zijn, bekend, dat zij hunne stielen in het leger ^kunnen voortzet ten. Zij kunnen zich daarvoor aanbieden, binnen het tijdverloop hunner inlijving en hunned indiensttreding, om een onderzoek te ondergaan nopens hunne bekwaamheid. Zij moeten hunne aanvraag zenden aan de bestuurders van het arsenaal van con structie te Antwerpende kanonnengieterij te Luikde wapenfabriek te Luikliet mili tair lanukaartgesticht te Eisene. Deze hee- ren zullen hun den dag en het uur laten weten, waarop zij de bekwaamheidsproef moeten onderstaan Ziehier de lijst der stielen welke te Ant werpen kunnen uitgevoerd worden: In het arsenaal nan constructie Ajus- teerder, stoker, smid, ijler, graveerder op metaal, metaaldraaier, schaver, boorder, draadtrekker, smelter, moeleerder, koper slager, blikslager, timmerman, schrijnwer ker, wagenmaker, houtdraaier, kuiper, za ger, zadelmaker, schilder, metser, drukker, steendrukker, boekbinder, teekenaar, bor stelmaker, graveerder op steen, machinest platiueerder. In het midden-ar senaatSmid, schrijn werker, kuiper, wagenmaker, zadelmaker, schilder, metser, plafonneerder, hovenier. In de vuurwerhschool Ajusteerder, draaier, graveerder, vijlkapper, smid, ma- chenist, stoker, metaaipletter, koperslager, Leonore die tot nu toe onbewegelijk, het gelaat in de bevende handen ve; bergende, aan zijne zijde had gezeten. Nu sprong zij op en terwijl zij zich in hartstochtelijke op gewondenheid tegen de borst baars vaders vleide, zeide zij snikkende: kunt gij mij ooit vergeven, en mij even liefhebben als vroeger als gij hoort dat ik, uw wensch niet kan vervullen en nooit, nooit Karel's verloofde worden 1 Wat beteekend dat? viel de overste haar driftig in de rede; denk eens na, Leonore! ik duld geen tegenstand Ook niet als mijn levensgeluk er van afhangt? sprak Leonore op treurigen toon; ook niet, als ik u zeg dat deze verbintenis mij reddeloos ongelukkig zou makenWees toegevend, vader, wees barmhartig, dwing mij niet te huwen met een man dien ik niet bemin. Gekheid, vrouwengrillen! riep de overste daar tusschen; ik had u niet in staat geacht voor zuik soort van teergevoe ligheid Honderde van uwe kennissen zouden u een bruidegom als neef Karei benijden als gij misschien denkt dat gij hem nog niet zoo liefhebt als het een bruid betaamt, nu, dat zal zich wel schikken, gij zult hem wel J blikslager, timmerman, schrijnwerker, kui per, metser, steenkapper, kleermaker, tee kenaar, steendrukker, boekbinder. Wij ontvangen de volgende fransche brief wisseling die wij volgaarne overnemen. Le moment des élections législatives ap- proche et les partis politiques ou, plus exac- tement, les futurs candidats comrnencent a rechercher les combinaisons les mieux a mê- me d'assurer leur succès. C'est l'habitude. La mesure qui est de nature a exercer la plas grande influence sur le résultat de la future consultation électorale, c'est la sub stitution du vote uninominal au scrutin de liste. Les journaux nous disent que M. Woeste, le leader de la majorité, naguère partisan du scrutin de liste, serait converti au vote uni ou binominal. Cette nouvelle manière de comprendre les intéréts du pays, est-elle due a la quasi- certitude, de son échec a Alost en 1898? On peut le croire. Quoi qu'il eAsoit,Fla substitution d'un sys- lèrne A l'autre est un fait d'une grande im portance, et l'on peut s'aitendre a voir se soutenir, dans les journaux, les plus vives polémiques, pour et contre cette^réforme. DéjA nous voyons se produire des argu ments dans les deux sens. La Chronique, journal progressiste, se déclare favorable a la réforme. Eile cite entr'autres, a l'appui de son opinion, cette choquante anomalie, qu'avec le système ac- tuel, les grandes villes du pays n'ont aucun représentant libéral au Parlement, quoique la grande majorité de leurs corps électoraux appartienne a l'opinion libérale. D'autre part, les socialistes appellentdoc trinaire, suprème injure pour eux, tout ce qui est hostile au scrutin de liste et le Bien public, journal clerical, est de l'avis des so cialistes. Une fois n'est pas coutume. MM. Prère-Orban et Victor Tesch, qui fu- rent les hommes les.»plus éminents du parti leeren liefhebben. Nu, dat ontbreekt er nog maar aan, mij in de flank aan te vallen? Met dezen uitroep brak Blucher die met verbazing zijn aan deel in de schuld had vernomen. Leonore's reden af. Wat een klein slim vrouwsper soon! Mij alles inde schoenen te werpen, mij verantwoordelijk te willen stellen voor da weêrbarstige hart! En heeft die stoute vesting zich dan bij den eersten aanval over gegeven en wil ze niet weêr in onderhande ling treden over den terugkeer? Nimmer, mijnheer de generaal-veld- maarschalk, nimmer! Nu, ik kan niet zeggen dat een kwaad geweten uit die oogen spreekt! sprak Blu cher en reikte Leonore de hand. Het zal wel spoedig blijken of dien duivelschen jongen bet soldatenvak even goed verstaat als rijmen te maken en meisjesharten te veroveren. Gneisenau zelf zal een waakzaam oog op hem houden, en nu God zij met u, mijn lieveling en treur niet te hard over het afscheid van uw vader en den ouden Kasper, en van mij, het gaat u wei! Wordt voortgezet). HET WEEKBLAD

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1896 | | pagina 1