YAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. VADER EN SCHOONZOON Elfste jaar. Zaterdag 28" Maart 1896. Nummer 13. Navolffenswaard. De tabak wet. Hunne meerderheid. Kieskroniek. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr per jaar voor den buiten. 2 50 fr voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen15 cent per drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4fr. per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering, der bei.ie Vlaanderen, aïs. mede die voor hot buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij eii onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Er bestaat, zooals men weet, eene betreurenswaardige vijandschap tus- schen den arbeid en het kapitaal. Er -wordt tegenwoordig veel ge twist over de middelen, die het ge schiktst zijn om den arbeid met het kapitaal te verzoenen. Onder die middelen verdient voor zeker de"* nijverheidsvennootschap, zooals 'zij in zekere Londensche fa brieken bestaat, aanbeveling. Dank aan dit stelsel heeft de werkman een rechtstreeks belang bij de onderne ming. De werkstakingen en de on redelijke eischen worden voorkomen en het geleverde werk is van betere hoedanigheid. Om grooten maatschappelijken vooruitgang te doen, is het niet noo- dig de bestaande inrichtingen omver te werpen. De vrijheid is voldoende met de vele instellingen, die zij in het leven geroepen heelt. Men hoeft maai liet voorbeeld te volgen van eene der lakenfabrieken van Huddersfleld en van de groote papierfabriek van An- goulème, die gedeeltelijk aan de werk lieden behooren. Wanneer die twee gestichten tot stand kwamen, werden de actiën op 25 frank gebracht, wat ze in het be reik der kleine beurzen en zelfs der arbeiders stelde. Te Angoulème bezit ten de 'werklieden 1.783.000 fr. in actiën op een kapitaal van 4.230.000 fr. De voordeelen van dergelijk nij verheidsvennootschap springen in het oog. Een verliaal uit Bluchers tijd. (7° Vervolg. Al was het ook slechts een zwakke straal van hoop die dit gesprek in Leonores hart had ontstoken, toch zag ze met meer moed de toekomst iD. Zij was zeker van hare eigene en van Waldenburg's onwankelbare liefdedaaraan getuigt de schriftelijke af scheidsgroet, die haar door Kasper in han den kwam. De jonge man had het niet van zich kunnen verkrijgen, thans, nu het wel licht een scheiding voor altijd gold, langer zijne gevoelens voor de zielsgeliefde te ver bergen, en al waagde Leonore het niet in maagdelijken schroom hem in wo^rde i hare wederliefde te bekennen, het kleine zelf geplukte ruikertje van madeliefjes, dat zij door den trouwen Kasper als antwoord te rugzond, was in eenvoudigen vorm eene welsprekende taal. Den tienden april verliet Blucher de hoofd stad en eenige dagen later volgde de over ste von Hohnegg den gebiedenden plicht die hem na kortstondige rust opnieuw naar het slagveld riep. Nog eens drukte hij tot af scheid zijn geliefd kind aan 't hart: ieder wanklank was op dit oogenblik geheel en al Daar de arbeider en de patroon de zelfde belangen hebben, legt de werk man meer ijver aan den dag. De werklieden bewaken zelve elkander. Wij hebben in vroeger nummers reeds gezegd dat het klerikaal Gou vernement voorstelde de rechten op het planten van tabak af te schaffen, om ze te doen vervangen door eene reeks andere en veel hoogere rechten, die den tabak veel zouden doen op slaan in prijs. Voortaan zal de tabak, eer hij in de pijp van den werkman en burger kan gestopt worden, reeds 2 of 3 soorten van rechten betaald hebben accijns- recht, vergunningsrecht, enz. Het schijnt dat de kaloten den werkman en burger willen leeren spaarzaam zijn, en dat zij ons willen beletten in 't vervolg nog een pijpke te roken met een kobbetje. Deze wet is Vrijdag 6 dezer laatst in de Kamer gestemd geweest met 84 katholieke stemmen tegen 32 libe ralen en socialisten, en vier onthou dingen. Stemden de volksvertegen woordigers van Yperen voor deze hatelijke wet??? De klerikalen maken gaarne groot beslag met hunne kolossale meerderheid welke de kiestoevallen hun in de Kamer bezorgd heb ben. Zij spreken er met geestdrift over, en den ken zich gerechtigd om alles te durven doen. Het algemeen stemrecht is met ons roe- verdwenen. Kasper, die dien dag aan onop houdelijk knippen van 't oog leed, moest herhaalde malen tot vertrek aanmanen en betuigde daarbij zijne lieve genadige freu le, da? hij er voor zou zorgen, dat mijn heer de overste heelhuids naar het slot von Hohnegg zou terugkeerenwas dit onver hoopt niet het geval, dan zou ook geen mensch hem in Duitschland terugzien. De overste reikte hem hartelijk de hand, kuste nogmaals zijn snikkend kind, en zegde bewogen: Met dien getrouwen beschermer ter zijde en vooral met de beschermende hand Gods boven mijn hoofd, vrees ik geen ge vaar. Vaarwel, mijn hartelijk geliefd kind 1 III. 't Was in de laatste dagen van Juni; de ondergaande avondzon verguldde nog de statige heuvelen rondom Namen, terwijl de dieper gelegen stad zelve in steeds dichter wordende schaduwen werd gehuld. Hoe verder de avond vorderde, des te onruster en somberder fronste zich het gewelfde voorhoofd van den ouden man, die dicht bij het geopende venster van waar men een heerlijk vergezicht had over de heuvelen in den omtrek, op een rustbed lag, en met ge spannen aandacht naar het minste gedruisch pen zij uit. En dit is waaar. in den schijn. Zou het ons nochtans geoorloofd zijn hun te vragen of het algemeen stemrecht ooit de fraaie gemeentekieswet geëischt heef' die men ons gegeven heeft. Of het gevraagd heeft van met 26 millioen nieuwe belastingen overladen te worden. Of het zoo het verlangen uitgedrukt heeft van de afschaffing der afschuwelijke mili taire plaatsvervanging naar de Grieksche kalenden te verze jden. Of zoo het zich geuit heeft voor de volko- mene klerikali. eering des lands. Het algemeen stemrecht was gretig naar economiekejhervormingen die men het voort durend met koppigheid weigert. Het wist niet dat het Gouvernement eens zoude beproeven het onderwijs van den ca techismus verplichtend te maken het wist niet dat het goud der budgetten de brand kasten der kloosters zou gaan verrijken. Indien men dit alles aan dit verminkt en bedrogen algemeen stemrecht gezegd hadde, het zou misschien heel anders gesproken hebben. Doch het betaamt dat men van dichterbij oaderzoeke wat die overgroote klerikale meerderheid waard is. Men mag zeggen dat zij maar het bedrieg lijk voortbrengsel is van omstandigheden die van den vrijen wil der kiezers onafhanke lijk zijn. Zij is slechts eene toevallige meerderheid. Men mout wel bekennen, zegde onlangs Paul Janson in den Senaat, dat het Gou- vernement met de eerste stemming, door de macht van het algemeen stemrecht, niet gesproten is, de politiek toejuichende die wij bestrijden. Dit gouvernement is, inderdaad, grspro- ten uit eene of meer herstemmingen. Welnu, wat is eene meerderheid die uit de herstemming gesproten is. M. Schol- laert zelve heeft het ons wel willen zeggen in het vertoog der beweegredenen van de gemeentekieswet. luisterde. Er heerschte eene stilte in de straten, die een sterk kontrast vormde met het rumoer dat hier nog voor weinige dagen had ge woed, toen de Pruisen in bloedigen kamp de stad hadden ingenomen en gelukkig alle pogingen van de vijand om de brug over den Samber omver te halen, hadden verijdeld. Nu waren, behalve een klein detachement Pruisen tot bescherming der stad, vrienden vijand verder voortgerukt op de bloedige baanalleen gekwetsten en zieken bleven achter, en dagelijks kwamen er nog nieuwe bezendingen van die ongelukkigen, die het overwinnende leger laDgzaam volgden, her waarts om het medelijden der vijandelijke en onwillige bewoners in te roepen. Ook de eenzame officier, die ginds op het rustbed ligt, heeft zich door een lichte schram aan de knie genoodzaakt gezien verscheidene dagen te Namen te vertoeven hij is innerlijk boos over het ongeval, dat hem van zijn zegevierende voortrukkende makkers gescheiden houdt maar wat baat het I hij moet zich geduldig in 't onvermijdelijke schikken. Plotseling vernam men een vasten dreunenden voetstap; eene lange gedaante snelde dwars de straat over, bleef een oogenblik voor het geopende ven- Thans, wordt er ia gezegd, dat de stem- ming verplichtend is, en dat al de kiezers gehouden zijn zich bij de eerste stemming de uiten tusschen de kandidaten, die zich aan hunne keus aanbieden, is de ballottee- ring maar slechts uitnoodiging tot de sa- menspanningen meer... Is de bekentenis niet kostbaar Men herinnert zich dat in October 1893 de eerste stemming maar weinig de klerikale verwachtingen beantwoord had. Liberalen en socialisten mochten een oogenblik de hoop koesteren van de overwinning te behalen. Doch alsdan werd er te Brussel, te Door nik, te Ath, te Borgworm, eene schande- lijl e samenspanning, de samenspanning der vrees, gevormd. En het is uit die samenspanning dat de klerikale meerderheid gekomen is. Men voege daarbij de schandelijke verdee ling onzer arrondissementen en m°n zegge ons, met de hand op het hart, of de klerika len het recht hebben te beweren dat zij den wil van de meerderheid des lands vertegen woordigen. Hunne meerderheid is maar in schijn, in tegenstand met de echte gevoelens onzer be volkingen. Zij vindt haren oorsprong in eene deloyale en volstrekt verbasterde bewerk stelling van ons vertegenwoordigend stelsel. De strijd zal hevig zija te Ath voor den senateurszetel, opengevallen door het over lijden van den heer d'Oultren ont. De heer Oswald de Kerchove, oud gou verneur van Henegouwen en oud-volksver tegenwoordiger van Ath, zal door de libe ralen voorgedragen worden. Te Philippeville. Voor de aanstaan de kiezing zal M. Mineur zich niet meer voorstellen te Philippeville. Hij zal vervan gen worden, zegt men, door M. Lemonnier, advokaat te Brussel. ster staan, stak toen, zich bukkende, zijn gelaat dat door den grijzen knevelbaard er zeer krijgshaftig uitzag, door de opening en keek met zijne lichte blauwe oogen uit- vorschend in 't rond. Eerst toen hij den misnoegden uitroep vernam: Wat drommel, Kasper, wat voert ge toch uit? Weet ge de huis- en ka merdeur niet meer te vinden? trok het grijse hoofd zich schielijk terug en trad Kasper de kamer van zijn meester binnen. Neem mij niet kwalijk! sprak hij op zijne gewone siijve manier, ik wilde alleen maar eens zien, of mijnheer de overste, daar ik zoolang ben weggebleven, ook in slaap was gevallen. De overste was een weinig overeind gaan zitten en antwoordde ongeduldig: Ik zou in slaap vallen, terwijl... man, laat mij niet langer op de pijnbank! Hoe staat het er meê? Is 't gelukt? Om u te dienen, mijnheer de overste! riep Kasper, met zegevierenden blik: Het is er uit, maar het is er warm genoeg bij toegegaan 1 Goddank hernam de overste met een zucht van verlichting; het grootste ge vaar is dus voorbij en.... [Wordt voortgezet HET WEEKBLAD o

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1896 | | pagina 1