VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. VADER EN SCHOONZOON Elfde jaar. Zaterdag 2n Mei 1896. Nummer 18. Leg ze me daar! De kiezing van Meohelen goedgeurd. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 2.50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen 15 cent. per drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 Aile berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden, Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet Opgenomen. Dezer dagen hebben de belasting schuldigen maar al te wel onder vonden dat wij waarheid spraken, toen wij, tijdens de laatste kiesperio- de, zegden dat zij, te rekenen van 1896, wat meer gingen mogen af dokken. Immers, de lastenbiljetten werden nu laatst rondgedragen, en op deze geliefkoosde papierkens kan men le zen dat de aanslagen ten voordeele der Provincie met 19 opcentiemen verhoogd zijn. 't En is toch nooit geen waar hoor ik vragen. Het is maar al te waar, lieve lezer; en om overtuigd te zijn van de waar heid, neemt uwe aanslagbiljetten van vroegere jaren en vergelijkt ze met deze welke men u thans besteld heeft, en gij zult kunnen vaststellen dat de opcentiemen ten voordeele der Provincie gebracht zijn: voor t per soneel van 14 op 27, en voor 't pa tentrecht van 6 op 12 zegge 19 centiemen per frank méér. Leg ze maar Dit is nu de verwezenlijking van de schoone beloften welke de katho lieke kiesdravers u kwamen doen, tel kens dat er eene kiezing ophanden is. Wij zijn de vrienden van den land bouwer,zeggen die veelbelovers; en om hunne vriendschap te betoo- nen, kloppen zij van langs om meer centen uit den zak van den ongeluk- kigen landsman, die reeds moeite genoeg heeft om de twee eindjes Een verhaal uit Bluchers tijd. (10e Vervolg. Om Gods wil, kind! sprak de oude dame met eene afwerende handbeweging, alweêr die opgewonden taal! Hoe dikwijls heb ik u al vermaand, de onvermijdelijke scheiding met geduld te dragen en het nu zeker niet meer verre weêrzien bedaard af te wachten. Uw vader schrijft dat eene fa milieaangelegenheid hem, langer dan hij ge dacht had in de hoofdstad ophoudthij wil niet dat wij hem daar komen opzoeken, maar dat wij zijne komst hier op het kasteel Hohnegh afwachten, waar hij eindelijk van zijne vermoeienissen en zwerftochten denkt uit te rusten. Wij moeten ons in 't onvermij delijke schikken; komt hij vandaag niet, dan kunnen wij hem morgen des te zekerder verwachten. Daar, neem het boek maar weer op, en geloof mij, deze boeiende en be langwekkende lezing is het beste middel te gen uw ongeduld. Zwijgend en met een moeilijk onderdruk ten zucht, trok Leonore de zware zilveren kandelaars naar zich toe, nam tegenover hare tante plaats en begon met hare wellui dende stem te lezen. De gedachten van den schrijver waren echter dien dag niet in staat hare aandacht te boeien, en had zij niet ge- aaneen te knoopen. Wij zijn de beschermers van win keliers en herbergiers, zeggen zij in tijden van kiezing, en terwijl zij aan deze laatste reeds veel nadeel gedaan hebben met het afschaffen van allerhande feestelijkheden, die volk uitlokken en winkelier en her bergier doen verkoopen, geven zij hen den genadeslag door het gedurig verhoogen van lasten, in afwachting dat het gemeentebestuur hen nog maals indachtig zij bij het vaststel len der belasting die het abonnement zal vervangen... Men zal ons misschien doen op merken dat er met de opbrengst van dat geld nuttige en noodzakelijke werkingen gedaan worden, zooals: het doortrekken van nieuwe straten, het maken en verbeteren van buurt wegen, waar uit de landbouwers voor deel kunnen trekken. Geenszins; de landbouwers in het algemeen klagen over het onderhoud der buurtwegen en zeggen luidop dat, wanneer er ergens eene straat of een weg verbeterd wordt, het rond het hof van den eenen of anderen raadsheer of katholieken eigenaar is... Maar, weet gij wat, het geld wordt nutteloos verspild in uitgaven van allen aard, die men zou kunnen ver mijden, in ijdele pracht, die geene aarde aan den dijk brengt, getuige de overgroote sommen die geschon ken zijn geweest aan het pompiers korps, voor uitstapjes, brand mate rieel, dat zooveel te pas komt als 't vreesd de aandachtig luisterende tante ern stig boos te maken, dan zou zij liefst het boek dicht geslagen en zich aan hare eigene droomen hebben overgegeven. Ondanks de volstrekte eenzaamheid, waar in Leonore met hare tante het afgeloopen jaar had doorgebracht, zoo was het toch een veel bewogen en zorgelijk jaar geweest, dat de meest verschillende aandoeningen in de ziel van het jonge meisje had opgewekt: vreugde over den gelukkigen terugkeer van haar vader uit krijgsgevaar, zoowel als on uitsprekelijke smarte over het onbekende lot van den beminde. Zij juichte luide in de trotsche blijdschap, toen de dagbladen na de veldslagen van Ligny en Belle-Alliance op eervolle wijze melding van hem maakten, in stilte hoopte zij door den trouwen Kasper, die reeds eeni- ge malen in korte woorden Waldenburg's welstand had medegedeeld, iets naders te vernemen, doch de verwachte berichten ble ven uit. De eerste brief van den vader, die in 't begin van Juli aankwam heheisde zijn won derdadige redding bij Belle-Alliance of liever bij Planchenois, door de heldhaftige tusschen- komst van een jong officier, die den hem toegedachten doodelijken houw opving en nog niet van de wonde was hersteld. Hij had hem te Namen met den trouwen Kasper tot vijfde wiel aan eenen wagen en nog meer andere gekkernijen. Ziedaar, burgers en landbouwers, op welke manier onze bestierders met uwe zuurgewonnen centen om springen En later zullen zij nogmaals met hunne zeemzoete woorden nwe stem komen afbedelen, zeggende dat zij uwe vrienden en beschermers zijn. En moest gij de minste opmerking maken, moesten zij aan u twijfelen en gewaar worden dat gij begrijpt dat zij u foppen, zij zullen M. den onderpastoor afsturen die het overi ge zal doen en u den Hemel en rijst- pap zal belooven indien gij standvas tig zijt en voor de katholieken wilt stemmen, maar die u bij de minste opspraak met duivel en hel en brood roof en ruzie in uw huishouden zul- bedreigen Die toestand zal slechts verbete ren wanneer iedereen oordeel genoeg zal bezitten om te begrijpen dat de Religie met de politieke partijen geen gemeens heeft; wanneer elke kiezer zal stemmen volgens zijnen vrijen wil en naar zijn goeddunken, en wanneer hij den moed zal hebben de zwarte kiesdravers met hunne valsche be loften aan de deur te zetten. Zooals wij het in vorige briefwisse- selingen voorspelden, heeft de be stendige deputatie niettegenstaande het geblaf van groote en kleine mod- derbladjes, de kiezing van Mechelen oppasser, achtergelaten. Hoe beefde Leono- re's hart bij dat berichtInnig dankte zij God voor de redding van den dierbaren va der en smeekte zij voor den edelen onbeken de den bijstand des Allerhoogsten afl Haar vurig gebed werd verhoord, reeds de volgen de brief uit Parijs meldde, dat, tot groote blijdschap van den vader, Kasper reeds met zijne wel is waar nog zeer zwakken, doch steeds in beterschap toenemenden bescher meling naar Parijs was gekomen, dat de overste zijn vrijen tijd steeds in het aangena me, boeiende gezelschap van zijn redder doorbracht. Ten slotte eindigde zijn briefAls God mij met eenen zoon had gezegend, dan had ik gewenscht dat hij zoo ware geweest als mijn jonge vriend. Dikwijls reeds is de gedachte bij mij opgekomenzou ik wel een onrecht aan mijne dochter begaan, zou zij vreezen de liefde haars vaders met een vreemdeling te moeten deelen, wanneer ik, om onzen ouden roemrijken naam niet te laten uitster ven, hem erfelijk op mijn redder overdroeg, als bewijs mijner onuitwischbare erkente lijkheid? Denk daar eens over na, en schrijf mij uwe meening over den aan te nemen broeder. Nadat Leonore hare verbazing over deze mededeeling te boven was, antwoordde zij haar vader, dat zij den nieuwen broeder met waar onze vrienden ten tweeden male zegepraalden, zonder opmerkin gen goedgekeurd. Het verslag der bestendige depu tatie meldt dat de klachten door de klerikalen ingediend, hoegenaamd niet in aanmerking kunnen komen dat het geval van den voorzitter Mellaerts ongegrond is; dat twee leden der bestendige deputatie de kiesbulletijns hebben nagezien en deze nauwkeurig hebben bevonden. Aangezien al de liberale candidaten de noodige voorwaarden van kies baarheid bezitten en de volstrekte meerderheid bekomen hebben, wor den zij gekozen verklaard. De greffier M. Fred. De Laet leest de namen af der liberale gekozenen. Afschrift van het besluit der besten dige deputatie, zal aan den gemeen teraad van Mechelen gezonden wor den. De aanstelling van den nieuwen Gemeenteraad zal op maandag 11 Mei plaats hebben. Onze vrienden zullen alsdan bezit nemen van het gemeentehuis, om er de vlag van vrijheid en beschaving te doen wapperen, ten spijt der klerika le dompers die er gedurende ver scheidene jaren door de macht van het geld zetelden, en die er zoo schandelijk met eene overgroote buis door het kiezerskorps werden afge- kegeld Burgemeester Denis Het is de achtbare en zoo gewar- deerde hr. Denis, welke de plaats zal innemen van den klerikalen Sus innige zusterlijke liefde zou ontvangen. Leo- nore's tante was niet zoo spoedig ingenomen met dat dwaze plan zooals zij 't noemde; dringend verzocht zij nauwlettend toe te zien wie toch de vreemdeling was, van wien zij en Leonore nog niet eens wisten hoe hij heette, van welke afkomst hij was, en of hij wel de groote onderscheiding weerdig was, den edelen naam von Hohnegg te dra gen. Hoe zuiver van nijd en afgunst Leonore's hart ook was, kon zij toch zeker gevoel van bitterheid niet geheel en al onderdrukken, toen zij uit de veelvoudige loftuigingen over den onbekende merkte, hoe zeer deze de kunst had verstaan zich onmisbaar voor haar vader te maken. Was Waldenburg niet ook een edel, innemend karakter, zou hij niet meer dan iedereen weerdig zijn geweest in de rechten van een zoon te treden? Maar stil stilsprak Leonore bij zich zelve. Ach, zij wilde niet vergeten, dat den- gene die haar vader daartoe had uitverko ren, hem het leven had gered .-de vreem deling had daar geen schuld aan. Als zij maar niet in die pijnlijke onzekerheid over het lot van den beminde verkeerdemaar nergens vond zij in later tijd eenig bericht over hem. Wordt voortgezet). HET WEEKBLAD l i rilimwiMII |l

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1896 | | pagina 1