TAN IJPEREN EN HIT ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenbiad. VADER EN SCHOONZOON Elfde jaar. Zaterdag 16" Mei 1896. Nummer 20. De goede Herder. Kiezing. De gemeenfcekiezing in Frankrijk Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 2.50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 iv. Annoncen15 cent. per drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers' voor artikels, enz. 4 fr. per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendhiakingen ten bureele dezer gedrukt worden egas. gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzond ïring der benle x laanderen, als mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaarnde attiAbi^utterlijk- teg«n Vrijdag niidmig vrij en onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Alwie zich den vreeselijken school- oorlog herinnert draagt ook nog versch in het geheugen met welke ontembare woede de zwartjes en hunne trawanten vervloekten en ban bliksemden al degenen die van ver of van nabij tot de officiëele school behoorde of dezelve steunde. Ouders en leerlingen en voogden of andere nabestaanden werden in den kerkdijken ban geslagen: aan tallooze vrome lieden en geloovige, roomsche christenen, werden om de schoolzonde de sacramenten, biecht en huwelijk, enz. geweigerd, ja men liet ze sterven zonder de hulp van den godsdienst. De onderwijzers, die den catechis mus in hunne klassen durfden geven, werden met de verschrikkelijkste bedreigingen en vermaledijdingen overladen, werden gehaat, veracht,- verdrukt en vervolgd op alle denke lijke manieren zooverre werd de landelijke dweepzucht tegen hen op gejaagd, dat er enkelen van honger stierven door de kwaadwilligheid der fanatieke gemeentebesturen, terwijl anderen door het onwetende, aan gehitste volk soms verradelijk aan gevallen en mishandeld, bijna ver moord werden. Dank aan zooveel dwang en druk, aan rustelooze broodrooverij en aan den ongehoorden schrik, welken dit hatelijk, anti-vaderlandsch werk der geestelijkheid op den buiten had. ver wekt, geraakten de romelanders aan het bewind. Dan stegen de barbaar- sche driften der klerikale dwinge landen ten top: dronken van hoog- Een verhaal uit Bluchers tijd. (14e Vervolg. Natuurlijk! stotterde Kasper, ia de hoogste mate verschrikt over de hevige uit drukking zijner onvoorzichtige meêdeeling. Verder bracht hij ook nog stotterende uit Lieve freule Lore, het is met zulk eene gevangenschap zoo erg niet gesteld en.... omijnheer de overste belt, en gij weet dat ik hem mag laten wachten... Hij meende heen te snellen. Nog een oogeublik riep Leonore zich met moeite herstellende! weet gij of de on gelukkige Waldenburg den toekomstigen heer van dit kasteel bekend is! Kaspers oogen openden zich wijd, daarna liet hij zijn gewoon fluitje hooren, en riep als in de vlucht Ja, waarlijk, freule Lore! zijn boezem vriend zij kenden elkaar als broeder! Maar ik moet mij heenspoeden Leonore zag, in gedachten verzonken, hem na en begaf zich in de huiskamer, waar zij zich droomerig voor de schouw neèrzette. Weldra hoorde zij nu 's vaders vasten nade renden tred, snel opende hij de deur, en ont- vaardij en heerschzucht vierde de klerikale partij hare wraaklust bot. Alwie niet gedwee had willen bui gen, niet op de kniëen voor haai' had in het stof gelegen, werd door de gekruinde beulen als glas verbro ken honderdtallen officiëele scholen werden afgeschaft, duizenden ver- dienstvölle, aan wet en plicht ge trouw gebleven onderwijzers en on derwijzeressen werden zonder bestaan op straat geworpen met hun huisge zin; het volksonderwijs moest overal plaats maken voor het verkwezelde en verstompende schoolstelsel van broeders, nonnen en onbekwame pas- toorslaven. Zoo stichten de klerikalen hunnen zoogenoemden schoolvrede. Maar, de honderdduizenden aan wie de verwoede en verblinde papen den weg tot kerk en sacramenten hadden afgeleerd, keerden niet we der, en de zwartjes waren te fier om den missionnaris te spelen in de woes tijn, welke zij zelve verwekt hadden: alzoo zouden zij hunnen vroegeren misslag bekend hebben, en dat mocht niet, ten allen prijze niet. Doch men zou de rol van den goe den herder uit het evangelie doen vervullen door het staatsbestuur. De almoeseniers werden terug in gevoerd in het leger om de soldaten, die als kind of jongeling getuigen geweest waren van de wreedaardig heid der gezalfde dorpstirannen, bij middel van vleierij, door goedkoope pinten en sigaren in de klerikale kringen die de almoeseniers stich ten, allengs weer aan den band te ving Leonore, die hem te gemoet was gegaan in zijne armen, aangedaan sprak hij Gods rijkste zegen over uw dierbaar hoofd, mijn lieveling; Hoe, zie ik wel? spo ren van tranen in uwe oogen op dezen morgend! Ik wenschte, mijne beste meisje, dat gij er heden, bij uw wiegefeest, heel vroolijk zoudt uitzien.... opdat uw broeder, die dezen morgend vroeg aangekomen is, zich niet ongerust over u maken zou Verschooning, lieve vader sprak Leo nore zacht, ik ben heden zoo diep ontroerd doch vrees niet, dat ik nu den broeder zou willen afschrikken; verheug ik mij waarlijk in zijne terugkomst. Nu, dat, is verstandig gesproken, mijn lieveling, en ik wil 't u maar dadelijk zeg gen: is het eens mogelijk, dat uwe weder- zijdsche genegenheid in eene inniger vtr~ eeniging verkeerde, dan ontbreekt tot ver heldering van den avondstond des leven van uwen vaders niets meer. Wat ik eenmaal van eene vereeniging met neei Karei g hoop. had, is voorbij! Hij heeft zich gedurende den laatsten veldtocht, als een losse vogel ge dragen; maar daar.... kom, ik hoor hem reeds in Kaspers begeleiding naderen.... hier, hier! krijgen, en ze later weer in het ga reel te drijven. Het ministerie stelde de zondag- rust in en terzelfdertijde een stelsel van bespieding en verklikking, dat een klein getal staatsbedienden weer naar de kerk voerde. Doch die middelen schenen nog niet afdoende genoeg en daar zag de laatste schoolwet het licht, die het vroeger verboden en gebanvloekte godsdienstonderwijs weer verplich tend maakt in al de officiëele en aan genomen scholen. Die puik verzonnen wet laat aan de onderwijzers de zoogenoemde vrij heid om den catechismus al of niet te onderwijzen, en belast de bedie naars der eerediensten met dat post je; doch men rekent bij de zwartjes op den heiligen schrik, die het vroe gere leventje ingeboezemd heeft om ^oud-gebanvloekte en zoo vervolg de onderwijzers weer het juk te doen opnemen, niettegenstaande hunne overtuigingen en al de gal, welke de on'menschelijke behandelingen van vorige jaren in hun eerlijk gemoed hebben verzameld. Dis slimme wet laat ook aan de ouders het recht hunne kinderen vrij te stellen van het zoogezeid gods dienstig onderwijs; maar de ouders of voogden moeten die vrijstelling uit eigen beweging schriftelijk en naar een voorgeschreven formuul vragen. Men heeft gerekend op de onwetendheid in zake van wetten van 90 per cent der ouders, en ook weeral op de vrees, welke werklie den, neringdoeners en openbare ambtenaars voeden voor de mogelijke De overste had nog lang kunnen spreken, zonder dat hij door zijn kind in de rede zou zijn gevallen, 's Vaders uitgebrachte wen- schen hadden Leonore diep zwijgend voor zich doen neerzien. Als door een nevel zag zij nu de deur openen, en, bewegingloos, den blik ten gronde gericht, verwachtte zij de eerste toespraak van den eveneens dralen de naderbij tretende. Nu, kinderen, opgekeken en begroet elkaar eens, zooals tusschèn broeder en zuster betaamt! zoo sprak de overste met eene buitengewone aandoening in zijne stem. Leonore! welk een trillende, welk een doordringende toon lag er in dat enkel woord? Leonore schrikte op, sprong op, en met den uitroep: God God! is het mogelijk! zonk zij met den zaligsten glimlach in Wal denburg! s armen, die haar vast, omstrengeld hielden. Maar, weldra hief zij zich op als vreesde zij dat haar een droom misleidde en haar geluk opnieuw zou verdwijnen. De heldere oogen zochten den vader, die, even als de overgelukkige Kasper, met ge vouwen ba: en en oogen vol tranen naar de gelukkigen heen zag. De vader had haar g dochten geraden: naderbij treJende, bei den aan zijne borst drukkende, zegde hy onbescheidenheden, welke hun aller lei onaangenaamheden zouden kun nen op den hals halen vanwege de verdraagzame???? liefderijke???? kle rikale foppers. Wat zal er gebeuren, in geval dat er te Brussel balloteering plaats heeft zooals het waarschijnlijk is tusschèn de katholieken en de liberalen Wat zullen de radikalen dan doen Hierover ondervraagd, antwoordt M. Lo- rand in La Réforme Wat wij vooral dienen in 't oog te hou den is de omwerping van 't klerikaal ministe rie. Zoo de kandidaten der Ligue in ballo teering komen zullen wij van twee kwalen de minste kiezen, en zonder voorwaarden, zonder voorafgaandelijke overeenkomst, moe ten wij tegen de klerikalen kiezen. Uitslag der baüoteering. Rijsel. 26 socialisten en 10 republi keinen gekozen. Zegepraal voor de socialisten. Tourcoing.— Waarschijnlijk socialisten gekozen. Wattrelos, 19 Republikeinen en 9 socialisten gekozen. Wasquehal. Republikeinen gekozen. Parijs. 13 socialisten-collectivisten, 2« onafhankelijke socialisten, 11 radikalen, 5 progressisten en 5 liberalen gekozen. Byon. Bijna gelijk getal Republikeinen en radikaal-socialisten gekozen. Cannes. 13 socialisten en 6 radikalen gekozen. Bordeaux. 17 Radikalen, 10 Roya listen, 3 republikeinen en 6 socialisten ge kozen. Saint-Denis. Zegepraal der Republi keinen op de socialisten. Reims. Republikeinen ea radikalen tegen socialisten gekozen. Brest. Republikeinen gekozen. bewogen Gij droomt niet, mijn geliefd kind; dat is de edele, die, zijn eigen groot gevaar ver getend, mijn leven gereden zich voor immer de i echten van den zoon verworven heeft. Vergeef mij, wanneer ik uw getrouw hart te lang op den proef stelde, maar ik had ge zworen u geen burgerjongen te geven en kon dus eerst, nadat deze dappere jonge man bereid was geweest mijn wensch te voldoen- zijn eervollen naam den mijnen toe te voe gen, hem tot u voeren! Nu vestigde zich den blik van den overste op de Baronnes von Tettenbom, die in de deur staande, vol verbazing naar de innige vereenigde groep staarde. Treed nader, weerde zuster! riep hij vrcolijk, wij vieren heden niet alleen eel geboortedag, maar ook eene verloving! Ik dacht mijne Leonore een broeder te schen ken, zij vindt het echter geschikter, hem als toekomstigen gade te hebbenLeonore ven Hohnegg wordtin dit.uur verloofd met den majoor ven Waldenburg-Hohnegh Des he mels beste zegen over beiden, over de kinde ren die ik zoo van harte lief heb. EINDE. HET WEEKBLAD M8»

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1896 | | pagina 1